Onderling gekibbel.

Waar ik me wel over verbaas is, dat het NHD wel aandacht wil besteden aan de weigering van PvdA en VVD om deel te nemen aan de maandelijkse toneelvoorstelling, ook wel raadsvergadering geheten.

Maar geen enkele belangstelling kan opbrengen voor de vraag, hoe het toch mogelijk is, dat in Enkhuizen grond (waarvan de uiteindelijke geschatte waarde 30 miljoen is), door de gemeente voor € 335.000,- van de hand werd gedaan.

Het antwoord op die vraag ligt verborgen in de exploitatie-opzet die door Orez is overlegd aan de gemeente. Daarin staan de door Orez geschatte opbrengsten en de te maken kosten.

Met als eindconclusie, wilde Orez een redelijke winst behalen, dan kon ze voor de grond niet meer dan € 335.000,- betalen

Helaas, op grond van vage bezwaren weigert het college die exploitatieopzet ter inzage te geven.

Hetzelfde geldt voor het taxatierapport, waarvan het college beweert, dat het bevestigt, dat de door Orez ingediende schattingen marktconform zijn.

De essentie van marktconforme schattingen is, dat alle insiders er kennis van hebben en ze dus niet geheim zijn.

Dat neemt niet weg, dat het college ze geheim verklaard heeft, wat echter door de raad moet worden bekrachtigd, hetgeen is nagelaten.

Waardoor het document van rechtswege niet langer geheim is en het college mij ten onrechte inzage geweigerd heeft.

Ik heb het Presidium gevraagd om te beoordelen of die geheimhouding na 3 jaar nog steeds van kracht moet blijven, maar het Presidium heeft geweigerd daarop antwoord te geven. Terwijl het beoordelen of iets geheim moet blijven een taak van de raad is.

Zich willens en wetens onttrekken aan die taak komt wat mij betreft neer op plichtsverzuim.

Terug naar de vraag die antwoord behoeft.

Hoe is het mogelijk dat je grond die bij de verkoop aan particulieren al gauw 30 miljoen zal opbrengen door de gemeente is verkocht voor € 335.000,-.

Nu ben ik niet de enige die inzage mag vragen in documenten op basis waarvan de overheid haar besluiten neemt. De krant mag dat ook, alleen doet ze het niet.

En daardoor ontgaat haar het echte nieuws en blijft ze doormodderen met het publiceren van de persberichtjes, met behulp waarvan partijen hun onderling gekibbeld toelichten.

In de doofpot.

Op 12 augustus deed ik het presidium een voorstel om de raad een uitspraak te laten doen over een (door het college) opgelegde geheimhoudingsverplichting.

We zijn inmiddels een maand verder en behoudens het CDA, geen enkele reactie van de overige raadsfracties. Niet dat dit als een verrassing komt. Ook in eerdere kwestie reageerde het Presidium nooit.

Het maakt duidelijk, dat de fractievoorzitters (= de leden van het Presidium) geen enkele behoefte hebben om met hun kiezers te communiceren.

Om ambtenaren vragen te kunen stellen, heeft de raad een soort internetforum in het leven geroepen. Maar een soortgelijk forum, dat kiezers in staat zou stellen raadsleden te bevragen, bestaat er niet. Zolang die voorziening ontbreekt, is het volstrekt zinloos om burgerparticipatie na te streven.

Burgerdeelname (participatie) aan de besluitvorming is niet anders dan een worst, die ons door het partijkartel wordt voorgehouden. De gevestigde orde heeft er geen enkel belang bij, dat invloed op de besluitvorming groter wordt dan zij nu is. Het 1 keer in de vier jaar mogen uitbrengen van een stem.

In de hoop dat ooit het kwartje zou vallen heb ik 10 jaar lang een blog in stand gehouden. Onderwerpen aangekaard waarover je met elkaar van gedachten zou kunnen wisselen.

Of vragen van lezers beantwoorden.

Stiekem hoop je er dan ook op, dat er tenminste één raadslid is, die zo helder van geest is, dat hij denkt, wat Segerius in zijn ééntje doet, moeten wij, met zijn zeventienen, toch ook kunnen.

Dus (als raad) onderwerpen aan de kiezers voorleggen en hen uitnodigen om er over in gesprek te gaan. Maar die neiging, om met de kiezer in gesprek te gaan, ontbreekt volkomen.

Ook bij Nieuw Enkhuizen, die in aanloop naar de verkiezingen zelfs “code oranje” uitriep, vanwege het gebrek aan invloed van de kiezer.

Maar zich na de verkiezing (net als iedereen) bliksemsnel opsloot in een raadsbreed akkoord, dat elke tussentijdse invloed van de kiezer uitsloot.

Kortom, het stilzwijgen van het Presidium past binnen een lange traditie van uitsluiten en misleiden van de kiezer. Men heeft geen enkele belang bij grotere invloed van de kiezer op de besluitvorming of openbaarheid van bestuur.

Waar men wel belang bij heeft is, dat de eigen tekortkomingen uiteindelijk in de doofpot zullen belanden. Dus op dat punt wordt er voorbeeldig samengewerkt tussen de partijen.

Ontvangstbevestiging.

Op 3 augustus verzond ik het onderstaande WOB verzoek.


wob2

Simpele vraag. De gemeente beweert dat ze de solvabiliteit van Orez heeft vastgesteld.  Mijn vraag is, mag ik de documenten inzien op basis waarvan u tot dat oordeel bent gekomen?

Een verklaring van Orez BV zelf waarin ze verklaart solvabel te zijn wellicht?

Gewoonlijk wordt binnen een week bevestigd dat je verzoek is ontvangen, maar we zijn bijna 3 weken verder en nog steeds geen ontvangstbevestiging (en dus ook niet de datum waarop men aan mijn verzoek denkt te kunnen voldoen).

De wettelijke termijn is 4 weken na ontvangst van het verzoek..

Dus nu maar weer een email naar het college met de vraag waarom men mij nog geen ontvangstbevestiging heeft gestuurd.

Solvabel?

solvabelWaar ik mijn hoofd ook over breek is het volgende.

Je organiseert als gemeente een Europese aanbesteding, omdat volgens jou, wat je hebt aan te besteden, meer dan € 5,5 miljoen is.

Ik heb al eerder geschreven dat ik het een merkwaardige gang van zaken vond.

Omdat het enige wat je als gemeente moest aanbesteden een strand was en dat kost geen 5,5 miljoen. De aanbesteding van die honderden villa’s in het vakantiedorp was iets tussen de toekomstige eigenaars van die villa’s en hun aannemer en stond volledig los van de gemeente.

Maar goed, dat terzijde. Je komt uiteindelijk op een punt, dat je die werkzaamheden gunt aan een BV zonder enige staat van dienst op dat gebied en met een geplaatst kapitaal van € 201,-.

Toch stel je, in antwoord op door raadslid Langbroek gestelde vragen, dat Orez BV (die op het moment dat je de wederzijdse verplichtingen aangaat anderhalf jaar oud is) dat Orez BV voldoende solvabel is.

En dan wil ik graag weten met behulp van welke documenten je tot die conclusie bent gekomen.

En omdat raadsleden dat soort dingen kennelijk niet mogen of  willen vragen, zit er niks anders op, dan een WOB verzoek in te dienen om die documenten te mogen inzien.

 

Opnieuw uitstel.

In plaats van inzage in de documenten (die de grondslag hebben gevormd van de door het college genomen besluiten) inzake haar overeenkomst met Orez BV, een mail van de projectleider Jan Slagter, waarin hij om begrip vraagt voor verder uitstel.

Ik heb hem laten weten daar geen enkel begrip voor te hebben.

Ik ben voornemens om over dit verzoek om uitstel mijn beklag te doen bij degenen die (namens mij) toezicht houden op het nakomen van de wettelijke verplichtingen van de gemeente.

De gemeenteraad van Enkhuizen. Hieronder de mailwisseling tussen de projectleider en mijzelf. Mijn brief aan de raad in een volgend bericht.

Slagtermail

 

Slagterantwoord

Acht Vragen

Hopelijk krijg ik morgen het antwoord op de 8 vragen die ik het college heb gesteld. Het valt niet uit te sluiten dat de antwoorden nieuwe vragen zullen oproepen. De door mij gestelde vragen zijn:

1. Document betreffende de samenstelling van de beoordelingscommissie die het voorlopige (en het definitieve plan) plan voor herinrichting van het REZ heeft beoordeeld.

2. Document inzake de adviezen die de beoordelingscommissie aan het college heeft gegeven. Van zowel het voorlopige als het definitieve plan.

3. Document waarmee (en tijdstip waarop) de aandeelhouders van Orez bv te kennen hebben gegeven hun aandelen te hebben ondergebracht in de Holding Recreatieoord Enkhuizerzand BV.

4. Document waarmee (en tijdstip waarop) de Holding Recreatieoord Enkhuizerzand BV u heeft laten weten, dat haar aandelen in handen waren gekomen van Reynaerde Leisure BV.

5. Documenten die betrekking hebben op beleidswijziging om af te stappen van het voornemen de grond 30 jaar lang erfpachtvrij ter beschikking te stellen en te wijzigen in een voornemen de grond te verkopen.

6. Documenten waar uit valt op te maken, dat de vrijblijvende gesprekken (die tot op dat moment waren gevoerd) beëindigd waren en omgezet werden in gesprekken die tot wederzijdse verplichtingen zouden leiden. Ons is daarover verteld, dat dit moment samenviel met het terugtreden van het vorige college. Als dat gebeurd is door middel van een nieuwe overeenkomst met Orez, dan willen wij inzage in die overeenkomst alsmede de correspondentie die daarover met Orez is gevoerd. Ofwel notulen van bijeenkomsten met Orez waarin de noodzaak van een nieuwe overeenkomst zijn besproken.

7. Documenten die aangeven welke verplichtingen de gemeente jegens Orez bv is aangegaan en tevens de gemeentelijke inschatting van de totale waarde van die verplichtingen.

8. Documenten die aangeven welke verplichtingen Orez bv jegens de gemeente is aangegaan en tevens de gemeentelijke inschatting van de totale waarde van die verplichtingen.

Solvabel.

Onderdeel van de REZ aanbesteding was de zogenaamde selectieleidraad. Deze diende om te bepalen of de de toekomstige contractpartner solvabel genoeg was om het project te kunnen uitvoeren.

De contractpartner van de gemeente is OREZ BV, een onderneming die op 17-6-2016 is ingeschreven in het handelsregister met een geplaatst kapitaal van € 200,- en met 0 werknemers.

Nu de gemeente beweert, dat OREZ BV aan de solvabiliteitseisen van de gemeente heeft voldaan is het zaak de gemeente te vragen om de door haar uitgevoerde berekening van de solvabiliteit van OREZ BV vrij te geven.

Dat de aandelen van OREZ BV in handen zijn geraakt van een nieuwe eigenaar is niet van invloed op de solvabiliteit van OREZ BV. De partij die verplichtingen is aangegaan t.o.v de gemeente. Het niet nakomen van die verplichtingen door OREZ BV betekent niet dat de nieuwe eigenaar van de BV ze zal nakomen.

Ander onderdeel van de selectieleidraad is de afgifte van een bankgarantie. Op grond van mijn ervaring met BG’s en B/L’s weet ik dat de omstandigheden waaronder van een bankgarantie gebruik kan worden gemaakt nauwkeurig omschreven moeten zijn.

Inzicht in de tekst van de bankgarantie is daarom essentieel voor haar beoordeling.

Het eenvoudigste zou zijn als raadsleden de moed hadden om de berekening van de solvabiliteit en de tekst van de bankgarantie bij het college op te vragen, maar als die moed ontbreekt (en dat zou zeker niet de eerste keer zijn) dan zal er door mij een nieuw WOB verzoek moeten worden gedaan.

 

Beoordelingscommissie.

commissie

Gisteren schreef ik, dat ik begreep waarom  het college de raad zoveel mogelijk in het duister liet voor wat betreft haar plannen met het REZ.

Dat de raad de keuze kreeg tussen “gaan” en “niet gaan” en zich (na het maken van die keuze) nergens meer mee mocht bemoeien.

De SP mag zichzelf wijs gemaakt hebben dat een meerderheid van de raad de plannen heeft goedgekeurd, maar dat is dan een treffend voorbeeld van zelfsuggestie.

De bestaande plannen zijn namelijk goedgekeurd door een door het college in het leven geroepen beoordelingscommissie. Hoe die is samengesteld weet ik niet, behalve dat ze drie stedenbouwkundigen bevat.

Zoals ik ook niet weet, waaruit hun advies bestond. Met name hun advies over de definitieve versie van de plannen, dat inmiddels zoveel stof heeft doen opwaaien.

Voor mij reden om door middel van een WOB verzoek om hun samenstelling te vragen en inzage te vragen in de door hun gegeven adviezen.

Vervelende bijkomstigheid is natuurlijk dat de gemeente altijd de maximale tijd neemt om op vragen (in het kader van een WOB verzoek) te antwoorden.

De wet schrijft voor vragen binnen 4 weken te beantwoorden, maar dat uitstel met nog eens 4 weken een mogelijkheid is. Het is dus niet denkbeeldig, dat we pas eind juli weten wie er in de beoordelingscommissie zaten en wat hun advies was ten aanzien van het definitieve plan, dat inmiddels “in procedure” is gebracht.

Maar dat is ruim voordat de raad in september 14 dagen de tijd krijgt om zich een beeld te vormen van de ingediende bezwaren en daar vervolgens een besluit over neemt. Het enige besluit dat ze (na 3 jaar onderhandelen met Orez BV) heeft mogen nemen.

Lastig en onpraktisch

wetGisteren liet de gemeente weten, dat ze niet in staat was om (binnen de daarvoor geldende termijn) aan mijn WOB verzoek te voldoen en dat ze de termijn verlengd had tot 8 weken.

Ik weet niet beter of dat is altijd het geval. Niet dat het me wat kan schelen. Ik deed mijn verzoek om te kunnen nagaan of de bewering van het college, dat de architect had aangedrongen op geheimhouding, juist was.

Bij vorige colleges bleken dat soort onwaarschijnlijke beweringen nogal eens uit de duim gezogen en ik vraag me af of het bij deze, a-politieke wethouders, anders zal zijn. Omdat de raad eigenlijk nooit controleert of de beweringen van een college op waarheid berusten, ontstaat er voor colleges een ruimte waarbinnen er van alles en nog wat kan worden beweerd.

Het lijkt me nuttig om die ruimte (door op gezette tijden controle uit te oefenen) enigszins te beperken.

De architect heeft zich laten bijstaan door een advocaat en dat zijn lieden die hun bedoelingen en wensen tamelijk precies weten te formuleren. Mijn verwachting is dan ook dat we straks met enige mate van zekerheid kunnen vaststellen of, hetgeen het college beweerde, daadwerkelijk juist was.

Het oprekken van termijnen door de gemeente vindt overigens niet alleen bij WOB verzoeken plaats.

Pas afgelopen vrijdag werd het raadsvoorstel ingediend ter bekrachtiging van de geheimhouding, waardoor het vrijwel zeker was dat fracties daar onderling geen overleg over konden voeren voor de raadsvergadering.

Overigens is die tactiek contra-productief gebleken en heeft ze niet het beoogde resultaat opgeleverd. Het verzoek om de geheimhouding te bekrachtigen werd door een overgrote meerderheid van fracties van de hand gewezen.

Alleen de technocratisch ingestelde fracties in de raad (VVD en D66), die bemoeienis van de kiezer alleen maar lastig en onpraktisch vinden, bleken voorstander van geheimhouding.

Waakzaamheid blijft geboden.

regentenTot mijn grote opluchting heeft de raad een verstandig besluit genomen inzake het verzoek tot bekrachtigen van de geheimhouding.

Niet dat ik onder de indruk was van de aangevoerde argumenten. Die waren (m.u.v. Jan Raven) aan de magere kant, maar het besluit was het enig juiste dat kon worden genomen. Geen bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding.

De enige die een poging deed om met behulp van de WOB zijn standpunt te beargumenteren was Jan Raven, die daarin trouwens niet echt werd bijgevallen.

Het uitgangspunt dat ik de afgelopen tijd HIER naar voren heb gebracht was, dat openbaarheid van bestuur de regel was, maar dat er in de wet bepaalde uitzonderingen werden genoemd die (zoals dat heet) de regel bevestigen. Deze uitzonderingen, opgesomd in artikel 10 van de wet, zou je wettige uitzonderingen kunnen noemen.

De uitzondering waarop het college geheimhouding bepleitte (‘we zijn het samen overeengekomen’) staat niet in de wet en is in mijn ogen dan ook een onwettige uitzondering.

De enigen die er voorstander van waren om (op basis van een onwettige uitzondering) geheimhouding te bekrachtigen, was het liberale smaldeel in de raad. De VVD en D66.

Vond ik de argumentatie van de tegenstanders niet al te sterk, de argumentatie van de voorstanders was helemaal beneden peil.

Zo vroeg Van Reijswoud (VVD) zich af wie er om geheimhouding had gevraagd. Een vraag die net zo relevant is als wanneer een verbaliserend agent zich afvraagt of de snelheidsovertreder wellicht haast had. Het gaat primair om de overtreding zelf en niet om het motief van de overtreder voor die overtreding.

Zelfs al had de architect op geheimhouding aangedrongen (hetgeen hij blijkens een kranteninterview niet had gedaan), dan nog had de wethouder hem er op moeten wijzen dat de WOB het voor hem onmogelijk maakte om een dergelijke toezegging te doen. Kennelijk berust het VVD gedachtengoed op het idee, dat je de werking van elke wet kunt omzeilen, zolang je de bewindspersoon in kwestie er van kan overtuigen, dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt. Daar is een goed Nederlands woord voor en noemen we gewoonlijk “vriendjespolitiek”.

Voor Koning (D66) was geheimhouding ook een uitgemaakte zaak. Het was privaat-rechterlijk overeengekomen, dus er was niets aan de hand. Van deze partij, die lokaal het standpunt huldigt dat je als raadslid alleen binnen de raadszaal de discussie hoeft aan te gaan (en dat vervolgens consequent nalaat), was onder leiding van Koning toch al geen peil meer te trekken.

Koning discussieert niet, maar leest vooraf opgestelde verklaringen voor en hult zich dan in stilzwijgen. De partij, die zich ooit presenteerde als redelijk alternatief is (nadat ze landelijk één van haar kroonjuwelen, het referendum, om zeep had geholpen) naar een bedenkelijk regentesk niveau afgezakt en demonstreert dat lokaal tijdens bijna elke vergadering.

Wat beide liberale partijen proberen uit te stralen is het volgende:

Wetten er zijn om toegepast te worden op het klootjesvolk, terwijl wij, als regenten, zelf mogen bepalen of ze ook op ons van toepassing moeten zijn. En in geval het ons (en onze vrienden) niet past, mogen we zelf uitzonderingen op die wetten verzinnen. Die we vervolgens alleen maar ter goedkeuring hoeven voor te leggen aan de vertegenwoordigers van dat klootjesvolk, die het met een beetje geluk nog goedvinden ook.

Gelukkig heeft dat gedachtengoed het, met meer geluk dan wijsheid trouwens, deze keer niet gehaald, maar waakzaamheid blijft geboden.