Kat in de zak?

Het dilemma voor de raad vanavond is, keurt ze het voorliggend bestemmingsplan goed, in welk geval ze er vrijwel zeker van kan zijn, dat het ZZM en de IJsselmeervereniging zich tegen dat besluit zullen verzetten. Tenzij natuurlijk de provincie beiden te vlug af is door bezwaar te maken tegen het aantal geplande woningen. (200)

Of stelt ze haar goedkeuring uit en als ze dat doet, wat zijn dan de gevolgen voor Enkhuizen? Zijn we dan schadeplichtig t.o.v. Orez of heeft Droomparken, door Orez bv te kopen, een kat in de zak gekocht?

Het zou mooi zijn als op die vraag vanavond een antwoord kwam.

Hieronder het standpunt van de IJsselmeervereniging als gepubliceerd op haar website.

Reactie IJsselmeervereniging bestemmingsplan Enkhuizerzand 20191009

Het gewijzigde bestemmingsplan Enkhuizerzand is door het handhaven van de oorspronkelijke, nu bestaande, oeverlijn een verbetering ten opzichte van het ontwerp.

 1. Ook de verlaging van de maximale bouwhoogte is een verbetering. Desondanks blijft de IJsselmeervereniging tegenstander van dit plan.
 2. Dat licht ik hierna toe.
 3. Het plan handhaaft een bungalowpark met 200 recreatiewoningen ten behoeve van een kapitaalkrachtig publiek. De IJsselmeervereniging acht dat nog steeds niet noodzakelijk, terwijl dit plan nog steeds zorgt voor aantasting van het aangezicht van Enkhuizen en de duisternis van het IJsselmeer. De bouwhoogte mag dan zijn teruggebracht tot 6 op een smalle strook langs het IJsselmeer en 7 meter voor het overige, maar dat achten we nog steeds te hoog voor die plek. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen, dat die bouwhoogte gerekend wordt vanaf het maaiveld. En dat maaiveld zal – ook al op grond van waterveiligheid – op minstens 2 meer boven het wateroppervlak liggen. We hebben het dus over hoogtes van 8 en 9 m boven het water. Ook is er nog een afwijkingsbevoegdheid, waardoor de hoogtes tot bijna 10 m boven het water kunnen worden opgerekt en kunnen de woningen van een plat dak worden voorzien in plaats van een kap.
 4. Een dergelijke grote bouwmassa vlak naast het buitenmuseum van het Scheepvaartmuseum verdraagt zich niet met een goede ruimtelijke ordening. Het buitenmuseum wordt nog steeds te veel ingeklemd.
 5. Het is volgens de IJsselmeervereniging nog steeds niet uitgesloten, dat er te grote negatieve effecten zijn op de natuur ondanks de vele pagina’s die aan natuur worden besteed. De IJsselmeervereniging is zeer verbaasd, dat dit nog steeds een Natuurtoets wordt genoemd en niet te boek staat als een Passende Beoordeling volgens de Wet natuurbescherming. Er bestaat sterk de indruk, dat dit alleen gedaan is om te voorkomen dat er een MER moet worden gemaakt zoals de Wet milieubeheer voorschrijft.
 6. Het college stelt, dat de stikstofeffecten nul zijn. Nu ontbreekt de berekening van die effecten. In de stukken zit alleen een enkele pagina van een berekening met Aerius calculator die alleen betrekking heeft op de gebruiksfase van het project. De stikstofuitstoot van de aanlegfase ontbreekt geheel en die is in die verband cruciaal.
  De IJsselmeervereniging heeft aan de hand van de gegevens uit het ontwerp bestemmingsplan (het verschil in uitvoering van het ontwerp en het voorliggende plan is niet zo groot, dat daar voor de stikstofberekening niet vanuit zou kunnen worden gegaan) een berekening uitgevoerd en daaruit blijkt, dat de stikstofdepositie op verder weg gelegen Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig zijn zeker niet nul is. Dit ook in het licht van de uitspraak van de Raad van State over de stikstof.
  Overigens: alleen al vanwege de stikstofdepositie zou er een passende beoordeling en dus ook een MER voor dit plan moeten worden gemaakt.
 7. Conclusie:
  De IJsselmeervereniging blijft zich tegen dit plan verzetten en de gemeenteraad mag vanwege de stikstofuitstoot en vanwege het ontbreken van een passende beoordeling, en een MER dit plan niet vaststellen

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: