Doodse stilte.

Nadat ik 18 augustus 2020 de Enkhuizer raad (via het presidium) had verzocht om als hoogste instantie haar verantwoording te nemen en te beoordelen of de inhoud van het taxatierapport nog langer geheim moest blijven zijn we, na een jaar wikken en wegen eindelijk op dat punt aangekomen.

Aanvankelijk weigerde de raad op advies van het college (maar zonder mij dat te laten weten) om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport. Maar ergens in april van dit jaar werd er een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar gesteld, om het rapport te kunnen inzien.

Naar ik heb begrepen werd een half uur beschikbaar gestelde en zijn er 5 fracties geweest die van die mogelijkheid tot inzage gebruik hebben gemaakt. Te weten, SP, CDA, Enkhuizen Lokaal, HEA en Enkhuizen vooruit. Samen goed voor 9 zetels.

Vervolgens hebben deze partijen, aangevuld met de VVD op 25 mei een motie ingediend, waarin ze aandrongen op de openbaarmaking van stukken (inclusief het taxatierapport) die betrekking hadden op de overeenkomst met Orez over het REZ.

De motie werd omarmd door het college. Men had, bij monde van wethouder Heutink, alleen problemen met het tijdstip waarop de motie moest worden uitgevoerd. Volgens de tekst van de motie, onmiddellijk.

De wethouder bepleitte, dat de uitvoering van de motie pas in september, zou moeten plaatsvinden. Nadat een, door Fakton/BaseValue uit te brengen rapport, gereed zou zijn.

Voor een raadsmeerderheid was dit uitstel tot september onacceptabel, terwijl een raadsminderheid, die uit D66, PvdA en CU/SGP bestond, het uitstel wel een goed idee vond.

Aan het verzoek om openbaarmaking van documenten werd (met uitzondering van het taxatierapport) op 28 juni gehoor gegeven. Op dezelfde dag werd de inhoud van het taxatierapport door het college geheim verklaard, wat een dag later (in een besloten vergadering) door de raad werd bekrachtigd.

Binnen 24 uur veranderde de raad haar opvatting van het openbaar maken van het taxatierapport, voor zichzelf in een plicht tot geheimhouding. Over de reden voor die plotselinge wijziging heeft geen van de 9 fracties mededelingen gedaan en heerst er (sinds 29 juni) een doodse stilte.

Een stilte die pas eind september verbroken zal worden, als de raad een besluit moet nemen over het verzoek tot opheffing van de geheimhouding van Bob Sikkema.

%d bloggers liken dit: