Red Herring

Gisteren schreef ik over de metamorfose die de lokale VVD (onder leiding van fractievoorzitter Derick Stomp) had ondergaan in de zin dat men zich afvroeg wat het college te verbergen had.

Voor wat betreft het college uitvoeringsprogramma betreft, eigenlijk niets van wat we eigenlijk allang wisten. Namelijk, dat het SED als ambtelijke organisatie niet naar behoren werkt, met als gevolg een aanzienlijke vertraging van wat er met het SED in het uitvoeringsprogramma was overeengekomen.

Zijn vraag was dan ook niet meer dan een retorische vraag, daar het antwoord erop al bekend was.

Ook al omdat de inmiddels afgetreden wethouder Struijlaart (bij zijn vertrekt) het probleem (onderbezetting van de SED) tot het hoofprobleem (waar alle andere problemen dus ondergeschikt aan waren) had verklaard.

De door Struijlaart gehanteerde techniek (doelbewust proberen de aandacht af te leiden van een hoofdzaak door een dwaalspoor te creëren), wordt door onze Engelse vrienden aangeduid als een Red Herring.

De bestaande problemen met SED zijn feitelijk een “Red Herring”, omdat ze de aandacht afleiden van een ander serieus probleem. Hoe het toch mogelijk is, dat de gemeente (met haar manier van aanbesteden) miljoenen aan inkosten is misgelopen, zonder dat het ooit door ambtenaren, bestuurders of zelfs een taxatiebedrijf werd ontdekt.

Welk belang heeft het huidige B&W er bij om dit debacle nog steeds geheim te willen houden en wordt het niets eens tijd, dat serieus wordt onderzocht of er sprake is van ongekende onbekwaamheid van ambtenaren en bestuurders of dat de boekhoudkundige malversaties een andere oorzaak hebben.

Een dergelijk onderzoek te laten doen door de raad is zinloos, men beschikt niet over de benodigde kennis. Ook een onderzoek van het college is achterhaald, dat heeft zich tot dusver alleen maar ingespannen om de werkelijke gang van zaken voor de raad verborgen te houden.

De pijnlijke werkelijkheid is, dat de raad, niet alleen door dit college, maar ook door het voorgaande college doelbewust onkundig is gehouden over onder welke voorwaarden de overeenkomst met Orez BV werd afgesloten.

Het taxatierapport heeft diverse boekhoudkundige malversaties aan het licht gebracht, die bestuurders en ambtenaren onmogelijk kunnen zijn ontgaan en die niet uit toeval of onkunde te verklaren zijn.

Motie tot openbaarmaking stukken REZ

Gastbijdrage van Frank van Gangelen – Enkhuizen Vooruit!

Enkhuizen Vooruit! neemt het initiatief tot het, in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei a.s., indienen van een motie waarin het college verzocht wordt de stukken die betrekking hebben op de ontwikkeling van het Enkhuizerzand volledig leesbaar en per omgaande openbaar te maken. Na het eerder inzien van deze stukken is er voor ons voldoende aanleiding om deze motie in te dienen om in de openbaarheid met elkaar een oordeel te kunnen vellen over de gevolgde procedures en gemaakte afspraken.

Voor zover het zich nu laat aanzien zal deze motie door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund worden en daar zijn wij erg blij mee. Er vanuit gaande dat het college deze motie niet naast zich neerlegt (formeel heeft het college dat recht) komt er een eind aan het gissen en speculeren en kan dit houvast bieden voor verder onderzoek indien daartoe aanleiding is.   

De uiteindelijke tekst van de motie volgt maar kan in samenspraak met de overige fracties nog wijzigen. De strekking en het doel zal echter gelijk blijven.

Schot voor de boeg

Gastbijdrage van Frank van Gangelen – Enkhuizen Vooruit!

Het gezegde ‘een schot voor de boeg’ houdt een waarschuwing in. Of, wanneer je een schot voor de boeg geeft of neemt, een aanzet tot een discussie. Je loopt hierbij vooruit op iets dat te gebeuren staat.

Hier stond eigenlijk een ander vrij lang stuk tekst maar na er letterlijk een nacht van wakker gelegen te hebben alles maar geschrapt. Bottom-line komt het er op neer dat gemaakte afspraken, gevolgde procedures en verkregen uitkomsten ten aanzien van het REZ gewoon niet (lijken te) kloppen. Na het inzien van de anterieure overeenkomst, een allonge, het taxatieverslag van BaseValue en de gekregen mondelinge en schriftelijke antwoorden op vragen zijn er veel nieuwe vragen en onduidelijkheden gerezen. De wethouder noemt de hele zaak “maximaal complex in juridische zin”. Ik ben het met haar eens alleen vanuit een andere optiek. Door het college wordt gewezen op bescherming van de belangen van de Gemeente Enkhuizen en OREZ/Droomparken. Ik denk dat dat wel meevalt. De stukken kunnen voor beide partijen geen geheimen bevatten en iemand met een beetje verstand van zaken op dit gebied lepelt ze vanuit zijn/haar ervaring zo op. Niets bijzonders dus.

De complexiteit zit hem in de gemaakte afspraken, de uitkomsten hiervan en hoe ga je dit als college naar buiten brengen. Een omvangrijk gebied met zo’n commerciële waarde “verkopen” (laat ik het netjes houden) voor € 335.000,- kan natuurlijk nooit. Hier staat dan wel een investering in, en 10 jaar onderhoud van het openbare gebied mede tegenover maar ook dit bedrag kan met gemak uit de winst op de verkoop van de percelen gedragen worden door de exploitant.

Door wat financieel gegoochel lapt de Gemeente Enkhuizen nog een fors bedrag bij in de realisatie van het project door af te zien van inkomsten uit het gebied en de chaos lijkt compleet. Je kunt in ieder geval niet meer spreken van een budgetneutraal project of een nieuw recreatieoord “met gesloten knip”. Door 10 jaar lang de ontvangen toeristenbelasting en de bijdrage voor het gebruik van het zwembad weer terug te laten vloeien als kwaliteitsbijdrage (lees: investering in de aanpassingen) in het openbaar gebied mis je als gemeente inkomsten. Inkomsten die we heden ten dage keihard nodig hebben. En op het eind betaal je dus als gemeente (lees: burgers van Enkhuizen) zelf de investeringen in het openbaar gebied en tegen welke prijs?

En dat allemaal grotendeels buiten de gemeenteraad om. Beslissingen met grote financiële consequenties (10 jaar inkomsten uit toeristenbelasting en bijdrage voor zwembadgebruik weer teruggeven) zijn genomen zonder vooraf de gemeenteraad daar überhaupt in te kennen laat staan te laten beslissen. En slechts als “marktconform” beoordeeld door een taxatiebureau en daarmee een voldongen feit.        

Een aantal oorzaken liggen aan dit debacle ten grondslag. Een gemeenteraad die zich buiten spel heeft laten zetten, achtereenvolgende colleges die op eigen houtje hebben geacteerd, gewiekste exploitanten en een op het oog weinig kritisch taxatiebureau. Daarnaast is het hele plan zo drastisch  veranderd (vervallen van vestingmodel) en zo anders uitgevoerd (groot aantal vakantiewoningen op het campingdeel) dat de uitgevoerde taxatie absoluut niet meer van toepassing en bruikbaar is. En dat kunnen we nu staven aan de stukken die we hebben ingezien.  

Valt dit nog recht te zetten? Financieel gezien wellicht deels. Dit hangt af van de kwaliteit van de aanvullende afspraken over eventuele verrekening die zijn gemaakt in de recentelijke allonge(s) maar wij vrezen met grote vrees.

Het zou het huidige college sieren dit dossier per omgaande volledig te openen zodat de gemeenteraad haar controlerende taak alsnog zonder beperkingen uit kan voeren. Door niet te breken met voorgaande colleges en de geheimhouding in stand te laten zet zij het gevoerde beleid voort. Nogmaals en wellicht ten overvloede wil Enkhuizen Vooruit! zo spoedig mogelijk openheid van de geheime/vertrouwelijke stukken. Er is voldoende aanleiding om in de openbaarheid kennis te nemen van de gesloten overeenkomsten en hier het debat over te voeren. Wellicht is ook de inzet van een rekenkamer onderzoek wenselijk en wij beraden ons op de inzet van een raadsinstrument hiertoe. Maar mogelijk is de omvang zo groot en is specifieke kennis dusdanig vereist dat een onafhankelijk onderzoek op een heel ander niveau nodig is.      

Met zo’n onderzoek kan of alles in het juiste perspectief gezet worden en zal blijken dat wij het volledig bij het verkeerde eind hebben gehad en het een gouden deal is geweest… of de beerput gaat open… Nou ja, bij deze dus het schot voor de boeg.

Even geduld a.u.b.

Gastbijdrage van Frank van Gangelen – Enkhuizen Vooruit!

Laten we voorop stellen dat wij, Enkhuizen Vooruit!, blij zijn met ontwikkelingen op Recreatiegebied het Enkhuizerzand. Dat er na zoveel jaar gewerkt wordt aan een nieuw vakantiepark, de camping is verplaatst en dat, hopelijk binnenkort, het openbaar terrein aangepakt gaat worden is positief. Dat er nog wel wat water naar de zee moet voor het allemaal zover is moge duidelijk zijn.

En dat er het één en ander anders of beter had gekund? Absoluut! Moeten we daarom niet meer achteruit kijken en enkel blij moeten zijn met het (toekomstige) resultaat? Absoluut niet! Zeker dat toekomstige resultaat lijkt zeer onzeker te zijn.

De aankoopkosten van de gronden van de camping en het vakantiepark en de ontwikkelings-, inrichtings- en onderhoudskosten van het hele project afgezet tegen de opbrengsten (direct door de verkoop van de percelen met daarop de vakantiehuizen (park) en de vakantiewoningen (camping) en indirect door de exploitatieopbrengsten van het vakantiepark en “camping” over 10 jaar genomen) lijkt bijna onmogelijk 3,5 ton (naar verluid) te kunnen zijn. Dat kan iedereen met een beetje boerenverstand en kennis van zaken beredeneren.

Begin maart hebben wij, samen met een aantal andere partijen uit de raad, de stukken in kunnen zien op het stadhuis. De gepresenteerde informatie riep op een aantal punten vragen op en vraagt zeker om nader onderzoek. Alleen door openbaarmaking van de geheim verklaarde stukken waaronder de volledige Anterieure Overeenkomst (dus inclusief leesbare bedragen en getallen) en de gebruikte taxatie is het mogelijk een goed oordeel te vormen.

Half maart heeft er een openbare vergadering plaatsgevonden over het REZ. Wij hebben hier een aantal aanvullende vragen gesteld aan de wethouder. Hierop is mondeling antwoord gegeven. Wij hebben recentelijk de gegeven antwoorden op papier gekregen en in een notendop komt het erop neer dat alles tussen de gemeente en de exploitant geregeld is in de Anterieure Overeenkomst (AO) en meer recentelijk in allonges (aanvullende afspraken). Waar er is afgeweken van de afspraken in de AO zou dat in de allonges geregeld moeten zijn en leiden tot nieuwe onderhandelingen. Hoe sterk deze onderhandelingspositie is is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de gemaakte afspraken in de allonges.  

Om dus als gemeenteraad ook zelf te kunnen bepalen of de overeengekomen verkoopprijs marktconform was en correct is vastgesteld is een openbaar debat en onderzoek noodzakelijk. Om ook te kunnen bepalen of het college en de exploitant zich hebben gehouden aan de gemaakte afspraken opgenomen in onder andere de Anterieure Overeenkomst en in hoeverre hier in de allonges in is voorzien dienen de tot nu toe geheim verklaarde stukken zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt te worden. Dan kan iedereen zich een beeld vormen en kunnen we stoppen met speculeren. Ook kan dan geconcludeerd worden waar het college, de raad en de ontwikkelaar steken hebben laten vallen. Maar die laatste zal er niet zoveel hebben laten vallen vermoeden wij.  

Wij ijveren dan ook nog steeds voor de openbaarmaking van deze stukken maar dat vraagt tijd en geduld. Wij hebben op de 16e maart een aantal vragen gesteld over deze geheimhouding en wachten dus nog op die informatie. Het college laat op dit moment juridisch advies inwinnen over de consequenties van het al dan niet geheimhouden van de stukken. Er wordt aan gewerkt zullen we maar zeggen. Het blijft natuurlijk gissen wat er uit dit juridisch advies gaat komen en wat het college hier mee zal doen. Ons inziens kan er in de stukken geen informatie staan die de ontwikkelaar niet ook zelf zal weten. En in hoeverre het de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden?

Maar we wachten de uitkomst van het college nog even af. Mocht het college toch vasthouden aan de geheimhouding dan zal Enkhuizen Vooruit! alles op alles zetten om die er vanaf te krijgen!

Leiderschap

Goed, het is 2 april en 2 minuten voor acht. Je bent leider van de grootste gemeenteraadsfractie in Enkhuizen en je acht de tijd gekomen andere politieke leiders de maat te nemen.

En wie zijn de grootste verliezers? Inderdaad vertrouwen en de democratie en vertrouwen in de democratie. #D66 heeft hier de kans laten lopen op nieuw leiderschap en het #CDA laat hierbij zijn eigen #Omzigt in de kou staan. En dan moet Pieter ook nog loyaal zijn aan deze club🤔

Maar waar heb je zelf de afgelopen 3 jaar leiding aan gegeven?

Je hebt er mee ingestemd dat de oppositie als onwenselijk werd verklaard, dat het presidium in beslotenheid vergaderde en dat een verzoek, om de door het college geheim verklaarde stukken te mogen inzien, terzijde geschoven.

Je was er zo van overtuigd, dat het ZZM de enige bedreiging was voor de ontwikkeling van het REZ, dat je elke andere bedreiging over het hoofd zag.

Dat als gevolg van je onachtzaamheid, het hele gebied voor een appel en een ei van de hand werd gedaan. Dat er in plaats van een camping voor de gewone man op die plek een “resort” kwam om de wat beter bedeelde medemens te kunnen bedienen.

Dat als gevolg van je onachtzaamheid, het uiteindelijk de gemeente is, die niet alleen de kosten van het strand, maar ook de kosten van alle andere recreatieve voorzieningen voor zijn rekening neemt. Zonder die voorzieningen zijn die huisjes uiteraard niet te verhuren, want wat kun je op het resort zelf anders doen, dan op een terrasje voor je woning zitten.

Kortom, alles wat geld had kunnen opleveren is onder jouw leiding (vrijwel gratis) overgedragen aan een zogenaamde ontwikkelaar en alles wat geld kost (inclusief het zwembad) blijft in handen van de gemeente en moet door middel van belastinggeld in stand worden gehouden. Het neoliberale gedachtengoed, dat je altijd met de mond bestrijdt, wordt onder jouw verantwoording gewoon uitgevoerd.

Met als laatste succes natuurlijk, het de grond in boren van de nieuwbouw voor een lager school. Jaren van voorbereiding weggespoeld voor een bedrag dat je makkelijk bij de ontwikkelaar van het REZ had kunnen ophalen, als je niet zo verschrikkelijk onachtzaam was geweest.

In de war.

Jammer dat Rob van Reijswoud niet langer raadslid is en zodoende het derde succesverhaal uit de serie “raadsbreed akkoord” niet meer kan meemaken.

Na eerdere successen, zoals het verkwanselen van het REZ en het oplossen van het parkeervraagstuk, stond gisteravond het om zeep helpen van een onderwijsvoorziening, op de agenda.

Uit financiële overwegingen wel te verstaan.

De bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC), [een wat pompeuze naam voor een lagere school met gymzaal], werd (na 7 jaar van voorbereiden) afgeblazen.

Omdat het daarvoor te lenen bedrag 1,69 miljoen hoger was dan begroot, terwijl de kapitaallasten [= de jaarlijkse kosten voor aflossing en rentebetaling van de lening] lager was, dan eerder was begroot.

Maar ook een bedrag dat lager is, dan wat Droomparken in zijn zak mag steken door recreatiewoningen (i.p.v. caravans) te mogen plaatsen op een plek, waar dat contractueel niet was toegestaan.

Sinds de invoering van het raadsbrede akkoord is de politiek er niet duidelijker op geworden. Alles wat waardevol lijkt te zijn wordt ofwel verkwanselt, dan wel de grond in geboord. Heel verwarrend allemaal.

Daarom, ter compensatie, een filmpje over een leerling die ook enigszins in de war is.

Waar of niet waar?

Meestal wijdt de krant maar een paar regels aan het feit dat ik een Wob verzoek heb ingediend, maar vandaag een heus bericht met foto en al.

Met de kop, dat de gemeente Enkhuizen onwaarheden verteld, zonder dat goed duidelijk wordt waarom ik dat meen.

Het begint allemaal met een exploitatieopzet, die Orez aan de gemeente heeft voorgelegd en die de gemeente heeft laten taxeren op marktconformiteit. Die werd bevestigd, maar alleen indien de planuitvoering exact gelijk zou zijn aan de planuitvoering die aan de taxateur was voorgelegd.

Elke wijziging in de planuitvoering maakt de marktconformiteit ongedaan. De exploitatieopzet en het taxatierapport vormden het uitgangspunt voor de Anterieure Overeenkomst, die de gemeente met Orez sloot.

In die overeenkomst werd de plaatsing van recreatiewoningen in het plandeel camping uitgesloten.

Het maakt in financieel opzicht een enorm verschil, of je in de exploitatieopzet het plaatsen van recreatiewoningen wel hebt opgenomen of niet. Waar de exploitatie van het plandeel camping (zonder de plaatsing van recreatiewoningen) waarschijnlijk op nul uitkomt, levert WEL plaatsen, al snel een batig saldo van een paar miljoen op.

De vraag die Enkhuizen Vooruit stelde was, is de planwijziging opgemerkt en zijn de financiële gevolgen ervan verwerkt.

De wethouder las daarop een volmondig “ja” voor.

Ik ben bang, dat precies het tegenovergestelde waar is. Dat men de planwijziging NIET heeft opgemerkt en dat de financiële gevolgen ervan dus ook niet zijn verwerkt in het bod, dat Orez uitbracht voor het verkrijgen van de concessie.

Maar wie weet heb ik het mis en heeft Droomparken een verzoek ingediend om het tussen de gemeente en Orez overeengekomen plan te mogen wijzigen.

In de zin dat plaatsing van recreatiewoningen wel was toegestaan. Hopelijk weten we over 4 weken wat waar en wat niet waar is.

Fire… fire… fire!!!

Gastbijdrage van Frank van Gangelen – Enkhuizen Vooruit!

Volgens ex-wethouder Struijlaart maken een aantal raadsleden zich vooral druk om de oneerlijke verdeelsleutel van de kosten van de SED-organisatie. De interne perikelen lijken, volgens hem, volledig aan hen voorbij te gaan. “Ze maken zich druk om de verbouwing, terwijl het huis in brand staat”. Waarvan akte in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 20 maart 2021.  

Dat een aantal fracties zich druk maken om die verdeelsleutel lijkt me logisch. Je kunt op zijn minst al je vraagtekens hebben bij de initiële verdeling maar nu, na vijf jaar deze afspraak gerespecteerd te hebben, is het tijd voor een herziening. Want dat was ook een afspraak. In het vijfde jaar gaan we evalueren en herzien vanaf 2021. Dat de andere gemeenten daar niet, of juist wel, op zitten te wachten moge duidelijk zijn.

Het ter sprake brengen van deze herziening moest bij “een aantal” raadsleden vandaan komen want wat bleek, in de SED begroting 2021 werd zonder overleg gewoon de oude verdeelsleutel toegepast. En hoewel het onderwerp van de herziening al vaker ter sprake was gekomen, tot irritatie van weer een aantal andere raadsleden (die het schijnbaar allemaal wel prima vinden), was dit toch wel de druppel. Dat binnen de SED-organisatie ter sprake brengen bleek nog niet zo eenvoudig. Vanwege de corona bleken “live” gesprekken hierover erg moeilijk te organiseren te zijn en inhoudelijk zit men nu in een patstelling.     

Maar goed. De oorzaak van het feit dat de zeer ervaren heer Struijlaart zijn werkzaamheden moeilijk kon uitvoeren ligt, naast nog enkele andere oorzaken buiten zijn macht, dus grotendeels aan een onvoldoende presterende SED-organisatie die ook nog eens te veel tijd geeft aan het sociaal domein en de, volgens hem, ruime regelingen op dit gebied. Doelt hij dan op een aantal taken uit het sociaal domein die door, onder andere, zijn eigen landelijke partij (VVD) bij de lokale gemeenten zonder passende budgetten over de schutting zijn gegooid? Of wellicht wat bijzondere bijstand voor mensen die dat voor hun kinderen hard nodig hebben? Wat hij precies bedoelt wordt niet duidelijk.  

Kortom, een aantal raadsleden die strijden voor een wat eerlijker verdeling van de bijdrage in de kosten van de SED-organisatie moeten niet zeuren en in gaan zien dat de problemen veel groter zijn dan zij beseffen. Dus we moeten op basis van een oude verdeelsleutel nog meer geld pompen in een organisatie die in de brand staat en wellicht als verloren beschouwd moet worden? Het punt “brandmeester” lijkt in ieder geval nog niet te zijn bereikt. Dus moet er meer water op het vuur in de vorm van extra bijdragen. Al een aantal keer eerder moest er fors geld bij en was de oplossing nabij zo spiegelde men ons voor. Was dat werkelijk zo of had men slechts de batterijen uit de rookmelder gehaald om het piepen even te stoppen en staat men tegen de wind in te blussen?  

Welke kant het op gaat en moet met de SED-organisatie is voor ons ook nog onduidelijk. De synergie van één ambtelijk apparaat tegen gelijke of lagere kosten is een utopie gebleken. Ook overgaan naar één bestuurlijke organisatie is wellicht noodzakelijk maar gezien de verhoudingen lijkt dat verder weg dan ooit.

Dat de heer Struijlaart olie op het vuur heeft gegooid is duidelijk. Iedereen krijgt er van langs maar misschien had hij zelf veel eerder op de brandmelder moeten drukken!       

Geen voorstander.

Gisteren schreef ik, dat wat mij betreft de nog openstaande vraag “hoe het toch in hemelsnaam mogelijk was, dat de gemeente miljoenen was misgelopen bij de aanbesteding van de concessie herinrichting recreatieoord”, was beantwoord.

Namelijk, omdat het college stiekem afspraken had gemaakt met Droomparken, die er op neerkwamen, dat Droomparken, zonder voor haar nadelige gevolgen, mocht afwijken van wat er met Orez (door middel van de exploitatieopzet) was overeengekomen.

En dat het, na deze constatering aan de bevoegde instantie (de gemeenteraad) was, om op basis van dat inzicht passende maatregelen te nemen.

Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren is nog maar de vraag. De bevoegde instantie is er wonderwel in geslaagd om mijn bevindingen 11 jaar lang te negeren. Zij kan dat, zonder al te veel moeite ook nu weer doen.

Bij de gemeenteraad leven namelijk heel andere vragen, die ze dinsdagavond met het college wil bespreken.

De vragen kunt u hier lezen.

Zo wordt gevraagd of er problemen zijn met de kustboog. Een probleem dat ik op mijn blog al meer dan 6 maanden geleden heb aangekaart en daarna ook nog meerdere keren heb besproken.

Verder wil men ook weten of de gemeente een vergunning heeft verleend, om het de verkopers van Droomparken toe te staan, dat ze tijdens de gesprekken over de aankoop van één (of meerdere) recreatiewoningen, hun clientèle een hapje of zelfs een drankje mogen aanbieden.

Klaarblijkelijk denkt de vragensteller dat voor dit soort van duistere praktijken een gemeentelijke vergunning noodzakelijk is.

Het eerlijke antwoord op de laatste vraag is natuurlijk, dat de vragensteller er verstandiger aan zou doen om geen vragen te stellen over zaken waar hij geen geen enkel benul van heeft, maar eerlijkheid wordt in de politiek zelden op prijs gesteld.

Stroop om de mond smeren natuurlijk weer wel en dus zullen al die andere (volstrekt irrelevante) vragen die men heeft weten te verzinnen op gedegen wijze en op gedragen toon op dinsdagavond worden besproken.

Het door mij gegeven antwoord op de miljoenenvraag zal (vrees ik) worden doodgezwegen. Omdat het de consequentie met zich meebrengt dat er iets gedaan moet worden en daar is de bevoegde instantie niet zo’n voorstander van.

Gewaardeerde bijdrage.

Nadat het NHD eerder uitgebreid verslag gedaan had van de misdragingen van Droomparken (men had een informatietent opgericht voordat de daarvoor aangevraagde vergunning was verleend). Met als vooropgezet doel, om in de tent een eerder geplande verkoopmanifestatie te kunnen houden.

Ongetwijfeld vanwege die eerdere publiciteit, krijgt in de krant van zaterdag Droomparken directeur Bruils de mogelijkheid om zijn Mea Culpa uitgebreid onder onze aandacht te brengen.

Bij de uitvoering van haar illegale plannen (het verkopen van vakantiebungalows) was Droomparken betrapt door een tweetal leden van het Comité tot behoud van het Enkhuizerzand. Over deze schokkende ontdekking werd paginagroot verslag gedaan, uiteraard met vermelding van het daadkrachtige optreden van loco burgemeester Luyckx.

De politie werd ingeschakeld, de tent werd verzegeld en een dwangsom werd in het vooruitzicht gesteld van € 4000,-.

In de krant van zaterdag lees ik, dat de dwangsom inmiddels is getransformeerd tot een boete van € 20.000,- voor het gebruik van een illegaal geplaatste ontvangsttent.

Het verschil tussen een boete en een dwangsom is, dat je een boete (wegens een geconstateerde overtreding, in dit geval het gebruik van een illegaal geplaatste ontvangsttent) moet betalen. Terwijl je een dwangsom past hoeft te betalen als je geen gehoor geeft aan de bijbehorende “last”.

In dit geval het verwijderen van de tent voor 1 april. Klein, maar toch wel betekenisvol verschil.

Zelf had ik al bij Droomparken nagevraagd welke overtreding er door de politie was vastgesteld en of er een boete (vanwege die overtreding) was uitgedeeld.

Hun woordvoerder verwees naar de gemeente voor een antwoord op die vraag. Wat opmerkelijk is, want bij mijn weten heeft de gemeente geen zeggenschap over de boetes, die door de politie worden uitgedeeld.

En als de politie geen boete heeft uitgedeeld, dan was er kennelijk ook geen sprake van een overtreding.

Nadat de krant door middel van haar verslaggeving het vuur in eerste instantie behoorlijk had aangewakkerd, dient nu de rust (vanwege de vergadering met de gemeenteraad aankomende dinsdag) weer herstelt te worden.

Het paginagrote interview met Bruils levert daar een niet mis te verstane (en door het college ongetwijfeld gewaardeerde) bijdrage aan.

%d bloggers liken dit: