Van blaam zuiveren.

Wat ik gisteren vreesde is ook daadwerkelijk gebeurd. We zijn vierde geworden met als direct gevolg, dat onze pitch (of beter gezegd de pitch van Zarco Zwier) niet zal worden betrokken bij de tweede ronde.

Misschien is er nog een kleine kans, dat ik (op basis van mijn dossier) toch een bijdrage aan het onderzoek mag leveren, maar dan moet er toch eerst een wat algemener pitch geformuleerd worden dan de bestaande. Zo iets als;

De doelbewuste corrumpering van de besluitenvorming bij het verlenen van concessies voor de inrichting van vakantieparken. Alsmede de daarmee verbonden facilitering door gemeenteraden.

Het moet iedereen duidelijk zijn, dat door Orez uitgebrachte bieding voor het Enkhuizer Recreatieoord niets, maar dan ook helemaal niets te maken had met een marktconforme bieding.

Een feit, dat het college probeert verborgen te houden door de offerte (waar de bieding op was gebaseerd) en de taxatie van die offerte (op basis waarvan ze marktconform werd verklaard) geheim te verklaren.

Dat alle pogingen om (met beroep op de WOB) inzage te krijgen in de beide documenten door het college zijn gedwarsboomd, daarin gesteund door de gemeenteraad

Waarmee de raad de wens tot geheimhouding van het college tot nu toe heeft gefaciliteerd en (naar ik aanneem) in de toekomst zal blijven faciliteren.

Het heeft daarom geen enkele zin om nog langer te blijven aandringen op het openbaar maken van stukken. Het college zal nooit of te nimmer meewerken aan het leveren van bewijs voor haar corrupte bestuurscultuur.

De gemeenteraad zal haar (in haar functie van toezichthouder) daar ook nooit toe dwingen. Waarschijnlijk, omdat ze er al die tijd zelf deel van heeft uitgemaakt en vol overtuiging heeft gefaciliteerd.

Nu de mogelijkheid van een onderzoek door onafhankelijk journalisten uit het zicht is verdwenen, heeft het geen zin meer om me nog langer te verdiepen in de schijnheilige schijnbewegingen, waarmee onze “bevoegde instanties” zich staande proberen te houden.

Uiteindelijk zal er een rapport komen van een “onafhankelijke” (maar uiteraard wel door de gemeente betaalde) deskundige, waarin geconcludeerd zal worden, dat het college noch de raad ook maar enige blaam treft voor het (ver beneden de werkelijke waarde) verkopen van het gemeentelijk bezit.

Waarna de gemeenteraad, als hoogste instantie van de gemeente, de conclusie zal overnemen en zodoende zichzelf en het college van elke blaam zuivert.

Inschatten.

Waar ik vorige week al bang voor was, is inmiddels ook gebeurd. We zijn onze tweede plaats in de FTM pitch competitie kwijt geraakt aan een pitch die pas gisteren werd gelanceerd. Maar ook die derde plaats is niet veilig. Nummer 4 groeit harder dan wij en is nog maar 7 stemmen van ons verwijderd.

Alleen een mirakel kan er voor zorgen, dat we onze derde plaats behouden en dus door mogen naar de tweede ronde.

Een cruciale rol in dit alles was weggelegd voor de gemeenteraad. Zou die echt geïnteresseerd zijn in een onafhankelijk onderzoek, of heeft men alleen belang bij een min of meer plausibele verklaring voor verdere geheimhouding. Dat laatste lijkt me eerder het geval.

Het college heeft tot dusver geweigerd om zowel offerte als taxatie openbaar te maken. Ze gaat dat standpunt niet veranderen omdat de raad er om vraagt. Men is (met de hulp van een extern bureau) op zoek naar een enigszins plausibele verklaring voor blijvende geheimhouding.

De FTM pitch was een unieke kans voor onafhankelijk onderzoek. Een oproep door de raad om op die pitch te stemmen, had ons in ieder geval bij de bovenste drie doen eindigen.

Maar de raad wil geen onafhankelijk onderzoek. Ze wil een onderzoek waarvan de uitkomst zodanig gemanipuleerd kan worden, dat aan de collegewens wordt voldaan, zonder dat haar daarover een verwijt gemaakt kan worden.

Dat zal haar, daarbij geholpen door de lokale media, wel lukken schat ik zo in.

Wegmoffelen.

Door middel van een inspraaknotitie wilde ik de gemeenteraad in januari 2021 het hieronder (in rood) weergegeven verzoek doen.

Tot slot herhaal ik nogmaals mijn verzoek. Neem kennis van de inhoud van de kosten/baten analyse op basis waarvan de concessie is gegund.

Neem ook kennis van de inhoud van het taxatierapport, waarmee de bieding marktconform werd verklaard en besluit vervolgens in het openbaar (en tijdens de eerstkomende raadsvergadering in februari) of de door het college gebruikte argumenten voor geheimhouding nog steeds hout snijden.

De hier geschetste procedure maakt deel uit van de procedure als neergelegd in artikel 25.3 van de gemeentewet. De vrijdagmiddag voor de vergadering reageerde de griffier de heer J.J. den Hollander als volgt.

Het woord kan niet gevoerd worden:

a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

Ik kan niet anders dan er van uitgaan dat de griffier in deze kwestie namens de gehele raad spreekt en over dit antwoord met haar contact heeft gehad. De raad wenst dus niet door mij te worden toegesproken en ontneemt me daarmee ook mijn recht op inspraak.

Mijn verzoek gold overigens geen besluit van het college, maar een besluit van de raad. Namelijk, om geen kennis te willen nemen van de inhoud van stukken die door het college geheim/vertrouwelijk waren verklaard.

Uiteraard had ik, hetgeen ik wilde inspreken, niet alleen aan de griffier doen toekomen, maar ook aan alle individuele leden van de raad. Zodat men, in het geval mijn notitie vragen zou oproepen, zich kon voorbereiden.

Uiteraard kreeg ik op die brief ook geen enkele reactie, zodat ik er vanuit mag gaan dat ook deze informatie rechtstreeks in het struisvogelarchief voor niet gewenste informatie terecht is gekomen.

Het is natuurlijk beschamend, dat een democratisch bedoelde instantie als de gemeenteraad zijn toevlucht neemt tot inspraak belemmerende maatregelen, maar de Enkhuizer raad is in dat opzicht allang de schaamte voorbij.

Groot was dan ook mijn verbazing, dat het gisteravond de heer Munnink, die zich notabene al tot de voorzieningenrechter had gewend om een besluit van het college, over het afsluiten van de Melkmarkt, ongedaan gemaakt te krijgen, toch de gelegenheid kreeg zijn bezwaren tegen het collegebesluit kenbaar te maken.

Het beleid van de raad wordt met de dag ondoorgrondelijker.

Als in het ene geval bezwaren tegen de gang van zaken worden toegestaan, terwijl ze in het andere geval op deskundige wijze worden weggemoffeld.

Het straatlicht effect.

Naast de rode haring, die als doel heeft een dwaalspoor te creëren, is er ook nog het streetlight effect.

Dat effect verwijst naar het gedrag om een zoektocht te beperken tot hetgeen er makkelijk te doorzoeken is en moeilijke zoektochten uit de weg te gaan.

Het verschijnsel is vernoemd naar een bekende grap, waarbij een dronken man (onder een lantaarnpaal)) op zoek is naar zijn sleutels. Als een passerende agent hem vraagt of hij zijn sleutels daar heeft verloren, laat de dronkaard weten dat hij sleutels in het park heeft verloren, maar dat het daar te donker was om goed te kunnen zoeken.

Dat de gemeenteraad van Enkhuizen voor de buitenwereld liever de indruk wekt dat ze zoekende is (zoals de dronkaard onder de straatlantaarn), dan dat ze zich daadwerkelijk met onderzoek bezig houdt, moet elke lezer inmiddels wel duidelijk zijn.

Na lang aandringen en 6 maanden besluiteloosheid heeft een aantal (naar ik begrijp niet eens alle) raadsfracties de moeite genomen om kennis te nemen van de inhoud van een taxatierapport.

Heeft de raad met dit verkregen inzicht iets nuttigs gedaan? Tot dusver heeft alleen van Gangelen (EV!) iets gedaan met het door hem verkregen inzicht en een motie in het vooruitzicht gesteld. Een motie die zich, naar het zich laat aanzien door een meerderheid van de raad zal worden gesteund.

Uit de cijfers die me onder ogen zijn gekomen blijkt dat de verkoopwaarde van bouwrijpe grond voor het villapark geraamd was op minder dan de helft van wat er mogelijk blijkt te zijn.

De grondwaarde van de camping werd geraamd op 2,5 ton. Terwijl de kavels op de camping voor recreatiewoningen gemiddeld makkelijk € 80.000,- per stuk zullen opleveren. Alleen al de 70 woningen, die nu in de planning staan voor het onderdeel camping 5,6 miljoen op.

En wat heeft de raad tot dusver met dat inzicht gedaan? Er komt (als alles goed gaat) een motie waarin het college wordt opgedragen zowel de exploitatieopzet als het taxatierapport (dat haar marktconform verklaarde) openbaar te maken.

Prima natuurlijk, had al 6 maanden eerder moeten gebeuren, maar wat dan. Zo er al mensen zijn die bereid zijn zich in de cijfers te verdiepen (en ik denk dat dit een hele kleine groep zal zijn) dan zijn die, net als ik, machteloos.

De enige instantie die iets kan en hoort te ondernemen is de gemeenteraad, die zich tot dusver voornamelijk bezig houdt met het zoeken naar sleutels op plekken waarvan iedereen beseft dat er niets te vinden is.

Hoe lang moet het nog duren tot de gemeenteraad van Enkhuizen tot het besef komt, dat het geen zin heeft om degenen die het mogelijk gemaakt hebben dat Enkhuizen miljoenen is misgelopen, te vragen om een onderzoek in te stellen.

Ofwel je stelt zelf een onderzoek in, dan wel je geeft opdracht tot onderzoek (bij voorkeur een instantie die over bevoegdheid beschikt zoals de rijksrecherche of het Openbaar Ministerie), dan wel je doet je uiterste best om te voorkomen dat deze kwalijke zaak aan het licht komt.

Tot dusver lijkt de laatste optie de voorkeur van onze volksvertegenwoordigers te hebben. Het is goed om dat te beseffen tijdens de aanstaande verkiezingen.

Red Herring

Gisteren schreef ik over de metamorfose die de lokale VVD (onder leiding van fractievoorzitter Derick Stomp) had ondergaan in de zin dat men zich afvroeg wat het college te verbergen had.

Voor wat betreft het college uitvoeringsprogramma betreft, eigenlijk niets van wat we eigenlijk allang wisten. Namelijk, dat het SED als ambtelijke organisatie niet naar behoren werkt, met als gevolg een aanzienlijke vertraging van wat er met het SED in het uitvoeringsprogramma was overeengekomen.

Zijn vraag was dan ook niet meer dan een retorische vraag, daar het antwoord erop al bekend was.

Ook al omdat de inmiddels afgetreden wethouder Struijlaart (bij zijn vertrekt) het probleem (onderbezetting van de SED) tot het hoofprobleem (waar alle andere problemen dus ondergeschikt aan waren) had verklaard.

De door Struijlaart gehanteerde techniek (doelbewust proberen de aandacht af te leiden van een hoofdzaak door een dwaalspoor te creëren), wordt door onze Engelse vrienden aangeduid als een Red Herring.

De bestaande problemen met SED zijn feitelijk een “Red Herring”, omdat ze de aandacht afleiden van een ander serieus probleem. Hoe het toch mogelijk is, dat de gemeente (met haar manier van aanbesteden) miljoenen aan inkosten is misgelopen, zonder dat het ooit door ambtenaren, bestuurders of zelfs een taxatiebedrijf werd ontdekt.

Welk belang heeft het huidige B&W er bij om dit debacle nog steeds geheim te willen houden en wordt het niets eens tijd, dat serieus wordt onderzocht of er sprake is van ongekende onbekwaamheid van ambtenaren en bestuurders of dat de boekhoudkundige malversaties een andere oorzaak hebben.

Een dergelijk onderzoek te laten doen door de raad is zinloos, men beschikt niet over de benodigde kennis. Ook een onderzoek van het college is achterhaald, dat heeft zich tot dusver alleen maar ingespannen om de werkelijke gang van zaken voor de raad verborgen te houden.

De pijnlijke werkelijkheid is, dat de raad, niet alleen door dit college, maar ook door het voorgaande college doelbewust onkundig is gehouden over onder welke voorwaarden de overeenkomst met Orez BV werd afgesloten.

Het taxatierapport heeft diverse boekhoudkundige malversaties aan het licht gebracht, die bestuurders en ambtenaren onmogelijk kunnen zijn ontgaan en die niet uit toeval of onkunde te verklaren zijn.

Motie tot openbaarmaking stukken REZ

Gastbijdrage van Frank van Gangelen – Enkhuizen Vooruit!

Enkhuizen Vooruit! neemt het initiatief tot het, in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei a.s., indienen van een motie waarin het college verzocht wordt de stukken die betrekking hebben op de ontwikkeling van het Enkhuizerzand volledig leesbaar en per omgaande openbaar te maken. Na het eerder inzien van deze stukken is er voor ons voldoende aanleiding om deze motie in te dienen om in de openbaarheid met elkaar een oordeel te kunnen vellen over de gevolgde procedures en gemaakte afspraken.

Voor zover het zich nu laat aanzien zal deze motie door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund worden en daar zijn wij erg blij mee. Er vanuit gaande dat het college deze motie niet naast zich neerlegt (formeel heeft het college dat recht) komt er een eind aan het gissen en speculeren en kan dit houvast bieden voor verder onderzoek indien daartoe aanleiding is.   

De uiteindelijke tekst van de motie volgt maar kan in samenspraak met de overige fracties nog wijzigen. De strekking en het doel zal echter gelijk blijven.

Schot voor de boeg

Gastbijdrage van Frank van Gangelen – Enkhuizen Vooruit!

Het gezegde ‘een schot voor de boeg’ houdt een waarschuwing in. Of, wanneer je een schot voor de boeg geeft of neemt, een aanzet tot een discussie. Je loopt hierbij vooruit op iets dat te gebeuren staat.

Hier stond eigenlijk een ander vrij lang stuk tekst maar na er letterlijk een nacht van wakker gelegen te hebben alles maar geschrapt. Bottom-line komt het er op neer dat gemaakte afspraken, gevolgde procedures en verkregen uitkomsten ten aanzien van het REZ gewoon niet (lijken te) kloppen. Na het inzien van de anterieure overeenkomst, een allonge, het taxatieverslag van BaseValue en de gekregen mondelinge en schriftelijke antwoorden op vragen zijn er veel nieuwe vragen en onduidelijkheden gerezen. De wethouder noemt de hele zaak “maximaal complex in juridische zin”. Ik ben het met haar eens alleen vanuit een andere optiek. Door het college wordt gewezen op bescherming van de belangen van de Gemeente Enkhuizen en OREZ/Droomparken. Ik denk dat dat wel meevalt. De stukken kunnen voor beide partijen geen geheimen bevatten en iemand met een beetje verstand van zaken op dit gebied lepelt ze vanuit zijn/haar ervaring zo op. Niets bijzonders dus.

De complexiteit zit hem in de gemaakte afspraken, de uitkomsten hiervan en hoe ga je dit als college naar buiten brengen. Een omvangrijk gebied met zo’n commerciële waarde “verkopen” (laat ik het netjes houden) voor € 335.000,- kan natuurlijk nooit. Hier staat dan wel een investering in, en 10 jaar onderhoud van het openbare gebied mede tegenover maar ook dit bedrag kan met gemak uit de winst op de verkoop van de percelen gedragen worden door de exploitant.

Door wat financieel gegoochel lapt de Gemeente Enkhuizen nog een fors bedrag bij in de realisatie van het project door af te zien van inkomsten uit het gebied en de chaos lijkt compleet. Je kunt in ieder geval niet meer spreken van een budgetneutraal project of een nieuw recreatieoord “met gesloten knip”. Door 10 jaar lang de ontvangen toeristenbelasting en de bijdrage voor het gebruik van het zwembad weer terug te laten vloeien als kwaliteitsbijdrage (lees: investering in de aanpassingen) in het openbaar gebied mis je als gemeente inkomsten. Inkomsten die we heden ten dage keihard nodig hebben. En op het eind betaal je dus als gemeente (lees: burgers van Enkhuizen) zelf de investeringen in het openbaar gebied en tegen welke prijs?

En dat allemaal grotendeels buiten de gemeenteraad om. Beslissingen met grote financiële consequenties (10 jaar inkomsten uit toeristenbelasting en bijdrage voor zwembadgebruik weer teruggeven) zijn genomen zonder vooraf de gemeenteraad daar überhaupt in te kennen laat staan te laten beslissen. En slechts als “marktconform” beoordeeld door een taxatiebureau en daarmee een voldongen feit.        

Een aantal oorzaken liggen aan dit debacle ten grondslag. Een gemeenteraad die zich buiten spel heeft laten zetten, achtereenvolgende colleges die op eigen houtje hebben geacteerd, gewiekste exploitanten en een op het oog weinig kritisch taxatiebureau. Daarnaast is het hele plan zo drastisch  veranderd (vervallen van vestingmodel) en zo anders uitgevoerd (groot aantal vakantiewoningen op het campingdeel) dat de uitgevoerde taxatie absoluut niet meer van toepassing en bruikbaar is. En dat kunnen we nu staven aan de stukken die we hebben ingezien.  

Valt dit nog recht te zetten? Financieel gezien wellicht deels. Dit hangt af van de kwaliteit van de aanvullende afspraken over eventuele verrekening die zijn gemaakt in de recentelijke allonge(s) maar wij vrezen met grote vrees.

Het zou het huidige college sieren dit dossier per omgaande volledig te openen zodat de gemeenteraad haar controlerende taak alsnog zonder beperkingen uit kan voeren. Door niet te breken met voorgaande colleges en de geheimhouding in stand te laten zet zij het gevoerde beleid voort. Nogmaals en wellicht ten overvloede wil Enkhuizen Vooruit! zo spoedig mogelijk openheid van de geheime/vertrouwelijke stukken. Er is voldoende aanleiding om in de openbaarheid kennis te nemen van de gesloten overeenkomsten en hier het debat over te voeren. Wellicht is ook de inzet van een rekenkamer onderzoek wenselijk en wij beraden ons op de inzet van een raadsinstrument hiertoe. Maar mogelijk is de omvang zo groot en is specifieke kennis dusdanig vereist dat een onafhankelijk onderzoek op een heel ander niveau nodig is.      

Met zo’n onderzoek kan of alles in het juiste perspectief gezet worden en zal blijken dat wij het volledig bij het verkeerde eind hebben gehad en het een gouden deal is geweest… of de beerput gaat open… Nou ja, bij deze dus het schot voor de boeg.

Even geduld a.u.b.

Gastbijdrage van Frank van Gangelen – Enkhuizen Vooruit!

Laten we voorop stellen dat wij, Enkhuizen Vooruit!, blij zijn met ontwikkelingen op Recreatiegebied het Enkhuizerzand. Dat er na zoveel jaar gewerkt wordt aan een nieuw vakantiepark, de camping is verplaatst en dat, hopelijk binnenkort, het openbaar terrein aangepakt gaat worden is positief. Dat er nog wel wat water naar de zee moet voor het allemaal zover is moge duidelijk zijn.

En dat er het één en ander anders of beter had gekund? Absoluut! Moeten we daarom niet meer achteruit kijken en enkel blij moeten zijn met het (toekomstige) resultaat? Absoluut niet! Zeker dat toekomstige resultaat lijkt zeer onzeker te zijn.

De aankoopkosten van de gronden van de camping en het vakantiepark en de ontwikkelings-, inrichtings- en onderhoudskosten van het hele project afgezet tegen de opbrengsten (direct door de verkoop van de percelen met daarop de vakantiehuizen (park) en de vakantiewoningen (camping) en indirect door de exploitatieopbrengsten van het vakantiepark en “camping” over 10 jaar genomen) lijkt bijna onmogelijk 3,5 ton (naar verluid) te kunnen zijn. Dat kan iedereen met een beetje boerenverstand en kennis van zaken beredeneren.

Begin maart hebben wij, samen met een aantal andere partijen uit de raad, de stukken in kunnen zien op het stadhuis. De gepresenteerde informatie riep op een aantal punten vragen op en vraagt zeker om nader onderzoek. Alleen door openbaarmaking van de geheim verklaarde stukken waaronder de volledige Anterieure Overeenkomst (dus inclusief leesbare bedragen en getallen) en de gebruikte taxatie is het mogelijk een goed oordeel te vormen.

Half maart heeft er een openbare vergadering plaatsgevonden over het REZ. Wij hebben hier een aantal aanvullende vragen gesteld aan de wethouder. Hierop is mondeling antwoord gegeven. Wij hebben recentelijk de gegeven antwoorden op papier gekregen en in een notendop komt het erop neer dat alles tussen de gemeente en de exploitant geregeld is in de Anterieure Overeenkomst (AO) en meer recentelijk in allonges (aanvullende afspraken). Waar er is afgeweken van de afspraken in de AO zou dat in de allonges geregeld moeten zijn en leiden tot nieuwe onderhandelingen. Hoe sterk deze onderhandelingspositie is is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de gemaakte afspraken in de allonges.  

Om dus als gemeenteraad ook zelf te kunnen bepalen of de overeengekomen verkoopprijs marktconform was en correct is vastgesteld is een openbaar debat en onderzoek noodzakelijk. Om ook te kunnen bepalen of het college en de exploitant zich hebben gehouden aan de gemaakte afspraken opgenomen in onder andere de Anterieure Overeenkomst en in hoeverre hier in de allonges in is voorzien dienen de tot nu toe geheim verklaarde stukken zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt te worden. Dan kan iedereen zich een beeld vormen en kunnen we stoppen met speculeren. Ook kan dan geconcludeerd worden waar het college, de raad en de ontwikkelaar steken hebben laten vallen. Maar die laatste zal er niet zoveel hebben laten vallen vermoeden wij.  

Wij ijveren dan ook nog steeds voor de openbaarmaking van deze stukken maar dat vraagt tijd en geduld. Wij hebben op de 16e maart een aantal vragen gesteld over deze geheimhouding en wachten dus nog op die informatie. Het college laat op dit moment juridisch advies inwinnen over de consequenties van het al dan niet geheimhouden van de stukken. Er wordt aan gewerkt zullen we maar zeggen. Het blijft natuurlijk gissen wat er uit dit juridisch advies gaat komen en wat het college hier mee zal doen. Ons inziens kan er in de stukken geen informatie staan die de ontwikkelaar niet ook zelf zal weten. En in hoeverre het de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden?

Maar we wachten de uitkomst van het college nog even af. Mocht het college toch vasthouden aan de geheimhouding dan zal Enkhuizen Vooruit! alles op alles zetten om die er vanaf te krijgen!

Leiderschap

Goed, het is 2 april en 2 minuten voor acht. Je bent leider van de grootste gemeenteraadsfractie in Enkhuizen en je acht de tijd gekomen andere politieke leiders de maat te nemen.

En wie zijn de grootste verliezers? Inderdaad vertrouwen en de democratie en vertrouwen in de democratie. #D66 heeft hier de kans laten lopen op nieuw leiderschap en het #CDA laat hierbij zijn eigen #Omzigt in de kou staan. En dan moet Pieter ook nog loyaal zijn aan deze club🤔

Maar waar heb je zelf de afgelopen 3 jaar leiding aan gegeven?

Je hebt er mee ingestemd dat de oppositie als onwenselijk werd verklaard, dat het presidium in beslotenheid vergaderde en dat een verzoek, om de door het college geheim verklaarde stukken te mogen inzien, terzijde geschoven.

Je was er zo van overtuigd, dat het ZZM de enige bedreiging was voor de ontwikkeling van het REZ, dat je elke andere bedreiging over het hoofd zag.

Dat als gevolg van je onachtzaamheid, het hele gebied voor een appel en een ei van de hand werd gedaan. Dat er in plaats van een camping voor de gewone man op die plek een “resort” kwam om de wat beter bedeelde medemens te kunnen bedienen.

Dat als gevolg van je onachtzaamheid, het uiteindelijk de gemeente is, die niet alleen de kosten van het strand, maar ook de kosten van alle andere recreatieve voorzieningen voor zijn rekening neemt. Zonder die voorzieningen zijn die huisjes uiteraard niet te verhuren, want wat kun je op het resort zelf anders doen, dan op een terrasje voor je woning zitten.

Kortom, alles wat geld had kunnen opleveren is onder jouw leiding (vrijwel gratis) overgedragen aan een zogenaamde ontwikkelaar en alles wat geld kost (inclusief het zwembad) blijft in handen van de gemeente en moet door middel van belastinggeld in stand worden gehouden. Het neoliberale gedachtengoed, dat je altijd met de mond bestrijdt, wordt onder jouw verantwoording gewoon uitgevoerd.

Met als laatste succes natuurlijk, het de grond in boren van de nieuwbouw voor een lager school. Jaren van voorbereiding weggespoeld voor een bedrag dat je makkelijk bij de ontwikkelaar van het REZ had kunnen ophalen, als je niet zo verschrikkelijk onachtzaam was geweest.

In de war.

Jammer dat Rob van Reijswoud niet langer raadslid is en zodoende het derde succesverhaal uit de serie “raadsbreed akkoord” niet meer kan meemaken.

Na eerdere successen, zoals het verkwanselen van het REZ en het oplossen van het parkeervraagstuk, stond gisteravond het om zeep helpen van een onderwijsvoorziening, op de agenda.

Uit financiële overwegingen wel te verstaan.

De bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC), [een wat pompeuze naam voor een lagere school met gymzaal], werd (na 7 jaar van voorbereiden) afgeblazen.

Omdat het daarvoor te lenen bedrag 1,69 miljoen hoger was dan begroot, terwijl de kapitaallasten [= de jaarlijkse kosten voor aflossing en rentebetaling van de lening] lager was, dan eerder was begroot.

Maar ook een bedrag dat lager is, dan wat Droomparken in zijn zak mag steken door recreatiewoningen (i.p.v. caravans) te mogen plaatsen op een plek, waar dat contractueel niet was toegestaan.

Sinds de invoering van het raadsbrede akkoord is de politiek er niet duidelijker op geworden. Alles wat waardevol lijkt te zijn wordt ofwel verkwanselt, dan wel de grond in geboord. Heel verwarrend allemaal.

Daarom, ter compensatie, een filmpje over een leerling die ook enigszins in de war is.