Van de baan.

Na de aanpassing in het bestemmingsplan, waartoe de raad op 29 september heeft besloten, is voldoende tegemoet gekomen aan de wensen van het ZZM en is voortzetting van de beroepsprocedure voor de Raad van State van de baan.

De museumdirectie laat weten uit te zien naar een positieve samenwerking met Orez/Droomparken.

Het besluit van het ZZM komt overigens niet als een verrassing.

De overgebleven bezwaarmakers zijn de IJsselmeervereniging en het Comité tot behoud van het recreatieoord, die gezamenlijk optrekken.

Op 30 november vindt er bij de RvS een hoorzitting plaats waarin de Vereniging en het Comité hun bezwaren kunnen toelichten. Mogelijk dat daarbij ook de nog te nemen verkeersmaatregelen ter sprake komen, maar helemaal zeker daarvan ben ik niet.

Obstakels

Voor zover ik kan overzien zijn er nog twee obstakels die uit de weg geruimd moeten worden wil Droomparken haar wensen volledig kunnen uitvoeren.

Het eerste obstakel is de verkeersintensiteit na herinrichting. RHO heeft een mobiliteitsnota vervaardigd waarvan de kwaliteit twijfelachtig is en lijkt te zijn toegeschreven op de wensen van Gemeente en Droomparken. [RHO is de vaste adviseur en afhandelaar van Droomparken op het gebied van R.O.]

Afsluiting van de Melkmarkt leidt tegenwoordig al tot behoorlijke files op de Nelson Mandeladreef. Terwijl ZZM en SWL nog niet eens op halve kracht draaien. Ook de sportverenigingen en zwembad genereren nauwelijks verkeer.

Verder moet de chaletverhuur (eerst op de camping) nog op gang komen en het strand moet ook nog worden aangelegd.

De twee factoren die de verkeersintensiteit verder kunnen beïnvloeden zijn de omvang van het bungalowpark en de aanwezigheid van een parkeerfaciliteit voor het ZZM. Over de omvang van het bungalowpark lijkt overeenstemming te zijn bereikt met de provincie. [152 huisjes]

Tegen die omvang, wanneer vastgelegd in het bestemmingsplan door de raad, kan volgens mij nog bezwaar aangetekend worden. Door het ZZM, maar ook door andere belanghebbenden, zoals inwoners van de Bloemenbuurt.

Ik zeg met nadruk KAN worden aangetekend en niet ZAL.

Het tweede obstakel is de kwaliteitszone aan de voet van de omringdijk. Niet valt te ontkennen, dat die provinciale ambitie is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Maar tegelijkertijd valt ook niet te ontkennen, dat de provincie nauwelijks iets heeft gedaan om die ambitie te realiseren.

Maar misschien hoeft ze dat ook niet en is het de taak van de lokale overheid (gemeente) om de provinciale ambities op haar eigen grondgebied vorm te geven.

Uiteindelijk bepaalt de Raad van State wat dient te gebeuren en welke gevolgen daar aan zullen kleven.

Geen nieuwe vertraging?

De enige bruikbare “over land” ontsluiting voor het ZZM loopt via het REZ en het streven van de Enkhuizer politiek, om een dergelijke ontsluiting voor eeuwig en altijd onmogelijk te maken heb ik altijd voor tamelijk infantiel gehouden.

De kans, dat “the powers that be” zouden bezwijken en gehoor zouden geven aan het kortzichtige geroep van lokale populisten leek me verwaarloosbaar.

Tot dusver heb ik daarin gelijk gekregen.

Gelukkig beschikt de nieuwe eigenaar van het recreatieoord over meer gevoel voor prioriteiten dan de vorige eigenaar. De gemeente.

Ik leid dat af uit het bericht in de krant van zaterdag, dat melding maakt van een mogelijkheid tot parkeren op het Enkhuizerzand. Wat volgens ZZM directeur Stephan Warnink mogelijk gemaakt wordt door de flexibele opstelling van alle partijen.

Feitelijk zijn er nog maar twee partijen die zich flexibel moesten opstellen en dat zijn Sprookjeswonderland en Droomparken. De overige belanghebbenden, zoals het Strandpaviljoen en Zwembad zijn inmiddels (of worden binnenkort) ingelijfd door Droomparken.

En dat maakt het allemaal een stuk overzichtelijker.

Het is dan ook nu zaak om de getoonde flexibiliteit van alle betrokkenen om te zetten in een definitieve regeling voor dat gebied, met behulp van een (aan de behoefte van het ZZM) aangepast bestemmingsplan.

Omdat de nieuwe eigenaar van het recreatieoord (anders dan de gemeente) zich in de eerste plaats laat leiden door overwegingen die praktisch uitvoerbaar zijn, denk ik, dat zo’n aangepast plan niet lang meer op zich zal laten wachten, zodat de verdere ontwikkeling van het gebied geen nieuwe vertragingen zal oplopen.

Negatieve reacties.

Het valt me op dat sinds het over participatie gaat het aantal neerwaartse duimen nogal toeneemt. Helaas hullen degenen die ze uitdelen zich in stilzwijgen, zodat geraden moet worden, wat hun heeft ontstemd.

Ik vermoed een gebrek aan inzicht in de feitelijke situatie. Een belangrijk feit, dat ook het Comité tot Behoud van het Recreatieoord over het hoofd zag was, dat het recreatieoord al was verkocht aan Orez BV, door middel van een anterieure overeenkomst.

Dat gebeurde oktober/november 2018 door het college. Dat is daartoe bevoegd en dus is die overeenkomst rechtsgeldig. Je kunt van alles vinden over hoe college en raad in de aanloop (tot het aangaan van die overeenkomst) met elkaar zijn omgegaan en dat heb ik ook ruimschoots gedaan. Maar daarover je afkeuring uitspreken maakt een tussen de gemeente en Orez afgesloten overeenkomst niet ongedaan.

Bovendien, zal het ongedaan maken van die overeenkomst, al snel een miljoenenclaim tot gevolg hebben. Althans dat heeft wethouder Struijlaart beweerd.

Vanaf het moment, dat het door Peter Tuin en cs gemaakte plan (februari 2017) aan ons allen werd gepresenteerd heb ik gezegd, dat dit plan nooit in zijn voorgestelde vorm zou worden uitgevoerd, waardoor het (in mijn ogen) een dood paard was.

Inmiddels zijn college en raad tot hetzelfde besef gekomen en is het plan, dat tot dusver minstens 4 ton aan ambtelijke bijstand heeft gekost en waar bijna 3 jaar aan is gewerkt in de prullenbak beland. Dat maakt het noodzakelijk om een nieuw plan te maken.

College en raad hebben het ontwerp van dit nieuwe plan inmiddels overgedragen aan de toekomstige eigenaar van het recreatieoord. Die heeft naast de bezwaarmakers tegen het oorspronkelijke plan, ook andere belangstellende Enkhuizers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het participatieproces en na te denken over een nieuw te maken plan.

Die uitnodiging heb ik geaccepteerd, omdat ik naast mijn bezwaar tegen het oude plan, ook denk te beschikken over een interessante insteek voor het nieuwe plan. Die insteek wil ik eerst voorleggen aan het ZZM en provincie, voordat ik Droomparken er mee wil gaan lastig vallen. Ik zie eigenlijk niet goed in, wat er mis is met deze handelswijze.

En waarom dat (zonder enige toelichting) zoveel negatieve reacties oproept.

De weg kwijt.

De SP Noord-Holland heeft een website waarop provinciaal nieuws wordt vermeld. Dat nieuws is geordend in diverse dossiers. Ik heb de dossiers “recreatiegebieden en natuur” en “ruimtelijke plannen van gemeenten” even doorgenomen.

Hoewel de Enkhuizer SP van alles en nog wat over het REZ beweert lijkt niets daarvan te zijn doorgedrongen tot de provinciale SP.  In weerwil van het feit, dat de partner van SP fractievoorzitter (in Enkhuizen) Keesman, het statenlid Hoogenvorst is.

Geen woord over het Enkhuizerzand in beide provinciale dossiers, terwijl het toch voor de hand zou liggen, dat (rond de keukentafel) het duo Keesman/Hoogervorst elkaar op de hoogte zouden houden van een en ander.

Ook al omdat Hoogervorst (in partijbijeenkomsten) de zijde van Keesman had gekozen en daarbij had toegezegd, het provinciale wangedrag tot op de bodem te zullen uitzoeken.

Helaas, niets daarover op de provinciale SP website. Wel een oproep aan de provincie om niet te zwichten voor een projectontwikkelaar, die in Schagen 40 huizen wil bouwen op 3 ha. Ter vergelijking, in Enkhuizen willen ze er 200 bouwen op 8 ha en dat noemen ze dan nog steeds verblijfsrecreatie.

De gemeente Schagen stapt naar de rechter als de provincie niet toegeeft, in Enkhuizen doet men (nu wel met steun van de SP) hetzelfde. Om de provincie er van te overtuigen dat er, na de bouw van 200 woningen, nog steeds sprake is van een recreatiegebied voor de Enkhuizers.

Kortom, mij bekruipt het gevoel, dat de Enkhuizer SP volledig de weg kwijt is.

Stolk, die het raadsbrede akkoord een onding vindt, maar er wel gewoon aan meewerkt. Hoogervorst die de staten oproept niet te zwichten voor een projectontwikkelaar, maar tegelijkertijd vals spel roept, als de provincie niet zwicht in de kwestie waar zijn partner  bij betrokken is.

En dan is daar Keesman, de lokale SP hotemetoot, grote voorstander van de onderhandse gunning aan Peter Tuin CS, die geen enkele kritische vraag stelde over de relatie tussen P. tuin CS en Droomparken, maar wel allerlei complotten zag tussen provincie en ZZM.

Die het verstandig vindt, dat je de ruimtelijke indeling van een gebied, (tegen het advies van de provincie) eerst overeenkomt met een projectontwikkelaar, voordat je het in een bestemmingsplan vastlegt

Die informatie, die openbaar is (de verkoopprijs van onroerend goed) op verzoek van het college als vertrouwelijk blijft behandelen.

Zaken waarvan de SP in het verleden altijd zei, dat ze er niet aan zou meewerken, maar waar ze (nadat ze even aan de macht heeft mogen ruiken) zonder aarzelen toch gewoon wél aan meewerkt.

 

 

Persbericht.

Voor iedereen die denkt dat de draai van het college alles oplost. Hieronder het door het ZZM uitgegeven persbericht. De roodgekleurde tekstgedeelten zijn door mij rood gekleurd, omdat ze bijzondere aandacht verdienen.

Aangepast bestemmingsplan Enkhuizerzand roept nieuwe vragen op

Na de bekendmaking van het aangepaste bestemmingsplan Enkhuizerzand van drie oktober heeft het Zuiderzeemuseum de drastische aanpassingen bestudeerd. Het nieuwe bestemmingsplan is zo vaag dat de gevolgen, ook vanwege de late publicatie, niet geheel vallen te overzien.
Het Zuiderzeemuseum is een belangrijke partner voor de gemeente Enkhuizen met ruim 160 arbeidsplaatsen in Enkhuizen en West-Friesland en verwelkomt bijna 300.000 bezoekers per jaar. Maar bovenal vertegenwoordigt het museum een zeer grote cultuurhistorische waarde van nationaal niveau in de regio West-Friesland.

Nog steeds wordt door de gemeente Enkhuizen de waarde van het buitenmuseum als Nationaal erfgoed, bestaande uit rijkscollectie, ontkend. In de beantwoording van de zienswijze geeft de gemeente aan hier indirect rekening mee te hebben gehouden. Zij laat echter na hiervoor specifieke regels in het bestemmingsplan op te nemen die de grote waarde van het museum beschermen. Hierdoor blijft het buitenmuseum planologisch kwetsbaar. Zeker nu de gemeente zich in aanvullende afspraken met de ontwikkelaar verplicht stelt mee te werken aan toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van het vakantiepark en/of camping, zoals uit het raadsvoorstel blijkt.

Ook geeft het bestemmingsplan onvoldoende ruimte voor bestaande activiteiten van het museum, zoals zelfstandige horeca-exploitatie en de organisatie van culturele evenementen. Het beperken van deze activiteiten kunnen schade veroorzaken aan de gezonde bedrijfsvoering van het museum.

Het nieuwe plan wordt alleen schetsmatig gepresenteerd. Onduidelijk is hoe het vakantiepark wordt ingevuld met type woning, materiaalgebruik en hoogte. Ook roept het genoemde aantal van 200 woningen de vraag op of de kwalitatieve ambities wel kunnen worden gerealiseerd.

Het museum blijft van mening dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig ruimtelijk ordeningsproces; een open en transparant participatieproces van bewoners en stakeholders, zoals in de Omgevingswet is vastgelegd, heeft niet plaatsgevonden. De belangen van het museum worden niet voldoende geborgd en met een zorgvuldig proces kan een beter resultaat voor stad en regio worden bereikt.

Naar waarde inschatten.

In aansluiting van wat ik gisteren schreef is de grote vraag dus, zullen Droomparken, de provincie en het ZZM elkaar weten te vinden?

Ik heb daar goede hoop op. De heer Bruils, directeur van Droomparken lijkt me een zeer praktisch ingesteld man, die werkt binnen de mogelijkheden die hem worden geboden.

Hij wil uiteraard geld verdienen, maar ik geloof ook, dat hij graag iets moois wil maken van het Enkhuizer project. Ik denk ook niet, dat hij daarover advies nodig heeft van wie dan ook.

Het enige wat hij moet doen is serieus aandacht schenken aan de wensen die het ZZM 6 jaar geleden aan het college heeft geformuleerd. Iets wat college en raad nooit hebben gedaan en waarmee ze zichzelf inmiddels schaakmat hebben gezet.

Om in schaaktermen te blijven, om de bestaande patstelling, (waarbij niemand krijgt wat hij zich wenst), te doorbreken zal Droomparken een offer moeten brengen. In de zin dat het planvolume (aantal te bouwen woningen) omlaag moet.

Als Droomparken bereid is dat te accepteren, dat kan er op korte termijn een oplossing gevonden worden.

Als verlaging van het bouw volume niet acceptabel is voor  Droomparken, dan blijft de patstelling voortduren vrees ik.

College en raad horen in mijn opvatting bij dit alles geen rol van betekenis te spelen. Ze hebben hun kans gehad. Die hebben ze op groteske wijze verprutst. Ze mogen wat mij betreft doen wat wethouder Luyckx zei dat ze moesten doen.

“Allemaal heel stil en rustig nadenken over de meest juiste, adequate oplossing met alle betrokken partijen”.

Inmiddels lijkt me duidelijk dat “nadenken” niet een kwaliteit is waar raad en college in uitblinken.

Dat kunnen ze, wat mij betreft, beter over laten aan Droomparken, provincie en het ZZM en vervolgens accepteren, dat de oplossing die deze drie overeenkomen, de juiste is.

Ik weet dat vertegenwoordigers van alle drie bij dit proces betrokken partijen mijn blog lezen. Anders dan in de politiek beschikken ze wel over leidinggevenden, die in staat zijn om spijkers met koppen te slaan.

Ik kan dan ook alleen maar hopen, dat ze het politieke geneuzel naar waarde weten in te schatten, het laten voor wat het is en er geen aandacht meer aan zullen schenken.

Alleen dan is er op korte termijn een oplossing mogelijk en krijgt iedereen wat hij of zij zich wenst.

Iedereen blij.

Het Comité tot het behoud van het Enkhuizerzand is druk bezig las ik in de krant. Men heeft inmiddels met vrijwel iedereen gesproken. Zelfs met de raadsfracties waarbij het duidelijk is geworden, dat die heel veel NIET weten. De reden ervoor is, zoals ik al eerder heb aangegeven, dat raadsfracties worden geïnstrueerd om alleen maar waarde te hechten aan wat hun door het college of de ambtelijke organisatie wordt verteld.

En dat informatie, die niet afkomstig is van het college, als onbetrouwbaar moet worden beschouwd. Dat is niet van vandaag of gisteren, maar al tientallen jaren zo en is een vast onderdeel van de besluitvormingssystematiek. Door het afschaffen van de oppositie is dit gesloten systeem alleen nog maar meer gesloten geworden.

Enfin, het Comité speelt met de gedachte van een architectencafé las ik. Leuk idee, maar ik vrees dat we inmiddels zover in het proces zijn gevorderd, dat het weinig zal uithalen.

Wat iedereen over het hoofd lijkt te zien, is dat Droomparken inmiddels eigenaar is van het recreatieoord. Juridisch gezien tenminste. Door de aanschaf van Orez is ze eigenaar van de overeenkomst tussen gemeente en Orez en die voorziet er in, dat het hele gebied zal worden overgedragen aan Orez = Droomparken.

Aan die uitkomst valt alleen nog maar te ontsnappen als Droomparken een aanzienlijke schadevergoeding wordt betaald. De gemeente doet nu nog of er aan valt te ontkomen, maar ik heb meer vertrouwen in de deskundigheid van de Droompark juristen dan in de vage voorstelling van zaken die de gemeente op dit moment uitdraagt.

Droomparken heeft meer dan een miljoen betaald voor Orez en dat bedrag (en flink wat daar bovenop) komt hoe dan ook voor rekening van de gemeente, mocht het plan (waar de gemeente mee heeft ingestemd) niet doorgaan.

Bovendien, Droomparken heeft ongetwijfeld kwaliteiten op het gebied het ontwikkelen van vakantieparken. Waarom dan een architectencafé in het leven geroepen als men, via Droomparken, kan beschikken over alle benodigde kennis op het gebied van het ontwikkelen van vakantieparken?

Creëren we met een architectencafé niet een geheel nieuwe illusie. Namelijk, dat niet Droomparken, maar “wij” op een of ander manier kunnen bepalen hoe Droomparken zijn park moet inrichten?

Ik schat Droomparken behoorlijk veel slimmer in dan de Enkhuizer raad en college, dus zullen ze inmiddels wel begrepen hebben, dat het huidige plan het niet gaat halen en dat er een nieuw plan moet komen.

In dat nieuwe plan zal er rekening moeten worden gehouden met de wensen die het ZZM al 6 jaar geleden aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt. Wensen waarvoor Droomparken (naar ik aanneem), meer begrip zal weten op te brengen dan college en raad tot dusver. Waardoor een oplossing op korte termijn in zicht komt.

Maar voor het zover is, moeten er eerst nog wat schijnbewegingen worden gemaakt om het gezichtsverlies van raad en college zoveel mogelijk te beperken. Gewoonlijk mag het voorkomen van gezichtsverlies ook nog wel een paar centen kosten en ik twijfel er niet aan of Droomparken zal daar handig gebruik van weten te maken.

Maar je kunt het gerust aan Droomparken overlaten om (rekening houdende met de wensen van provincie en ZZM) een smaakvol vakantiedorp te ontwerpen zonder dat er  (in de vorm van een architectencafé) bijstand moet worden verleend.

Uiteraard heeft de raad het recht dat plan af te keuren, maar dan gebeurt er verder niets en dient Droomparken een miljoenenclaim in. De raad doet dus gewoon wat ze normaal gesproken ook doet en tekent bij het kruisje. Iedereen blij.

Droomparken krijgt een (kleiner) vakantiepark, het ZZM parkeergelegenheid  en de inwoners van Enkhuizen een strandje zonder dat dit hun een cent heeft gekost. En daar was het toch allemaal om te doen geweest?

Het orakel van Enkhuizen

DorusIs er tijdens de behandeling van de kadernota ook nog gesproken over het REZ? Jazeker, wethouder Luyckx in zijn capaciteit van lokaal orakel heeft een 30 seconden durende verklaring afgelegd. Ze luidde als volgt.  

Allemaal heel stil en rustig nadenken over de meest juiste, adequate oplossing met alle betrokken partijen en niet meteen de hakken in het zand zetten. Luisteren naar elkaar en kijken hoe je met elkaar in overleg kunt. Zoek naar de oplossingen en niet naar de bedreigingen en heel misschien (en u als raad heeft die kwaliteit) komen we er dan met zijn allen op een keurige manier uit.

Luyckx bepleit dus, om nu datgene te gaan doen, wat de gemeente anderhalf jaar lang doelbewust heeft nagelaten. Naar een oplossing zoeken. Ze doet dat vanuit een positie waarin ze de betrokken partijen niets meer te bieden heeft.

Zeggenschap over de gang van zaken heeft ze niet meer, nu ze het eigendom van het REZ (op termijn) heeft overgedragen aan Droomparken. In ruil voor een strandje en een plan  (dat in zijn overeengekomen vorm) niet zal worden uitgevoerd.

Voor Droomparken is de onuitvoerbaarheid van het plan geen probleem (anders hadden ze wel gewacht met het aankopen van Orez bv). Maar als gemeente sta je natuurlijk toch voor Jan met de korte achternaam als je eerst keihard onderhandeld hebt over een plan dat niet zal worden uitgevoerd, met een partij die het onderhandelingsresultaat aan een ander verkoopt, zodra het vaststaat dat je (als gemeente) niet meer terug kan.

OK, omdat Droomparken niets heeft aan een plan dat niet kan worden uitgevoerd, neem ik aan, dat ze op redelijk korte termijn contact op zal nemen met het ZZM over een plan dat wel kan worden uitgevoerd.  En als daar een parkeerterrein voor het ZZM bij hoort, so be it, dat zal Droomparken verder een zorg zijn.

En als dat in kannen en kruiken is, dan halen ze Luyckx er bij en mag hij doen of hij het allemaal bedacht heeft. Maar ondertussen is de raad met vakantie en denkt stil en rustig na.

Tenzij zich Enkhuizer schokkende nieuwsfeiten voordoen, ben ik van plan hetzelfde te doen.

Doodlopende weg.

Hoewel ik internet-petities normaal gesproken niet zo zie zitten, heb ik deze, die door de vereniging Heemschut in gang is gezet, toch maar ondertekend.

Het is een oproep aan de gemeente om de plannen inzake het vakantieparadijs, (die zij met Orez bv is overeengekomen), te wijzigen. Ik had de eer voor die wijziging graag aan onze politieke voorlieden in de raad overgelaten, maar behoudens Frank van Gangelen van EV!, houden die zich eigenlijk alleen maar schuil.

Ze mogen zich namelijk pas ergens in verdiepen als het college (nou ja het college, eerder het bedrijfje dat het college heeft ingehuurd om het bestemmingplan te maken en dat zo prettig samenwerkt met Droomparken) de kans heeft gekregen om ze te vertellen wat ze van het plan (en de bezwaren die er tegen zijn ingebracht) moeten vinden.

Gaat Heemschut daar met zijn petitie verandering in brengen? Ik hoop van wel, maar vrees van niet.

Het echte probleem is niet Droomparken, dat best bereid zal zijn een ander plan uit te voeren dan is overeengekomen. [Tenminste, als de tot dusver gemaakte kosten worden vergoed.]

Het probleem ligt toch echt bij het college en haar onderdanige aanhangers in de raad.

Om redenen die alleen Joost weet, besloot het Enkhuizer college om de belangen van het ZZM  gewoon te negeren en ging daarmee een strijd aan die ze onmogelijk kan winnen en waardoor het aanzien van Enkhuizen (in de ogen van de buitenwereld) alleen maar zal dalen.

Wat de buitenwereld ziet is een koppig gemeentebestuur, dat een heel recreatieoord verkwanselt aan een projectontwikkelaar. Zonder ook maar een seconde rekening te houden met de wensen van het ZZM. De instantie, die van de rijksoverheid de opdracht heeft gekregen om ons cultureel erfgoed te beschermen, te beheren en te presenteren.

Dan kun je als college wel beweren dat dit je allemaal niets kan schelen en dat je de bouw van zoveel mogelijk huisjes belangrijker vindt, maar dan laadt je alleen maar de verdenking op je, dat je kennelijk een persoonlijk belang hebt bij de bouw van zoveel mogelijk huisjes.

Ik acht Droomparken namelijk heel goed in staat een plan te maken dat geen visuele bedreiging voor het ZZM vormt. Met allemaal aantrekkelijke villa’s voor welgestelde medeburgers die ze vervolgens (al dan niet) gaan verhuren.

Alleen niet in zulke grote aantallen als waartoe het college zich inmiddels heeft verplicht.

Als dat een wat minder profijtelijk plan voor Droomparken is, dan is dat jammer, maar ook Droomparken heeft geen enkel belang bij een plan dat nooit zal worden uitgevoerd.

Ze heeft meer dan een miljoen betaald voor het plan van Orez bv en die investering kan ze alleen maar terug verdienen als er een plan op tafel komt, dat ze wél mag uitvoeren.

Het enige wat nodig is, om de boel in gang te zetten, is, dat het college erkent, dat ze een dom besluit nam toen ze destijds besloot de wensen van het ZZM te negeren. Maar over die wijsheid lijkt men in de Breedstraat nog even niet te beschikken.

En haar toezichthouder is te laf om haar op die tekortkoming te wijzen, zodat we blijven doorgaan op een geldverslindende, maar doodlopende weg.

%d bloggers liken dit: