Zigzagpolitiek

In de Enkhuizer Krant van vandaag lees ik, dat “Doorpak” Harry Wijchers (Nieuw Enkhuizen) meent dat de Enkhuizers niet moeten zeuren over die paar centen per dag die de binnenstadbewoners moeten betalen voor hun parkeervergunning, omdat de toeristen die Enkhuizen bezoeken per dag aanzienlijk meer aan belasting kwijt zijn.

Ik neem aan, dat zijn vermogen om vergelijkingen te maken die kant noch wal raken voortvloeit uit zijn nautische verleden, maar zijn boodschap is duidelijk, wie woonachtig is in de binnenstad dient te betalen als over een auto beschikt, iedereen die daar niet woont mag gratis blijven parkeren, zij het in beperkte mate.

Dit systeem is destijds met gejuich door Harry ontvangen, ik citeer hem even “als we dat nu niet invoeren, gaan we twintig jaar terug in de tijd”. Ook al weer zo’n prachtige vergelijking, maar Harry verdedigde toen nog het standpunt van zijn voorman, wethouder Franx, de grondlegger van het huidige systeem.

Toen het hem duidelijk werd dat zijn standpunt niet echt lekker viel bij de Enkhuizer kiezer, probeert hij op het laatste moment het tij nog te keren door te roepen dat hij (en zijn mede fractiegenoten) tegen betaald parkeren waren. Hadden toeristen mogen stemmen, dan had die koerswijziging misschien nog enig effect gehad, maar jammer genoeg voor Harry en zijn mede Nieuw Enkhuizers was dat niet het geval.

Maar gelet op zijn opmerkingen in de Enkhuizer Krant (waarvan straks wel weer zal blijken dat ze verkeerd zijn weergegeven) blijven de bewoners van de binnenstad nog wel even vast zitten aan een parkeerbeleid dat niet doet wat het beloofde te doen.

Het enige voordeel schijnt te zijn dat het niet langer fraudegevoelig is, maar ook daarin moet ik hem teleurstellen.  Ik ken iemand die één keer per week boodschappen doet voor een bejaarde autoloze Enkhuizer, daarmee mantelzorgster is en dus recht heeft op een vergunning. Dat gaat me wat te ver. Daarom koop ik op de zwarte markt wat bezoekersvergunningen waarmee ik voor 50 cent in de hele binnenstad een dagdeel kan parkeren voor het geval de blauwe zones bezet  zijn.

Vanuit zijn nautische achtergrond beschouwd Harry zijn politieke stellingnames ongetwijfeld als behendig laveren, maar voor eenvoudige landrotten als ikzelf is het toch voornamelijk zigzagpolitiek.

Reactie

Het was wel even schrikken natuurlijk toen raadslid Wijchers besloot om een reactie op dit blog in zijn geheel te citeren.

Die reactie kon zijn goedkeuring niet wegdragen, maar dat lijkt me bijzaak.

Na dit precedent kan het slechts een kwestie van tijd zijn, of er worden reacties op dit blog geciteerd, die zijn goedkeuring wel weg kunnen dragen.

Daarom, reageren heeft wel degelijk zin, want voor dat je het weet wordt je geciteerd tijdens commissie- en raadsvergaderingen, door belangrijke personen die namens ons besluiten nemen.   😉

Chocoladeletter

In mijn vorige bericht schreef ik, dat ik de beide opponenten in het debat over de parkeerregulering (Fijma en Bokhove) de problematiek vanuit hun eigen persoonlijke achtergrond benaderden. Het startpunt van Fijma (jurist) was de ongelijkheid van behandeling.

Tot dusver draait de inwoner van de binnenstad als enige op voor de kosten van de parkeerregulering.

Die heeft er ook de meeste baat bij, dus de opmerking van Kuijsten dat het in het belang van elke Enkhuizer is deel ik niet helemaal.

Fijma meent dat ook de bezoekers aan de binnenstad een bijdrage dienen te leveren aan de kosten van het project. Dat klinkt alleszins redelijk  en daarom ook begrijpelijk dat de meerderheid van de Raad met hem meeging waar het de invoering van fase 2 betrof.

De invoering van betaald parkeren voor bezoekers.

Fijma had nog meer sympathieke voorstellen, zo wilde hij de nu geheven leges halveren, omdat hij berekend had dat kosten de helft minder waren dan verondersteld.

Daarbij werd hij echter snel uit de droom geholpen door het college. De werkelijke kosten waren aanzienlijk hoger dan hij had berekend, zodat de leges verlaging een nieuw tekort zou opleveren.

En daar zit hem nu precies de adder onder het gras. De opvatting van Fijma klinkt logisch en sympathiek, maar niemand heeft nog berekend wat doorgaan op de ingeslagen weg de gemeente uiteindelijk gaat kosten.

Als je de plank al volledig misslaat voor wat betreft de kosten van het bestaande traject, hoe kun je dan in hemelsnaam weten dat de kosten van het vervolgtraject lager zijn dan de te verwachten opbrengsten.

Je hebt dan weliswaar een rechtvaardiger ogend project (omdat ook bezoekers bijdrage aan de kosten) maar als de kosten voor dat traject hoger zijn dan de opbrengsten, dan zijn de inwoners van Enkhuizen alleen maar slechter af.

Ze betalen dan nog meer dan nu, voor het bereiken van een doel, dat niet duidelijk gedefinieerd is en daarom ook niet meetbaar is.

De insteek van Bokhove, die als wiskundige problemen waarschijnlijk  anders benaderd dan een jurist, was in dat opzicht ook zakelijker in mijn ogen.

Wat heeft het voor zin om een systeem te handhaven, dat de burgers nu alleen maar geld kost en verder niet bijdraagt aan de oplossing van een probleem  waarvan we de juiste omvang nog niet eens kennen.

Waarom verder gaan op de ingeslagen weg als we de kosten daarvan (zelfs bij benadering) niet kunnen inschatten?

Misschien is er een compromis mogelijk tussen de opvattingen van Bokhove en Wijchers.

De opvatting van Wijchers, waar ik aanvankelijk geen chocola van kon maken, kon nog wel eens de sleutel tot succes zijn.

Aan de rand van de stad parkeergelegenheid, waar alleen tegen betaling voor langere tijd geparkeerd kan worden. In de binnenstad een ruim aanbod van blauwe zone’s, waar zonder betaling, maar uitsluitend voor korte duur geparkeerd kan worden.

Als je het oorspronkelijke vergunningengebied als uitgangspunt neemt en dat tot blauwe zone verklaard, hebben alleen de bewoners van dat gebied een vergunning nodig om aan het de tijdsbeperking te kunnen ontsnappen.

De rest van de inwoners hoeven geen vergunning aan te schaffen, kunnen ook het vergunningen gebied per auto bezoeken, maar zijn daarbij (net als iedere andere bezoeker) gebonden aan een tijdslimiet.

Strikt toezicht op naleving van de tijdslimiet en op een ordentelijke wijze van  parkeren, doet de rest. Dat toezicht zal er (onder welk systeem we ook kiezen) altijd nodig zijn.

De binnenstad wordt daarmee misschien niet zo luw als de bewoners ervan zich wensen.

Maar hen zal in dat geval duidelijk moeten worden gemaakt, dat het wonen in de binnenstad naast voordelen ook wat nadelen met zich meebrengt.

En dat het van hen onredelijk is om te verlangen dat de gemeente honderdduizenden euro’s moet uitgeven om hen de overlast die zij menen te ondervinden (voor wat betreft parkeren) te besparen.

Het exploiteren van parkeerterreinen aan de rand van de stad zal waarschijnlijk geld kosten, maar lang niet zoveel als de introductie van een betaald parkeren systeem voor de hele binnenstad. Bewoners, die buiten het vergunningengebied wonen, hoeven geen vergunning meer aan te schaffen.

Zelf vind ik het wel een aardig idee. Als Wijchers en Bokhove hun wederzijdse aversie even laten rusten en ophouden elkaar vliegen af te vangen, heeft het misschien kans van slagen.

Wethouder Kok kan niet anders dan voorstander zijn, omdat het aantal borden dat hij (onder dat regiem) kan verwijderen, aanzienlijk zal zijn en hij dus zijn verkiezingsbelofte volledig kan waarmaken.

De gemeente kennende denk ik dat er voor mezelf niet meer dan een chocoladeletter in zit.

Chocola

Gisteravond alweer een keuze tussen Ajax en de Raad.

Omdat vergaderingen over het parkeerbeleid meestal chaotisch verlopen (altijd leuk) en Ajax niet echt in zijn goede doen lijkt, toch maar voor de Raad gekozen. Twee keer mis. Ajax speelde goed en bij de Raad verliep alles ordentelijk.

Dat laatste kwam natuurlijk omdat de discussie in de Raad zich feitelijk afspeelde tussen de twee stromingen binnen de oppositie.

SP en LQ aan de ene kant en PvdA en CU/SGP aan de andere kant. De coalitiepartijen, die op dit punt geen idee hebben waar ze voor of tegen zijn, hielden wijselijk hun mond.

De persoonlijke achtergrond van de twee belangrijkste woordvoerders (Bokhove en Fijma) speelde een belangrijke rol bij de opbouw van hun betoog.

Fijma (jurist) constateerde terecht dat betaald parkeren allang was ingevoerd (in weerwil van hetgeen de coalitiepartijen daarover beweerden) maar vond het onrechtvaardig, dat (tot dusver) alleen de inwoners van de binnenstad de kosten voor hun rekening hadden genomen.

In zijn visie dienen ook de bezoekers van Enkhuizen daar aan bij te dragen.

Daar valt uit het oogpunt van rechtvaardigheid niets tegen in te brengen. Probleem is alleen het vinden van een effectieve methode waarin dat gebeurd. Fijma noemde in dat verband nog even de digitale tolpoorten, maar ik vrees dat dit systeem niet het beoogde resultaat zal opleveren.

Bokhove (wiskundige) had een geheel andere insteek. Hij betwistte dat het ingevoerde systeem het beoogde doel (autoluwe binnenstad) ook maar een meter dichterbij had gebracht.

Ook met de voorgestelde verfijningen zou dat niet gebeuren.

Het bewijs dat dit wel zo was, was niet geleverd en zou ook nooit geleverd kunnen worden, dus waarom doorgaan op de ingeslagen weg, die onvermijdelijk tot nieuwe lastenverzwaringen zouden leiden.

Het zijn alle twee valide standpunten en het was goed om te horen dat de beide opposanten elkaars standpunt met respect behandelden.

De SP/LQ opvatting, (beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald) haalde het uiteindelijk niet. De meerderheid (waaronder de coalitiepartijen) meenden toch dat men op de ingeslagen weg verder moest gaan.

Blijft over te vermelden, dat “doorpakker” Wijchers de positie van Nieuw Enkhuizen meende te moeten verduidelijken.

Daar blijkt men VOOR de invoering van betaald parkeren te zijn, maar er op TEGEN te zijn, dat dit in de binnenstad gebeurd.

Ik kan daar verder geen chocola van maken, maar wellicht wil een oplettende lezer me duidelijk maken wat ze daar nu weer mee bedoelen.

Klankbord.

Harry "leugenaars" Wijchers

Als ik het goed begrijp zal er klankbordgroep worden samengesteld die het mogelijk moet maken betaald parkeren in Enkhuizen te introduceren.

Eerst even de voorgeschiedenis. Het vorige college vroeg een krediet aan om door een externe deskundige te laten bestuderen hoe betaald parkeren het best in Enkhuizen kon worden geïntroduceerd.

Een meerderheid van de Raad koos vervolgens voor gefaseerde invoering.

Helaas gooiden de verkiezingen roet in het eten. Onze wethouders werden ook lijstaanvoerders en in die hoedanigheid verklaarden zich plotseling tot tegenstanders van de invoering van betaald parkeren. Bij Nieuw Enkhuizen deden ze zelfs een wanhopige poging om iedereen, die hun van het tegendeel beschuldigde, tot leugenaar te bestempelen.

Inmiddels zijn de voormalige lijstaanvoerders (na enig hang en trekwerk) weer wethouder geworden, zodat mag worden aangenomen dat ze weer terugkeren naar hun oorspronkelijk standpunt.

Te meer daar hun herrijzenis berust op gedoogsteun van de CU en GL, beide fervent voorstanders van betaald parkeren.

Maar om deze nieuwe ommezwaai te rechtvaardigen dient er dus eerst een klankbordgroep te komen, die college en raad zal adviseren over het te voeren beleid.

Als gewetenloos opportunist ben ik best bereid om in die klankbordgroep zitting ter nemen, mits daar een passende beloning tegenover staat.

Want, om met de woorden van de nu al legendarische voorman van Nieuw Enkhuizen (Harry Wijchers) te spreken, “Voor niks gaat alleen de zon op”.

Debat

Wijchers

Uiteraard heb ik gisteravond geluisterd naar het debat tussen PvdA en Nieuw Enkhuizen voor radio Enkhuizen.

Debat is een groot woord. Het werd nooit echt spannend want beide partijen bleken het grotendeels met elkaar eens.

Als je een winnaar zou moeten aanwijzen dan kies ik voor Wijchers die veel suggereert maar weinig zegt. Eenvoudig prachtig vond ik een van zijn openingszinnen. “Als het niet nodig is, zijn we niet voor het bebouwen van Gommerswijk West.”

Met dat soort van uitspraken houd je altijd je woord. De interviewers probeerden laten in de uitzending nog een paar van dat soort van zinnen uit de respectievelijke verkiezingsprogramma’s, maar beide deelnemers gaven geen krimp.

Fijma

Fijma liet trouwhartig weten voor betaald parkeren te zijn, omdat hij vindt dat ook de bezoekers ook best mogen bijdragen aan de kosten van het parkeersysteem in Enkhuizen.

Wijchers pakt dat onderwerp wat slimmer aan. Hij vond dat Fijma wel gelijk had, maar bleef voorlopig (tot na de verkiezingen) geen voorstander van betaald parkeren. Daar gingen ze bij NE (na de verkiezingen) wel eens over nadenken.

Verder begreep ik dat ze bij Nieuw Enkhuizen de kampioenen zijn van de toerristen. Hij rekende voor, dat maar liefst 150.000 watersporters per jaar de havens van Enkhuizen bezochten. Wat dat allemaal niet voor Enkhuizen opleverde.

Als eenvoudige landrot denk ik daar iets genuanceerder over. Volgens mij zijn de havens nog lang niet kostendekkend en gaat het hier om een leuke, maar kostbare hobby van de vrienden van de watersport van Nieuw Enkhuizen.

Tot slot het “format”. De interviewers doen hun best, maar het debat komt niet echt van de grond. Hoe kan het ook anders, in de meeste gevallen zijn ze met elkaar eens en het grote aantal onderwerpen leidt ook al niet tot verdieping.

Misschien volgende keer 1 politicus per uitzending. Waarom eigenlijk geen vaste wekelijkse rubriek van een uur.

Eindelijk

Het is drie maanden voor de verkiezingen dan toch eindelijk gelukt. De PvdA heeft haar nieuwe weblog.

Mooi overzichtelijk, maar helaas nog geen RSS.

Maar wat niet is, kan nog komen.

Bij Nieuw Enkhuizen is Harry Wijchers ook weer eens in de pen geklommen, wel vreugde over de nieuwe parkeerverordening, maar nog weinig uitleg.

Ook de andere partijen geven aandacht aan de parkeerproblematiek.

Alleen bij de D’66, GL en VVD is (zoals gebruikelijk) nog geen leven te bekennen.

Opnieuw gratis betaald.

Toegang tot Enkhuizen ?

In een eerder bericht “Gratis betaald” wijs ik al op de tegenstrijdigheid in opvattingen van het College en de opvattingen van de Wijchers en Kuijsten die ons proberen te sussen met de opvatting dat het betaald parkeren voor de bewoners gratis zal zijn.

Geen van beide opvattingen zijn juist.

De inkomsten zijn gebaseerd op schattingen, de uitgaven grotendeels onbekend. De tot dusver gegeven adviezen hebben € 100.00,- gekost.

Er zit nog voor € 50.000,- aan adviezen in de pijplijn.

Daarboven komen nog de kosten voor het in construeren van portaalpoorten met camera’s, soft en hardware en de kosten van onderhoud van het systeem.

Wie echt geloofd dat dit allemaal wel eventjes zal worden opgebracht door toeristen die Enkhuizen per auto aandoen, geloofd waarschijnlijk ook nog in Sinterklaas.

Zijn het nu nog alleen de binnenstadbewoners die een parkeervergunning moeten kopen, (pardon leges betalen) over twee jaar moeten alle inwoners dat.

Het digitale systeem dat men voor ogen heeft registreert het kenteken van elke binnenkomende en vertrekkende auto en bepaalt vervolgens de verblijfsduur.

Aan die verblijfsduur is geen limiet verbonden.

Men betaalt achteraf naar gelang de tijd die men in de stad heeft doorgebracht.

Alleen inwoners van Enkhuizen mogen per week een paar uur gratis parkeren in de binnenstad.

Omdat mogelijk te maken zal “het systeem” hun kentekens moeten weten. Er moet dus een data-base worden gemaakt en bijgehouden die de kentekens bevat van de inwoners van 1602. Zoiets kost geld en dus zullen er ook leges betaald moeten worden. In ruil voor de betaalde leges mogen zij dan een paar uur “gratis” parkeren.

Als U wilt weten hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is moet U hier klikken voor het verslag van de vergadering waarin dit besluit is gevallen.

Het is een audioverslag, waarbij U tegelijkertijd het door de notulist gemaakte verslag kunt lezen. U hoeft niet alles af te luisteren, maar kunt direct doorgaan naar punt 9.

Stroman.

wijchers1Harry “doorpakker” Wijchers lijkt zijn greep op de werkelijkheid een klein beetje te verliezen.

Nu beschuldigd hij (volgens de Enkhuizer Krant) de PvdA weer van het gebruik van een “stroman”.

Tja, zulke voorzetjes koppen ze er zelfs bij de PvdA moeiteloos in.

“Wij gebruiken geen stromensen” roept Jan van Oostende flink en om vervolgens te constateren dat er wel meer weldenkende mensen in Enkhuizen zijn die (anders dan Harry) niet over slappe knieën beschikken.

Het lijk me overigens ook tamelijk onlogisch.

Immers, heeft de PvdA eens een keer een standpunt dat door een normaal mens begrepen kan worden, dan gebruik je natuurlijk geen stroman om dat te verkondigen, maar roep je het zelf van alle daken.

Maar nu we het toch over stromannen hebben, het is me opgevallen dat vrijwel elk voorstel van het college op bijval van Harry mocht rekenen.

Moeten we daar uit afleiden dat Harry zijn positie van onafhankelijk raadslid (en toezichthouder) verruild heeft voor de positie van stroman van het college?

Gratis betaald.

Wethouder "BP" Franx
Wethouder “BP” Franx

Tijdens de vergadering van de commissie grondgebied riep wethouder Jan “Betaald Parkeren” Franx dat het uitstellen van een beslissing de gemeente de afgelopen jaren meer gekost heeft, dan de kosten die men nu maakt om betaald parkeren in te voeren.

Een interessante stellingname.

Zij veronderstelt namelijk, dat zodra betaald parkeren is ingevoerd, de gemeente daar dik geld aan gaat verdienen.

Dit lijkt tegenstrijdig met de opvatting van de raadsleden Wijchers (Nieuw Enkhuizen) en Kuijsten (ChristenUnie), die lijkten te benadrukken dat het parkeren voor Enkhuizers (buiten de veste) in ieder geval “gratis” zal zijn.

Eerst was het anderhalf uur gratis, inmiddels is dat opgerekt van 2 tot 3 uur gratis.

Buitenlanders staan sowieso gratis, omdat de parkeerboetes niet te verhalen zijn.

Zijn ze dat wel, dan zijn de daaraan verbonden kosten waarschijnlijk net zo hoog (of hoger) als de opbrengst van de boete.

Terwijl “Betaald Parkeren” Frankx beweert, dat betaald parkeren de gemeente geld zal opleveren, beweren de raadsleden die hem steunen dat het gratis is.

Iemand moet hier ernstig in de war zijn.

Ik vrees dan ook dat het begrip “gratis” in politieke kringen net zoveel betekenis heeft als het begrip “tijdelijk”.

Denken wij allen niet met weemoed terug aan de tijd dat “het kwartje van Kok” een tijdelijke maatregel was.

Zo zal het met het “gratis” betaald parkeren ook gaan. Als betaald parkeren eenmaal (tegen aanzienlijke kosten is ingevoerd), zullen onze lokale politici (noodgedwongen, het systeem moet immers kostendekkend zijn) het begrip “gratis” gaan heruitvinden.