Nog meer Geheimhouding.

Terwijl de burgemeester opvallend veel aandacht besteed aan de straffen die er kunnen worden uitgedeeld aan iemand die geheimhoudingsplicht overtreed, is er geen enkele aandacht voor strafmaatregelen voor degenen, die ten onrechte geheimhouding hebben opgelegd.

Het opleggen van een geheimhouding is een bevoegdheid van het college. Maar van elke bevoegdheid kun je misbruik maken. Dus ook van deze.

Bijvoorbeeld door drogredenen te gebruiken bij het opleggen van een plicht tot geheimhouding. Drogredenen zijn redeneringen die niet correct zijn, maar wel aannemelijk lijken.

Er zijn twee instanties, die over het misbruik van bevoegdheden (vanwege het gebruik van drogredenen) een oordeel kunnen vellen.

De hoogste autoriteit binnen de gemeente, de gemeenteraad en uiteindelijk ook de bestuursrechter.

De redenen voor geheimhouding van het taxatierapport zijn besproken in een besloten bijeenkomst waarover geen mededelingen zijn gedaan. Bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding vond ook plaats tijdens een besloten bijeenkomst.

De door de burgemeester in het vooruitzicht gestelde strafmaatregelen indien de opgelegde zwijgplicht niet zou worden nageleefd, had dusdanig veel indruk gemaakt op de raadsleden Hotting (CU/SGP) en Buit (D66), dat ze niet eens bereid waren te erkennen, dat de besloten bijeenkomst had plaatsgevonden.

Laat staan dat ze dorsten te bevestigen wat er in die vergadering was besloten. Uit angst, dat men daardoor de opgelegde zwijgplicht zou overtreden.

De reden voor geheimhouding worden pas in oktober 2021 openbaar gemaakt. Ze bestaan uit drogredenen. Ik laat ze hier onder volgen. Mijn commentaar er op in cursief.

Dat het taxatierapport betrekking heeft op de totale gebiedsontwikkeling van het REZ;
Onjuist, het taxatierapport beoordeelt een door Orez uitgebracht BOD dat betrekking had op de gebiedsontwikkeling.

Het project REZ nog niet is afgerond;
Na acceptatie van het bod en ondertekening van de Anterieure Overeenkomst is de aanbestedingsfase afgerond. Daarna volgt de uitvoering, maar die is geregeld in de Anterieure Overeenkomst en niet in het taxatierapport.

Het op dit moment opheffen van de geheimhouding op het taxatierapport gevolgen kan hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente;

De onderhandelingspositie van de gemeente is bepaald door wat er tussen partijen in de Anterieure Overeenkomst is vastgelegd. In die overeenkomst staat geen enkele verwijzing naar het taxatierapport.


De gegevens uit een taxatierapport uitgangspunten en berekeningen bevatten die op zichzelf geschikt kunnen zijn voor herhaalde toepassing en daarmee ook gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente in de toekomst;

De taxatie had tot doel om de marktconformiteit van de Orez ingediende ramingen te beoordelen. Opvallend, dat het bod van Orez niet bestond uit ramingen, maar uit een bedrag, zodat de taxateur allerhande berekeningen moest uitvoeren om tot een min of meer gelijkluidend bedrag te komen.

Op welke wijze die berekeningen de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente kunnen beïnvloeden is volstrekt onduidelijk. Tenzij er bedoeld wordt, dat wie met dat soort van berekeningen akkoord is gegaan, waarschijnlijk overal mee akkoord zal gaan.

Het taxatierapport onderdeel is van een door extern betrokken adviseurs (Fakton en Pot Jonker) geleid financieel / juridisch onderzoek naar de in de tijd, tussen taxatie en nu, opgekomen wijzigingen in het project en de financiële en juridische consequenties daarvan;

Dit argument werd niet gebruikt om mijn verzoek om inzage af te wijzen. Om de simpele reden dat het onderzoek toen nog niet bestond. Het onderzoek is pas in gang gezet, toen de lange tijd volgehouden positie, (dat de overeengekomen verkoopvoorwaarden marktconform waren) t.o.v. de raad niet langer houdbaar bleek.

Onderzoek naar de tijd tussen de taxatie en nu is geldverspilling. De opgetreden wijzigingen in planuitvoering, (nadat de Anterieure Overeenkomst een feit geworden was), waren al in allonges van die overeenkomst vastgelegd.

Al deze wanhoopspogingen, om de inhoud van het document geheim te kunnen blijven houden, zijn alleen te verklaren vanuit het feit, dat het college (vanaf de eerste dag) geweten moet hebben, dat het document niet het bewijs bevatte, dat het door Orez uitgebrachte bod marktconform was.

En dat er, om persoonlijk voordeel uit de transactie te kunnen behalen, bewust genoegen is genomen met een veel lagere, dan de marktconforme, prijs.

En om dat te kunnen blijven verbergen, moest het openbaar maken van het “bewijs” ten kostte van alles voorkomen worden.

Aan deze uiterst kwalijke praktijk heeft niet alleen het college, maar ook vrijwel de gehele raad moeiteloos haar medewerking aan verleend.

De meerderheid van de raad (naar ik aanneem) zonder dat zij ook maar een blik geworpen heeft in het door haar geheim verklaarde document.

Aan degenen die het document nog niet hebben ingezien en dus afgaan op wat anderen hun over de inhoud hebben verteld, kan ik alleen maar adviseren. Eis alsnog inzage voor de verkiezingen en trek vervolgens uw eigen conclusie.

Tenzij men medeplichtig wil blijven aan een bedrog, dat nog steeds voort duurt.

Nieuwe jaar.

Mijn verwachtingen voor het nieuwe jaar zijn.

De raad revancheert zich en neemt op basis van de inhoud van de documenten (exploitatieopzet & taxatierapport) het besluit of die documenten nog langer geheim moeten blijven. Tegelijkertijd dringt bij sommigen het besef door, dat de combinatie van exploitatieopzet en taxatierapport (en daarmee ook de onderhandse gunning) feitelijk nooit meer is geweest dan een doorgestoken kaart.

Verder denk ik, dat mijn mening, dat de aanleg van de baai niet zal worden op uitgevoerd, ergens in 2021 door de gemeente tot feit bestempeld zal worden. Men weet dat nu al, maar wacht nog even met bevestigen. Zoals de verkoop van Orez Holding bv pas anderhalve maand, nadat ze had plaatsgevonden, werd bevestigd.

Ook denk ik, dat na het vertrek van Van Reijswoud uit de raad en met het oog op de naderende verkiezingen begin 2022, het raadsbrede akkoord niet langer een attractief concept is om de verkiezingen mee in te gaan en dat SP, CDA en de 3 lokale partijen een coalitie (met 10 zetels) in het leven zullen roepen.

Tot slot denk ik, dat het in 2020 uit de raad verdreven Nieuw Enkhuizen in 2021 een wederopstanding zal beleven, dankzij een radicaal vernieuwd programma en een radicaal vernieuwde kieslijst. Waardoor ze in 2022 opnieuw de grootste lokale partij zal worden.

Maar wat er ook gaat gebeuren, voor iedereen een prettige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2021.

Als je haar maar goed zit.

Nadat een inwoner zich (door middel van een brief) in weinig diplomatiek bewoording had uitgelaten over de inspanningen die Wethouder Heuting zich had getroost om het stoken van houtkachels te beperken, haastte het raadslid De Jong (EV!) zich om de inwoner in kwestie (vanwege zijn taalgebruik) te diskwalificeren.

Van Marle (D66) en Sandra (PvdA) konden niet wachten om zich bij De Jong aan te sluiten. Fijn om te weten dat bij deze drie partijen het fatsoen nog hoog in het vaandel staat.

Helaas weinig begrip voor mensen met een astmatische aandoening, dat dan weer wel, maar hun boodschap was duidelijk. Wie zich niet politiek correct weet uit te drukken, krijgt bij deze heren never nooit een poot aan de grond.

Het is maar dat u het weet.

Dit optreden als fatsoensrakker zou wat meer indruk op me hebben gemaakt, als de drie ten opzichte van het college soortgelijke strenge maatstaven zouden hanteren. Niet op het gebied van politiek correct taalgebruik natuurlijk, dat zit wel snor bij het college.

Elke vragensteller worden uitvoerig bedankt voor het stellen van zijn vraag, terwijl de vragenstellers op hun beurt nooit zullen nalaten om het college te bedanken voor het geven van een antwoord op de door hem/haar gestelde vraag.

Dus tijdens raadsvergaderingen geen gebrek aan hoofse manieren.

Over welke maatstaven wil ik het dan hebben? Wel, de maatstaven die de raad zou moeten hanteren t.o.v. het wetteloos gedrag door het college.

Bijvoorbeeld, als wethouder Boland 4 keer meer uitgaf dan het budget dat hem was verstrekt voor het doen van onderzoek. Dan lapt hij het budgetrecht van de raad aan zijn laars, wat overal elders gezien wordt als politieke hoofdzonde, maar in Enkhuizen niet wordt opgemerkt.

Of wethouder Olierook, die met behulp van een “valse” offerte, de raad om een krediet vroeg dat 4 keer zo hoog was dan de werkelijk gemaakte kosten. De valsheid van het document bestond uit feit, dat er kosten van werkzaamheden waren opgenomen, terwijl Olierook wist, dat die kosten zich niet hadden voorgedaan en ook niet zouden voordoen.

Of wethouder Struijlaart, die een bouwvergunning verstrekt voor een gebied, waar volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening bebouwing niet was toegestaan.

Of het feit dat circa 17 ha grond werd verkocht zonder dat de raad in gelegenheid is gesteld daarover bezwaren naar voren te brengen. Artikel 169.4 gemeentewet.

En “last but not least” de manier waarop het college zich probeert te onttrekken aan wat de Wet Openbaarheid Bestuur voorschrijft.

Allemaal voorbeelden van wetteloos gedrag van het college, dat de raad over het hoofd blijft zien, dan wel door de raad wordt weggewuifd.

Dus kom bij mij niet aan met de opvatting van deze drie zedenprekers. Dat je iemand (en de problemen die hij aan de orde stelt) mag diskwalificeren, omdat zijn taalgebruik je niet bevalt.

Kijk dan ook eens naar je eigen normen en waarden, wat in de meeste gevallen niet veel meer inhoud dan, “als je haar maar goed zit”.

MEGA Team Enkhuizen.

Het kan u niet ontgaan zijn. De persconferentie die de Trump organisatie onlangs organiseerde op het parkeerterrein van een tuincentrum in een buitenwijk van Philadelphia.

De plek was strategisch gelegen tussen een crematorium en een sexshop.

De achtergrond bestond uit een rolluik, haastig beplakt met Trump posters en 9 handlangers die krampachtig probeerden uit te stralen, dat dit parkeerterrein niet het gevolg was van een vergissing, maar deel uitmaakte van een weloverwogen plan.

De vergissing bestond er uit, dat iemand (per ongeluk) niet het Four Seasons hotel, maar het Four Seasons tuincentrum als plek van samenkomst had geboekt.

De leiding van een en ander berustte bij Rudy Giuliani, persoonlijk advocaat en tevens schoothondje van president Trump.

Hij doet me steeds vaker aan Tommy Cooper denken. Die zag ook elke goocheltruc mislukken, maar bleef daarbij wel aanstekelijk lachen en de moed er in houden.

Dit overziende drong het tot me door, dat deze setting een perfecte illustratie was voor de gang van zaken in Enkhuizen.

Wethouder Struijlaart, die ook achter een lessenaar de gang van zaken rond de herinrichting van het REZ tot een succes verklaart en daarin onvoorwaardelijk wordt gesteund door het Enkhuizer MEGA Team. [Make Enkhuizen Great Again] beter bekend als de gemeenteraad.

Zoals de meerderheid van de Trump aanhangers weigeren te accepteren dat hun leider verloren heeft. Zo weigert het MEGA Team Enkhuizen te erkennen, dat er bij de verkoop van het REZ het nodige is misgegaan.

Hoeveel Tuin cs (al dan niet opzettelijk) in de schoot kreeg geworpen laat zich achteraf moeilijk vaststellen, maar waarschijnlijk gaat het om miljoenen. Dat is jammer, maar verder niets aan te doen. De handtekeningen zijn gezet en het MEGA Team heeft zich unaniem akkoord verklaard. Die fase ligt achter ons.

Waar het nu over gaat is, of het MEGA Team bereid is om te blijven volharden in hun steun aan een college, dat weigert de WOB uit te voeren.

Alleen maar om zichzelf gezichtsverlies te kunnen besparen. Tot dusver lijkt het MEGA Team bereid om deze vorm van wetteloosheid te tolereren. Zoals Trump weigert te erkennen dat hij heeft verloren, zo weigert MEGA Team Enkhuizen te erkennen, dat men in deze kwestie talloze steken heeft laten vallen.

En probeert men, in navolging van het college alles geheim te houden wat tot die conclusie (dat men steken heeft laten vallen) zou kunnen leiden.

Onzin natuurlijk, die conclusie kan allang worden getrokken. Dat het NHD (als nieuwsorganisatie) haar nog niet heeft getrokken komt, omdat deze zelf geen onafhankelijk onderzoek doet, maar alleen maar de opvattingen van anderen publiceert.

Wat er in dit geval helaas op neerkomt, dat het uitsluitend de opvattingen van het MEGA Team Enkhuizen zijn.

%d bloggers liken dit: