Verkennend gesprek.

Gisteren een verkennend gesprek gevoerd met beoogd wethouder Jan Franx en fractievoorzitter Frank van Gangelen van Enkhuizen Vooruit. Grootste partij in de raad en daardoor voortrekker in de coalitiebesprekingen.

Van mijn kant laten weten, dat het dagelijks bestuur (wat mij betreft) gevormd zou moeten worden door de drie grootste partijen. EV!, SP en CDA en dat de overige 7 fracties zich in de eerst plaats bezig zouden moeten houden met er op toezien, dat deze drie zich geen al te grote uitglijders veroorloven.

Dat deze drie samen geen meerderheid vormden (8 zetels) lijkt me niet echt relevant. De stad dient bestuurt te worden, het wegsturen van bestuurders is (alweer in mijn ogen) alleen gerechtvaardigd in geval van politieke hoofzonden, zoals het niet volledig informeren van de toezichthouder (de raad) of het misbruik maken bevoegdheden.

In alle andere gevallen hebben bestuurders wat mij betreft recht op begrip.

Volgens mij moeten de drie partijen daar op korte termijn uit kunnen komen. Ik ben tenminste geen programmapunten tegen gekomen waartegen ik me met hand en tand zou willen verzetten.

De voornaamste beperkende maatregelen zullen (zoals gebruikelijk) door de ambtelijke organisatie worden aangedragen.

Het echte werk begint pas als de nieuwe raad is geïnstalleerd en de duiding van de verkiezingsuitslag heeft plaatsgevonden.

Waar vier jaar geleden de raad zich nog terugtrok om zich over een raadsbreed akkoord te buigen, zou ze deze keer iets soortgelijks moeten doen.

Deze keer niet in beslotenheid, maar in het openbaar. Over het misbruik van bevoegdheden door het college en haarzelf.

Pas als dat reinigingsproces heeft plaatsgevonden, lijkt me de weg vrij voor een nieuwe coalitie.

Buy sheep, sell deer.

De cynische variant op de oorspronkelijke succesformule, waarvan de uitspraak het zelfde is. Buy cheap and sell dear.

Feitelijk wordt geadviseerd bedrog te plegen door schapenvlees als hertenvlees te verkopen.

Het bedrog van de Enkhuizer bestuurders bestaat er uit, dat ze de Enkhuizer bevolking (en niet zonder succes) nog steeds proberen wijs te maken, dat grond, die ze in het recreatieoord hebben verkocht, vrijwel niets waard was.

In haar procedure voor de RvS trappen de IJsselmeervereniging e.a een open deur in, door de rechter te wijzen op de mogelijkheid, dat het ingediende plan de plaatsing van 160 chalets toestaat in het plandeel camping.

De rechter reageert daar in zijn uitspraak (onder 11.1) als volgt op.

Het plan voorziet voor de nieuwe locatie van de camping in 200 standplaatsen, waarvan 160 kampeermiddelen en 40 niet permanente kampeermiddelen. Gelet op de definitiebepaling uit artikel 1.45 van de planregels valt niet uit te sluiten dat de 160 kampeermiddelen zullen bestaan uit chalets. Dat is ook niet in geschil.

Wat in geschil had moeten zijn, is dat recreatiewoningen geen kampeermiddel zijn zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen de gemeente en Orez bv.

De tussen de gemeente en Orez BV overeengekomen Anterieure Overeenkomt definieert in artikel 1 (definities) welke verblijfsrecreatie er in het plandeel camping is toegestaan. Alleen in kampeermiddelen en in eenvoudige bouwwerken. Hieronder de letterlijke tekst van het artikel.

Verblijfsrecreatie is toegestaan in alle kampeermiddelen en in bouwwerken voor recreatief nachtverblijf die binnen 24 uur te verwijderen zijn. Onder deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld eenvoudige bouwwerken zoals een stacaravan, chalet, camper, tent, vouwwagen en een trekkershut.

Een recreatiewoning valt hier niet onder. (Onderstreping en cursivering door mij gedaan)

De definitie van kampeermiddelen in het plan (opgesteld door de jarenlange zakenrelatie van Droomparken) is een andere, dan die door de gemeente met Orez bv werd overeengekomen.

In de AO staat luidt en duidelijk, dat recreatiewoningen niet thuis horen in de categorie kampeermiddelen.

De belangrijkste reden om van verschillende categorieën te spreken is niet de snelheid waarmee iets verwijderd kan worden. Elke woning kan binnen 24 uur worden verwijderd, maar het verschil in prijs tussen woning en kampeermiddel.

Dat prijsverschil komt ook tot uitdrukking in de kavelprijs.

Volgens een door Droomparken ter beschikking gesteld rapport is de kavelwaarde voor recreatiewoningen het dubbele van de kavelwaarde voor kampeermiddelen.

In het rapport wordt de waarde van een kavel voor kampeermiddelen geschat op € 40.000,- terwijl de (gemiddelde) waarde voor kavels voor woningen uitkomt op het dubbele (€ 80.000,-).

.Een gebied met 160 kavels voor kampeermiddelen is na bouwrijp maken € 6,4 miljoen waard. Hetzelfde gebied met kavels voor recreatiewoningen kan het dubbele opleveren, ofwel € 12,8 miljoen.

In hetzelfde Droomparken rapport worden de kosten van het bouwrijp maken van 160 kavels begroot op 3 miljoen. Daar moet dan nog wel de aanschaf prijs voor het gebied worden opgeteld. Die was € 75.000,-.

Dus voor wie het nog steeds niet wil begrijpen, op basis van een aankoopprijs van € 75.000,- en een investering van 3 miljoen in het bouwrijp maken van het gebied, beschik je over een gebied, waarvan de grondwaarde minimaal op € 10 miljoen kan worden geschat. (50% kavels voor kampeermiddelen en 50% kavels voor recreatiewoningen).

De uiteindelijke waarde van het gebied zal echter aanzienlijk hoger zijn dan de 10 miljoen die hier wordt aangenomen. Het valt namelijk te voorzien, dat (op termijn) de kavels voor kampeermiddelende zullen worden omgezet in kavels voor recreatiewoningen. Een proces dat inmiddels al in gang is gezet.

Ere wie ere toekomt, de enige partij in de gemeenteraad die aan dit onderwerp aandacht heeft durven besteden is Enkhuizen Vooruit in de persoon van Frank van Gangelen. . Alle anderen hebben zich tot dusver beperkt tot hetgeen waar ze gewoonlijk in excelleren.

Wegkijken en doodzwijgen.

Commissielid van Gangelen heeft op dit blog (over de vragen die EV! stelde) een bijdrage geschreven onder de titel “Even geduld a.u.b”. Datum 15 april 2021.

Zelf heb ik, over hetzelfde onderwerp, op 16 april “Dwarsbomen” geschreven.

Inmiddels zijn we weer 4 maanden verder en heeft het college de taxatie (die volgens het college bewijst, dat de getaxeerde grondwaarde marktconform is) opnieuw geheim verklaard.

In dat taxatierapport wordt de grondwaarde van het plandeel camping op een kwart miljoen getaxeerd, terwijl haar werkelijke waarde (gebaseerd op door Droomparken verstrekte gegevens) eerder boven de 10 miljoen euro ligt.

Terwijl de reguliere media verslag doet over de noodzakelijke aanleg van 2 ha moerasgebied en de aanleg van een voetpad, blijft de bestuurlijke bedrog (het ver beneden de marktwaarde verkopen van het eigen grondgebied) al weer 4 maanden lang buiten beschouwing en daardoor onbesproken.

Hoe langer je de zaken voor je uitschuift, hoe kleiner de kans wordt, dat je de gevolgen van deze uitzonderlijke wanprestatie nog ongedaan kunt maken. Wat in het belang zou zijn van de doorsnee Enkhuizer.

Maar het belang van de doorsnee Enkhuizer weegt voor het huidige bestuur nu eenmaal aanzienlijk minder zwaar, dan hun eigen belang.

Zodat het nog wel even kan duren voordat er aan het gehuichel een einde komt.

Struisvogelpolitiek.

Terwijl het in de landelijke politiek zo’n beetje “all hands on deck” is vanwege een bestuurscultuur die zich zou moeten aanpassen, heerst er op lokaal niveau een doodse stilte.

Ik denk niet, dat mijn conclusie, dat de gemeente miljoenen is misgelopen door haar manier van aanbesteden, met veel meer dan een schouder ophalen (door de verantwoordelijke politici) zal zijn ontmoet.

Voor zover ik weet zijn er maar twee lokale politici werkelijk geïnteresseerd in wat er zich (in financieel opzicht) rond het REZ heeft afgespeeld.

Van Galen (CDA-raadslid) en van Gangelen (EV!-commissielid).

De rest zal het klaarblijkelijk allemaal worst wezen. Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben CU/SGP, D66, PvdA, VVD niet eens de moeite genomen om kennis te nemen van de inhoud van het rapport.

Zodat er vanuit die partijen (totaal 7 leden, dus een substantiële minderheid) überhaupt niets zinnigs over de inhoud kan worden opgemerkt.

De rest die het wel gedaan heeft doet er het zwijgen toe, waaruit je zou kunnen afleiden, dat wie zwijgt, instemt met hetgeen er is gesteld. Echter, ergens me instemmen is één ding, de wil om tot iets te besluiten is een ander en die wil heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Het probleem is natuurlijk, dat de overgrote meerderheid van de raad over dit onderwerp van toeten noch blazen weet. Men is waarschijnlijk nog niet eens tot het besef gekomen, dat men (als democratisch instituut) doelbewust buiten de besluitvorming is gelaten.

Kennelijk vindt men het volkomen normaal, dat documenten op basis waarvan verstrekkende besluiten werden genomen (zoals de verkoop van grond i.p.v. het in erfpacht uitgeven van grond), niet bestaan of, als ze wel bestaan, geheim worden verklaard.

Dat de uitgangspunten, op basis waarvan een zeer omvangrijke grondtransactie had plaatsgevonden, lang nadat transactie was voltooid, niet openbaar zijn.

Met als geen ander doel, een discussie over die uitgangspunten en het afleggen van verantwoording over die keuze, te voorkomen.

De ambitie van de meerderheid van de zittende raad gaat niet veel verder dan op beschaafde wijze meebabbelen met een college, dat op haar beurt de handen vol lijkt te hebben met het beheren van een Doofpot.

Kortom, in plaats van “all hands on deck”, struisvogelpolitiek.

Neerduimers.

Mijn vorige bericht betrof een uitnodiging om deel te nemen aan het participatieproces om tot een nieuw plan te komen voor het vakantiepark.

Een participatieproces zoals dat (in opdracht van college en raad) georganiseerd wordt door de toekomstige exploitant van het park, Droomparken.

Mijn aanbeveling tot deelname werd begroet met 10 neerwaartse duimpjes. Omdat door niemand een schriftelijke reactie werd gegeven, tast ik in het duister voor wat betreft de bron van deze negatieve reacties.

Vloeien ze voort uit dezelfde opvatting, die de raad deed besluiten om vooral geen kennis te nemen van de standpunten van het Zuiderzee museum? Ik heb geen idee. Misschien is het daarom nuttig toch een aantal zaken op een rijtje te zetten.

Raad en college zijn tot de conclusie gekomen dat Enkhuizen een op het recreatieoord te bouwen vakantiedorp nodig heeft. Het besluit daartoe is genomen en wie de democratie een goed hart toedraagt kan niet anders dan het besluit respecteren.

De voor het plan benodigde grond is inmiddels verkocht, alleen het plan zelf, (waar het college met de vorige eigenaar van Orez bv bijna 3 jaar aan heeft gewerkt) heeft het college in het vuilnisvat gekieperd. Waarmee tevens de ambtelijke ondersteuning (ter waarde van bijna 4 ton) als weggegooid moet worden beschouwd.

Er moest dus een nieuw plan komen. De nieuwe eigenaar van Orez (Droomparken) heeft aangeboden (is verzocht?) een nieuw plan te maken, met als aanvullende eis, dat daar de inwoners van Enkhuizen bij betrokken moesten worden.

Droomparken heeft aan die (door raad en college) gestelde voorwaarde voldaan door een drietal informatiebijeenkomsten te beleggen, die voorafgingen aan de eigenlijke  participatiebijeenkomsten, waarvan er inmiddels twee zijn geweest.

De eis, dat de inwoners van Enkhuizen betrokken moesten worden bij het ontwerpen van het nieuwe plan is opmerkelijk, omdat het college bij het maken van HUN eerdere plan er alles aan had gedaan om de raad buiten de plannenmakerij te houden. Laat staan dat de inwoners er bij werden betrokken.

Maar goed, waarom vinden 10 lezers van mijn blog het ongepast, als ik ze uitnodig om aanwezig te zijn bij de participatiebijeenkomsten, is de vraag die me bezig houdt.

Die afkeer gold in ieder geval niet voor commissielid van Gangelen (EV!) en raadslid Jans (HEA), die dit keer hadden besloten om wel aanwezig te zijn.

Terwijl ook de pas aangestelde gemeentelijk supervisor de bijeenkomst bijwoonde en ter afsluiting zelfs een soort van dankwoord uitsprak.

Dus neerduimers maak ons alstublieft deelgenoot van uw bezwaren, zodat we er over kunnen nadenken.

Doodlopende weg.

Hoewel ik internet-petities normaal gesproken niet zo zie zitten, heb ik deze, die door de vereniging Heemschut in gang is gezet, toch maar ondertekend.

Het is een oproep aan de gemeente om de plannen inzake het vakantieparadijs, (die zij met Orez bv is overeengekomen), te wijzigen. Ik had de eer voor die wijziging graag aan onze politieke voorlieden in de raad overgelaten, maar behoudens Frank van Gangelen van EV!, houden die zich eigenlijk alleen maar schuil.

Ze mogen zich namelijk pas ergens in verdiepen als het college (nou ja het college, eerder het bedrijfje dat het college heeft ingehuurd om het bestemmingplan te maken en dat zo prettig samenwerkt met Droomparken) de kans heeft gekregen om ze te vertellen wat ze van het plan (en de bezwaren die er tegen zijn ingebracht) moeten vinden.

Gaat Heemschut daar met zijn petitie verandering in brengen? Ik hoop van wel, maar vrees van niet.

Het echte probleem is niet Droomparken, dat best bereid zal zijn een ander plan uit te voeren dan is overeengekomen. [Tenminste, als de tot dusver gemaakte kosten worden vergoed.]

Het probleem ligt toch echt bij het college en haar onderdanige aanhangers in de raad.

Om redenen die alleen Joost weet, besloot het Enkhuizer college om de belangen van het ZZM  gewoon te negeren en ging daarmee een strijd aan die ze onmogelijk kan winnen en waardoor het aanzien van Enkhuizen (in de ogen van de buitenwereld) alleen maar zal dalen.

Wat de buitenwereld ziet is een koppig gemeentebestuur, dat een heel recreatieoord verkwanselt aan een projectontwikkelaar. Zonder ook maar een seconde rekening te houden met de wensen van het ZZM. De instantie, die van de rijksoverheid de opdracht heeft gekregen om ons cultureel erfgoed te beschermen, te beheren en te presenteren.

Dan kun je als college wel beweren dat dit je allemaal niets kan schelen en dat je de bouw van zoveel mogelijk huisjes belangrijker vindt, maar dan laadt je alleen maar de verdenking op je, dat je kennelijk een persoonlijk belang hebt bij de bouw van zoveel mogelijk huisjes.

Ik acht Droomparken namelijk heel goed in staat een plan te maken dat geen visuele bedreiging voor het ZZM vormt. Met allemaal aantrekkelijke villa’s voor welgestelde medeburgers die ze vervolgens (al dan niet) gaan verhuren.

Alleen niet in zulke grote aantallen als waartoe het college zich inmiddels heeft verplicht.

Als dat een wat minder profijtelijk plan voor Droomparken is, dan is dat jammer, maar ook Droomparken heeft geen enkel belang bij een plan dat nooit zal worden uitgevoerd.

Ze heeft meer dan een miljoen betaald voor het plan van Orez bv en die investering kan ze alleen maar terug verdienen als er een plan op tafel komt, dat ze wél mag uitvoeren.

Het enige wat nodig is, om de boel in gang te zetten, is, dat het college erkent, dat ze een dom besluit nam toen ze destijds besloot de wensen van het ZZM te negeren. Maar over die wijsheid lijkt men in de Breedstraat nog even niet te beschikken.

En haar toezichthouder is te laf om haar op die tekortkoming te wijzen, zodat we blijven doorgaan op een geldverslindende, maar doodlopende weg.

%d bloggers liken dit: