Breaking News

Het zijn uiteraard niet de speculanten, die gebruik gemaakt hebben van de onkunde van de SP en er (om die reden) in geslaagd zijn gemeentelijk onroerend goed voor 1% van haar werkelijk waarde in bezit te krijgen.

Waardoor de gemeente miljoenen aan inkomsten is misgelopen.

Dat hebt u allemaal verkeert begrepen.

De SP “gebruikt” alleen maar het kapitalisme om recreatievoorziening voor haar burgers tot stand te brengen.

List & Bedrog

Bij de aanbesteding van werkzaamheden boven een bepaald bedrag moet er aan Europese wet- en regelgeving worden voldaan.

Een van die regels is, dat in geval van een onderhandse aanbesteding (zoals bij het REZ het geval is geweest) een bewijs van marktconformiteit moet worden geleverd.

Dat bewijs bestaat gewoonlijk uit de taxatie van het uitgebrachte bod en de daar aan verbonden conclusie, dat het bod marktconform is.

Dank zij het taxatierapport van de firma Fakton/BaseValue had Enkhuizen dus ogenschijnlijk aan de (aan haar bij wet opgelegde) verplichting voldaan.

Bij mij ontstond twijfel toen bleek, dat het taxatierapport (direct nadat het was uitgebracht) geheim was verklaart en het college weigerde om inzage te geven in het bod, dat door Orez bv was uitgebracht.

Ook weigerde het college inzage te geven in de taxatie van dat bod. Er was dus een geheim bod en een geheime taxatie van dat bod, die het bewijs vormde, dat het (geheime) bod marktconform was.

Die twijfel over de marktconformiteit van het bod veranderde in zekerheid toen me de (in opdracht van Droomparken uitgevoerde) taxatie van het eerder door Fakton/BaseValue getaxeerde plan onder ogen kwam.

Tussen de beide taxaties bleek maar liefst een waardeverschil te zitten van 30 miljoen euro. Waarbij de gemeente de laagste waarde tot marktconform had verklaard.

Naar mijn overtuiging vormt het enorme verschil in waarde het bewijs, dat het door Orez bv uitgebrachte bod allesbehalve marktconform was geweest en dat de bewering, dat dit wel het geval was, berustte op een bedrieglijke voorstelling van zaken.

Ofwel kortweg bedrog. Bedrog voorbereid door een vorig college, uitgevoerd en tot vandaag geheim gehouden door het huidige college.

De reden voor dit bedrog laat zich raden, maar zal moeten worden vastgesteld door een onafhankelijke instantie zoals de rijksrecherche. Maar zover zijn we nog lang niet.

Hoewel ik beide colleges primair verantwoordelijk acht voor het bedrog heeft de huidige gemeenteraad (met uitzondering van één partij) zich daar medeplichtig aan laten maken door (op aanraden van het college) het bewijs van dat bedrog (het taxatierapport) geheim te verklaren.

Die ene partij is Enkhuizen Vooruit!, die de taxatie heeft ingezien en op basis van de inhoud ervan tot de conclusie is gekomen dat ze geen bewijs is van een marktconform bod en om die reden er voor heeft gepleit de geheimhouding op te heffen.

Omdat alle andere partijen in staat zijn geweest om beide taxaties in te zien en met elkaar te vergelijken, maar niet tot dezelfde conclusie kwamen (dat de taxatie van Fakton geen bewijs vormde dat er een marktconform bod was uitgebracht door Orez) bestond er naar mijn overtuiging het gevaar, dat deze ruime meerderheid (na de verkiezingen) het bedrog (uit puur eigenbelang) in de doofpot zou doen belanden.

Uitsluitend en alleen om dat te voorkomen heb ik mezelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Enkhuizen. Zoals zwangerschap niet bij meerderheid van stemmen wordt vastgesteld, zo wordt de vraag, of er sprake moet zijn geweest van bedrog, niet bij meerderheid van stemmen bepaald.

Maar op basis van onderzoek door een bevoegde instantie, zoals de bijvoorbeeld rijksrecherche. Om een verzoek tot het doen van onderzoek naar bedrog (wat in feite een strafbaar feit is) te kunnen doen, heb je geen raadsmeerderheid nodig, hoewel het prettig zou zijn als die er zou zijn.

Als ambteloos burger heb ik lang genoeg aangedrongen op het instellen van een onderzoek door de bevoegde instantie (de gemeenteraad) naar de omvang en de reden voor het bedrog.

Ik blijf daar dan ook niet mee doorgaan, tenzij de inwoners van Enkhuizen mij lid maken van die bevoegde instantie en me kiezen als lid van de gemeenteraad.

Zodat ik met meer gezag dan voorheen het bedrog aan de kaak kan stellen en de gevolgen ervan ongedaan kan maken.

Wat mij betreft is nu het woord aan de kiezers van Enkhuizen.

Toontje lager.

Toen ik vrijdag morgen het NHD open sloeg kon ik, vanwege een deja vu, een glimlach niet onderdrukken. Raadsfracties waren voor de zoveelste weer eens “onaangenaam verrast” over ontwikkelingen, waar ik maanden geleden al over had geschreven.

Maar waar dezelfde raadsfracties nooit enige aandacht aan hebben geschonken, omdat ze zichzelf hebben wijsgemaakt, dat ik een soort gekke Henkie ben, met wiens beschouwingen geen rekening hoeft te worden gehouden.

In januari 2020 wijs ik er op, dat Orez begonnen is met het inrichten van een camping in een gebied dat door de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) is aangemerkt als kwaliteitszone, waarin geen bouwsels mogen worden opgericht.

Niemand die daar op reageert. Als per 1 april 2020 de caravans naar hun nieuwe plek zijn verhuisd wordt er ontheffing gevraagd (en verleend) op het verbod tot plaatsing.

Hoewel IJsselmeervereniging e.a. daar aanvankelijk bezwaar tegen aantekenen, hebben zij inmiddels hun verzet opgegeven.

Als ik het goed begrepen heb, omdat de gemeente zich op het standpunt stelt, dat Vereniging en Comité geen belanghebbenden zijn.

Maar wat nu als, als de echte belanghebbende (de provincie) ontwaakt uit haar lethargie en van de gemeente eist, dat de PRV (die inmiddels deel uit maakt van het bestemmingsplan) wel wordt nageleefd?

In dat geval zal de camping moeten verhuizen tenzij de rechter anders beslist.

Duidelijk is, dat de plek waar naar toe verhuisd had kunnen worden, niet langer beschikbaar is, omdat Droomparken daar inmiddels een bungalowpark gesitueerd heeft.

De mogelijkheid van een bungalowpark zal niet zijn opgenomen in de exploitatieopzet die door Orez aan de gemeente is voorgelegd en door haar als uitgangspunt is genomen voor het verlenen van de concessie.

Over deze wijziging van de concessie, waarbij de camping (om wille van het bungalowpark) werd verplaatst naar de bebouwingsvrije kwaliteitszone moet zijn onderhandeld tussen Droomparken en de gemeente.

Met als consequentie, dat Droomparken verder niets valt te verwijten, indien de kwaliteitszone ooit in ere zou moeten worden hersteld. Maar dat in dat geval, de ellende voor de gemeente (en niet te vergeten de campingbewoners) niet valt te overzien.

In het licht van het bovenstaande vind ik de hysterie die ontstaan is rond het (zonder vergunning) plaatsen van een tijdelijk informatiegebouw tamelijk overdreven. Er wordt op hoge toon geëist, dat eerst het openbare gebied wordt opgewaardeerd.

Dat is een smalle strook groen onder aan de muur waar vroeger de passanten camping gesitueerd was. Plus een stuk grond tussen zwembad en villapark, dat wordt omschreven als hondenspeelplek annex hondenstrand. En tot slot de in het oog springende kustboog, waarvan ik al maandenlang beweer, dat de aanleg er van erg twijfelachtig is.

Iets wat tijdens het participatie-overleg van afgelopen woensdag is bevestigd.

Tegen het opnemen van die kustboog in het bestemmingsplan is door de IJsselmeervereniging en het Comité bezwaar gemaakt en het lijkt me onredelijk om van Droomparken te verwachten, dat ze alvast met de aanleg begint voordat de Raad van State dat bezwaar ongegrond heeft verklaard.

Maar los van de uitspraak van de RvS, er zijn ook nog bezwaren van RWS heb ik begrepen. Bezwaren waarover partijen al meer dan twee jaar (op constructieve wijze) met elkaar overleggen, zonder tastbaar resultaat te boeken.

Raadsfracties, die altijd hebben volgehouden dat de verkoop van het REZ het beste was, dat de gemeente in jaren was overkomen en alle waarschuwingen dienaangaande in de wind hebben geslagen, zijn klaarblijkelijk nu (met veel gespeelde verontwaardiging) tot de conclusie gekomen, dat (nu de gewekte verwachtingen niet worden waargemaakt) het tijd is om een zondebok aan te wijzen.

Aangezien de raad zichzelf altijd vrijpleit van elke verantwoording voor wat dan ook, blijven er maar twee kandidaten over voor het zondebok scenario.

Wethouder Struijlaart en Droomparken. De schadevergoeding die je zult moeten betalen om met de wethouder te breken is slechts een schijntje, vergeleken met wat je zult moeten ophoesten om met Droomparken (Orez) te kunnen breken.

De raad doet er dus verstandig aan om haar toon een beetje te matigen en te accepteren, dat ze naar de Enkhuizer bevolking toe verwachtingen heeft gewekt, die door de overeenkomst die ze hebben gesloten, niet kunnen en zullen worden waargemaakt.

%d bloggers liken dit: