Wonder boven wonder.

Hoewel ik de volledige openbaarmaking van de stukken, die geleid hebben tot het onderhands gunnen van de REZ concessie aan Orez, toejuich, is er al enige tijd sprake van een gedeeltelijke openbaarheid.

Omdat een aantal partijen al inzage hebben gehad in het taxatierapport, dat volgens het college bewees, dat de exploitatieopzet van Orez marktconform was en er derhalve niets meer in de weg stond om de overeenkomst met Orez bv aan te gaan.

Een aantal raadsfracties hebben het taxatierapport gezien. Het merendeel heeft daar (tot dusver) geen conclusies uit getrokken. Dat zijn ze volgens mij ook niet gewend. Zelf ergens conclusies uit trekken.

Meestal wordt de raad gevraagd in te stemmen met de conclusies, die hun door het bestuur/bureaucratie worden voorgelegd. Gewoonlijk zijn dat conclusies die niet belastend zijn voor het bestuur/bureaucratie. Ze zouden wel gek zijn als ze dat wel zouden doen.

Toch kan het niet zo zijn dat bestuur/bureaucratie altijd en overal van schuld zijn vrij te pleiten.

Fouten worden gemaakt, door zich daar rekenschap van te geven kunnen van die fouten worden geleerd en in toekomstige situaties worden voorkomen.

Maar goed, tot dusver dus geen enkele conclusie van de partijen die het rapport hebben ingezien, terwijl mij (vanwege de cijfers die me onder ogen kwamen) al onmiddellijk was opgevallen, dat gesproken kon worden van boekhoudkundige kunstgrepen.

Kunstgrepen die betrekking hadden op de waardebepaling van de grond die door de gemeente was ingebracht. Niet alleen werd de waarde ervan, na het bouwrijp maken, ernstig onderschat (minder dan 50% van de uiteindelijke waarde).

Tegelijkertijd werden er allerlei kosten in mindering gebracht op de waarde van de grond, waarvan je je kon afvragen of dat wel terecht was. Zoals besparingen voor de gemeente, die bij nader inzien geen besparing inhielden, omdat de bespaarde kosten (via een omweg) toch aan de gemeente in rekening werden gebracht.

Dus volledige openbaarheid op 25 mei is belangrijk, maar tussentijds kan er op basis van de data die men nu al heeft ingezien, een discussie gevoerd worden. over de kunstgrepen, die werden toegepast en die, wonder boven wonder, nooit werden opgemerkt door de ambtenaren, bestuurders en bovenal het bureau dat de taxaties had uitgevoerd.

Sinterklaas syndroom

sinterklazen

Een dag of wat geleden schreef ik te verwachten, dat deelname aan het burgerpanel zou tegenvallen omdat, als je ergens in wilt participeren, je je toch een beetje moet verdiepen in de materie.

En dat er nu eenmaal niet veel mensen zullen zijn die zich willen verdiepen in problemen die betrekking hebben op het besturen van de stad.

Het voltallige college is van buiten de stad en hetzelfde geldt voor gemeente-secretaris en griffier.

Met mijn opvatting heb ik de plank echter volledig misgeslagen.

De laatste keer dat ik keek waren er meer dan zevenhonderd deelnemers aan het burgerpanel. Zowel afkomstig uit Enkhuizen als StedeBroec.

Dat is een alleszins respectabel aantal, omdat ik schat, dat bij de politieke besluitvorming in Enkhuizen nooit meer dan 50 burgers (fractieleden en leden van de steunfracties) zijn betrokken.

Nu is het natuurlijk wel zo, dat er aan deelname aan het panel geen eisen worden gesteld en niemand zich dus hoeft af te vragen wat de mogelijke gevolgen zijn van de wensen en verlangens die hij/zij naar voren brengt.

Ruim baan dus voor het Sinterklaas syndroom.

Dat syndroom ontstaat rond het zevende levensjaar wanneer elk kind geconfronteerd wordt met de keiharde werkelijkheid dat Sinterklaas niet bestaat. De meesten zullen  knarsetandend dit gegeven accepteren, maar een aanzienlijk aantal doet dit alleen voor de buitenwereld, terwijl ze (onbewust) blijven  geloven in het bestaan van een autoriteit die in staat is om hun wensen in vervulling te doen gaan.

Van dit gegeven maken politieke partijen dankbaar gebruik om in verkiezingstijd zaken te beloven, waarvan je redelijkerwijs kunt veronderstellen dat er geen geld voor zal zijn om ze te realiseren. Zo stelde Nieuw Enkhuizen een buitenzwembad in het vooruitzicht omdat een groot aantal mensen had aangegeven een dergelijke voorziening wel leuk te vinden.

De harde werkelijkheid is echter, dat de ruimte voor “nieuw beleid” op de gemeentelijke begroting uiterst beperkt is en dat er dus voortdurend keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Maar het maken van keuzes is geen eis die gesteld wordt om te kunnen deelnemen aan het burgerpanel. Daar mag je net zo veel wensen naar voren brengen als je maar wilt.

Het verwerken van al die wensen rechtvaardigt waarschijnlijk het aannemen van extra ambtelijk personeel, wat (gezien de kosten daarvan) weer een (financiële) beperking zal opleveren voor wat betreft de realisatie van die wensen.

Samengevat, burgerparticipatie verhoogt de werkgelegenheid (en de daarmee gepaard gaande kosten) op ambtelijk niveau, maar leidt zelden tot daadwerkelijke veranderingen.

 

Ongepast?

Zoals ik eerder schreef ziet commissielid Stemmler (SP) een verband tussen integriteit en onwelvoeglijk taalgebruik. Ik zie dat niet. De grootste oplichters laten zich zelden te betrappen op onwelvoeglijk taalgebruik.

Bovendien wat is onwelvoeglijk taalgebruik? Het zou mooi zijn als mevrouw Stemmler op de SP website enige duidelijkheid over zou verschaffen. Immers, een van de gedragsregels die op punt staat te worden aangenomen luidt.

Een raads- of commissielid betracht maximale openheid als het gaat om zijn eigen beleid en beslissingen en om de beweegredenen daarvoor.

Het lijkt me dus niet te veel gevraagd als mevrouw Stemmler haar beweegreden zou toelichten. Op haar eigen site natuurlijk want op deze site wenst de SP geen reacties te plaatsen. Omdat ik (zo heb ik van mevrouw Keesman begrepen) toesta dat er hier reacties onder pseudoniem (dus anoniem) worden gegeven.

Mevrouw Keesman bevindt zich (voor wat betreft haar opvattingen) waarschijnlijk in uitstekend gezelschap. De meerderheid van de gemeenteraad schat ik zo in. Maar kan zich natuurlijk ook willen optrekken aan ex-kamervoorzitter Miltenburg, die op vastberaden wijze anonieme berichten in de shredder deed belanden.

Maar terug naar onwelvoeglijk of ongepast taal gebruik. In de bijgevoegde video is sprake van ongepast taalgebruik. De huiskamervraag is nu, zegt dat ook iets over de integriteit van de persoon in kwestie.

Niet besteed.

wegkwijt-1Het coalitieakkoord heeft niet alleen een mooie illustratie maar ook een sterke titel. “Samen stelling  voor stad en zorg”. Als Sudeten Amsterdammer kan ik daarmee prima uit de voeten. “Samen stelling voor stad en sorrig”. Allitereert lekker.

Wat niet helemaal duidelijk is, is of men bedoelt samen stelling te nemen voor de stad en zorg of dat het een verwijzing is naar de samenstelling van het college. Bij de SP hebben ze iemand die op dat soort dingen let, Fokko Snoek, en die zal daar ongetwijfeld binnenkort opheldering over verschaffen.

“Samen” is trouwens het nieuwe modewoord in de politiek. Ging tot voor kort alles beter als het maar transparant was, tegenwoordig wordt alles beter als het maar “samen” gebeurt. Het voorwoord eindigt niet voor niets met:

“Samenwerking staat hoog in ons vaandel. De taak van het gemeentebestuur is om te verbinden en organisaties, inwoners, bedrijven en iedereen die Enkhuizen een warm hart toedraagt te vragen mee te werken aan een sterke en sociale stad.

Respect voor elkaar en gezamenlijk optrekken in het belang van de burgers van onze stad zijn voor ons de inzet voor de komende bestuursperiode.”

Een ontroerende oproep natuurlijk, maar als je zo op samenwerken gesteld bent, waarom zet je dan de mede-winnaar van de verkiezingen (D66) na één gesprekje (als verder onbruikbaar) aan de kant en wordt je voormalig coalitie-partner de PvdA op dezelfde manier aan de dijk gezet.

Informateur Sipkes en formateur Keesman hebben op die vraag nog steeds geen bevredigend antwoord gegeven. (Niet erg transparant dus)

 

Niet transparant
Niet transparant

Dat samenwerking gezocht werd met partijen die van oudsher de kleur van hun omgeving aannemen is duidelijk, maar of de samenwerking daarmee ook stabiliteit uitstraalt wens ik te betwijfelen. Enfin, de toekomst zal het leren.

Dat de taak van het gemeentebestuur is om organisaties, inwoners en bedrijven te “verbinden” komt komt volgens mij rechtstreeks voort uit het geitenwollensokkenjargon.

Vroeger was de overheid degene die een aantal taken uitvoerde op het gebied van onderhoud en veiligheid van de stad, maar dat soort van zaken laat men tegenwoordig liever aan ingehuurde krachten of de burger zelf over. Men heeft het namelijk te druk met “verbinden”.

Wat ook een “come back” lijkt te hebben gemaakt is het regentenwoordje “respect”. We moeten onder alle omstandigheden respect hebben voor onze autoriteiten. Ongeacht wat ze uithalen. Ik vrees dat die oproep niet aan mij besteed is.

 

Rommel

???????????????????????????????Gisteren toch maar naar de feestelijke lancering van de website lekker blijven wonen geweest. Een initiatief van de gemeente, Welwonen en het Senioren Overleg Enkhuizen (SOE).

Uiteraard was ik nieuwsgierig waar een dergelijke krachtenbundeling wel niet toe in staat zou zijn.

De folder, die ik eerder had ontvangen, stond bol van de adviezen die elke bejaarde zelf ook al had kunnen bedenken. Zou er dus tijdens de middag dieper op de materie worden ingegaan was de klemmende vraag.

Het antwoord daarop is nee. Wat er in de folder stond werd tijdens de middag nog eens dunnetjes overgedaan. Ik denk dat er weinig senioren zullen hebben opgekeken van de mededeling dat je bij Blokker en Kruidvat dingen kunt kopen die het wonen comfortabeler kunnen maken.

Of dat je bij Karwei, Gamma en Praxis dingen kunt kopen die het leven kunnen vergemakkelijken.

Moet je als oudere inwoner van Enkhuizen boos worden als iemand, die zich beleidsmedewerker senioren noemt, je dingen verteld die je al sinds jaar en dag weet?

Mij advies is dat niet te doen. Pluk de dag en geniet van de koffie en koek die je (namens de gemeente) gratis wordt aangeboden.

Neem een bitterbal en glaasje prik en converseer wat met andere senioren die om dezelfde reden gekomen zijn. Ik zag verschillende senioren die reeds in een volkomen aangepaste en verantwoordde woning woonden en daar dus niets anders te zoeken hadden dat een beetje gezelligheid.

Hoogtepunt van de middag was dat onze kersverse wethouder Wijnne bewees dat hij de vragenlijst op de website kon invullen. En als hij dat kan, dan moet iedereen het kunnen, zal de achterliggende gedachten zijn geweest.

De website, die overigens vrijwel de zelfde suggestie bevatte die de folder ook al aanbood, is door de gemeente aangekocht en dat is eigenlijk nog het meest trieste van alles.

Het is niet meer dan bedenkelijke rommel die je doet afvragen of we ons geld niet beter ergens anders aan kunnen besteden.

Gezellig

Je zou bijna denken dat de bezoekers van het pannenkoekhuis in de Breedstraat onder de indruk zijn geraakt van mijn gefoeter tijdens de afgelopen week.

Burgemeester Baas liet in het begin van de vergadering weten dat de wethouders zich ten volle zouden blijven inzetten voor de gemeente, uiteraard met inachtneming van terughoudendheid waar het een politiek stellingname betrof.

Verder heb ik voorzitter Stomp zelden zo voorkomend en complimenteus richting de commissie gehoord.

Vrijwel alles ging zonder veel problemen als hamerstuk richting Raad. Niets deed meer herinneren aan het mallotige gedrag van een week geleden.

Het zou me niet verbazen als B&W en de coalitiepartijen liever niet meer herinnerd willen worden aan hun mallotige optreden tijdens de begrotingsvergadering. En de oppositiepartijen ook al niet herinnerd willen worden aan hun onhandige optreden daarna.

Zodat iedereen er belang bij heeft om deze storm in een glas water achter zich te laten.

Nog even morgen afwachten, maar ik denk dat het dan van hetzelfde laken een pak zal zijn. Iedereen heeft kennelijk begrepen dat het onder deze omstandigheden volstrekt onverantwoord is om de zaken op de spits te drijven, tenzij je over een goed alternatief beschikt en dat heeft geen van beide partijen.

Kortom, iedereen was uiterst opgelucht dat er weer gewoon gezellig vergaderd kon worden. Want dat is toch het liefste wat ze doen, gezellig met elkaar besluiten nemen.

Glimlachten.

De SP heeft het met het CDA bereikte akkoord gepubliceerd, het ziet er aardig uit en we kunnen het straks vergelijken met het akkoord tussen VVD/NE/CDA.

Ik schat dat er weinig verschillen zullen zijn en dat de door links ingebrachte elementen gewoon worden meegenomen, zodat kritiek uit die hoek de mond kan worden genoerd.

[We doen inhoudelijk alles waar “links” om gevraagd heeft, dus om die reden kunnen ze niet tegen de herrijzenis van de oude coalitie zijn.]

Je kunt dan achteraf altijd iets roepen over gewijzigde omstandigheden.

Automatisch moet ik terug denken aan de dagen van Joop den Uyl, waarin de PvdA de grootste verkiezingswinst ooit haalde.

Graag zag men die winst vertaald in linkse beleidsvoornemen. Uiteraard geheel tegen de wens van de verliezer van Agt (CDA), die (gelijktijdig) met Wiegel (VVD) onderhandelde over de vorming van een regering.

Toen dat lukte werden de onderhandelingen met de PvdA afgebroken en met de VVD afgerond.

Sindsdien moet ik, als ik uit die kringen hoor dat men de wens van de kiezer wil respecteren, altijd even glimlachen.

Bezopen

Jan Baas
Jan Baas

En dan hebben we nu het briljante idee, dat er in de Nieuwe Doelen geen borreltje meer geschonken mag worden aan de wat oudere inwoners van Enkhuizen.

(De jeugd dringt bier of mixdrankjes.)

Vanwege de voorbeeld functie.

Wethouder Franx wordt veelvuldig op een terras gesignaleerd, maar drink daar uitsluitend fris om het goede voorbeeld te geven aan de jeugd.

Op het feestje van burgemeester Baas in de Westerkerk (visie 2030) was de wijn gratis en vloeide rijkelijk.

Nooit gedacht dat ik ooit in een kerkbank zou kunnen zitten met een glas wijn in mijn hand.

Maar de beschonken bejaarden, die na afloop van hun clubavond in de Nieuwe Doelen een spoor van vernielingen achterlaten in de stad zijn natuurlijk het echte probleem.

Hoewel, het uitgangspunt van ons gemeentebestuur lijkt te zijn, dat als je de wezenlijke problemen niet kunt oplossen, je domweg iets tot probleem verklaard wat je denkt wel te kunnen oplossen.

Op die manier lijkt het toch, of je iets oplost.

Moral Minority

Terwijl ik in het voorjaar zorgeloos rondbanjer in Zuid-Frankrijk nemen ze in de gemeenteraad natuurlijk allerlei belangrijke besluiten. Om te zien wat ze in de tussentijd allemaal hebben uitgespookt raadpleeg ik de voortreffelijke website van de Gemeente Enkhuizen.

Ik mopper wel eens, maar dat doen ze goed in Enkhuizen. Heel goed zelfs.

christenunieJe kunt in Enkhuizen dan ook niet makkelijk wegkomen met de opmerking “dat wist ik niet”, want je had het kunnen weten, als je maar even de moeite had gedaan om het op te zoeken.

Al bladerend in het verleden stuitte ik op iets dat je een “moral minority” zou kunnen noemen. Ze bestaat uit PvdA, CU en GL. Elk van die partijen probeert op zijn gebied een morele superioriteit uit te stralen.

pvdaDe PvdA doet dat door voor de zwakkeren in de samenleving op te komen en doet dat zo goed, dat er steeds meer van komen. Helaas stemmen die ondankbare honden dan weer op Wilders of de SP en schiet het dus niet echt op.

De ChristenUnie neemt op haar beurt het Christendom een stuk serieuzer dan het CDA, die er (vanwege roomse invloeden) maar een beetje met de pet naar gooit, terwijl GroenLinks de zelfbenoemde autoriteit op milieugebied is.

Tegenwoordig zijn ze geloof ik ook nog linksliberaal, maar dat is volgens mij hetzelfde als grachtengordellinks.

Deze “moral minority” is niet alleen een warm pleitbezorger van betaald parkeren door middel van kentekenregistratie, maar was ook een vervent voorstander van inschakelen van (alweer) een externe deskundige die zijn licht moest laten schijnen over het besluitvormingsproces rond het SMC.

GroenLinksIn mijn ogen een kwestie van goed opletten en bij de les blijven. Om nu een kleine 40.000 euro uit te geven om raadsleden te leren beter op te letten gaat me wat te ver.

Gelukkig hield de rest van de Raad het hoofd koel, ging deze grap niet door en dolf de moral minority (in deze kwestie) het onderspit.

Gelukkig maar, anders hadden we vanwege de “workshops” (ik dacht werkelijk dat het verboden was om dit woord nog langer te gebruiken) voor raadsleden en ambtenaren weer 40.000 euro extra moeten bezuinigen.

Dat neemt niet weg dat die plotselinge eensgezindheid tussen PvdA, ChristenUnie en GroenLinks me intrigeert en ik benieuwd ben wat ze nog meer voor ons in petto hebben.

Betuttelaars.

Het eerste deel van de raadsvergadering van 6 januari werd besteed aan de vraag of er in Enkhuizen een automatenhal mocht komen.

De vrije jongens en meisjes van de VVD en Nieuw Enkhuizen waren voor. Plus twee PvdA’ers

De betuttelaars van links en rechts waren (bijna) eendrachtig in hun wens de burger te beschermen tegen de gevaren van het gokken.

Nu nog een verbod tegen de verkoop van staatsloten en krasloten en we kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Een ding is duidelijk, de Enkhuizer Raad waakt beter over onze zedelijkheid dan over onze portemonnee.

%d bloggers liken dit: