In een klein hoekje

Een motie is een formeel document waarin de gemeenteraad een wens tot uitdrukking brengt. Ze is geldig als ze door een meerderheid van de raad wordt gesteund.

Een college kan de motie overnemen als zij geen problemen voorziet bij de realisatie van de wens.

Zij kan een motie ontraden, als men voorziet dat realisatie van de wens problemen zal opleveren.

Als een college voorziet dat uitvoering van de motie onmogelijk is, dan zal ze hem niet alleen ontraden, maar daar ook gevolgen aan verbinden. Dat wil zeggen, dat men zijn functie ter beschikking stelt als de motie wordt aangenomen. Men wenst in dat geval geen verantwoording te dragen voor zaken die men onuitvoerbaar acht.

delleman1
Valkuil

De in december 2012 aangenomen Delleman (SP) viel in de laatste categorie. Ze was onuitvoerbaar en het college zou daar normaal gesproken ook gevolgen aan moeten verbinden, ware het niet, dat het toenmalige college al demissionair was en er dus ook geen gevolgen aan kon verbinden.

Men zal dus gedacht hebben, “na ons de zondvloed”.

De motie Delleman werd door de SP gezien als triomf en deed haar besluiten (na jaren lange oppositie tegen de Drommedarisplannen) om toch in te stemmen en daarmee mede verantwoording te nemen voor de realisatie van het project.

In werkelijkheid heeft de SP door haar motie een kuil gegraven, waar haar eigen wethouder (2 1/2 jaar na dato) uiteindelijk in terecht is gekomen.

De motie Delleman was onuitvoerbaar, omdat het nu eenmaal onmogelijk is met alle eventualiteiten rekening te die zich in een bouwproces kunnen voordoen. Hoe meer eventualiteiten je in een bestek opneemt, hoe hoger de aanneemsom. Elke eventualiteit houdt namelijk een risico in en elke aannemer zal beloond willen worden voor het feit dat hij dat risico neemt.

Een projectbegroting kent drie elementen. De aanneemsom (1.7 miljoen), een post onvoorzien (€ 180.000,-) en een restant (€ 720.000,-) dat gezien kan worden als overheadkosten. (Voor het gemak werk ik hier even met afgeronde getallen.)

De motie Delleman eist, dat eventuele meerkosten binnen het projectbudget zullen worden opgevangen, maar verbiedt dat die meerkosten tot een versobering van de (in het bestek genoemde) werkzaamheden mag leiden. Het is een innerlijke tegenstrijdigheid die tot ongelukken, dan wel boekhoudkundige manipulatie  moet leiden.

Uit het door Olierook gepresenteerde overzicht blijkt dat het totaal aan tegenvallers zoals kap, fundering en vertraging  € 235.000,- bedroeg, terwijl er slechts € 180.000,- in de pot onvoorzien aanwezig was. Zie hiervoor ook “juiste conclusie”.

Al die meerkosten waren midden 2014 bekend en als Olierook besloten had op dat moment de raad te informeren dat hij de motie Delleman niet kon uitvoeren, dan was hem verder weinig te verwijten geweest.

Marcel_Olierook
Herschikking

Maar Olierook doet dat niet. Hij probeert door middel van “herschikking” van begrotingsposten te voldoen aan de onredelijke eisen die motie Delleman aan hem stelt. Herschikking is niet anders dan dat je posten (die tot de oorspronkelijke projectbegroting behoorden) uit de begroting haalt en ze elders onderbrengt. Bijvoorbeeld onder de algemene begrotingspost “inhuur extra personeel”.

Hiermee vergroot je de weliswaar de post onvoorzien binnen de projectbegroting, maar de keerzijde is, dat je een onrealistisch beeld creëert voor wat betreft de werkelijke kosten van het project.  De werkelijke kosten van het project zullen volgens mij dicht bij de 3 miljoen euro liggen, zo ze daar al niet overheen zijn gegaan.

Nogmaals, de kostenoverschrijding “an sich” kun je Olierook niet verwijten. Die zijn het gevolg van een onverantwoordelijk besluit van de Raad om de oorspronkelijke projectbegroting van € 3,2 miljoen los te laten en de veel lagere projectbegroting van € 2,6 miljoen als uitgangspunt te nemen.

Maar wat je hem wel kunt verwijten is, dat (in zijn pogingen te voldoen aan de onrealistische motie Delleman) hij de raad te laat, onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd.

Als bewijs voor zijn laatste kunststukje kreeg ik zojuist een offerte van Hillen & Roosen toegestuurd. Daarin wordt inderdaad een bedrag van € 100.000,- genoemd. Maar dat is een offerte voor de kosten van verzwaring elektra “nadat” het pand was opgeleverd en bevat circa €  50.000,- aan bouwkosten die niet hoeven te worden gemaakt als de verzwaring vóór de oplevering zou plaatsvinden.

Uitstellen
Uitstellen

Het lijkt een bevestiging van hetgeen ik eerder schreef.

Terwijl Olierook rond paradeert met het aura van standvastigheid, [hij heeft immers geweigerd om de opdracht tot verzwaring (kosten € 22.000,-) te geven] heeft de aannemer hem (en de gemeente) tegen zichzelf in bescherming genomen door zijn weigering te negeren en de verzwaring toch uit te voeren en te voorkomen dat er nog veel meer kosten zouden moeten worden gemaakt.

Dat roept twijfels op over zijn capaciteit dergelijke projecten naar behoren te leiden. Maar ook dat is een punt van ondergeschikt belang.

Het enige wat in deze kwestie van belang is, is dat een raad (die zichzelf respecteert) natuurlijk nooit mag tolereren is dat zij onjuist en onvolledig wordt geïnformeerd.

Ik denk, dat Margreet Keesman, als politiek leider van de SP, er daarom verstandig aan doet om uitstel van behandeling te vragen, zodat ze wat meer tijd krijgt om deze kwestie op bevredigende wijze op te lossen. Doe ze dat niet en probeert ze de zaak op de spits te drijven, dan zit een ongeluk in een klein hoekje.

Meer klaarheid

Met enige regelmaat twittert onze grote denker in Southampton, Christian Bokhove, zijn ongenoegen over mensen die dingen niet begrijpen die hij wel begrijpt.

Deze keer was ik aan de beurt.

Uiteraard heb ik hem gevraagd uit te leggen wat ik (volgens hem) dan niet begreep.  maar dat leverde weinig op. Komt natuurlijk ook door de beperking die je jezelf oplegt maximaal 140 tekens te gebruiken.

snoekFokko Snoek, ook leraar en daarmee waardig opvolger van Christian Bokhove in onze gemeenteraad, is ook van mening dat ik iets niet begrijp.

De streepjes achter de getallen in de projectrapportage (blz 23) waren in zijn opvatting mintekens.  Dat zou kunnen, maar daarmee is nog niet verklaard waarom ze daar staan. Wat is bijvoorbeeld een negatief krediet?

Maar dit alles leidt natuurlijk af van de kern van de zaak.

Delleman  cs denken dat je de kosten van een bouwproces kunt beheersen met behulp van een amendement.

Ik deel die opvatting niet. Volgens mij is het bouwproces een autonoom proces dat zich niet laten beïnvloeden door amendementen, hoezeer politici dat ook zouden willen.

Van het bouwproces in kwestie (Drommedaris) weten we dat het te kampen heeft gehad met diverse tegenslagen die de oplevering met ongeveer een jaar heeft vertraagd. Het is daarom vrij logisch te veronderstellen dat hierdoor het bouwbudget zal worden overschreden.

Mocht dat het geval zijn dan is er nog geen man overboord. Gebeurd overal in den lande. De formele gang van zaken is dat het college de raad informeert over de overschrijding en een aanvullend krediet aanvraagt, dat in vrijwel alle gevallen wordt toegestaan. Er is namelijk geen alternatief.

Maar als gevolg van het amendement Delleman (overgenomen door het college) kan dat in Enkhuizen niet.

Dat amendement schrijft namelijk voor, dat de bouwkosten niet MOGEN worden overschreden. Het gevolg is dat het college tot op de laatste snik zal dienen te ontkennen dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden, anders voldoet zij niet aan de in het amendement gestelde eis.

In haar toelichting in de voorjaarsnota 2014 (blz 27) doet de gemeente dat ook. Men stelt dat de verbouwing binnen budget zal worden afgerond, maar maakt daarop vervolgens een voorbehoud.

“Met dien verstande”  en somt vervolgens een aantal tegenslagen op die worden afgesloten met behulp van een onzinnig argument.

“Er zal gebruik moeten worden gemaakt van een door de gemeente afgeven garantstelling.” Dat is een onzin argument, omdat de garantstelling deel uitmaakte van het budget. Zolang je binnen het budget blijft maak je ook gebruik van de garantstelling.

Samenvattend, de gemeente stelt in haar toelichting dat de verbouwing van de Drommedaris binnen het toegestane budget blijft, maar maakt daarop vervolgens een voorbehoud vanwege onverwachte tegenslagen.

Het is van tweeën één. Ofwel de totale bouwkosten blijven binnen budget, ofwel zij overstijgen het. In het laatste geval dient het college de raad te informeren en een aanvullend krediet te vragen.

Het is een standpunt dat Bokhove, toen hij nog in de oppositie zat, zou hebben kunnen uitdragen, maar nu hij zichzelf als steunpillaar beschouwd van de gevestigde orde, plotseling lijkt te zijn vergeten.

Ik heb nog steeds het vermoeden dat de totale bouwkosten (als gevolg van niet voorziene  tegenslagen bij de verbouwing) boven budget zullen eindigen. Dat is geen unieke situatie en zou dus (tenzij de over stijging gigantisch is) verder ook geen probleem op moeten leveren.

Maar de motie Delleman “verbied” als het ware dit te erkennen en dus krijgen we enerzijds bevestiging dat de verbouwing binnen budget blijft en anderzijds de waarschuwingen dat dit niet het geval is op basis van een onzin argument.

Over de vraag waarom het een onzin argument is een ander bericht, verder wacht ik  met spanning de vergadering van vanavond af in de hoop op meer klaarheid.

Puntige vragen

delleman1Naast de Jaarcijfers wordt  morgenavond ook de voorjaarsnota behandeld. Op zich ook een leuk stukje leesvoer, dat wat mij betreft opzienbarend nieuws bevat. De voorjaarsnota kunt U hier downloaden/lezen.

Op pagina 23 vinden we de 1e Projectrapportage. Onder punt 8 restauratie Drommedaris. Daar vinden we volgende getallen.

  1. Restauratie Drommedaris                                                   2.512.000-
  2. Restauratie Drommedaris                                                   1.200.000-
  3. Bijdrage ISV Restauratie Drommedaris                                59.000-
  4. Bijdrage Provincie restauratie Drommedaris                   750.000-
  5. Bijdrage div.subs.verstrekkers rest.Dromm.                    162.000-

Opgeteld levert dat een bedrag van € 4.683.000,- op.

Pardon?

Had raadslid Delleman geen amendement ingediend waarin was vastgelegd dat het geraamde bedrag (€ 2.512.000,-) voor de hele verbouwing in geen geval mocht worden overschreden.

Waren ze (bij de SP) niet reuze trots geweest op dat amendement en hadden ze niet op hun website geschreven, dat (omdat ze vóór de verbouwing gestemd hadden) het college hun amendement had overgenomen?

Ter controle even gekeken op het besluitenlijstje van 4 december 2012 jaar dat U hier kunt lezen.   En ja hoor, daar staat het amendement en het bedrag dat maximaal mag worden besteed.

En dat is dus bijna de helft van wat er nu in de voorjaarsnota wordt genoemd. In de toelichting (pagina 27) staat dat de garantstelling van de gemeente (€ 341.000-) ook zal worden benut waarmee het oorspronkelijke krediet dus bijna is verdubbeld. Hoe?

Simpel, het oorspronkelijke krediet was het onder 1 genoemde bedrag. De bedragen 2 t/m 5 maakten deel uit van dat oorspronkelijk bedrag. Door ze nu apart te vermelden wordt de suggestie gewekt dat de raad een krediet verstrekt heeft dat twee keer zo hoog is dan in werkelijkheid.

Maakte wethouder Boland het bont door een half miljoen meer uit te geven dan hem was toegestaan, het daaropvolgende college maakt het nog bonter door ruim 2 miljoen meer uit te geven dan haar was toegestaan.

De verbouwing en restauratie van de Drommedaris gaat ons dus geen 2,5 miljoen, maar 4,7 miljoen kosten.

Het zal allemaal wel weer met de mantel der liefde worden bedekt, want zo gaat dat in Enkhuizen.

In ieder geval is duidelijk waarom het college nooit om een aanvullend krediet heeft gevraagd. Men had dit intern al geritseld.

Het enige wat ik me nog afvraag is het volgende. Heeft raadslid Delleman al (via Agora) al puntige vragen gesteld over de wijze waarop haar amendement is uitgevoerd en zo nee, waarom eigenlijk niet.

Aan de pols

renskeEerlijk gezegd heb ik niet zoveel kaas gegeten van de thuiszorg, maar toen de SP liet weten een avond in het Postkantoor in Bovenkarspel te organiseren waar  Renske Leijten het allemaal zou uitleggen, was ik natuurlijk meteen verkocht.

Wat mij betreft is Renske toch de Doutzen onder de Tweedekamerleden en een gloedvol betoog van haar leek me de beste manier om in het onderwerp thuis te raken.

Het mocht helaas niet zo zijn. Renske zelf was op 13 maart niet in een druk bezocht “Postkantoor”. Ze moest stemmen in de Tweede Kamer lieten de organisatoren weten en dus kwam er een fractiemedewerkster van de SP, die aanzienlijk minder Doutzen was dan Renske zelf.

Hoe dan ook de vergadering werd goed bezocht en de verontwaardiging over de voorgenomen bezuinigingen was groot.

Dat de gemeente de taak van de rijksoverheid diende over te nemen was volgens wethouder Olierook (SP) niet zozeer het probleem. Wel de prijs waartegen dat moest gebeuren.

Er vielen nog al wat vaktermen tijdens de vergadering, waar de meeste aanwezigheden kennelijk wat minder moeite hadden dan ikzelf. De vraag die door mijn hoofd woelde was, is een overheid überhaupt geschikt om zoiets als thuiszorg te organiseren of moeten we nadenken over andere vormen van organisatie.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Als ik wethouder Olierook goed begreep wilde hij liever bezuinigen op allerlei overleg structuren dan op de werkvloer, maar dat lijkt me eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Hijzelf maakt namelijk zelf ook deel uit van het overlegcircus dat we met zijn allen in stand houden en noodzakelijk vinden. Wie bepaalt wat zinvol en zinloos overleg is.

Enfin, troost is dat alle aanwezigen van goede wil waren en er dus linksom of rechtsom een oplossing moet komen. Jammer dat Renske er niet was, maar goed om te zien dat onze lokale SP (Delleman en Keesman) de vinger aan de pols probeert te houden.

%d bloggers liken dit: