Op de mouw spelden.

Voor de aardigheid de Presidiumvergadering van gisteravond teruggeluisterd. Zouden meer mensen moeten doen door deze link te volgen.

Uiteraard alleen punt 7 van de agenda, waar (op verzoek van de SP) het REZ behandeld zou worden.

Het agendapunt duurt (vanwege de geheimhouding) niet langer dan 1 minuut en 35 seconden

Mevrouw Keesman blijkt zich zorgen te maken over het feit, dat er partijen aan de verkiezing meedoen die dingen kunnen roepen waartegen zij (als gevolg van de zelf opgelegde geheimhouding) niets kan inbrengen.

Ik denk niet dat mevrouw Keesman zich zorgen over mij hoeft te maken. Wat ik roep is (anders dan wat zij gewoonlijk roept) gebaseerd op verifieerbare feiten.

Waar ze zich beter zorgen over kan maken zijn de tegenstrijdigheden waarvan het college zich bedient, maar die haar maar niet lijken op te vallen.

De voornaamste (door het college aangevoerde) reden voor geheimhouding is, dat het project nog niet voltooid is. Als dat een geldige reden zou zijn, dan zou geheimhouding dus nog jaren in stand moeten blijven.

Maar waarom legt Keesman haar kiezers dan uit, dat de geheimhouding eerst in september zal worden opgeheven, dan weer voor het einde van het jaar en dan weer, nadat de onderhandelingen met Droomparken zijn afgerond.

Dat laatste argument gold trouwens niet toen mijn verzoek werd afgewezen.

Naar ik aanneem, omdat er toen nog geen enkele reden voor onderhandelen bestond. Omdat volgens Struijlaart alles door hem tot in de puntjes geregeld was.

Pas nadat Struijlaart had besloten om op zijn lauweren te gaan rusten ontstond de behoefte om wat kritischer te kijken naar hetgeen was overeengekomen.

Dus wat is de echte reden voor geheimhouding? Niet dat het project nog niet is afgerond en ook niet omdat de (geheime) onderhandelingen met Droomparken nog steeds gaande zijn.

De echte reden voor geheimhouding is, dat het taxatierapport niet het bewijs is van een marktconforme overeenkomst met Orez, maar het bewijs, dat Orez van de gemeente voor miljoenen aan steun heeft ontvangen.

Als Keesman (zoals ik haar gevraag heb) de moeite zou hebben genomen om het rapport in te zien, voordat ze aan de wensen van het college meende tegemoet te moeten komen, dan had ze het bewijs van ongeoorloofde miljoenensteun aan Orez bv nooit geheim verklaard.

Maar zou ze een onderzoek hebben ingesteld naar de reden voor die steun en een plan gehad hebben om die steun terug te vorderen. Maar helaas Keesman heeft geen van beide gedaan.

Dus blijft er niets anders over dan vanavond lekker in een besloten bijeenkomst te vergaderen over de vraag, wat je de inwoners van Enkhuizen nog meer op de mouw kunt spelden.

Hoorzitting

Vandaag de hoorzitting bijgewoond waarin ik mocht uitleggen, waarom ik van mening was, dat de raad het door mij ingediende bezwaar tegen haar besluit, ontvankelijk zou moeten verklaren.

Kort weergegeven kwam mijn verklaring op het volgende neer.

Ik had de raad op 18 augustus 2020 gevraagd om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport van Fakton/BaseValue, inzake de door Orez bv ingediende exploitatieopzet voor het recreatieoord en daarna (op basis van de inhoud van dat document), een besluit te nemen over de noodzaak van geheimhouding.

Uit niets blijkt, dat de raad aan dit verzoek heeft voldaan toen ze besloot om het taxatierapport geheim te verklaren.

Had men dat wel gedaan, dan had men beseft, dat de bewering van het college, dat het taxatierapport het bewijs vormde, dat de door Orez bv voorgestelde exploitatieopzet marktconform was, berustte op een valse voorstelling van zaken.

Met als direct gevolg, dat het taxatierapport niet het bewijs vormde van een marktconforme exploitatieopzet, maar het bewijs van een door het college gegeven valse voorstelling van zaken.

Hetgeen, onder bepaalde omstandigheden, kan leiden tot een strafbaar feit.

Door middel van haar geheimverklaring, heeft de raad niet anders gedaan dan het bewijs van mogelijk strafbaar handelen (door het college) op slinkse wijze onmogelijk maken.

Die poging is mislukt, omdat het bewijs ook lang andere weg en met behulp van de door Cushman & Wakefield gemaakte exploitatieopzet, geleverd kan worden.

Het, met behulp van een valse voorstelling van zaken, verplichtingen aangaan jegens Orez bv lijkt me in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat niet alleen een inbreuk is op mijn belangen, maar ook op de belangen van alle inwoners van Enkhuizen.

Het geven van die valse voorstelling van zaken heeft het college in staat gesteld om Orez bv (en haar rechtsopvolger Droomparken), overheidssteun te verlenen in de orde van grootte van minstens 18 miljoen euro.

Omdat die steun niet is gemeld bij de bevoegde instanties dient er gesproken te worden van onrechtmatig verleende steun.

In plaats van die onrechtmatig verleende steun terug te eisen, verklaart de raad het bewijs voor die onrechtmatige steun geheim en maakt ze zich op die manier medeplichtig aan onrechtmatige verleende overheidssteun.

====================================================


PS, ik heb een donatie ontvangen van de familie R, mijn dank daarvoor.


Wethouder houdt haar kaken stijf op elkaar

Er beginnen steeds meer inwoners wakker te worden wat betreft de gang van zaken rond de verkoop van het Enkhuizer Recreatiegebied. Nu de cijfers bij mensen op het netvlies komen beseft men, dit kan niet. Dat iets wat 30 miljoen waard is, is verkocht voor 335.000 euro. Hoe kan dit.

Maar ook, hoe lang houdt men hier nog de deksel op de beerput. Met de commissievergadering Grondgebied afgelopen dinsdag gaf de wethouder geen krimp. 3 raadsleden reageerde op mijn toelichting van mijn Wob verzoek tijdens de inspraakronde. Eén snapte mijn vraagtekens en twee raadsleden vonden dat we maar ‘vertrouwen in het proces’ moeten hebben. We moeten maar vertrouwen hebben in een proces waarbij elke tekening en toezegging afwijkt van hetgeen er uit de grond rijst. Eén van die twee vond dat hij een carte blanche had omdat de kiezer op hun had gestemd.

Ik vraag me af hoeveel raadsleden daadwerkelijk de taxatie van de gemeente hebben ingezien. Wie daadwerkelijk het fijne er vanaf weet en wie met boter op zijn hoofd, instemt om vooral maar niet als te kritisch, of misschien wel tegendraads, te boek te staan. Iets waar zoveel commotie om is, moet je als raadslid het fijne van willen weten. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je het college controleert en de vraagtekens van burgers beantwoord. Voorlopig worden het er alleen maar meer…

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293248/bewoners-eisen-inzicht-in-geheim-rapport-over-te-goedkope-verkoop-enkhuizerzand

Residuele grondwaarde.

Het verkopen van gemeentegrond is een bevoegdheid van het college. Het opzettelijk beneden de werkelijke waarde verkopen van gemeentegrond is derhalve misbruik van die bevoegdheid.

Enkhuizen heeft circa 15 ha grond voor recreatieve voorzieningen (inclusief vergunning voor de inrichting van 400 recreatiekavels) verkocht voor een bedrag van € 335.000,-.

Het bewijs, dat deze grondverkoop onder marktconforme omstandigheden heeft plaatsgevonden ligt besloten in het taxatierapport, dat in opdracht van de gemeente door de firma Fakton/BaseValue werd gemaakt.

Het rapport berekent de residuele grondwaarde op – € 1.611.790,-.

Sinds 28 juni is er een taxatierapport van hetzelfde gebied, gemaakt in opdracht van Droomparken, openbaar gemaakt,

In dit rapport wordt de residuele grondwaarde voor het villapark geraamd op € 18.400.000,- en kan de residuele grondwaarde voor de camping berekend worden op € 9.000.000,-. Wat de totaal geraamde residuele grondwaarde voor het hele gebied op € 27.400.000,- brengt.

Tussen beide taxaties bestaat dus een verschil van bijna 30 miljoen, zodat met zekerheid kan worden gesteld, dat het gemeentelijk taxatierapport niet het bewijs vormt van een marktconforme transactie, maar eerder het bewijs van de financiële malversaties, die er hebben plaatsgevonden.

Het college heeft, onder oplegging van een geheimhoudingsplicht, de inhoud van het (in haar opdracht gemaakte) taxatierapport per 28 juni 2021 aan de raad ter inzage gegeven.

Op 16 september heeft de raad (tijdens een besloten bijeenkomst waarop een geheimhoudingsplicht was gelegd) op aandringen van het college en op basis van niet openbaar gemaakte argumenten, ingestemd met de voortzetting van de geheimhouding van het taxatierapport van de firma Fakton/BaseValue.

Het praktische effect van deze maatregel is, dat niet langer de uitkomsten van beide rapporten met elkaar vergeleken kunnen worden en dat daaruit dus ook niet langer conclusies kunnen worden getrokken.

College en raad hebben zodoende (eenvoudig gezegd), het bewijs voor misbruik van bevoegdheden door het college, onmogelijk gemaakt, door een van de beide taxaties geheim te verklaren.

In het geval dat de raad zou weigeren om de geheimhouding van de inhoud van het taxatierapport op te heffen, dan lijkt het voor de hand te liggen, dat het directe gevolg van die weigering, het opzettelijk verborgen houden van bewijs van misbruik van bevoegdheden, aan de bestuursrechter zal moeten worden voorgelegd.

Wet van Parkinson.

Afgelopen maandag- en dinsdagavond vergaderden de beide raadscommissies. Ze in het geheel beluisteren heb ik inmiddels afgeleerd. Dus beperk ik me tot het achteraf beluisteren van dingen die me opvallen.

Maandag betrof het de poging om een put te dempen, waarin een kalf (dat door iedereen het “hertenkamp” werd genoemd) was verdronken. Dinsdag ging het over de aanleg van een fietspad naar de sportvelden op het REZ.

In beide gevallen was de Trivaliteitswet van Parkinson van toepassing. Die wet bepaalt namelijk, dat de tijd die besteed wordt om een onderwerp te bespreken omgekeerd evenredig is, aan de hoogte van het bedrag dat er mee gemoeid is.

Tot dusver heeft er geen openbare discussie plaatsgevonden over de vraag hoe het mogelijk is, dat de raming van gebiedswaarde, die 20 miljoen lager is dan de raming van een andere betrouwbare partij, toch een marktconforme raming kan worden genoemd en als basis kan dienen voor de verkoop van gemeentelijk onroerend goed.

Tegelijkertijd riep de hoogte van het voorbereidingskrediet van € 65.000,- voor de aanleg van een veilige fietsverbinding naar het REZ de nodige vragen op.

Vragen, die naar ik aanneem, t.z.t. door de wethouder naar alle tevredenheid zullen worden beantwoord.

Westerveld (Enkhuizen Lokaal) verdiende [in een debatje met mevrouw van der Steeg (HEA)] zonder enige twijfel de prijs voor de meest verwarrende bijdrage aan de discussie.

Hoogervorst (SP), die graag schermt met zijn goede contacten bij de provincie, maar daar zelden het bewijs van levert, zag nog steeds mogelijkheden voor een ontsluiting via de Noorderdijk.

Aan die illusie maakte de wethouder op kortdate wijze een eind. Door klip en klaar te laten weten, dat er geen ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer via de Noorderdijk in het verschiet ligt, omdat de provincie daar nooit of te nimmer toestemming voor zal geven.

Ik ben geneigd de wethouder op dat punt te geloven en niet de wensdenkers, die zich verzameld lijken te hebben in de SP en de lokale partijen.

Resultaat van bemoeienis.

In de krant van vandaag wat aandacht voor de indeling van de camping en de mening daarover van twee raadsleden, Buit en de Jong. De vraag is alleen, of men hier niet voor de zoveelste keer een een put probeert te dempen, nadat het kalf is verdronken.

Ooit had Enkhuizen 175 kampeerplekken voor passanten, dat zijn er nu nog 33 plus een paar tenten. Het passantendeel van de camping. De eigenlijke camping (de rest is, of wordt op termijn een park voor recreatiewoningen) ligt in het gebied dan in oorsprong bedoeld was als openbaar gebied.

Het passantedeel bestaat uit de nummers 100 tot 126 voor campers en 127 tot 138 voor caravans. Ter hoogte van 103 is doorbraak gemaakt naar een voorlopig tentenveldje tussen campers en de walkant. Op het oorspronkelijk tentenveldje zijn inmiddels recreatiewoningen geplaatst.

Als toelichting op de bovenstaande plattegrond. De toegang tot de camping is de rood gekleurde Immerhornweg die langs de sportvelden voert. De weg NA de slagboom is niet langer openbare weg, maar maakt deel uit van de camping.

Tussen de passanten plekken en de Immerhornweg ligt een lichtgeel gekleurde weg, die nu nog dienst doet als onverharde bouwweg. Ze begint bij de tijdelijke opgang aan de Noorderdijk tegenover Peijnenburg en komt uit op de Kooizandweg. Het is de bedoeling dat als het villapark is aangelegd ze dienst gaat doen als wandel en voetpad.

De groene strook aan de rechterkant van de plattegrond is een wandelpad dat langs de kust loop tot aan de Noorderdijk.

De RvS heeft haar besluit gebaseerd op onderstaande situatietekening die nogal afwijkt van de situatie ter plekke.

Verschil met de bestaande situatie. De passantencamping is nu openbare weg die naar het oosten afbuigt en daar eindigt in een keerlus. Het fietspad buigt niet meer af om links van de parkeerkoffers te lopen, maar loopt gewoon rechtdoor. Het gebied tussen fietspad en strand is openbaar gebied waar jeu de boules en een ontmoetingsplek stond gepland.

Volgens dit wegenplan is er meer parkeerruimte voor strandbezoeker en staan de campers haaks op de openbare weg die eindigt in de keerlus. Voor caravans en tentjes is sowieso geen ruimte ingecalculeerd.

Volgens Droomparken manager Thomas de Boer is de “landingsbaan” (hij bedoelt het huidige passantendeel van de camping neem ik aan) een tijdelijke voorziening en zal er op de kustboog ruimte komen voor 40 passanten, waarvan 25 campers.

Daar staan ook de onderkomens voor de zeilschool gepland, dus ik moet eerst nog maar zien of de bestaande passanten plekken worden opgeheven en dat er nieuwe voor in de plaats komen op de kustboog.

In oorsprong was de kustboog openbaar gebied, zoals het huidige passanten deel van de camping deel uitmaakte van openbaar gebied. Echter, als gevolg van de ruimte honger van het recreatiewoningen segment, wordt wat ooit als zijnde openbaar werd aangeduid, meer en meer opgeofferd aan particuliere belangen.

Maar goed, de raadsleden Buit en de Jong hebben aangekondigd dat ze hun leven zullen beteren. Nadat ze zich jaren nergens mee hebben bemoeit, gaan ze zich nu bemoeien met de exploitatie van een camping, die niet langer eigendom is van de gemeente en op grond die evenmin eigendom is van de gemeente. Ik ben benieuwd naar de resultaten van hun bemoeienis.

Als de bestuurders geen vooruitgang brengen, doen we het zelf. Doe mee!

De bestuurders hebben de taak om de burger te vertegenwoordigen, bij te staan bij problemen, een klankbord te zijn voor vraagstukken, een visie te hebben, inzicht te geven in hun werkzaamheden en besluitvorming en verbinding te zoeken met het volk.

Ondanks ‘hoe het zou moeten zijn’ is de kloof tussen de bestuurders en de burger de laatste decennia alleen maar groter geworden. Het loopt scheef. Men lijkt compleet langs elkaar heen te praten en de burger voelt zich totaal niet meer gehoord noch vertegenwoordigd. Als burger heb je vaker het idee dat je tegen de overheid moet vechten, in plaats van dat de overheid voor je vecht en zich faciliterend opstelt. Je mist gewoon het gevoel dat de overheid er voor jou is. En dat zou toch één van de belangrijkste dingen moeten zijn als je een collectief hebt om faciliteiten te bieden en om mensen te helpen en te ontzien.

Met alle technologische vooruitgang had je 25 jaar geleden verwacht dat we nu veel verder zouden zijn. Een overheid die meer service gericht is, dichter bij de burger staat, meer directe inspraak, transparantie en de privacy garandeert van de burger. Maar het lijkt allemaal van ons af te gaan. De overheid is nagenoeg onaantastbaar en de burger is transparant. De belastingen nemen alleen maar toe, alles moet zo “goedkoop mogelijk”, door uitbesteden hebben minder mensen binding met hun werk, en ook ons collectief wordt nog dagelijks uitgedund. Hetgeen wat mede cohesie zou moeten brengen tussen de burgers staat op waakvlam. Ondanks dat we nog steeds de complete rekening betalen.

Er zijn genoeg mensen die nadenken over hoe ze hun omgeving een betere plek kunnen maken. Hoe de overheid dichter bij de burger te brengen. Maar dit doen ze niet want politiek is niets voor ze, ze zijn te praktisch ingesteld, men wilt wel maar weet de weg niet, het grote onbekende of ze hebben nog niet iets waardoor ze zich aangesproken voelen.

Dit is je kans! We gaan, als burger, het roer weer over nemen. We gaan de lokale afdeling van de Piratenpartij opzetten, Piratenpartij Enkhuizen! Zoals in de jaren ’60 Radio Veronica, als piraat, het monopolie van de ether aanviel, zo vallen wij de zittende politiek aan als lobbyclub van de burger!

De Piratenpartij heeft het recept voor een beter functionerende democratie. Deze politieke beweging wordt op dit moment al vertegenwoordigd in het Europese Parlement, op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau met meer dan 200 zetels wereldwijd. Het richt zich op een eerlijkere wereld, met gelijke kansen voor iedereen en de mogelijkheid om jezelf optimaal te kunnen ontplooien. Een wereld waar de overheid transparant is, maar de burger privacy heeft. Een overheid waar de burger directe inspraak heeft en de overheid dicht bij de burger staat. De Piratenpartij is een centrum partij met een sociale inslag met als doel de democratie te verbeteren en de invloed van de burger te vergroten.

Voel jij je aangesproken door de volgende kernpunten van de Piratenpartij?

 • Privacy. 
  Het recht op privacy is bepalend voor je gevoel van vrijheid.
 • Een transparante overheid
  Staan voor een open en eerlijke gemeente. O.a. een transparante boekhouding.
 • Kleinschaligheid/Milieu
  Kleinschalig en zelfvoorzienend uit oogpunt van veiligheid, duurzaamheid, organisatie, mens en milieu.
 • Subsidiariteitsbeginsel
  Het principe dat je zaken niet hoger moet beleggen dan strikt noodzakelijk. Zaken zo dicht mogelijk bij de mensen houden.
 • Directe inspraak
  Directe inspraak in het te maken beleid. Bijvoorbeeld door burgerfora, peilingen, voorlichting etc.
 • Effectief en onderbouwd beleid (Evidence-based Practices)
  Beleid op basis van onderzoek en logisch nadenken. Na evaluatie om het beleid te toetsen.
 • Burgerrechten
  Iedereen is gelijk. Zeker in deze tijd zijn burgerrechten zoals lichamelijke integriteit cruciaal om onze positie als burger te beschermen. Burgerrechten bepalen voor een groot deel hoe de maatschappij eruit ziet en hoe vrij jij je voelt.
 • Cultuur en kennis
  Kennis, cultuur en ideeën verbindt de mensen. De drempel om dit met elkaar te delen zou idealiter zo laag mogelijk moeten zijn. De gemeente heeft ook daar een taak.

Er is vaak meer mogelijk dan je denkt in een stad als Enkhuizen met bijna 20.000 inwoners. Er zijn veel mensen met dezelfde behoefte. Mensen met dezelfde ideeën. En dus ook genoeg behoefte om iets op te zetten.

Help mee
Wat van concreet idee heb jij voor Enkhuizen? Over diensten van de gemeente, recreatie, publieke ruimtes, voorzieningen, diensten, afvalverwerking of wat dan ook.

Wil jij je hard maken voor Enkhuizen, de inwoners, de voorzieningen en vechten voor ons collectief? Heb jij een idee, wil je helpen organiseren, heb je suggesties of zit iets over de stad je enorm dwars? Wil jij horen bij een  groeiende politieke beweging die alom vertegenwoordigd is over de hele wereld? Wil je eindelijk de daad bij het woord voegen? Meld je aan!

In eerste instantie zoeken we voornamelijk organisatorisch sterke mensen. Er moet een organisatie worden opgetuigd, plannen en een planning worden gemaakt. Een vrijwilligersorganisatie moet worden opgezet, een backoffice, we zoeken ontwikkelaars, alles moeten nog gebeuren. Gelukkig krijgen we ondersteuning vanuit Piratenpartij Nederland die de lokale afdelingen ondersteund. We zoeken praktisch ingestelde personen die makkelijk omgaan met digitale tools. Karakter eigenschappen; teamplayer, kunnen werken met een democratisch genomen besluit, om kunnen gaan met andermans mening, open-minded, welwillend, georganiseerd en functioneert graag als spil in de organisatie.

Waiting..., Been, and All: WE ARE
 THE ONES
 WE'VE BEEN
 WAITING
 All

Wil je meedoen? Stel je voor in een mailtje en geef aan wat je wilt doen of wat van idee je hebt. Mail naar; bob.sikkema@piratenpartij.nl

We zoeken, nadat we de organisatie hebben opgezet, ook content beheerders, grafisch editors, programmeurs (Django/Drupal), social media beheerders, promoters, kenners van de gemeente organisatie, etc. Dus wil je helpen, laat wat van je horen!

Mail en we nodigen je snel uit voor een eerste kennismaking. Vervolgens prikken we een datum voor de eerste team kennismaking en overleg voor een plan de campagne

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van de Piratenpartij Enkhuizen? Mail Nieuwsbrief naar bob.sikkema@piratenpartij.nl

Ik denk dat er veel meer kan in Enkhuizen. Ik kan het enkel niet alleen. En het is tijd dat het roer om gaat!

Hier een eerdere gemeenteprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 van de lokale afdeling van de Piratenpartij in Amsterdam: https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2014/03/PiratenpartijAmsterdam_ProgrammaGR2014.pdf

Website Piratenpartij Nederland: https://piratenpartij.nl

Binnenkort meer over het plan de campagne…

Wegenplan.

Droomparkmanager Thomas de Boer laat vandaag via het NHD weten dat er maar liefst 1000 m³ zand klaar ligt om het bestaande strand groter, netter en frisser te maken.

1000 m³ staat waarschijnlijk gelijk aan 2000 m², wat ongeveer genoeg is voor een strand van 100 meter lengte en 20 meter breedte.

Verder mooie overzichtsfoto van het gebied en de doodlopende weg met links en rechts parkeerkoffers voor bezoekers aan het strand, de sportvelden en Sprookjes Wonderland.

In het oorspronkelijke plan liep de nu doodlopende weg door, richting de nog aan te leggen landtong en baai met aan het einde een minirotonde. Zie tekening.

Kennelijk weet Droomparken al dat de baai niet doorgaat en dat ze om die reden ook geen rekening hoeft te houden met het oorspronkelijk wegenplan.

In feite was het gebied, dat nu fungeert als passantencamping, oorspronkelijk openbaar gebied. Daarom roep ik al sinds december vorig jaar dat de aanleg van de baai niet doorgaat, omdat er werd afgeweken van het wegenplan dat op de tekening stond. Bovendien circuleerde al geruime tijd het gerucht, dat RWS niet mee wilde werken aan een grondruil.

Dat dit nog niet bekend is gemaakt heeft (volgens mij) te maken met het feit dat de IJsselmeervereniging en het Comité tot behoud van het REZ bezwaar hebben gemaakt tegen wijzigingen van de kustlijn.

Als het bezwaar van Vereniging en Comité gegrond wordt verklaard, dan kan de gemeente tot op zekere hoogte haar handen in de onschuld wassen. Zij wilde wel, maar het mocht niet van de Raad van State.

In dat geval hoeft ze de Enkhuizer bevolking ook niet uit te leggen waarom ze op stel en sprong t.o.v. van Orez allerhande verplichtingen aanging, zonder te weten of ze die wel na kon komen.

Als de aanleg van de baai niet doorgaat, dan blijft er wel heel weinig over van wat er ooit in het vooruitzicht werd gesteld. We hebben het dan over een strand tussen twee Droompark locaties waar behalve de bewoners van het Droompark Enkhuizerstrand ook de inwoners van Enkhuizen gebruik mogen maken.

Overigens, de weg die oostelijk van de lichtgele parkeerkoffers ligt, fungeert nu nog als een bouwweg voor de aanvoer van materialen voor het vakantiepark, maar zal t.z.t. het fietspad/voetpad worden dat langs de camping richting de Noorderdijk gaat.

Daarmee is ook korte metten gemaakt met de illusie van hen (het raadslid Jan Raven o.a.) die nog steeds geloven, dat de afwikkeling van het autoverkeer (van en naar de camping) via de Haling en de Noorderdijk kan plaatsvinden.

Alle autoverkeer met bestemming REZ zal via een nog aan te leggen rotonde Dreef/Noorderweg gaan. Het besluit daarover (en het aan te leggen fietspad naar de sportvelden) is kort geleden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Wel weten wat, maar niet weten waarom.

Door middel van een raadsbrief heeft de gemeente laten weten dat ze een groot deel van de documenten (genoemd in de notie Enkhuizerzand) openbaar heeft gemaakt.

De raadsbrief en openbaar gemaakte documenten zijn hier te vinden.

Wat niet openbaar gemaakt is, is het taxatierapport. De redenen daarvoor staan in de raadsbrief en ik kom daar (in een andere bericht) nog op terug.

Inmiddels wel openbaar is de Anterieure Overeenkomst inclusief de alle daarin vermelde bedragen. Wat voor mij nieuw was, was dat de gemeente (gedurende 10 jaar) jaarlijks € 265.000,- aan Droomparken betaalt als kwaliteitsbijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte.

Terwijl ik toch had begrepen, dat de bijzonder lage grondprijs (€ 335.000,- voor het hele gebied) gerechtvaardigd was, omdat de openbare ruimte “gratis” zou worden ingericht.

Nu duidelijk is, dat de gemeente in totaal € 2.650.ooo,- bijdraagt aan de kosten voor inrichting van het openbaar gebied, vraag ik me af waarom de opbrengst uit grondverkoop (€ 335.000,-) zo laag is.

Dat is een een beetje het probleem met de Anterieure Overeenkomst. We weten (dank zij de leesbare versie) nu eindelijk WAT er is overeengekomen, zonder te begrijpen WAAROM het is overeengekomen.

De uitgangspunten/toelichting bij de grondbieding REZ van 31-01-2017 is niet openbaar gemaakt, terwijl dat stuk waarschijnlijk WEL inzicht verschaft in het waarom der dingen. Net als het taxatierapport overigens.

Dus de eerste vraag die opwelt na het lezen van de AO is, hoe verhoudt zich een bijdrage aan de inrichting van het openbaar gebied van totaal € 2.65o.000,- tot de verkoopprijs van de grond voor vakantiepark en camping van € 335.000,-.

Hot Stuff

Na wat verfrissende onweersbuien tijd om aandacht te schenken aan Donna Summers pre-occupatie met Hot Stuff.

Waarmee ze, op basis van het filmpje, lijkt te bedoelen. “Je eigen het schompus werken”. Hoewel in het begin van de video filmpje ook mannen proberen om aan het verzoek gehoor te geen, zijn het toch hoofdzakelijk vrouwen die zich aangesproken voelen door haar verlangens.

En dan te bedenken, dat in mijn jeugd “schuivelen” de meest geliefde manier van dansen was.

%d bloggers liken dit: