Participatie avant la lettre.

Strikt genomen (burger)participeer ik er al 9 jaar vrolijk op los. Ik lees al die tijd netjes de agenda van de raadsvergadering, bestudeer de onderliggende stukken en schrijf er over op mijn blog. Verder stel ik iedereen, die het niet met mijn bevindingen eens is, in staat erop te reageren.

Meer dan 9 jaar lang, meer dan 2200 bevindingen, bijna 9000 reacties. Dus je zou denken, daar zal de gevestigde politieke orde in Enkhuizen wel blij mee zijn.

Want, nog voor dat zij (de politici) de burgerparticipatie tot speerpunt van hun beleid hadden verklaard, was er in Enkhuizen al iemand die er al mee bezig was.

Helaas heb ik de afgelopen 9 jaar, met uitzondering van Christian Bokhove, nooit enige blijk van waardering mogen ontvangen van leden van de Enkhuizer raad.

Dus, als die nu plotseling gaan roepen, dat ze de gewone burgers (over twee jaar) meer willen betrekken bij de besluitvorming, dan neem ik dat met een korreltje zout.

Dat ze zo graag burgerparticipatie willen roepen ze gewoon, omdat het klaarblijkelijk in de mode is en ze zich “bij de tijd” willen voordoen. Maar ook vanuit de overtuiging dat er toch niemand is die controleert of “wat ze roepen” gemeend of waar is.

Remkes
Nog geen antwoord

In het verleden bleek dat dikwijls NIET het geval te zijn.  Als burgerparticipant heb ik daar dan ook vaak op gewezen, maar dat wordt dan weer niet op prijs gesteld.

Kortom, ik vrees dat het project burgerparticipatie in Enkhuizen geen lang leven zal zijn beschoren.

Hoelang ik mijn eigen participatie avant la lettre nog weet vol te houden weet ik niet.

Ik hoop de 10 jaar nog vol te maken.

Bovendien, zolang ik nog geen antwoord heb op mijn vraag aan de Commissaris van de Koning, “of het de overheid is toegestaan haar burgers (met behulp van valse offertes) te bedriegen” kan van ophouden geen sprake zijn.

Meer klaarheid

Met enige regelmaat twittert onze grote denker in Southampton, Christian Bokhove, zijn ongenoegen over mensen die dingen niet begrijpen die hij wel begrijpt.

Deze keer was ik aan de beurt.

Uiteraard heb ik hem gevraagd uit te leggen wat ik (volgens hem) dan niet begreep.  maar dat leverde weinig op. Komt natuurlijk ook door de beperking die je jezelf oplegt maximaal 140 tekens te gebruiken.

snoekFokko Snoek, ook leraar en daarmee waardig opvolger van Christian Bokhove in onze gemeenteraad, is ook van mening dat ik iets niet begrijp.

De streepjes achter de getallen in de projectrapportage (blz 23) waren in zijn opvatting mintekens.  Dat zou kunnen, maar daarmee is nog niet verklaard waarom ze daar staan. Wat is bijvoorbeeld een negatief krediet?

Maar dit alles leidt natuurlijk af van de kern van de zaak.

Delleman  cs denken dat je de kosten van een bouwproces kunt beheersen met behulp van een amendement.

Ik deel die opvatting niet. Volgens mij is het bouwproces een autonoom proces dat zich niet laten beïnvloeden door amendementen, hoezeer politici dat ook zouden willen.

Van het bouwproces in kwestie (Drommedaris) weten we dat het te kampen heeft gehad met diverse tegenslagen die de oplevering met ongeveer een jaar heeft vertraagd. Het is daarom vrij logisch te veronderstellen dat hierdoor het bouwbudget zal worden overschreden.

Mocht dat het geval zijn dan is er nog geen man overboord. Gebeurd overal in den lande. De formele gang van zaken is dat het college de raad informeert over de overschrijding en een aanvullend krediet aanvraagt, dat in vrijwel alle gevallen wordt toegestaan. Er is namelijk geen alternatief.

Maar als gevolg van het amendement Delleman (overgenomen door het college) kan dat in Enkhuizen niet.

Dat amendement schrijft namelijk voor, dat de bouwkosten niet MOGEN worden overschreden. Het gevolg is dat het college tot op de laatste snik zal dienen te ontkennen dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden, anders voldoet zij niet aan de in het amendement gestelde eis.

In haar toelichting in de voorjaarsnota 2014 (blz 27) doet de gemeente dat ook. Men stelt dat de verbouwing binnen budget zal worden afgerond, maar maakt daarop vervolgens een voorbehoud.

“Met dien verstande”  en somt vervolgens een aantal tegenslagen op die worden afgesloten met behulp van een onzinnig argument.

“Er zal gebruik moeten worden gemaakt van een door de gemeente afgeven garantstelling.” Dat is een onzin argument, omdat de garantstelling deel uitmaakte van het budget. Zolang je binnen het budget blijft maak je ook gebruik van de garantstelling.

Samenvattend, de gemeente stelt in haar toelichting dat de verbouwing van de Drommedaris binnen het toegestane budget blijft, maar maakt daarop vervolgens een voorbehoud vanwege onverwachte tegenslagen.

Het is van tweeën één. Ofwel de totale bouwkosten blijven binnen budget, ofwel zij overstijgen het. In het laatste geval dient het college de raad te informeren en een aanvullend krediet te vragen.

Het is een standpunt dat Bokhove, toen hij nog in de oppositie zat, zou hebben kunnen uitdragen, maar nu hij zichzelf als steunpillaar beschouwd van de gevestigde orde, plotseling lijkt te zijn vergeten.

Ik heb nog steeds het vermoeden dat de totale bouwkosten (als gevolg van niet voorziene  tegenslagen bij de verbouwing) boven budget zullen eindigen. Dat is geen unieke situatie en zou dus (tenzij de over stijging gigantisch is) verder ook geen probleem op moeten leveren.

Maar de motie Delleman “verbied” als het ware dit te erkennen en dus krijgen we enerzijds bevestiging dat de verbouwing binnen budget blijft en anderzijds de waarschuwingen dat dit niet het geval is op basis van een onzin argument.

Over de vraag waarom het een onzin argument is een ander bericht, verder wacht ik  met spanning de vergadering van vanavond af in de hoop op meer klaarheid.

In de bek kijken

paard2Coalitiebesprekingen vinden gewoonlijk binnenskamers plaats, waardoor er meestal weinig nieuws is over de gemaakte vorderingen.

Weinig te schrijven dus, ware het niet dat onze Sudeten SPer Christian Bokhove stof blijft aandragen voor discussie.

Of de lokale SP directie daar altijd even blij mee is, laat ik in het midden. Feit is dat zijn aanvallen op dit blog steeds persoonlijker en venijniger worden.

Zo wordt mijn tamelijk onschuldige voorspelling van de toekomstige coalitie onmiddellijk tot complottheorie bestempeld, die niet op feiten is gebaseerd en bovendien het gevolg is van mijn politieke vooroordelen.

De feiten waarop mijn voorspelling is gebaseerd berusten op de verkiezingsuitslag en zijn voor iedereen, dus ook voor Bokhove toegankelijk.

Wat mijn politieke vooroordelen betreft. Ik heb bij herhaling betoogd dat de samenstelling van het dagelijkse bestuur (B&W) mij onverschillig laat, maar het er mij om gaat het “doen en laten” van het college kritisch te volgen.

Daarvoor hoef je niet in de gemeenteraad te zitten zoals de burgemeester snedig opmerkte. Daarin heeft hij gelijk. De enige reden dat Paljas deelnam aan de verkiezingen was dat we dan een beter inzicht zouden hebben in argumenten waarop de (door de raad) genomen beslissingen waren gebaseerd. (Agora) Om daar vervolgens weer over te kunnen schrijven.

We hebben onvoldoende kiezers kunnen overtuigen dat zoiets nuttig is. Ik heb daar verder geen probleem mee. De hoofdactiviteit van Paljas bestaat uit het in stand houden van een weblog waarop over politieke zaken kan worden gediscussieerd. De rest, waaronder het raadslidmaatschap, is wat mijn betreft bijzaak.

Omdat volgens Paljas het najagen van macht (het bestaansrecht van politieke partijen) niet verenigbaar is met het controleren van macht, kunnen alleen zij, die verklaard hebben geen zitting te zullen nemen in het dagelijks bestuur, kandidaat zijn voor Paljas.

Ondanks deze statutaire beperking  (die volgens mij geen enkele politieke partij kent) bazelt Bokhove maar door over de vermeende machtswellust van Paljas.

Grappig is ook, dat Bokhove doet voorkomen dat politiek bedrijven hetzelfde is als het oplossen van een wiskundige vergelijking en voortdurend roept dat er geen bewijs is voor hetgeen ik beweer. Mijn beweringen zijn meestal gebaseerd op harde feiten, maar het blijven natuurlijk altijd beweringen.

Zoals alles wat de overheid (waaronder ik ook de politieke partijen reken) ons vertelt beweringen zijn.

paard-1Gewoonlijk gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde feiten. De overheid liegt zelden of nooit. Ze selecteert alleen zorgvuldig de feiten waar ze haar beweringen mee onderbouwt en laat het aan de burger om uit te vinden of er ook feiten zijn die hun bewering tegenspreken.

Toen de SP zich nog niet in het centrum van de macht bevond kon Bokhove nog wel meegaan in die gedachte, maar nu de SP deel uit maakt van de macht is mijn kritiek daarop plotseling het gevolg van machtsdenken, het resultaat van complottheorieën en meer van dat soort flauwekul.

Zelfs een vrij onschuldige voorspelling van het toekomstige college leidt tot een reeks beschuldigingen. Bokhove is een beetje in de war, zoveel is wel duidelijk.

Voor elke bewering die ik doe eist hij op hoge toon bewijs, tegelijkertijd schudt hij de ene na de andere beschuldiging uit zijn mouw zonder daarvoor ook maar een spoor van bewijs te leveren.

Maar goed, hij levert daarmee weer stof om over te schrijven en daar ben ik dan weer dankbaar voor. Je moet een gegeven paard nu eenmaal niet in de bek kijken.

Franje

fusieAls hier het woord fusie valt komt bovenmeester Bokhove altijd even langs om te wijzen op het rapport van de universiteit van Groningen dat uitwijst dat (als gevolg van een fusie) in sommige gevallen de afstand tussen bestuur en burger groter wordt.

Voor bijna de helft van de bevolking kan de afstand tussen burger en bestuur niet groot genoeg zijn. Ze zijn niet van plan om te gaan stemmen. Ze willen er niets over weten.

Ik kom nog uit de tijd dat de Lutjebroekers tegen de Grootebroekers vochten (en samen tegen de Enkhuizers) maar ik dacht dat die tijd toch een beetje voorbij was. Als was het maar dat zeker de helft van de Enkhuizer en StedeBroecer bevolking uit “import” bestaat.

Als je naar de Enkhuizer raad kijkt, dan zijn de geboren en getogen Enkhuizers (inclusief B&W) veruit in de minderheid.

Verder bestaat er nogal wat onkunde over het werk dat raadsleden doen. De voornaamste, zo niet enige, taak van raadsleden is het beleid goedkeuren dat door B&W wordt voorgesteld. Het te voeren beleid wordt gewoonlijk vastgelegd in ambtelijk taal, dat voor de gemiddelde burger nauwelijks is te volgen.

Vandaar ook dat maar weinig mensen zich wensen te verdiepen in het raadswerk.

Een groot deel van het te voeren beleid vloeit voort uit opdrachten van de rijksoverheid aan de gemeenten. Had vroeger iedere gemeente zijn eigen ambtenaren die deze opdrachten van het rijk “vertaalden” naar gemeentelijk niveau, bij een fusie heb je nog maar één “vertaler” nodig.

Veel mensen beseffen niet, dat raadsleden veel van hun bevoegdheden allang hebben overgedragen aan zogenaamde gezamenlijke regelingen en dat dit het ook onmogelijk maakt een afzonderlijk beleid te voeren.

Dit alles maakt het in mijn ogen niet verkeerd, als na de ambtelijke fusie, er ook een bestuurlijke fusie volgt. Over het besparingselement maak ik me niet al te veel illusies, maar tegelijkertijd vind ik het ondenkbaar dat Enkhuizen zelfstandig verder gaat.

Het idee van regie gemeente is uit armoede geboren. Voor de meest onbenullige klusjes worden er externe krachten ingehuurd, waarover de gemeente dan zogenaamd de regie voert. Hoe je de regie kunt voeren over iets, waarvan je eigenlijk geen verstand hebt, is me nooit duidelijk geworden.

Verder denk ik dat de contacten bestuur/burger schromelijk worden overschat. Ik denk dat de overgrote meerderheid van de bevolking nog nooit met een wethouder/raadslid heeft gesproken en daar ook geen enkele behoefte aan heeft.

Kortom, de 3 bestuurlijke organisaties zijn niet meer dan franje, die wat mij betreft vervangen kan worden door 1 bestuurlijke organisatie.

Procedurele fouten

splogo141Het begint er op te lijken dat Christian Bokhove (zonder N) de nobele taak op zich heeft genomen om als luis in de pels van Paljas te gaan functioneren.

Uiteraard beschouwen we dit als een compliment. Klaarblijkelijk doet de mening van Paljas er toe.

Zo hebben we net een tamelijk uitputtende (maar hypothetische) discussie achter de rug over wat Paljas gedaan zou hebben ten tijde van het terugtreden van de vorige coalitie in november 2012.

De Paljas kritiek op de gang van zaken toen was (en is) dat Stolk c.s. toen veel te snel op zoek gingen naar een oplossing voor wat zij als een probleem zagen en nalieten ons (de gewone kiezer) te informeren over de reden voor die opmerkelijke haast.

Bokhove 2010 -Om tegemoet te komen aan de wens van Bokhove nogmaals het standpunt van Paljas.

Om te beginnen vond (en vind ) ik het ter beschikking stellen van hun functie (door het voormalige college) geen prangend probleem waar onmiddellijk aandacht aan zou moeten worden besteed.

Wethouders met demissionaire status blijven gewoon hun werk doen, zij het dat zij niet langer nieuwe en mogelijke controversiële zaken aan de orde zullen stellen. Om die reden leek mij de demissionaire status zelfs een win/win situatie.

Geen spectaculaire nieuwe plannen tot aan de verkiezingen, gewoon een beetje op de winkel passen en de kiezer laten bepalen wat de verhoudingen zouden moeten zijn voor de nieuwe periode van vier jaar.

Deze laconieke houding werd mede ingegeven door de wetenschap dat één wethouder op korte termijn verantwoording zou moeten afleggen voor het feit dat hij het budgetrecht van de raad op spectaculaire wijze met de voeten had getreden.

Beslotenheid

We weten allemaal wat er is gebeurd. Stolk c.s. is (alsof de duivel hem op de hielen zat) begonnen met het oplossen van een probleem dat in in de ogen van Paljas geen serieus probleem was. Tegelijkertijd liet men na om de betreffende wethouder ter verantwoording te roepen voor iets dat je een van de ernstigste overtredingen van de gemeentewet zou kunnen noemen.

De oplossing die Stolk c.s. vonden voor het niet zo prangende probleem (van een demissionair college) was het vormen van een nieuw college.

Gegeven de tijd die dat nieuwe college werkzaam kon zijn, kon dat nieuwe college weinig anders doen dan wat het demissionaire had kunnen doen, op de winkel passen tot dat de verkiezingen achter de rug zouden zijn. Meer van hen verlangen zou onredelijk zijn.

Samengevat, je lost een probleem op dat feitelijk geen probleem is en je laat een probleem (dat de kernwaarden van onze democratische verhoudingen  aantast) onopgelost. Althans je verzwijgt het op het moment dat het er toe doet, maar begint er achteraf over te mekkeren.

Ik vind dat getuigen van politiek onbenul. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Na de verkiezingen van 2010 heeft Bokhove (toen samen met Stolk) geprobeerd een coalitie te smeden tezamen met PvdA en CDA. Dat akkoord leek bereikt, maar op het laatste moment trok het CDA zich uit die coalitie terug.

In plaats van dat akkoord voor te leggen aan de voltallige raad en om gedoogsteun van CU/SGP te vragen gaf men de opdracht terug.

Waarna VVD/D’66, NE en CDA een akkoord smeedden dat wel aan de raad werd voorgelegd en uiteindelijk wel de gedoogsteun kreeg van CU/SGP en GL.

Kortom, tot tweemaal toe een procedurele fout maken zaait twijfel over de politieke inzichten van de SP. En nu maar hopen dat ze er iets van hebben geleerd.

Gevestigde orde.

regentenHet begint eindelijk een beetje door te dringen dat Paljas niet een gewone politieke partij is die iedereen van alles belooft, om vervolgens de helft van wat ze beloofde weer in te leveren tijdens coalitiebesprekingen, omdat de stad/het land nu eenmaal bestuurd moeten worden en zij zichzelf daar (bij uitstek) geschikt voor vindt.

Paljas is er om kritisch te kijken naar het bestuur zelf.

Zoals dat gevormd wordt door de meerderheid van de raad,  B&W en de ambtelijke top, die zogenaamd slechts uitvoert wat hen wordt opgedragen, maar in werkelijkheid de dienst uitmaakt.

Nadat Bokhove en Van Oostende het stemgedrag van Paljas hier aan de orde hebben gesteld.

Zozeer zelfs, dat de burgemeester (die dit uiteraard niet leest wat ik te schrijven heb) meende mij de wettelijke voorschriften inzake stemgedrag door raadsleden te moeten uitleggen.

Beide ex-raadsleden zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat Paljas een outsider is (Bokhove), dan wel een beweging is “die wel een mening heeft, maar dat die mening nergens op aansluit.”  (Van Oostende)

Dat laatste is niet helemaal waar natuurlijk. Zo heb ik mij over de verbouwing van de Drom vele malen helderder uitgelaten dan welke partij dan ook en voor wat het SMC betreft geldt hetzelfde. Ook parkeren is niet aan mijn aandacht ontsnapt en ook daar heb ik mijn mening gegeven.

Ik acht betaald parkeren weinig zinvol voor de binnenstad van Enkhuizen. Een vorm van regulering voor de binnen/binnenstad door middel van een vergunningenstelsel lijkt me verstandig.

Kortom al die persoonlijke meningen zijn vastgelegd in 1400 berichten die iedereen kan nalezen en het mooie er van is dat ik ze niet hoef te veranderen omdat ik toevallig in een coalitie zit waar mijn coalitiegenoten net iets anders willen dan dat ik mijn kiezers heb voorgehouden.

Dus de bewering van Van Oostende dat ik een mening heb  die nergens bij aansluit is niet helemaal waar. Ik denk zelfs dat veel van mijn meningen aansluiten op datgene wat kiezers denken die inmiddels besloten hebben niet meer mee te doen aan verkiezingen.

Een groep kiezers die besloten heeft zich niet meer gek te laten maken door de beloftes van de reguliere politieke partijen.

Of zij behoefte hebben aan iets dat omschreven kan worden als een luis in de pels van de gevestigde orde is nog maar de vraag. De tijd zal het leren.

Inkoppen

kopbal-mediumIn een reactie beticht Christian Bokhove (oud fractievoorzitter van de SP) mij van geschiedvervalsing. Voor een politicus een wat onhandige opmerking, want wie kaatst moet de bal terug verwachten.

Ik heb sinds ik op 1 oktober 2009 met dit blog begon bijna 1400 berichten geschreven. Daarop zijn ongeveer 5.500 reactie op gekomen, waarvan er zeker 2000 van mezelf zijn geweest. Die zijn allemaal bewaard gebleven. Iedereen kan ze inzien en het blog heeft een uitstekende zoekfunctie.

Tik een woord in en stel vast of ik in het verleden iets anders beweerde dan dat ik nu beweer. Kom daar maar eens om bij alle andere partijen die in de raad zitten. Als ze al een website hebben, dan kun je daar zelden iets op terug vinden wat meer dan een jaar oud is.

Maar goed geschiedvervalsing dus. Laten we eens kijken wat de partij van Bokhove er van bakt. Ik gebruik de laatste bijdrage op hun blog onder de kop. “GR2014 nog  9 weken te gaan” 

Ik citeer even letterlijk wat daar staat.

U kunt, straks bij de verkiezingen, zelf bepalen aan wie u de verantwoordelijkheid voor die keuzes toevertrouwt.

Aan de partijen die (mede) verantwoordelijk zijn voor de economische en sociale puinhoop die dit kabinet in ons land heeft veroorzaakt?
Aan partijen die Enkhuizen opgezadeld hebben met financiële doolhoven als het SMC, de Drommedaris en rammelende begrotingen?

Pardon? Is het kortetermijngeheugen van de SP dusdanig in verval dat ze niet eens meer weten wat ze een jaar geleden gedaan hebben?

Zijn ze werkelijk “vergeten” dat ze een jaar geleden (na jarenlange oppositie tegen de verbouwing van de Drommedaris) tot de conclusie kwamen, dat ze over te weinig informatie beschikte om tot een besluit te komen. Dat speciaal op hun verzoek een besloten vergadering is belegd voor nadere uitleg (waarin volgens mijn bronnen niets nieuws werd verteld), waarna ze besloten om vóór de verbouwing te stemmen.

Zodat, als de Drommedaris  het financiële doolhof wordt dat ze er van verwachten, ze daar op het minst mede-verantwoordelijk voor zijn.

Zijn ze ook vergeten, dat toen het college hun de conclusie voorlegde dat op het het beleid inzake het SMC niets viel aan te merken en zelfs moest worden voortgezet, de SP (net als alle andere voormalige oppositie partijen) daar volmondig mee instemde?

Rammelende begrotingen? Dit college heeft een diepe greep in de reserves gedaan om de boel sluitend te krijgen. Begrijpelijk in een jaar dat er verkiezingen zijn en je dus niemand wil lastig vallen met bezuinigingen.

Maar er is meer. Alweer een letterlijk citaat.

Aan partijen die, samen met hun wethouders, regelmatig de beginselen van democratisch bestuur aan hun laars hebben gelapt; principes als het je neerleggen bij meerderheidsbesluiten, het volledig en transparant informeren en het budgetrecht van de gemeenteraad?
Aan partijen die nota bene hun eigen wethouders hebben weggestuurd en daarmee Enkhuizen niet alleen met een bestuurscrisis maar ook -midden in de economische crisis- met een financiële strop aan wachtgeld hebben opgezadeld?

Het budgetrecht van de gemeenteraad? De enige die zich daar druk over gemaakt heeft ben ik. Geen van de politieke partijen in de raad heeft daar een woord over vuil gemaakt, laat staan dat men er consequenties aan heeft verbonden. Men heeft de kwestie doodgezwegen en wat mij betreft daarmee ook het recht verspeeld haar nu weer op te rakelen.

En verder, de partijen die men hier bedoeld hebben het college niet weggestuurd. Het college heeft zijn functie ter beschikking gesteld. Dat is een aanbod waar je op verschillende manieren kunt reageren. Maar de SP kon geen ander antwoord bedenken dan onmiddellijk op zoek gaan naar een coalitie waarin zij zelf een wethouder mocht leveren.

Dat deze “oplossing” een financiële strop voor Enkhuizen zou opleveren was vanaf het begin bekend en de SP is daar (net als de andere partijen) dan ook medeverantwoordelijk voor. 

Een verbluffende demonstratie van hoe politiek geharrewar de burgers van Enkhuizen een paar ton kan kosten.

En het mooiste van dit alles is natuurlijk, dat ik dit niet achteraf bedenk (zoals politieke partijen gewoonlijk doen), maar dat ik dat allemaal schreef op het moment dat het speelde.

En er onder leiding van SP voorman Stolk (in het diepste geheim, hoezo transparantie) gewerkt werd aan een nieuwe coalitie.

En nog mooier is natuurlijk, dat iedereen die daarover twijfelt het kan controleren. De kwestie speelde november, december 2012. Op naar het archief voor wat betreft die maanden om te controleren of ik me schuldig maak aan geschiedvervalsing.

En kijk voor de volledigheid ook even op de websites van de overige partijen (de links staan op het blog) en controleer wat zij er over te zeggen hadden.

Niks, nichts, nothing,  rien,  nada, niente. Want transparantie in de politiek betekent niets anders dan dat je achteraf en verklaring verzint voor wat je ooit eens gedaan hebt.

Al met al een mooie voorzet van Christian, die ik met plezier inkop.

 

Lijstduwer

Elke partij heeft meestal wel een lijstduwer. Meestal een belangwekkend persoon met een omvangrijk netwerk. Succesvol ondernemer of de populaire voorzitter van de plaatselijke voetbalclub.duwen

De bedoeling is dat de mensen uit het netwerk of de leden van de voetbalclub denken, “Hé, die ken ik” en dan op hem gaan stemmen.

Ik moet eerlijk bekennen dat Paljas op dat gebied een probleem heeft. Om een of andere merkwaardige reden willen vooraanstaande lieden zich liever niet (althans in het openbaar) associëren met een organisatie die zich voorneemt een luis in de pels te zijn.

De tweede reden heeft Paljas zichzelf opgelegd. We willen eigenlijk alleen maar mensen op de kieslijst die bereid zijn om hun mening kenbaar te maken op ons forum. Waar anderen een steunfractie hebben, heeft Paljas een forum.

Wat ons betreft geen vergaderingen in kleine zaaltjes met gelijkgestemden, maar politieke kwesties gewoon in het openbaar bespreken. Daarmee voorkom je volgens mij dat je al te ver van de werkelijkheid afdwaalt.

Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar iemand heeft ooit eens de opmerking gemaakt “door wrijving ontstaat glans” en daar ben ik het hartgrondig mee eens.

Die iemand zou overigens onze ideale lijstduwer zijn. Hij heeft veruit het meest aantal keren gereageerd op dit forum, maar is helaas niet beschikbaar.

Fysiek niet, want hij woont in Engeland, maar ook geestelijk niet, want hij heeft zijn hart verpand aan een politieke partij. In de merkwaardige hoop dat als die partij eenmaal aan de macht is, de dingen ten goede zullen keren.

Dat ben ik dan weer niet met hem eens. Ik denk dat welke partijen er ook aan de macht zullen komen er altijd Paljassen nodig zullen zijn om de boel een beetje in de gaten te houden.

U weet natuurlijk allang wie ik bedoel. Christian Bokhove, voormalig raadslid van de SP. Voor ons de ideale lijstduwer, hij reageert op het forum en zal nooit of nimmer namens Paljas in de gemeenteraad gaan zitten. Maar wie weet wat de toekomst nog zal brengen.

Verschil van mening

uilen.jpgIk zit een beetje in een verschil van mening met voormalig raadslid Bokhove over wat zaken die speelde rond de aankoop van de Uilenbanen.

De hele discussie is te volgen via het bericht “concurrentie gerichte dialoog”, maar die is een beetje uit de hand gelopen en gaat dus nu over de aankoop van de Uilenbanen.

Ik som daarbij een 3 tal feiten op.

Dat SWL zo snel mogelijk uitbreiding wilde richting Uilenbanen lijkt me een feit. Dat G. (de naaste buurman) voor zijn medewerking een zo hoog mogelijke prijs wilde bedingen lijkt me ook een feit.
Dat de gemeente wilde assisteren bij dit belangenconflict tussen twee particuliere ondernemers lijkt me vanzelfsprekend en daarom ook een feit.

Bokhove reageerde daar als volgt op.

Conspiracy: nee, je stelt (drie) feiten en stelt dat de drie samenhangen. DAT is jouw conspiracy.

Bokhove verwijt me dus dat ik een samenhang zie tussen deze drie bovengenoemde feiten en noemt dat dan meteen maar een samenzweringstheorie.

Maar als die samenhang er niet is, waarom joeg de gemeente er dan binnen drie weken (waarbinnen kerst en nieuwjaar vielen) de aankoop van de Uilenbanen doorheen.

Waarom betaald men dan voor een zakelijk recht, (exploitatiemogelijkheid van tennisbanen) dat alleen maar verlies oplevert meer dan een half miljoen?

Waarom schakelt men (als het om een zakelijk recht gaat) geen accountant in die dat zakelijk recht naar waarde kan inschatten, maar een onroerend-goed makelaar die vervolgens gaat taxeren wat reeds eigendom is van de gemeente. (De onderliggende grond)

Het zijn maar een paar van de vragen waar ik mee worstel en waar Bokhove ook geen antwoord geef, terwijl hij toch gulhartig instemde met deze aankoop (vanuit de veronderstelling dat alles wel in orde zou zijn).

Bokhove mag veronderstellen wat hij wil, ik wil graag antwoorden op vragen. Die zijn destijds niet gesteld en zullen ook nooit gesteld worden omdat de betrokkenen raadsleden (die op het CDA na allemaal voor waren) waarschijnlijk de antwoorden niet willen weten.

Enfin, als U wilt weten wat ik nog meer over die kwestie heb geschreven zoek dan op Uilenbanen.

In deze gemeente stuurt een college zichzelf weg als er een geschil ontstaat over € 30.000,- en schept daarmee een nieuwe kostenpost die begroot is op € 300.000,-  (wachtgeld)

Partijen prijzen zichzelf de hemel in vanwege een voordeel op de parkeerbelasting van wel € 5,- euro per jaar per inwoner.

Maar als het er om gaat een half miljoen uit te geven om zeggenschap te krijgen over je eigen grond, dan wordt dat in minder dan een kwartier beslist.

Die zeggenschap kostte overigens € 90,- m2 en werd na 3 maanden alweer opgeven door de grond te verhuren op basis van € 60,- m2.

Kijk, en daar zit hem nu het verschil tussen Paljas en politieke partijen. Die geven zonder diepgaande vragen moeiteloos een half miljoen uit en proberen ons blij te maken met een korting van € 5,- per jaar op de parkeerbelasting.

Terwijl Paljas wil weten waarom ze die half miljoen hebben uitgegeven en dan mogen ze wat mij betreft die € 5,- houden.

Zijlijn Zwaargewichten.

bokhoveGisteren stevig onderhanden genomen door een tweetal zijlijn zwaargewichten. Bokhove (SP) en Van Oostende (PvdA).

Beetje lastig reageren want ik breng (hopelijk voor de laatste keer) weer eens week door in het ziekenhuis.

Ik hield beide heren voor redelijk intelligent, maar het begint er op te lijken dat ik mijn mening moet herzien.

Zo kunnen beide heren maar niet begrijpen dat je vrijwillig afstand doet van betrokkenheid bij de verdeling van de macht.

vanoostendeOmdat ze zelf bijna alles uit de kast halen om een wethouder uit eigen kring te kunnen leveren, kunnen  ze zich niet voorstellen dat er mensen zijn die het geen ene mallemoer interesseert welke “politieke kleur” een wethouder heeft, zolang hij zijn werk maar doet.

En dus verzinnen onze zijlijn zwaargewichten allerlei bezwaren tegen Paljas. Van Oostende ziet ondemocratische toestanden, maar heeft tot dusver niet aan kunnen geven wat hij daarmee bedoeld.

Bokhove voorziet enorme teleurstellingen bij de Paljas achterban als ik niet doe wat hij me voorschrijft te doen.

Ik moet daar een beetje om lachen.  Via mijn blog communiceer ik dagelijks met mijn achterban en dat is iets wat ik wil blijven doen als ik in de gemeenteraad wordt gekozen.

De gemeenteraadsvergaderingen zijn inmiddels gedegradeerd tot een schertsvertoning, de commissievergadering zijn nauwelijks nog te volgen voor de gewone burger. Daar proberen verandering in te brengen lijkt me een mooie taak voor Paljas.

Dan laat ik het aan de PvdA en de SP om voorstellen uit te werken hoe je € 2,- per jaar op een (volstrekt overbodige) parkeervergunning kunt besparen.

%d bloggers liken dit: