Represailles.

Mijn vorige column Voice of Enkhuizen is van Facebook verwijderd, omdat de goedesmaakpolitie van de Facebookgroep “je bent Enkhuizer als” van mening was, dat je geen vergelijking mag maken tussen het aan het licht brengen van de misstanden in de Voice of Holland en het aan het licht brengen van misstanden in het gemeentebestuur van Enkhuizen.

In beide gevallen gaat het wat mij betreft om macht, die gebruikt wordt om het bestaan (en het voortduren) van misstanden te ontkennen.

Ik betwist niet, dat de gevolgen van machtsmisbruik kunnen verschillen en dat de gevolgen in het ene geval zwaarder zijn, dan in het andere geval.

Maar naar mijn overtuiging is elke vorm van machtsmisbruik verkeerd en kun je een vorm van misbruik die je niet aanspreekt (of waar je geen verstand van hebt) niet alleen maar afdoen als zijnde “gedoe”.

Omdat er geen duidelijk aanwijsbare slachtoffers zijn van het wangedrag van het vorige college (de gemeente is miljoenen aan inkomsten misgelopen, maar wie kan dat wat schelen) gaat het machtsmisbruik door het huidige college op dezelfde voet verder.

Men verklaart het bewijs van wangedrag door het vorige college geheim en slaagt er in om de raad er toe over te halen, hetzelfde te doen.

Tegelijkertijd gebruiken beide instanties hun aanzien en macht om de gevolgen van hun eigen wangedrag te maskeren en buiten de publiciteit te houden.

Hoe kan het anders, dat ik tot nu toe nog nergens heb kunnen lezen, dat het taxatierapport niet het bewijs vormt, dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was.

Het bewijs bestaat, alleen de toezichthouder wil er geen kennis van nemen.

Hoewel elke raadsfractie het document in kwestie heeft mogen inzien, heeft geen één fractie de conclusie getrokken dat de bewering (van het toenmalige college) een valse voorstelling van zaken was.

Waarmee het toenmalige college probeert te rechtvaardigen, dat ze het project voor slechts 1% van haar eigenlijke waarde had verkocht aan een ogenschijnlijk bevriende gebiedsontwikkelaar.

De dames van de goede smaak politie verweten me, dat een vergelijking maken tussen het grensoverschrijdend gedrag van leden van het mannelijk geslacht t.o.v. onschuldige jonge meisjes en corruptie, als gevolg van machtsmisbruik van en door overheidsdienaren, ongepast was.

Ik zie elke vorm van machtsmisbruik als bedreiging.

De overeenkomst tussen de Voice of Holland en de Voice of Enkhuizen is, dat terwijl iedereen beseft, dat er sprake is van wangedrag, tegelijkertijd niemand binnen de organisatie (uit angst voor represailles) bereid is, om op te staan en zijn mond open te doen.

Anders gezegd, zolang we er zelf maar geen nadeel van ondervinden tolereren we kennelijk het misbruik van macht.

Totdat een “outsider” het verhaal oppikt, openbaar maakt en iedereen gratis en voor niets van zijn verontwaardiging blijk mag geven.

The voice of Enkhuizen.

Wie gebruik maakt van facebook komt, of hij het wil of niet uiteindelijk terecht in zijn eigen bubbel met gelijkgezinden. Daardoor ontstaat al snel het gevoel, dat iedereen weet wat er gaande is.

Maar dat is niet zo, buiten die bubbel leven mensen, die geen weet hebben van wat er zich in de bubbel afspeelt en zich dan ook van geen kwaad bewust zijn.

Zo beweer ik al geruime tijd, dat een vorig college een voor Enkhuizen uiterst belangrijke overeenkomst is aangegaan, met behulp van een valse voorstelling van zaken. Inhoudende, dat de in de overeenkomst voorkomende voorwaarden marktconform waren.

Inmiddels heb ik, aan de hand van documenten, bewezen, dat de met Orez bv overeengekomen voorwaarden verre van marktconform waren.

Maar dat er een verschil van 30 miljoen euro bestaat tussen het bod dat werd uitgebracht en het bod dat had kunnen worden uitgebracht.

Als de ontwikkelaar zich tevreden zou hebben gesteld met een winst van 10% over zijn omzet.

Door die valse voorstelling van zaken van het vorige dagelijks bestuur liep de gemeente Enkhuizen miljoenen aan inkomsten mis. Dus wat doet de officiële toezichthouder van dat dagelijks bestuur?

Die officiële toezichthouder (de gemeenteraad) besluit om het bewijs van die eerder gegeven valse voorstelling van zaken, (een taxatierapport) geheim te verklaren, zodat ze op vragen over de inhoud van dat rapport geen antwoord hoeft te geven.

Men heeft de inhoud van dat rapport immers geheim verklaard.

Het advies, om het bewijs van wangedrag door een eerder college, geheim te verklaren, is uiteraard afkomstig van het huidige dagelijks bestuur, dat zich daarmee medeplichtig maakt aan het wangedrag van het vorige dagelijks bestuur.

Het wangedrag dat plaatsvond in de Voice of Holland wordt inmiddels in alle media breed uitgemeten.

Zover zijn we met de Voice of Enkhuizen nog lang niet. Niet allen laat de officiële toezichthouder (de gemeenteraad) het volledig afweten.

Ook de vierde macht, de zogenaamd onafhankelijke pers, laat het volledig afweten en blijft werkeloos toezien, hoe in Enkhuizen de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur worden verkracht.

Want anders kan het optreden van college en raad niet worden genoemd. Een verkrachting van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, wat lijkt te worden goedgepraat op dezelfde manier waarop in het verleden altijd alle verkrachtingen werden goedgepraat.

Het is de aard van het beestje (politici liegen nu eenmaal alsof het gedrukt staat) en het slachtoffer moet niet zeuren. Het gaat alleen maar om een beginsel waar de overgrote meerderheid van de kiezers toch geen benul van heeft.

Dit blog, waarop de onthullingen zijn gedaan, heeft een dagelijks bereik van 200 tot 300 leden. Dat is waarschijnlijk meer dan het totaal aan leden van politieke partijen, maar tegelijkertijd niet meer dan 2% van de kiesgerechtigde inwoners.

De overige 98% hebben waarschijnlijk geen flauw benul van wat er gaande is.

Slim stemmen.

Binnen 14 dagen nadat ik had besloten mezelf kandidaat te stellen heb ik, mede dank zij de hulp van mensen die ik voordien nog nooit had ontmoet, kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan zo’n kandidaatstelling.

Mijn kandidaatstelling moet gezien worden als een poging tot verzet tegen de plannen van de gevestigde partijen.

Inhoudende, om de gang van zaken rond de onderhandse aanbesteding van de herinrichting van het REZ in de doofpot te doen belanden.

Of dat verzet succesvol zal zijn hangt af van de mate waarin het door de kiezer zal worden gesteund.

Enkhuizen heeft ruim 14.000 kiesgerechtigde inwoners.

Bijna de helft daarvan heeft inmiddels het geloof in de democratische besluitvorming verloren.

Als ik er in slaag om die groep er van te overtuigen om op slimme wijze toch van hun stemrecht gebruik te maken, ontstaat er een kans op succes.

Het slimme zit hem in het feit dat mijn verkiezingsbelofte maar uit één punt bestaat.

De herziening van de met Orez gesloten overeenkomst over de herinrichting van het REZ.

Dus elke op mij uitgebrachte stem is tevens een opdracht aan het toekomstige college om een dergelijke herziening te bewerkstelligen.

De andere helft van het Enkhuizer electoraat bestaat uit plichtmatige stemmers die gewetensvol hun plicht vervullen. Op basis van hun stem worden de zetels in de raad verdeeld.

Dus mijn opdracht gedurende de komende twee maanden bestaat er uit om al degenen, die niet van plan waren om te gaan stemmen, er van de overtuigen om het deze ene keer het wel te doen.

Door op mij te stemmen verstrekken ze het aanstaande college een niet mis te verstane opdracht om Droomparken voor de keus te stellen.

Ofwel herziening van de overeenkomst met Orez bv te overwegen, dan wel een verzoek tot ontbinding van die overeenkomst (wegens ongeoorloofde steun van de overheid) tegemoet te zien.

Ondertussen kan die andere helft van de stemgerechtigden gewoon blijven doen wat ze altijd al hebben gedaan. Bepalen hoe die nog resterende 16 zetels over de partijen moeten worden verdeeld.

Voor lief nemen.

Vandaag verwacht ik de laatste ondersteuningsverklaringen binnen te krijgen en kan het echte werk beginnen. Circa 500 Enkhuizers er van te overtuigen om op mij te stemmen.

Tijdens de vorige verkiezingen hebben er 7000 niet gestemd. De kunst is dus om 500 van hen er van te overtuigen, het deze keer wel te doen.

Wat misschien helpt is, dat ik een redelijk eenvoudig verkiezingsprogramma heb.

Herziening, dan wel (mocht herziening geweigerd worden) de ontbinding van de met OREZ bv gesloten overeenkomst over de herinrichting van het recreatieoord.

Reden voor herziening/ontbinding van de overeenkomst is de door de gemeente Enkhuizen verleende overheidssteun aan OREZ bv in de orde van grootte van € 30 miljoen.

Die steun was het gevolg van de door het vorige college geleverde wanprestatie, die inhield, dat de door OREZ bv ingediende exploitatieopzet “marktconform” werd verklaard. Hetgeen uiteindelijk niet het geval is gebleken.

Het huidige college, daarin gesteund door de raad, heeft zich tot dusver voornamelijk tot doel gesteld om het bestaan van die wanprestatie (van het vorige college) dood te zwijgen en haar aan het zicht te onttrekken.

Door het afwijzen van WOB verzoeken en het geheim verklaren van het bewijs van die wanprestatie. Een taxatierapport.

Ik heb daar, als ambteloos burger, de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan en verslag over uitgebracht op mijn blog. Dat heeft bij formele toezichthouder, de gemeenteraad, geen enkele reactie opgeleverd.

Men lijkt vastbesloten om deze kwestie, pijnlijk als ze is, in de doofpot te doen belanden.

De enige manier om dat te voorkomen leek me, was door mezelf kandidaat te stellen en niet langer van buitenaf, maar van binnenuit de herziening/ontbinding van de met OREZ gesloten overeenkomst te bepleiten.

Om zodoende te voorkomen, dat het onderwerp (tijdens de coalitie besprekingen) geruisloos van de agenda zouden worden afgevoerd.

Door mijn kandidaatstelling is het uiteindelijk de kiezer die kan bepalen, of er een serieuze poging gedaan wordt om de gevolgen van een eerdere wanprestatie ongedaan te maken.

Of dat de 7000 kiesgerechtigden, (die vorige keer niet zijn wezen stemmen) berustten in de gang van zaken en de daaruit voorvloeiende gevolgen (een verzwakte financiële positie van Enkhuizen) voor lief nemen.

Illegale steun van de overheid.

Ik beschouw mijn interview, met de eerstejaars leerling van de school voor de journalistiek afgelopen donderdag, als begin van mijn verkiezingscampagne.

Het interview kunt u hier lezen.

De reden voor mijn kandidatuur voor het raadslidmaatschap is, dat ik er (alleen in die functie) op kan toezien, dat onderhandelingen (over herziening van de overeenkomst met Orez) op adequate wijze worden gevoerd.

Onderhandelingen, die alleen maar tot een bevredigend resultaat kunnen leiden als de ontbinding van de overeenkomst met Orez bv, een serieuze overweging is. Wat tot nu toe niet het geval is.

Reden voor ontbinding is van de overeenkomst met Orez bv is, dat ze in haar bestaande vorm in strijd is met de Europese wet- en regelgeving inzake door de overheid te verlenen steun aan bedrijven.

Anders gezegd, de met Orez bv gesloten overeenkomst is niet, zoals de Europese wet- en regelgeving dicteert, marktconform.

Een grove schatting maakt duidelijk, dat de gemeente Enkhuizen (op basis van de nu met Orez bv gesloten overeenkomst) 30 miljoen aan illegale overheidssteun zal verstrekken.

Verder moet worden vastgesteld, dat van de zittende raadsleden, er tot dusver niemand is geweest, die in staat is gebleken om op gezaghebbende en bekwame wijze er op toe te zien, dat die illegale steun niet werd verleend.

Maar dat er stilzwijgend is ingestemd, dat het bewijs van een eerder geleverde wanprestatie (door een vorig college) aan het zicht wordt onttrokken, door het bewijs van die wanprestatie geheim te verklaren.

Ofwel, men pleegt een wanprestatie om een eerdere wanprestatie aan het zicht te kunnen onttrekken.

Aan het ruimschoots gedemonstreerde onvermogen van de zittende raadsleden om orde op zaken te stellen, dient daarom zo snel mogelijk een einde te komen.

De aanstaande verkiezingen bieden daartoe de gelegenheid.

==============================================

PS, Ik heb een donatie ontvangen van M.V. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de te maken kosten.

Hoofdelijk aansprakelijk.

Gisteren getrooste Bram van der Pijll, [voormalig fractievoorzitter van Nieuw Enkhuizen en in die hoedanigheid uit de partij gestoten] zich de moeite om mij er op te wijzen wat er mis was met mijn verkiezingsprogramma.

Ik herinnerde me een interview in het NHD, waarin Bram verkondigde, dat de griffier hem had verzekerd, dat hij (hoewel uit de partij gezet) in de raad van Enkhuizen toch nog fractievoorzitter van Nieuw Enkhuizen kon blijven.

Vanaf dat moment besefte ik, dat Bram in zijn eentje in staat was om aan het begrip kronkelredenering een overtreffende trap toe te voegen.

Dit keer heeft de griffier hem blijkbaar verteld, dat colleges niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Omdat de raad nu eenmaal de eindverantwoordelijke is voor de genomen besluiten.

Normaal gesproken is dat ook het geval. Maar in hoeverre kun je de gang van zaken rond het REZ nog normaal noemen?

De feiten (waar Bram zich gewoonlijk niet om bekommert) zijn, dat het college bevoegd is tot het verkopen van grond, zij het, dat er restricties gelden. Artikel 169 lid 4 van de gemeentewet.

Het vorige college heeft zich aan die restrictie niets gelegen laten liggen, maar gewoon gebruik gemaakt van haar bevoegdheid tot het verkopen van grond. En de grond op het REZ verkocht tegen een prijs die (naar haar zeggen) marktconform was.

Maar waarvan nu duidelijk is geworden, dat ze slechts 1 % is van de waarde, die er door Droomparken aan toe is gekend.

De verkoop van gemeentelijk eigendom tegen 1% van haar werkelijke waarde lijkt me misbruik van bevoegdheden of een wanprestatie.

Of (bij het leveren van een wanprestatie) hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgesloten, durf ik niet te zeggen.

Bram beweert het wel te weten, maar gebruikt wartaal voor het leveren van zijn bewijs. (Zie zijn reacties op mijn vorige bericht)

Maar goed, als het vorige college een wanprestatie leverde door ten onrechte te beweren, dat ze beschikte over het bewijs van marktconformiteit, dan levert het huidige college een wanprestatie, door het bewijs van de eerder wanprestatie “geheim” te verklaren.

Dat de raad gemeend heeft om deze geheimverklaring (op verzoek van het college) te bekrachtigen, zegt iets over de kwaliteit van de zittende raad en maakt haar medeplichtig aan (maar niet verantwoordelijk voor), de twee voorgaande wanprestaties.

De verantwoording voor die twee wanprestaties ligt klip en klaar bij het vorige en het huidige college. Of ze daarmee ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de door hun geleverde wanprestatie weet ik niet.

Ik ben er, net als de meeste Nederlanders, aan gewend geraakt, dat personen in hoge posities in dit land (in vrijwel alle gevallen) nergens verantwoordelijk voor blijken te zijn.

Maar het feit, dat Bram die aansprakelijkheid plotseling ter sprake brengt, doet me vermoeden, dat die mogelijkheid wel degelijk bestaat.

En dat dit de werkelijke reden is voor het verzet van het huidige college, om het bewijs van marktconformiteit (van het door Orez uitgebrachte bod) openbaar te maken.

De illusie in stand houden.

Na de primeur van de eerstejaars leerling (waar ik gisteren over schreef) belde Tanja Koopen van het NHD om bevestiging te krijgen van het feit, dat ik me als persoon (en niet als partij) kandidaat stel voor de verkiezingen in maart.

Er wordt gedaan of dat iets bijzonders is, maar in feite stemde u altijd al op een persoon. Als die persoon ruzie kreeg met zijn partij, dan mocht die persoon in de raad blijven en dolf de partij het onderspit en raakte zijn zetel kwijt.

De laatste was Emile van Marle van D66 naar Mega. Daarvoor Jan Raven en Jannie Aukes van Nieuw Enkhuizen naar Enkhuizen Lokaal. Weer daarvoor, Michel de Jong van Nieuw Enkhuizen naar Enkhuizen Vooruit!

Niet te vergeten Bram van der Pijl van Nieuw Enkhuizen naar Lijst van der Pijl en Hans Langbroek van Nieuw Enkhuizen naar HEA en daarvoor ook nog Stella Quasten van de SP naar Lijst Quasten.

Er hoeft maar iets te gebeuren in Enkhuizen en er ontstaat weer een nieuwe partij, waarvan de partijleider precies hetzelfde wil, als wat de partij wilde, die hij met veel gedoe had verlaten om zijn eigen partij op te richten.

De Enkhuizer gemeenteraad kent 10 partijen, die ongeveer allemaal hetzelfde willen en nog veel komischer allemaal het zelfde kunnen.

Want aan het beleid voor de komende jaren wordt al geruime tijd gewerkt door de betreffende ambtenaren en dat verander je niet één, twee, drie. Omdat je daar nu eenmaal het geld en (niet onbelangrijk) ook het personeel niet voor hebt.

Wie op mij stemt weet in ieder geval wat voor vlees hij in de kuip heeft en wat ik wil bereiken. Ik heb de afgelopen 12 jaar via mijn blog mijn opvattingen over de lokale politiek kenbaar gemaakt, wie daar aanstoot aan heeft genomen doet er verstandig aan niet op mij te stemmen.

De laatste paar jaar heb ik alleen nog maar geschreven over de verkoop van ons recreatieoord, wat gevoelsmatig neerkwam op verpatsen.

Sinds juni heb ik het bewijs, dat mijn gevoel juist was en dat de boel verpatst is. Bezit met een waarde van 30 miljoen is voor 1 procent van haar waarde van de hand gedaan.

Ik ben de enige die daar voortduren bezwaar tegen heeft gemaakt en geprobeerd heeft om de feiten rond die verkoop boven water te krijgen. De laatste maanden daarin bijgestaan door Bob Sikkema van de Piraten partij.

Alle andere partijen hielden en houden zich nog steeds op de vlakte. Sterker nog, ze verhinderen actief, dat de feiten met betrekking tot de verkoop van het recreatieoord boven water komen. Met (op het laatste moment) Enkhuizen Vooruit als enige uitzondering.

Ook mijn plan voor de toekomst is helder. Aangifte bij de Europese Commissie wegens ongeoorloofde overheidssteun en als die klacht door de Commissie gegrond wordt verklaard, Orez voor de keus stellen.

De onterecht verkregen overheidssteun terug te geven, dan wel nietigverklaring van de overeenkomst tegemoet te zien.

Alle andere partijen zeggen ook een plan te hebben, waar ze echter niet over mogen praten, omdat het geheim is. Volgens mij is het geheim, omdat anders iedereen zal beseffen dat het kansloos is en wil men de illusie, dat het wel degelijk kansrijk is, nog even (tot de verkiezingen) in stand kunnen houden.

Door wie en waarom.

Gisteren ben ik, voor het eerst geïnterviewd in mijn hoedanigheid van kandidaat-raadslid.

Interviewster was een eerstejaars studente journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

Omdat haar audio apparatuur nog op school lag, moest het met een telefoon.

En nu maar hopen dat ze een voldoende krijgt voor haar interview.

Wat ik vertederend vond, was dat de tipgeefster voor het interview haar moeder was, die lid was van de Facebook groep, Je bent een echte Enkhuizer als, en via die groep van mijn bestaan afwist.

Ik heb haar proberen uit te leggen, dat ik (gelet op mijn leeftijd) een “one issue candidate” ben.

Dat wil zeggen, zodra de issue is opgelost, dat ik weer weg ben en mijn plaats weer kan worden ingenomen door een iemand die (net als de overige raadsleden) mag doen, of hij van alle markten thuis is.

Persoonlijk lijkt het me niet zo bezwaarlijk als er van de 17 raadsleden er eentje tussen zit, die zich met hart en ziel aan één onderwerp wijdt en een beetje met stroom meedrijft waar het de andere onderwerpen betreft.

Een “one issue” kandidaat dus, maar wat is dan de kwestie?

De kwestie is, dat het college van de gemeente Enkhuizen heeft besloten om aan Orez bv, een pas opgerichte rechtspersoon zonder personeel, ervaring of vermogen, overheidssteun te verlenen in de orde van grootte van 30 miljoen.

Door die BV grond en vergunningen, ter waarde van 30 miljoen, te verkopen voor het vriendenprijsje van ruim drie ton.

Ofwel 1 procent van wat de werkelijke waarde van die grond en vergunningen (G&V) was.

De werkelijke waarde van G&V hebt ik niet uit mijn duim gezogen, maar is door de nieuwe eigenaar er van berekend. Terwijl de berekening van de waarde door de gemeente inmiddels door de gemeenteraad geheim is verklaard.

Dus wat wil ik doen, als ik tot raadslid ben gekozen?

Mijn plan is, om tegen die ongeoorloofde overheidssteun aan Orez bv bezwaar te maken bij de Europese Commissie. Als dat bezwaar gegrond wordt verklaard, (wat me vrij aannemelijk lijkt, omdat het waardeverschil 30 miljoen is) ontstaat de mogelijkheid om Orez bv, of haar rechtsopvolger Droomparken, voor de keus stellen.

Ofwel men betaalt de onrechtmatig verkregen steun terug, dan wel, er kan een verzoek tot nietigverklaring van de met haar gesloten overeenkomst tegemoet worden gezien.

Al met al een simpel plan, dat ik alleen wil uitvoeren als voldoende kiezers mij tot hun vertegenwoordiger kiezen. College en raad hebben, nadat ze eerst jaren hebben volgehouden dat er geen nieuw plan nodig was, plotseling ook een heel nieuw plan bedacht, waar ze in het geheim met elkaar over vergaderen.

Op basis van hetgeen er over dat plan naar buiten is gekomen denk ik, dat het geen enkele kans van slagen heeft, maar omdat het geheim is kun je dat nooit met zekerheid zeggen.

Persoonlijk denk ik, dat als dat plan mislukt ze het in de doofpot zullen stoppen zoals ze de mislukking van de verkoop van het REZ ook in de doofpot proberen te stoppen, door de uitkomst geheim te verklaren.

Met voldoende kiezers bedoel ik, dat ik tenminste één zetel mag bezetten. Meer zetels hoef ik niet. Ik heb geen behoeft aan macht in de gemeenteraad. Liever heb ik gezag, voortvloeiende uit het aantal mensen dat op me heeft gestemd.

Natuurlijk begrijp ik waarom college en raad hun toevlucht nemen tot allerlei geheimverklaringen. Als je eenmaal tot de conclusie bent gekomen, dat er ongeoorloofde overheidssteun IS verleend, dan komen er al gauw twee vragen boven drijven.

Door wie en waarom is die steun gegeven.

Door wie, is eenvoudig te beantwoorden en te bewijzen vraag.

De steun is verleend door het college, dat de verkoop van het REZ aan Orez bv heeft voorbereid en het college, dat haar heeft uitgevoerd en sindsdien geheim probeert te houden.

Het waarom, laat zich wat moeilijker beantwoorden en bewijzen. Zo er ooit een antwoord op zal worden gevonden.

In ieder geval zal de zoektocht naar het waarom gedaan moeten worden door een onafhankelijke instantie met de nodige bevoegdheden. Zoals bijvoorbeeld de rijksrecherche.

Beoordeling op basis van feiten onmogelijk maken.

Ik begrijp niet goed hoe je, met 30 miljoen verschil in waarde, nog steeds kunt volhouden, dat de namens jou bepaalde waarde marktconform is, terwijl je de manier waarop de waarde is bepaald, geheim verklaart.

Omdat je anders de regie verliest bij onderhandelingen over een compensatie voor planwijzigingen, waarover je feitelijk al hebt onderhandeld en waarvan je het resultaat al hebt vastgelegd in twee allonges.

En waarom geef je een bedrijf, dat er met zijn eerste waardebepaling 30 miljoen naast zat, een nieuwe opdracht om de waarde van de door jou geleden schade te bepalen?

Die geheime opdrachten, waar de gemeenteraad in geheime bijeenkomsten dan weer haar goedkeuring aan verleend, hebben maar één doel.

Voorkomen, dat je als gemeenteraad ooit verantwoording zou moeten afleggen over wat je in het verleden hebt gepresteerd en welke opvattingen je toen hebt verkondigd.

Niks te klagen, alles hunky-dory.

Pas nadat wethouder Struijlaart besloot om op zijn lauweren te gaan rusten, begon bij de raad geleidelijk aan het besef door te dringen, dat er een andere werkelijkheid bestond, dan de werkelijkheid die Struijlaart tot dan toe had voorgespiegeld.

Feitelijk weet de raad pas vanaf 28 juni 2021 hoe de vork echt in de steel zit. Dan pas krijgt ze een leesbaar exemplaar (zonder weggelakte bedragen) van de Anterieure Overeenkomst onder ogen.

Daarnaast, het gunningsbesluit van 16 mei 2017, waarin de opdracht in feite al aan Orez werd gegund. Met als enig voorbehoud, dat het door haar gedane bod marktconform zou worden bevonden.

Hetgeen door middel van het rapport van Fakton/BaseValue van 9 oktober 2017 wordt vastgesteld.

Opvallend daarbij is, dat bij de ambtelijk presentatie van het rapport, het advies gegeven wordt om het rapport, met het oog op de WOB, geheim te verklaren.

Waar de raad, vanaf 28 juni 2021, ook de beschikking over had, is het rapport van Cushman & Wakefield en het rapport van Fakton/BaseValue.

Zodat ze met eigen ogen had kunnen vaststellen, wat de oorzaak van die 30 miljoen verschil in waardebepaling was.

Helaas is de Enkhuizer raad niet gewend om conclusies te trekken op basis van de door haarzelf vastgestelde feiten. In plaats daarvan trekt ze haar conclusies op basis van de door het college geven interpretatie van die feiten.

De documenten zijn de raad wel ter inzage gegeven, maar uit niets blijkt, dat men de moeite genomen heeft om ze in te zien.

Door feiten geheim te verklaren, verdwijnen ze niet. Je maakt het alleen maar voor jezelf onmogelijk om er nog over te praten en dat is ook de reden voor de geheimverklaring.

Om zodoende een beoordeling van je doen en laten (op basis van feiten) onmogelijk maken.

===========================================

PS, donatie ontvangen van de familie S. Dank daarvoor.

Verdoezelen.

Gisteren sloot ik af met de vaststelling, dat er tussen de twee berekeningen van Residuele Grondwaarde (voor hetzelfde project) een verschil van 30 miljoen bestond en dat de namens de gemeente uitgevoerde berekening de laagste was.

Als gevolg van dit feit kan onmogelijk nog worden volgehouden, dat de door Orez voorgelegde exploitatieopzet marktconform was.

Er is ook geen informatie beschikbaar gesteld waaruit blijkt, dat de eerste indruk van het college, (dat de exploitatieopzet die door Orez was ingediend, marktconform was) door andere marktonderzoeken zijn bevestigd.

De enige bron van informatie die het college heeft geraadpleegd lijkt Orez te zijn geweest. Vervolgens is de van Orez verkregen informatie (in de vorm van een exploitatieopzet) ter beoordeling voorgelegd aan de firma Fakton.

Die firma oordeelde (op basis van geheime berekeningen), dat de exploitatieopzet van Orez, marktconform was.

Dezelfde firma oordeelt nu, dat de gemeente recht heeft op aanvullende betalingen van de rechtsopvolger van Orez, Droomparken.

Op grond waarvan ze tot die conclusie is gekomen, is uiteraard ook weer geheim en daarover wordt (in het geheim) met de gemeenteraad vergaderd.

Verder lijkt het succes van de nog met Droomparken te voeren onderhandelingen voor een niet onbelangrijk deel af te hangen van het geheim blijven van de berekeningen, die er toe hadden geleid, dat het college de exploitatieopzet van Orez marktconform verklaarde.

Inmiddels is er aan Fakton alweer een nieuwe (meer dan € 30.000,- kostende) geheime adviesopdracht verstrekt.

Tegenover al die geheimzinnigheid staat één helder en onmiskenbaar feit.

Als de gemeente niet het bewijs kan leveren, dat de exploitatieopzet die ze met Orez overeenkwam marktconform was (en daar lijkt het op), dan heeft ze de Europese wet- en regelgeving op het gebied van ongeoorloofde staatssteun overtreden.

Uit de ambtelijke presentatie blijkt, dat het college zich bewust was van de Europese wetgeving op dat gebied.

Een treurig makende vaststelling, maar het goede nieuws bij dit alles is, dat de overeenkomst met Orez (op grond van de Europese wet- en regelgeving) nietig verklaard kan worden.

Tenzij de begunstigde (inmiddels Droomparken) bereid is om de onrechtmatig verkregen gelden terug te betalen.

Het slechte nieuws is, dat degenen die dat onrechtmatige voordeel direct (het college) en indirect (de voltallige gemeenteraad, door het gebrek aan toezicht) aan Orez hebben toebedeeld, nog steeds niet bezig zijn met het belang van de gemeente Enkhuizen.

Maar in geheime bijeenkomsten (waarover niets naar buiten mag worden gebracht), uitsluitend bezig lijken te zijn met het verdoezelen van de door hun geleverde wanprestaties.

%d bloggers liken dit: