Nuttig en gewenst.

Dat een Socialistische Partij van tijd tot tijd zijn toevlucht neemt tot wat ze zelf omschrijft als kapitalisme om zodoende tot een goed resultaat voor de Enkhuizer bevolking te komen, wekt natuurlijk verbazing, maar kan me verder niet zo veel schelen.

Ik ben niet zo van de isme’s en juich alles toe wat ons als stad verder helpt.

Ik denk ook niet, dat er zoiets bestaat als een socialistische of kapitalistisch gemeentepolitiek.

De enige reden waarom ik aan de verkiezingen mee doe is, omdat ik heb geconstateerd, dat Enkhuizer bezit (het REZ) voor 1 % van haar werkelijke waarde is verkocht.

En dat ik het vermoeden heb, dat die transactie het resultaat is van bedrog door het college over de marktconformiteit van het bod dat ze had geaccepteerd.

Zodat ik een onderzoek ingesteld wil zien naar de gang van zaken rond dit bod door een onafhankelijke instantie en niet door een relatie van het college, die haar (naar het zich laat aanzien) heeft bijgestaan in het plegen van dat bedrog.

Door een bod marktconform te verklaren, terwijl dat overduidelijk niet zo was.

En dat ik, als er sprake is geweest van bedrog, de nadelige gevolgen van dat bedrog (een veel te laag bod voor ons gemeenschappelijk bezit), zoveel als mogelijk ongedaan wil maken.

Al mijn vermoedens inzake dat bedrog zijn inmiddels bewaarheid geworden. Niemand heeft de feiten waarop ik mijn vermoedens baseerde weersproken.

Voor 9 van de 10 partijen in de huidige raad is de mogelijkheid van bedrog (door het college) onbespreekbaar. Hoewel ze inzage hebben gekregen in het bewijs voor dat bedrog, hebben ze vrijwel unaniem besloten om het directe bewijs van dat bedrog (een taxatie) geheim te verklaren.

Slechts één partij is bereid de geheimverklaring op te heffen om op die manier de weg vrij te maken voor een onderzoek.

Van de 9 partijen die geen onderzoek naar mogelijk bedrog willen is de SP (tot dusver) het verst gegaan in het verhinderen van een onderzoek. Door degene, die voor een onderzoek pleit (mijn persoon) bedrog te verwijten.

Zonder dat ze daarvoor overigens enig bewijs voor levert.

De vraag of er sprake is geweest van bedrog wordt niet beantwoord door een meerderheid van stemmen in de gemeenteraad, maar door het onderzoek van een daartoe bevoegde instantie. Zoals de rijksrecherche.

Ik doe mee, omdat de overgrote meerderheid van de zittende raad geen brood ziet in het stellen van die vraag (is er sprake geweest van bedrog) en het doen van onderzoek om de vraag beantwoord te krijgen.

Dank zij mijn deelname kunnen de kiezers in Enkhuizen uitmaken, of het stellen van de vraag en het doen van onderzoek nuttig en gewenst is.

De hoeveelheid op mij uitgebrachte stemmen zal bepalen, of mijn vraag (is er sprake geweest van bedrog bij het onderhands toewijzen van werk aan Orez bv) zal worden voorgelegd aan een bevoegde instantie.

Breaking News

Het zijn uiteraard niet de speculanten, die gebruik gemaakt hebben van de onkunde van de SP en er (om die reden) in geslaagd zijn gemeentelijk onroerend goed voor 1% van haar werkelijk waarde in bezit te krijgen.

Waardoor de gemeente miljoenen aan inkomsten is misgelopen.

Dat hebt u allemaal verkeert begrepen.

De SP “gebruikt” alleen maar het kapitalisme om recreatievoorziening voor haar burgers tot stand te brengen.

Keesman en het taxatierapport

In haar pamflet (en inmiddels ook in NHD) legt Keesman uit, dat het helemaal niet raar is dat de taxatierapport (van Fakton/BaseValue) nog geheim is, omdat de belangen groot zijn. (Wiens belangen?)

Het oorspronkelijke plan heeft nogal wat wijzigingen ondergaan, dus moet er opnieuw onderhandeld worden, stelt Keesman.

Dat van die wijzigingen klopt, maar Keesman vertelt wijselijk niet dat over de twee wijzigingen die hebben plaatsgevonden al onderhandeld is en dat de resultaten zijn vastgelegd allonges (aanvullingen) op de Anterieure Overeenkomst.

He plan Vesting is door het college zelf afgeblazen, de gevolgen ervan zijn er wijzigingen aangebracht in de Anterieure Overeenkomst. Die allonge kunt u hier lezen.

Door ingrijpen van de provincie is het aantal te bouwen recreatiewoningen beperkt tot 160 i.p.v. de oorspronkelijke 200. Ook dit heeft geresulteerd in een aanvulling (allonge II) van de Anterieure Overeenkomst. Die kunt u hier lezen.

Er zijn tot dusver twee wijzigen in de oorspronkelijke plannen opgetreden die geleid hebben tot aanpassingen van de Anterieure Overeenkomst. Bij geen van de twee aanpassing is het taxatierapport van Fakton ter sprake gekomen.

Dat is ook logisch. Het taxatierapport is een intern document en had slechts één doel, het bewijs leveren, dat het door Orez uitgebrachte bod marktconform was en er (op basis van dat bod) een overeenkomst kon worden gesloten.

Onmiddellijk na het sluiten van de Anterieure Overeenkomst had het bewijs van de marktconformiteit van die overeenkomst kunnen en moeten worden vrij gegeven. Het feit, dat het college zich hier nog steeds met kracht tegen verzet maakt duidelijk, dat het college beseft, dat de taxatie niet het bewijs is van een marktconform bod.

Dat dit besef van meet af aan aanwezig moet zijn geweest, verklaart waarom het college de taxatie (onmiddellijk na het uitbrengen) geheim heeft verklaard.

Keesman verleent, in navolging van het college, een heel andere, niet bestaande reden voor de geheimhouding van het taxatierapport. Dat kennis van de inhoud de gemeente zou kunnen benadelen in haar onderhandelingen (waarover) met Droomparken.

Droomparken kent het bod dat door Orez bv is uitgebracht. De taxatie van dat bod zal voor Droomparken geen verrassing bevatten. Dat de gemeente haar bezit voor 1% van haar werkelijke waarde aan Orez had verkocht, zal ook bij Droomparken bekend zijn geweest.

Samengevat, tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld omdat de aanleg van de baai niet doorgaat, valt er niets te onderhandelen.

Laat staan dat de taxatie van het door Orez uitgebrachte bod daar een rol in zouden kunnen spelen. Dat hoofdstuk is na de ondertekening van Anterieure Overeenkomst afgesloten.

Keesman heeft het rapport ingezien en moet dus (net als Enkhuizen Vooruit!) beseft hebben, dat het rapport van Fakton/BaseValue niet het bewijs is van een marktconform bod door Orez bv.

Maar in plaats van dat te erkennen probeert ze mijn integriteit in diskrediet te brengen. Ze heeft dat eerder ook geprobeerd met het ZZM.

Omdat de SP (op verzoek van het college) het onderwerp (het taxatierapport) geheim heeft verklaard, kan ze niet langer de bal, maar alleen nog op de man spelen. Op 16 maart weten we wat dat haar heeft opgeleverd.

Punt voor punt.

Na mijn algemene beschouwing, nu mijn punt voor punt verweer tegen de beschuldigingen van Keesman en consorten. Tekst van het pamflet in het rood en cursief. Mijn reactie daaronder in het zwart.

Het gaat over de geheimhouding REZ (Recreatieoord Enkhuizer Zand) en het feit dat het college en de raad dit verkwanseld zouden hebben omdat we hier 29,7 miljoen minder voor gevangen zouden hebben dan nu. Dat veronderstelt de heer Segerius.

Die “veronderstelling” is gebaseerd op een taxatie van het internationaal gerenommeerde taxatiebureau, Cushman & Wakefield, die het zelfde plan taxeerde, dat de gemeente had laten taxeren door Fakton/BaseValue.

De laatste in essentie een firma in de buurt van Ermelo met 3 taxateurs.

Het verschil tussen beide taxaties bedraagt 30 miljoen. Ik heb nooit gezegd dat je maar even aan de bel hoeft te trekken om dat geld binnen te halen.

Ik beweer wel dat ik (anders dan mevrouw Keesman en haar consorten) over meer kennis van zaken beschik om de onderhandelingen te kunnen volgen. Dat ik dat inmiddels ook ruimschoots heb bewezen.

Dat het verder beter is om één persoon met verstand van zaken de voortgang te laten beoordelen, dan door 17 die geen flauw benul hebben en dat ik me om die reden kandidaat voor de gemeenteraad heb gesteld

Als je het project voor 30 miljoen minder verkoopt, dan de waarde die de nieuwe eigenaar aan het project heeft gegeven, dan mag je van verkwanselen spreken.

Keesman en consorten zijn in staat gesteld om kennis te nemen van de inhoud van het bovenstaande taxatierapport. Als ze dat niet hebben gedaan dan mag er gesproken worden van grove nalatigheid van de toezichthouder.

Uiteraard was het college veel eerder op de hoogte van het rapport. Daar de raad pas op eind juni 2021 over informeren, mag evenzeer beschouwd worden als een grove nalatigheid.

Het taxatierapport van Facton van 2017 is geheim. Dat is helemaal niet raar. De belangen zijn groot en het is gebruikelijk dat onderhandelingen niet in het openbaar plaatsvinden maar achteraf de geheimhouding van de stukken af gaat.

Daar kan je wat van vinden maar dat is de realiteit in een tijd waarin ‘de markt’ alles bepaalt. Bij de aanbestedingen in de zorg gaat dit ook zo en daar hoor ik niemand over.

Doel van het taxatierapport was om op grond van Europese richtlijnen inzake onderhandse aanbestedingen het onweerlegbare bewijs te leveren, dat deze onderhandse aanbesteding marktconform was.

Het feit, dat het “bewijs” van meet af geheim is gehouden wekt op zichzelf weinig vertrouwen. Zodra het bewijs is geleverd (en de daaruit voortvloeiende overeenkomst is getekend) is het bewijs overbodig geworden en kan het dus openbaar gemaakt worden..

De enige reden om het bewijs niet openbaar te maken is, dat het bewijs niet is wat het zegt te zijn. Bewijs van marktconformiteit van de uitgebrachte offerte.

In dat geval is de taxatie het bewijs van iets anders. Misbruik van bevoegdheid door gemeentelijke eigendommen voor een fractie van haar waarde te verkopen.

De vergelijking van Keesman en consorten met aanbestedingen in de zorgsector verraad een ernstig gebrek aan kennis en inzicht in Europese aanbestedingen.

Tot zover voor vandaag mijn puntsgewijze behandeling van het door Keesman en consorten verspreide pamflet. Morgen gaan we verder.

Pamflet

Tijdens de presidium vergadering van 24 januari vraagt mevrouw Keesman (SP) aandacht voor het probleem , dat er partijen aan de verkiezingen deelnemen die dingen roepen over het REZ.

Waartegen de zittende partijen zich niet kunnen verweren, omdat ze zichzelf een zwijgplicht hebben opgelegd.

De burgemeester stelt voor het probleem de volgende dag te bespreken tijdens een besloten bijeenkomst die aan het REZ zou zijn gewijd.

Over wat er tijdens besloten bijeenkomsten wordt besproken worden uiteraard geen mededelingen gedaan. Dat neemt niet weg, dat het redelijk lijkt om er van uit te gaan, dat het door Keesman geschreven (en tegen mij gerichte) pamflet de uitkomst is van dat besloten overleg.

Ik neem verder aan, dat de door Keesman naar voren gebrachte opvattingen ook de opvattingen zijn van de overige deelnemers aan het besloten overleg en dat er in dat opzicht gesproken kan worden van Keesman en consorten. Mocht die veronderstelling onjuist zijn, dan hoor ik dat graag.

Het pamflet dat u hier (op de website van de SP) kunt lezen heeft als titel REZ-KIEZERSBEDROG en belooft een aantal feiten op een rij te zetten. Om zodoende aan te tonen, dat mijn beloften (waar ik de verkiezingen mee inga) neerkomen op kiezersbedrog.

Het eerste wat opvalt is dat het Keesman en consorten moeite kost om waar het beloften aangaat een onderscheid te maken tussen hoofzaken en bijzaken.

Hoofdzaak in de kwestie REZ is het Misbruik Van Bevoegdheden (hierna MVB) door het huidige en het vorige college. Dit MVB heeft tot gevolg gehad dat bezit van de gemeente voor een fractie (1 %) van haar werkelijk waarde is verkocht aan een bevriende relatie.

Mijn belofte is daarvan aangifte te zullen doen bij de rijksrecherche, niet als ambteloos burger, maar wel als ik gekozen ben en dus beschik over een door kiezers gegeven mandaat.

De bijzaak is, dat het bewijs van het MVB door de raad (uiteraard op advies van het college) geheim heeft verklaard. Het is bijzaak. omdat sinds 28 juni 2021 het Misbruik Van Bevoegdheden ook op andere manier kan worden aangetoond dan alleen met behulp van de (geheime) taxatie van Fakton.

Dat bewijs berust op de volgende feiten..

Naast het (geheime) taxatierapport van de firma Facton is ook een niet geheim taxatierapport van Cushman & Wakefield (dat in opdracht van Droomparken) is gemaakt van het plan Vesting. Hetzelfde plan als waar Faxton’s taxatie op is gebaseerd.

Tussen de beide taxatierapporten zit een verschil in waarde van minimaal 30 miljoen. Dit verschil is in mijn ogen het bewijs, dat de bewering van het college, dat de Fakton taxatie het bewijs is van een marktconforme offerte van Orez bv niet anders is, dan een brutale leugen.

Aangezien het rapport, vanaf het moment dat het werd uitgebracht, door het college geheim werd verklaard, is het niet onredelijk om te veronderstellen, dat het college (vanaf het begin) zich er van bewust was, dat het rapport niet het bewijs inhield, dat men beweerde dat het inhield. Namelijk het bewijs van een marktconforme offerte van Orez.

Een dergelijke bewijs is noodzakelijk in het kader van Europese wetgeving in geval er sprake is van onderhandse aanbesteding. Ontbreekt dat bewijs, dat staat men bloot aan een beschuldiging van ongeoorloofde steun door de overheid. In dit geval kan die steun geschat worden op 30 miljoen.

Over de hoogte van het bedrag, dat als onrechtmatig verleende steun kan worden teruggevorderd, heb ik nooit uitspraken gedaan.

Waar ik wel van overtuigd ben is, dat Keesman en consorten volstrekt incapabel zijn om (als toezichthouder) de onderhandelingen met Droomparken te kunnen beoordelen.

Ik acht mezelf daar veel beter toe in staat en dat is meteen de enige reden dat ik me kandidaat heb gesteld. Ik kijk er niet echt naar uit om 4 jaar om te moeten gaan met mensen die me de afgelopen 4 jaar gebagatelliseerd en genegeerd hebben.

Daarnaast achter mijn rug van alles en nog wat over me verteld hebben en me nu, om hun eigen falen te verbergen, beschuldigen van kiezersbedrog.

Maar als de kiezers mij dat vertrouwen niet willen geven treur ik ook niet. De volgende keer ga ik wat dieper in op de beschuldiging van kiezersbedrog.

Afwijkingsbesluit (vervolg)

Het bovenstaande uittreksel is onderdeel van de besluitenlijst van B&W van 23 november 2021.

Ik schreef er al eerder over en heb mijn lezers toen gevraagd om even bij de SP te informeren hoe de vork precies in de steel zat. Omdat je alleen door dat te doen (volgens mevrouw Keesman) betrouwbare informatie uit de eerste hand krijgt.

En je je dus niet laat informeren door subversieve elementen die alleen maar verwarring zaaien en die (anders dan mevrouw Keesman) niet bij de burgemeester op schoot mogen zitten.

Klaarblijkelijk heeft een lezer op 17 december daadwerkelijk gedaan waar ik om had gevraagd en bij de SP geïnformeerd hoe de vork in de steel zat.

Mevrouw Keesman laat hem vervolgens weten, ik citeer,

De verwachting was dat de onderhandelingsfase aan het eind van 2021 zou zijn afgerond. Het gaat om grote belangen en er zit een behoorlijke vertraging in die niet door de gemeente Enkhuizen wordt veroorzaakt. Zodra het mogelijk is zullen de stukken openbaar worden gemaakt. Uiteraard vragen wij telkens weer wanneer het zover is.

Wacht even. In mei neemt de raad (met steun van de SP) een motie aan waarin om openbaarmaking van het taxatierapport wordt gevraagd. Het college laat weten de motie te omarmen, maar vraagt uitstel tot juni.

In juni blijkt die “omarming van de openbaarmaking” gewijzigd te zijn in een geheimverklaring, die naar verwachting in september zal worden opgeheven.

In september spreekt men de verwachting uit dat de geheimverklaring voor het einde van het jaar kan worden opgeheven. Helaas, ook daar is geen sprake van.

De huidige streefdatum lijkt St Juttemis, maar in ieder geval na de verkiezing in maart.

Keesman spreekt van een behoorlijke vertraging “die niet door de gemeente wordt veroorzaakt”.

O nee? Terwijl de kwestie al vanaf mei speelt wordt er pas eind november in een B&W vergadering gevraagd om “In te stemmen met opdrachtverlening aan Fakton voor de voortzetting van de financiële advisering binnen het project Enkhuizerzand waarbij afgeweken wordt van het interne inkoopbeleid om meervoudig onderhands aan te besteden boven de € 30.000,-“.

Een behoorlijke vertraging in de opdrachtverlening (6 maanden), maar wel een die niet door de gemeente is veroorzaakt.

Door wie dan wel? Mevrouw Keesman verzint uitvluchten waar je zelf bij staat.

Ook opmerkelijk is de gemeentelijke keuze voor wie haar op financieel gebied van advies mag dienen. Fakton, het bedrijf dat er bij haar vorige advies maar 30 miljoen naast zat.

Of is de keuze wederom op Fakton gevallen, omdat je dan zelf mag bepalen welk advies er aan je wordt gegeven. Op basis van het “wie betaalt, bepaalt” beginsel.

Totdat ze dat nieuwe advies heeft gegeven “adviseert” Fakton, om het oude advies (met het onverklaarbare verschil van 30 miljoen) geheim te houden.

Welk advies uiteraard eerst door het college en vervolgens (klakkeloos) ook door de gemeenteraad werd overgenomen.

Uiteraard zal het nieuwe advies pas na de verkiezing worden gegeven en zal dat (vanwege het gevecht om de baantjes, dat na elke verkiezing uitbreekt) niet of nauwelijks de aandacht krijgen die het behoort te krijgen.

En dat is precies waar de huidige raad op aan stuurt.

Drogredenen.

Mijn vorige beschouwing ging over de brief die fractievoorzitter Keesman (SP) de mensen had doen toekomen, die er bij haar op hadden aangedrongen om de taxatie van de exploitatieopzet van Orez BV openbaar te maken.

De gehele brief staat op de SP website en kunt u via deze link lezen.

In de brief somt Keesman wat drogredenen op waarmee ze denkt het besluit tot geheimhouding te kunnen rechtvaardigen. De noodzaak tot geheimhouding is (volgens haar) het gevolg van de bestaande aanbestedingsregelgeving.

Waarbij ze gemakshalve “vergeet”, dat die verplichting vervalt nadat het werk is aanbesteed. Ten minste, voor wie de aanbesteding heeft gewonnen.

Hier ging het om een onderhandse aanbesteding. De opvatting dat niemand, dus ook de gemeenteraad niet, zou mogen weten onder welke voorwaarden werk (in de orde van grote van 100 miljoen) onderhands werd gegund (jaren nadat het werk was gegund) is een flagrante onwaarheid.

Om van een leugen mogen te spreken moet je er zeker van zijn, dat Keesman de aanbestedingsregels ook daadwerkelijk begrijpt. Helaas wekt ze die indruk niet en in dat geval kun je alleen spreken van onwaarheden en niet van leugens.

Toch slikken alle raadsfracties tot op de dag van vandaag deze voorstelling van zaken.

Tekenend is het kader waarin Keesman deze brief plaatst. Ik citeer haar letterlijk.

U kunt het er mee eens zijn. U kunt het hier ook niet mee eens zijn. Wanneer de rapporten openbaar zijn kunt u ons bevragen en ter verantwoording roepen. Maar ik wil hier ook graag de oproep plaatsen, bel, mail of zoek raadsleden op. Dan krijgt u de informatie uit de eerste hand. Wij vertegenwoordigen u. 

Dus, om informatie uit de eerste hand te krijgen moet je contact opnemen met raadsleden, die (op aanraden van het college) gezamenlijk hebben besloten om zichzelf een zwijgplicht op te leggen.

Op basis van een aantal (door het college geformuleerde en vervolgens door de raad overgenomen) drogredenen

De tragische werkelijkheid is natuurlijk, dat de raad tot 28 juni van dit jaar geen flauw benul had van wat er (in financieel opzicht) met Orez was afgesproken en dat ze zich (tot op dat moment) door het college steeds weer met een kluitje in het riet had laten sturen.

Zodat pas vanaf 28 juni 2021 kon worden vastgesteld, dat de met Orez gesloten Anterieure Overeenkomst (dank zij de taxatie) € 2,65 miljoen nadeliger uitviel dan het (onvoorwaardelijke uitgebrachte) openingsbod van Orez bv.

Dat € 30 miljoen verschil zit in de waarde die de gemeente voor marktconform hield en de waarde die Droomparken had berekend.

En hoe reageert de gemeenteraad op deze twee onweerlegbare feiten? Ze maakt elke discussie onmogelijk door die feiten geheim te verklaren. Maar zelfs in dat opzicht faalt men.

De € 2,65 miljoen lagere opbrengst valt te herleiden uit reeds openbaar gemaakte documenten. Het zelfde geldt voor het verschil in grondwaarde van € 30 miljoen. Je moet alleen even de betreffende documenten bestuderen.

Maar dat zal voor de meeste raadsleden wel te veel moeite zijn.

Na ons, de zondvloed.

Naast de “overweging “, dat het taxatierapport (dat het bewijs inhield dat de uitgebrachte bieding op de grond marktconform was) niet eerder openbaar gemaakt mocht worden dan nadat het gehele project was uitgevoerd, “overwoog” de raad ook nog andere zaken.

Zoals bijvoorbeeld de overweging, dat openbaarmaking van het taxatierapport de uitkomst van besprekingen met Droomparken zou kunnen beïnvloeden.

Een opvatting, die werd weersproken door raadslid Stomp (VVD), wiens betoog er op neerkwam, dat voor wie op de hoogte was van de inhoud van de door Orez voorgelegde exploitatieopzet, de inhoud van het taxatierapport nauwelijks nog geheimen kon bevatten.

Overigens waren de besprekingen met Droomparken een vrij recent argument om de geheimhouding in stand te houden. Het werd bijvoorbeeld niet gebruikt om mijn verzoek om inzage af te wijzen.

Dat verzoek was een jaar eerder gedaan en een gesprek met Droomparken was toen nog niet als noodzakelijk beoordeeld. Omdat men toen nog verkondigde dat er niets mis was met de overeenkomst met Orez.

Pas toen Struijlaart het veld had geruimd en zijn opvatting (er is helemaal niets aan de hand) niet langer houdbaar bleek, werd er besloten om advies te vragen.

Aan het bureau, dat eerder de marktconformiteit bewezen had verklaard en ook had geadviseerd om het “bewijs” ervan onmiddellijk geheim te verklaren.

Het soort van deskundigheid waar Keesman (SP) diep van onder de indruk is en waar ze zich achter denkt te kunnen verschuilen. [Mijn naam is Haas, ik weet van niets, maar ik volg slechts het advies van deskundigen]

Kortom, er worden voortduren nieuwe overwegingen verzonnen, die stuk voor stuk pogingen zijn, om de Wet Openbaarheid Bestuur te ondermijnen in plaats van haar uit te voren.

Pogingen die je alleen maar een halt kunt toeroepen door inschakeling van de bestuursrechter, omdat de democratische toezichthouder (de gemeenteraad) geen zin heeft om haar werk te doen.

Meer dan een jaar geleden (18 augustus 2020) verzocht ik de raad om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport om op basis van de inhoud een oordeel te vellen over de vraag of het rapport nog langer geheim moest blijven.

Ik ben er inmiddels van overtuigd, dat de overgrote meerderheid van de raad (op advies van het college) nooit aan dat verzoek heeft voldaan, maar zich (in plaats van zelf een mening vormen) liever een mening laat opdringen.

Door het college. Op basis van krakkemikkige “overwegingen”, die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan en uit duidelijk herkenbare drogredenen bestaan.

Wat tot de treurige conclusie leidt, dat democratisch toezicht op de gedragingen van de overheid kennelijk niet werkt. We zien het niet alleen bij de landelijke overheid, maar ook bij de lokale overheid.

Met als gevolg, dat het vertrouwen in onze democratische instituties (zoals de gemeenteraad) steeds minder wordt.

Het kan degenen die deze instituties bevolken kennelijk allemaal niets schelen. Men weigert verantwoording af te leggen over de ingenomen standpunten en houdt elkaar de hand boven het hoofd, door bewijs van strafbare feiten geheim te verklaren.

Dat kan niet goed blijven gaan, maar de betrokken gaan er kennelijk van uit dat het hun tijd nog wel zal duren.

“Après nous, le deluge”, ofwel “Na ons, de zondvloed”.

Schouderklopje

Collaboreren is dus een vorm van samenwerken waarbij de ene partij zich schikt naar de wensen van de andere partij.

In theorie is de gemeenteraad de hoogste instantie binnen de gemeente, belast met toezicht op het college en haar ambtelijke apparaat.

In de praktijk mist ze in het merendeel van de gevallen het morele gezag (maar ook de kennis) om dat toezicht te kunnen uitoefenen.

Gewoonlijk bepaalt het college de mate waarin zij toezicht op haar doen en laten toestaat. Dit is duidelijk waarneembaar bij het recente genomen besluit, om de geheimhouding t.a.v. het taxatierapport in stand te houden.

Het oorspronkelijke advies tot geheimhouding was van BaseValue en dateert vanaf het moment dat het rapport was uitgebracht. Het college heeft vervolgens het advies “overgenomen”.

Inmiddels is komen vast te staat, dat de waarde die BaseValue marktconform verklaarde, 30 miljoen lager ligt, dan de waarde die Cushman & Wakefield heeft berekend.

Mevrouw Keesman (SP) heeft laten weten zelf niet over enige kennis van zaken te beschikken, maar af te willen gaan op het oordeel van deskundigen.

Welnu, wiens deskundigheid slaat ze hoger aan.

De deskundigheid van BaseValue, 3 oud medewerkers van Fakton, die in 2017 voor zichzelf zijn begonnen in Oldebroek, Overijssel. Of Cushman & Wakefield, vastgoed taxateur met 400 kantoren in 70 landen.

De opdracht aan Orez bv was feitelijk al gegund, nadat ze haar exploitatieopzet had ingediend. Er moest alleen nog een formaliteit worden vervult. Namelijk, de hoogte van het bod (€ 335.000,-) moest bevestigd worden door een taxateur.

En zie daar, na wat onverklaarbaar gegoochel met cijfers, komt men uit op min of meer hetzelfde bedrag dat door Orez was geboden.

Verder controle werd niet noodzakelijk geacht. Sterker nog, de rekenmethode werd, net als de exploitatieopzet waarop ze was gebaseerd, geheim verklaard.

Waar mevrouw Keesman haar collaboratie nog denkt te kunnen verbergen door een beroep op denkbeeldige deskundigen, vindt Stomp (VVD) die moeite nog te veel en verklaart doodleuk, dat de reden voor heimhouding niet aanwezig is.

Volgens hem bevat het rapport geen geheimen voor Droomparken, maar als het college (om haar moverende reden) liever geheimhouding wil, dan is hij best bereid, om aan die wens van het college tegemoet te komen.

Een nog duidelijker bewijs van collaboratie laat zich moeilijk bedenken. Een van onze burgerrechten, openbaarheid van bestuur, wordt door de fractievoorzitter van de VVD moeiteloos terzijde geschoven. In ruil voor een schouderklopje van het college.

Gotspe

Gotspe is via het jiddisch in de Nederlandse taal terecht gekomen en betekent een ongelofelijke brutaliteit. Met als bekendste voorbeeld, de man die zijn ouders vermoordde en vervolgens om clementie vroeg, omdat hij wees was.

Een gotspe leek me wel een mooie benaming voor de manier waarop de SP haar leden (en lezers van haar blog) voorlicht. Neem bijvoorbeeld dit.

Binnen het huidige, geldende systeem van het aanpakken van grote projecten – of dat nu een nieuwe weg, een groot gebouw of een nieuw recreatieoord is – is ‘aanbesteding’ een verplicht onderdeel.

In zo’n aanbesteding zullen er altijd documenten zijn die – al dan niet tijdelijk – vaak om financiële redenen geheim zullen zijn.

Dat is een gevolg van de aanbestedingsverplichting die past binnen de heersende regelgeving. Dat hebben wij niet bedacht. Sterker nog: wat de SP betreft moet dit anders, en moeten we van dit systeem af. Meer mensen moeten dan eerst anders gaan stemmen, tja …

Aanbesteden is een manier van inkopen, waarbij een opdrachtgever een uit voeren opdracht formuleert, waarop de opdrachtnemers reageren met een offerte of prijsopgave, waaruit de opdrachtgever vervolgens een keuze maakt.

De belangrijkste varianten zijn de openbare en niet openbare aanbesteding, elk met eigen aanvullende voorwaarden.

De SP beweert nu, dat het anders moet en dat ze een beter systeem weet, zonder dat ze aangeeft hoe dat er uit ziet. Om tot dat betere systeem te komen, moeten er meer mensen op de SP gaan stemmen.

Tot dan zullen we het moeten doen met het huidige systeem, waarover de SP tot voor kort uiterst tevreden was, gezien het bereikte resultaat.

Inmiddels lijkt men over het bereikte resultaat minder tevreden. Zodanig zelfs, dat er op advies van Fakton/Value (ook de maker van het taxatierapport) opnieuw onderhandeld moet worden.

Die ontevredenheid over het resultaat wijt men, zoals vrijwel alle politici, niet aan het eigen incompetente gedrag, maar aan de tekortkomingen van het systeem.

De gotspe is dus, dat de eigen tekortkomingen (zoals het niet houden van adequaat toezicht) tot fouten van het systeem worden verklaard.

De armzalige werkelijkheid van de grootste fractie in Enkhuizen is, dat ze geen enkel benul heeft van aanbestedingen of marktconforme voorwaarden.

Niet echt onbegrijpelijk, omdat in de wenswereld van de SP deze begrippen geen enkele rol van betekenis hebben. Maar in de grote mensen wereld, waarin we als Enkhuizen moeten zien te overleven, zijn die begrippen wel van doorslaggevend belang.

En passant probeert de SP ons ook nog met een andere gotspe bang te maken.

Zolang het algehele systeem van aanbesteding nog is zoals het is, moeten we er nauwkeurig mee omgaan. We willen niet straks honderdduizenden, miljoenen euro’s minder te besteden hebben. Als het rapport NU openbaar zou zijn, zit die kans erin. Dat risico kunnen we echt niet lopen, dat zult u met mij eens zijn.

Nadat men er eerst voor gezorgd heeft, dat Enkhuizen miljoenen minder te besteden heeft (door de malversaties van het college over het hoofd te zien) dreigt men nu met miljoenen verliezen. Als het taxatierapport niet langer geheim zou blijven.

Geen enkele vorm van bewijs. Louter bangmakerij, waarachter men het eigen falen denkt te kunnen verbergen tot, in maart 2022, de verkiezingen zijn geweest.

%d bloggers liken dit: