Aan het licht brengen.

Goed, dat de vorige gemeenteraad enorme steken heeft laten vallen zal iedereen zo langzamerhand wel duidelijk zijn. Maar het kan toch niemand ontgaan zijn, dat degenen die de problemen veroorzaakt hebben geen deel uitmaakten van de gemeenteraad, maar van de lokale bureaucratie.

Degene die de problemen veroorzaakt hebben zitten lekker thuis met pensioen of wachtgeld. Bij zijn vertrek liet Struijlaart de krant weten dat wat hem betrof het taxatierapport openbaar mocht en waarom hebben de achterblijvers geen gehoor gegeven aan dat royale gebaar van onze vertrokken wethouder.

Per slot van rekening was hij degene die het taxatierapport in ontvangst nam, er uit concludeerde, dat het bewijs van marktconformiteit was geleverd en dat daarmee aan alle eisen (inzake ongeoorloofde staatssteun) was voldaan.

En onmiddellijk nadat hij dat had vastgesteld, veiligheidshalve verordonneerde, dat de inhoud van het rapport voor onbepaalde tijd geheim moest blijven.

Wat ik van de inhoud van het rapport weet, is dat je na twee minuten beseft dat het een doorgestoken kaart is. Wat me verbaasd, is dat 9 van de 10 partijen, die beweren het te hebben ingezien, dat niet ontdekt hebben.

Maar misschien hebben die negen het rapport wel helemaal niet ingezien. Daar moet je voor naar het stadhuis tijdens kantooruren en niet iedereen heeft daar tijd en gelegenheid voor.

En dus is de oude raad bijna een jaar lang bezig geweest om, in het diepste geheim, onder leiding van bureaucraten, die bewezen hebben niet in staat te zijn een frauduleus rapport te herkennen als ze het onder ogen krijgen (en met de duurbetaalde hulp van degenen die het frauduleuze rapport hadden gemaakt) een oplossing te vinden voor het probleem dat ze (de bureaucraten) hadden veroorzaakt.

Het onbedoeld verstrekken van miljoenen aan ongeoorloofde overheidssteun.

Voor al dat onbedoeld is een vondst. Hoe weten ze dat? Is daar onderzoek naar gedaan en zo ja door wie. Is dat onderzoek voorgelegd aan de gekozen toezichthouder of hebben die er niet naar gevraagd?

En waarom niet?. Omdat ze zich voornamelijk bezig lieten houden met allerlei onderzoekjes naar de oplossing van het probleem en daarom niet in de gaten hadden, dat er geen enkel onderzoek gedaan werd naar de oorzaak van het probleem.

Of als dat onderzoek wel was gedaan, het gedaan was door dezelfde mensen die geen flauw benul hadden dat ze voor miljoenen aan overheidssteun verstrekten en dat feit jarenlang hadden ontkent.

Of door hun superieuren, die het hadden moeten ontdekken, maar nu eenmaal het verschil tussen knollen en citroenen niet weten.

Het is Pasen, tijd om de gewoontes van de oude raad van ons af te werpen en een nieuw begin te maken en ons niet langer door bureaucraten te laten wijsmaken dat alles geheim moet blijven.

Opdat de fouten, die ze gemaakt hebben en die ze ongetwijfeld in de toekomst zullen blijven maken, niet aan het licht zullen komen?

Dat zou de domheid ten top zijn.

Prettige Pasen iedereen.

De bureaucratische manier van oplossen.

Het belangrijkste wapen van een democratische organisatie is het streven, om zaken zo veel als mogelijk in openbaarheid af te handelen.

Het belangrijkste wapen in een bureaucratische organisatie is het streven, om zo min mogelijk in openbaarheid af te handelen, om zodoende de gevolgen van mismanagement van de organisatie, tot een minimum te beperken voor hen die aan de organisatie leiding geven.

Als je als democratisch instituut, zoals de gemeenteraad, jezelf door middel van misbruik van je bevoegdheden, je belangrijkste wapen uit handen geeft, door jezelf geheimhouding op te leggen, dan wordt het tijd dat je je gaat bezinnen op de rol die je wilt spelen.

Ben je er als gemeenteraad, om naar de pijpen van de bureaucraten te dansen, of ben je er om, met behulp van van democratische normen en waarden, er op toe te zien dat de bureaucraten zich naar behoren gedragen.

Waarbij, wat mij betreft, bureaucraten de verzamelnaam is voor B&W en haar ambtenaren.

Als relatief oudgediende (ik volg de lokale politiek vrij intensief al sinds 1-10-2009) staat me nog helder voor de geest, dat de “bureaucraten” op vrij hoge toon verlangden, dat de “democraten” zich verder niet met de uitvoering van de plannen rond het REZ bezig zouden moeten houden.

Anders dan het nemen van een “go/no go” besluit en het vaststellen van het bestemmingsplan zat er wat de bureaucraten voor de democraten (de raad) niet in. Behoudens raadslid Langbroek en ikzelf vond iedereen het verder prima.

Lekker makkelijk en niets om over na te denken.

Dus zo gezegd, zo gedaan en zie wat het ontbreken van democratisch toezicht op de “uitvoering” van de plannen ons heeft opgeleverd.

De concessie is ver beneden haar eigenlijke waarde verkocht aan wat kennelijk een bevriende relatie moet zijn geweest. Die de concessie (vrijwel onmiddellijk nadat ze was verkregen) doorverkocht aan een partij (Droomparken) die wel in staat moet worden geacht het werk uit te voeren.

De overeenkomst zelf werd op 20 november 2018 gesloten, maar het duurde tot mei 2021 totdat de raad voldoende moed had verzameld om te vragen wat er nu eigenlijk precies was overeengekomen.

Het antwoord daarop kwam 28 juni 2021. Althans voor wat betreft het bod dat was uitgebracht en de overeenkomst die was afgesloten.

Wat voor de buitenwereld nog even geheim moest blijven was de taxatie van het bod dat was uitgebracht en waarvan de uitkomst bepalend was voor de vraag, of men de overeenkomst met Orez zou mogen sluiten.

De reden voor die geheimhouding is duidelijk. Het beeld dat het college over de taxatie naar buiten heeft gebracht (het bevestigt de marktconformiteit van het door Orez uitgebrachte bod, en dus konden we de overeenkomst aangaan) is in strijd met de werkelijkheid.

Het rapport moet geheim blijven, omdat het het bewijs is van een pertinente leugen van het college en niet het bewijs, dat het college de concessie tegen marktconforme voorwaarden had verkocht.

Vervolgens heeft de raad zich er toe over laten halen om misbruik te maken van haar bevoegdheid door, zonder dat daar een gegronde reden voor bestond, het bewijs voor de door het college gegeven valse voorstelling van zaken geheim te verklaren.

Waarmee ze zichzelf medeplichtig maakt aan de door het college gegeven valse voorstelling van zaken. (het taxatierapport is het bewijs van een marktconform bod).

Dit alles uiteraard in het belang van Enkhuizen vanwege een probleem, dat voor juni 2021 helemaal niet bestond, maar na die datum is ontdekt en in het geheim moet worden opgelost.

Gelukkig is er op 21 april weer een besloten raadsvergadering waarin een expert ons gaat uitleggen hoe ver we inmiddels met die oplossing zijn.

Machtshonger

Onder de pretentieuze titel “REZ – LEES HIER NOG EEN KEER HOE HET ZIT” legt de SP op haar website verantwoording af over het door haar gevoerde beleid inzake het REZ.

Op Facebook (Je bent een echte Enkhuizer als) had ze een link geplaatst naar de bewuste beschouwing, maar die is inmiddels weer verwijdert. De beschouwing zelf staat (voor zo lang als het duurt) nog op de website.

Nooit eerder heb ik zulk oppervlakkig geneuzel gelezen over een beleid, dat de rechtvaardiging heet te zijn van de verkoop van een compleet recreatiegebied voor 1% van haar werkelijke waarde.

Een aantal uit de losse pols gemaakte observaties, die verder volkomen los van elkaar staan, zouden dan het bewijs moeten leveren, dat men op verantwoordde wijze heeft gehandeld in deze kwestie. Niets is minder waar.

Terwijl men krampachtig de illusie in stand probeert te houden dat particulier bezit waar de eigenaars honderdduizenden euro voor betaald hebben openbaar toegankelijk blijft, sluit men de ogen voor de werkelijkheid.

Het pamflet verwijst naar een raadsbrief uit juni 2021 waarin 43 documenten openbaar werden gemaakt, waarvan er twee relevant waren. In feite zijn er in deze kwestie slechts 4 documenten relevant.

  • Het door Orez uitgebrachte bod op de concessie.
  • De beoordeling (taxatie) van Fakton, inzake de marktconformiteit van het door Orez uitgebrachte bod. (geheim verklaard)
  • De overeenkomst, die op basis van het marktconforme bod was gesloten.

Naast deze drie, aan de raad ter inzage gegeven, documenten, werd haar ook een vierde document ter inzage gegeven. Het in opdracht van Droomparken door Cushman & Wakefield gemaakte taxatierapport van het plan vesting.

Hetzelfde plan als waar Orez bv een bod had uitgebracht en waarvan dat bod vervolgens door Fakton als marktconform was beoordeeld.

Uit niets blijkt dat de SP, ook maar één seconde besteed heeft aan het inzien van de vier bovengenoemd documenten. Zou ze dat wel gedaan hebben, dan zou het haar zijn opgevallen dat de opbrengst (uit de ontwikkeling van het villapark ) door C&W geraamd werd op 80 miljoen.

Terwijl Fakton de opbrengst van het zelfde gebied op 10 miljoen schat.

Dat C&W een mogelijk bod becijferde van € 18,4 miljoen, terwijl Fakton een bod van € 335.000,- tot marktconform had verklaard.

Het zijn vergelijkingen die ik talloze keren eerder gemaakt heb, maar waarop de SP en de met haar collaborerende partijen (elke andere in de raad zittende partij met uitzondering van Enkhuizen Vooruit) tot dusver geweigerd hebben om een antwoord te geven.

De hardnekkige weigering van de vrijwel voltallige raad, om feiten te erkennen die geen bevestiging vormen van de opvattingen van het college, heeft geleid tot misbruik van bevoegdheden door zowel de raad als college.

Misbruik van bevoegdheden is machtsmisbruik en de SP bevond zich gedurende de afgelopen 8 jaar in het centrum van de macht in Enkhuizen.

De manier waarop zij denkt daarover verantwoording te moeten afleggen is, wat mij betreft, ver beneden peil. Maar uiteindelijk is het toch de kiezer die bepaalt, of deze vorm van machtshonger een beloning moet krijgen.

Kibbelen.

Gisteren (op camera) een gesprek gehad met een verslaggeven van WEEFF over de klemmende vraag of er in de gemeenteraad van Enkhuizen veel gekibbeld werd. Dat was namelijk de uitkomst van een door WEEFF gehouden enquête.

Dat en de fragmentatie van de raad waren de voornaamste zorgenkindjes van de geënquêteerden.

Ik heb de veronderstelling uitgesproken dat de geënquêteerden kennelijk nooit naar raadsvergaderingen luisteren. De meest slaapverwekkende bijeenkomst van de maand.

De politieke verschillen tussen de raadsfractie zijn met het blote oog niet of nauwelijks waar te nemen, dus dat ze op basis daarvan met elkaar ruzie zouden maken? Nooit wat van gemerkt.

Wat de fragmentatie betrof (inmiddels 10 fracties) waarschijnlijk een doorn ik het oog van de bestuurders en hun bureaucraten, maar wat mij betreft, vanuit democratisch oogpunt, geen enkel probleem.

De tijd van de partijfractie met bijbehorende fractiediscipline ligt waarschijnlijk achter ons, maar dat vormt geen beletsel om samen te werken. De zittende raad is het over vrijwel alles grotendeels eens met wat het college voorstelt.

Alleen het IKC was daarop een uitzondering.

Ik begreep, dat niet alleen mijn mening over dit punt gevraagd zou worden, maar op een later tijdstip ook die van mevrouw Keesman. Zodat de mogelijke voor- en tegenstanders aan het woord zouden zijn gelaten over dit “nieuws”, dat in werkelijkheid natuurlijk nep nieuws is.

Wel jammer natuurlijk, dat ook deze nieuwsorganisatie, net als het NHD, niet in staat blijkt “echte” nieuws naar buiten te brengen.

Namelijk, dat Enkhuizen haar recreatieoord voor slechts 1% van haar werkelijke waarde verkocht heeft aan een bevriende relatie.

Want zo mag je de oorspronkelijke eigenaren van Orez bv toch wel noemen. De verkoop was voorbereid door het vorige college, maar afgehandeld door het huidige, die het taxatierapport in ontvangst nam en vanaf de eerste dag geheim verklaarde.

Naar mijn mening is het echte nieuws, dat er sprake was van een vertrouwelijk bod (dat niet mocht worden ingezien) en een taxatie van dat bod (die ook niet mocht worden ingezien), maar die volgens een bewering van het college wel het bewijs was, dat het bod marktconform was.

Terwijl we inmiddels weten, dat het bod slecht 1% was van de waarde die door Droomparken aan het gebied was toegekend. En we ook weten dat als gevolg van de taxatie het uiteindelijke bod van Orez bv, 2.65 miljoen euro lager was, dan het oorspronkelijk door Orez bv (onvoorwaardelijk) afgegeven bod.

Anders gezegd, het “bewijs” dat het uitgebrachte bod marktconform was heeft de gemeente € 2,65 miljoen gekost, exclusief de kosten voor het taxatierapport zelf.

Waarna het “bewijs” tot 28 juni 2021 door niemand mocht worden ingezien.

Vanaf die datum mogen alleen raadsleden het “bewijs” inzien, maar ik heb nog geen enkel raadslid horen verklaren, dat het rapport ook daadwerkelijk (zoals door het college wordt beweerd), het bewijs is van een marktconforme bieding door Orez bv.

De reguliere pers zal de vraag niet stellen, maar wie wil helpen bij de zoektocht naar de waarheid zou de vraag ook kunnen stellen.

Aan mevrouw Buit bijvoorbeeld de fractievoorzitter van D66, die zichzelf het fatsoenlijke gezicht van de politiek heeft genoemd, maar jammer genoeg niet beschikt over een emailadres of telefoonnummer.

Maar gelukkig zijn er anderen die wel te bereiken zijn. U vindt ze hier.

Vraagje.

Het Enkhuizer CDA laat ons weten, dat starters recht hebben op een eerlijke woonkans. In navolging op de uitlatingen CDA lijstaanvoerder Gerhard van Galen (in het kader van de SED perikelen) ben ik geneigd te denken, “recht hebben is één, recht krijgen is twee”.

Hoe kan de gemeenteraad van Enkhuizen er voor zorgen, dat de starter zijn recht krijgt. Bedoelt hij de hier geboren starters of starters van elders, die in Enkhuizen willen starten.

Staat hem een gemeentelijke subsidie voor ogen en zo ja tot welke hoogte en met welke beperking in aantallen.

Ik snap, dat je dat allemaal niet op een tweet kunt aangeven, maar ook op de facebookpagina van het CDA staat niet hoe ze dat voor elkaar willen boksen.

Gaat het hier wellicht om een gevalletje kiezersbedrog waar Keesman en haar consorten (waar ik het CDA ook onder reken) mij van beschuldigen?

Op de mouw spelden.

Voor de aardigheid de Presidiumvergadering van gisteravond teruggeluisterd. Zouden meer mensen moeten doen door deze link te volgen.

Uiteraard alleen punt 7 van de agenda, waar (op verzoek van de SP) het REZ behandeld zou worden.

Het agendapunt duurt (vanwege de geheimhouding) niet langer dan 1 minuut en 35 seconden

Mevrouw Keesman blijkt zich zorgen te maken over het feit, dat er partijen aan de verkiezing meedoen die dingen kunnen roepen waartegen zij (als gevolg van de zelf opgelegde geheimhouding) niets kan inbrengen.

Ik denk niet dat mevrouw Keesman zich zorgen over mij hoeft te maken. Wat ik roep is (anders dan wat zij gewoonlijk roept) gebaseerd op verifieerbare feiten.

Waar ze zich beter zorgen over kan maken zijn de tegenstrijdigheden waarvan het college zich bedient, maar die haar maar niet lijken op te vallen.

De voornaamste (door het college aangevoerde) reden voor geheimhouding is, dat het project nog niet voltooid is. Als dat een geldige reden zou zijn, dan zou geheimhouding dus nog jaren in stand moeten blijven.

Maar waarom legt Keesman haar kiezers dan uit, dat de geheimhouding eerst in september zal worden opgeheven, dan weer voor het einde van het jaar en dan weer, nadat de onderhandelingen met Droomparken zijn afgerond.

Dat laatste argument gold trouwens niet toen mijn verzoek werd afgewezen.

Naar ik aanneem, omdat er toen nog geen enkele reden voor onderhandelen bestond. Omdat volgens Struijlaart alles door hem tot in de puntjes geregeld was.

Pas nadat Struijlaart had besloten om op zijn lauweren te gaan rusten ontstond de behoefte om wat kritischer te kijken naar hetgeen was overeengekomen.

Dus wat is de echte reden voor geheimhouding? Niet dat het project nog niet is afgerond en ook niet omdat de (geheime) onderhandelingen met Droomparken nog steeds gaande zijn.

De echte reden voor geheimhouding is, dat het taxatierapport niet het bewijs is van een marktconforme overeenkomst met Orez, maar het bewijs, dat Orez van de gemeente voor miljoenen aan steun heeft ontvangen.

Als Keesman (zoals ik haar gevraag heb) de moeite zou hebben genomen om het rapport in te zien, voordat ze aan de wensen van het college meende tegemoet te moeten komen, dan had ze het bewijs van ongeoorloofde miljoenensteun aan Orez bv nooit geheim verklaard.

Maar zou ze een onderzoek hebben ingesteld naar de reden voor die steun en een plan gehad hebben om die steun terug te vorderen. Maar helaas Keesman heeft geen van beide gedaan.

Dus blijft er niets anders over dan vanavond lekker in een besloten bijeenkomst te vergaderen over de vraag, wat je de inwoners van Enkhuizen nog meer op de mouw kunt spelden.

Hoorzitting

Vandaag de hoorzitting bijgewoond waarin ik mocht uitleggen, waarom ik van mening was, dat de raad het door mij ingediende bezwaar tegen haar besluit, ontvankelijk zou moeten verklaren.

Kort weergegeven kwam mijn verklaring op het volgende neer.

Ik had de raad op 18 augustus 2020 gevraagd om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport van Fakton/BaseValue, inzake de door Orez bv ingediende exploitatieopzet voor het recreatieoord en daarna (op basis van de inhoud van dat document), een besluit te nemen over de noodzaak van geheimhouding.

Uit niets blijkt, dat de raad aan dit verzoek heeft voldaan toen ze besloot om het taxatierapport geheim te verklaren.

Had men dat wel gedaan, dan had men beseft, dat de bewering van het college, dat het taxatierapport het bewijs vormde, dat de door Orez bv voorgestelde exploitatieopzet marktconform was, berustte op een valse voorstelling van zaken.

Met als direct gevolg, dat het taxatierapport niet het bewijs vormde van een marktconforme exploitatieopzet, maar het bewijs van een door het college gegeven valse voorstelling van zaken.

Hetgeen, onder bepaalde omstandigheden, kan leiden tot een strafbaar feit.

Door middel van haar geheimverklaring, heeft de raad niet anders gedaan dan het bewijs van mogelijk strafbaar handelen (door het college) op slinkse wijze onmogelijk maken.

Die poging is mislukt, omdat het bewijs ook lang andere weg en met behulp van de door Cushman & Wakefield gemaakte exploitatieopzet, geleverd kan worden.

Het, met behulp van een valse voorstelling van zaken, verplichtingen aangaan jegens Orez bv lijkt me in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat niet alleen een inbreuk is op mijn belangen, maar ook op de belangen van alle inwoners van Enkhuizen.

Het geven van die valse voorstelling van zaken heeft het college in staat gesteld om Orez bv (en haar rechtsopvolger Droomparken), overheidssteun te verlenen in de orde van grootte van minstens 18 miljoen euro.

Omdat die steun niet is gemeld bij de bevoegde instanties dient er gesproken te worden van onrechtmatig verleende steun.

In plaats van die onrechtmatig verleende steun terug te eisen, verklaart de raad het bewijs voor die onrechtmatige steun geheim en maakt ze zich op die manier medeplichtig aan onrechtmatige verleende overheidssteun.

====================================================


PS, ik heb een donatie ontvangen van de familie R, mijn dank daarvoor.


Wethouder houdt haar kaken stijf op elkaar

Er beginnen steeds meer inwoners wakker te worden wat betreft de gang van zaken rond de verkoop van het Enkhuizer Recreatiegebied. Nu de cijfers bij mensen op het netvlies komen beseft men, dit kan niet. Dat iets wat 30 miljoen waard is, is verkocht voor 335.000 euro. Hoe kan dit.

Maar ook, hoe lang houdt men hier nog de deksel op de beerput. Met de commissievergadering Grondgebied afgelopen dinsdag gaf de wethouder geen krimp. 3 raadsleden reageerde op mijn toelichting van mijn Wob verzoek tijdens de inspraakronde. Eén snapte mijn vraagtekens en twee raadsleden vonden dat we maar ‘vertrouwen in het proces’ moeten hebben. We moeten maar vertrouwen hebben in een proces waarbij elke tekening en toezegging afwijkt van hetgeen er uit de grond rijst. Eén van die twee vond dat hij een carte blanche had omdat de kiezer op hun had gestemd.

Ik vraag me af hoeveel raadsleden daadwerkelijk de taxatie van de gemeente hebben ingezien. Wie daadwerkelijk het fijne er vanaf weet en wie met boter op zijn hoofd, instemt om vooral maar niet als te kritisch, of misschien wel tegendraads, te boek te staan. Iets waar zoveel commotie om is, moet je als raadslid het fijne van willen weten. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je het college controleert en de vraagtekens van burgers beantwoord. Voorlopig worden het er alleen maar meer…

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293248/bewoners-eisen-inzicht-in-geheim-rapport-over-te-goedkope-verkoop-enkhuizerzand

Residuele grondwaarde.

Het verkopen van gemeentegrond is een bevoegdheid van het college. Het opzettelijk beneden de werkelijke waarde verkopen van gemeentegrond is derhalve misbruik van die bevoegdheid.

Enkhuizen heeft circa 15 ha grond voor recreatieve voorzieningen (inclusief vergunning voor de inrichting van 400 recreatiekavels) verkocht voor een bedrag van € 335.000,-.

Het bewijs, dat deze grondverkoop onder marktconforme omstandigheden heeft plaatsgevonden ligt besloten in het taxatierapport, dat in opdracht van de gemeente door de firma Fakton/BaseValue werd gemaakt.

Het rapport berekent de residuele grondwaarde op – € 1.611.790,-.

Sinds 28 juni is er een taxatierapport van hetzelfde gebied, gemaakt in opdracht van Droomparken, openbaar gemaakt,

In dit rapport wordt de residuele grondwaarde voor het villapark geraamd op € 18.400.000,- en kan de residuele grondwaarde voor de camping berekend worden op € 9.000.000,-. Wat de totaal geraamde residuele grondwaarde voor het hele gebied op € 27.400.000,- brengt.

Tussen beide taxaties bestaat dus een verschil van bijna 30 miljoen, zodat met zekerheid kan worden gesteld, dat het gemeentelijk taxatierapport niet het bewijs vormt van een marktconforme transactie, maar eerder het bewijs van de financiële malversaties, die er hebben plaatsgevonden.

Het college heeft, onder oplegging van een geheimhoudingsplicht, de inhoud van het (in haar opdracht gemaakte) taxatierapport per 28 juni 2021 aan de raad ter inzage gegeven.

Op 16 september heeft de raad (tijdens een besloten bijeenkomst waarop een geheimhoudingsplicht was gelegd) op aandringen van het college en op basis van niet openbaar gemaakte argumenten, ingestemd met de voortzetting van de geheimhouding van het taxatierapport van de firma Fakton/BaseValue.

Het praktische effect van deze maatregel is, dat niet langer de uitkomsten van beide rapporten met elkaar vergeleken kunnen worden en dat daaruit dus ook niet langer conclusies kunnen worden getrokken.

College en raad hebben zodoende (eenvoudig gezegd), het bewijs voor misbruik van bevoegdheden door het college, onmogelijk gemaakt, door een van de beide taxaties geheim te verklaren.

In het geval dat de raad zou weigeren om de geheimhouding van de inhoud van het taxatierapport op te heffen, dan lijkt het voor de hand te liggen, dat het directe gevolg van die weigering, het opzettelijk verborgen houden van bewijs van misbruik van bevoegdheden, aan de bestuursrechter zal moeten worden voorgelegd.

%d bloggers liken dit: