Euforie

wijnne-1De behandeling van het SMC dossier tijdens de commissievergadering van gisteravond had voor wat mij betreft toch nog een verrassend verloop.

Wethouder Wijnne trapte af door zijn verontwaardiging uit te spreken over het feit dat de Nijs weigerde om de allonge (die de gemeente dacht met haar te zijn overeengekomen) te tekenen.

Hoewel Stella Quasten voor wat betreft de verklaring van die term niet verder was gekomen dan een pijpenkrul, valt op het internet wel degelijk na te lezen dat het gaat om een bijlage, die na ondertekening integraal deel uit maakt van de oorspronkelijk overeenkomst.

De verontwaardiging van Wijnne vloeide voort uit het feit dat de Nijs, tijdens de onderhandelingen, nooit had aangegeven dat men de uiteindelijke allonge niet zou willen tekenen.  Hetgeen nog eens werd bevestigd door het gesprek dat hij daarover met de Nijs op 28 februari had gevoerd.

Voor zover ik weet is de brief waarin de Nijs die afwijzing aankondigde/motiveerde nog steeds geheim, omdat het openbaar maken ervan voor de gemeente grote financiële risico’s met zich mee zou brengen.

We moeten het dus doen met de opvatting van Wijnne dat verder praten met de Nijs zinloos is en de gemeente van zins is de Nijs voor de rechter te dagen om hem alsnog te dwingen de allonge, waarvan ik (net als de commissieleden) de precieze inhoud niet ken, te accepteren.

Althans, dat begreep ik uit de woorden van de wethouder.

quastenRaadslid Quasten stak haar vreugde over de voorgestelde gang van zaken niet onder stoelen of banken en probeerde spontaan een soort steunactie voor de wethouder te organiseren.

De nieuwbakken oppositie reageerde aanzienlijk koeler. Wijchers (NE) wees er (m.i. terecht) op dat de overeenkomst gesloten was met de Nijs Care BV en dat het niet waarschijnlijk was dat die BV over veel eigen vermogen beschikte. Ik heb dat zelf ook al eens geschreven toen Bokhove en Quasten met behulp van een procedure (en onder vergoeding van de gemaakte kosten) een een einde wilde maken aan de overeenkomst met de Nijs.

Mijn inschatting was toen ook al dat de Nijs best van de overeenkomst af zou willen, maar dat een vergoeding van de kosten er volgens mij niet in zou zitten.

Stomp (VVD/D’66) maakt van de ontstane euforie gebruikt om vast te stellen, dat er klaarblijkelijk niets mis was met het beleid van het vorige college, omdat het nieuwe college precies dezelfde uitgangspunten hanteerde als het oude.

Slimme observatie, waar zijn partij nog het nodige plezier aan kan beleven tijdens de aankomende verkiezingen.

Na afloop van de vergadering moest ik sterk denken aan hetgeen ik ooit eens gelezen heb over het begin van de eerste wereldoorlog. Ook toen heerste er in de betrokken landen een gevoel van opluchting dat er nu eindelijk iets gebeurde. We weten hoe dat is afgelopen.

Een zelfde soort opluchting bespeurde ik in de commissie, terwijl het toch duidelijk moet zijn dat er in de komende jaren een enkele vooruitgang zal worden geboekt in dit dossier.

Fata Morgana beleid.

smcUit de laatste raadsbrief van het college blijkt dat men (inzake het SMC) het fata morgana beleid van het vorige college blijft voortzetten.

De brief heeft de pakkende titel “Bestendiging ingezette koers project SMC” mee gekregen en kunt U hier lezen.

Die koers was een bedenksel van wethouder Boland en kreeg de naam “gefaseerde realisatie”. Het bedenksel was een opdracht van de Raad geworden, omdat de raadsleden Slier (VVD/D’66), Visser (CDA) en Wijchers (NE) op 13 maart 2012 een motie met die strekking hadden ingediend.

Omdat geen van drieën in staat bleken uit te leggen wat zij met “gefaseerde realisatie” bedoelden, (alleen Boland doorgrondde de mogelijkheden van die motie onmiddellijk) nam ik destijds gemakshalve maar aan, dat de motie was voorbereid door Boland en zijn ambtelijk apparaat en dat Slier, Visser en Wijchers hun rol van slippendrager van het college nog even mochten etaleren.

Immers de motie was een antwoord op een motie van SP en LQ waarin er werd aangedrongen de samenwerking met de Nijs te beëindigen (wegens het niet nakomen van de overeengekomen verplichtingen).

Inmiddels lees ik in het NHD van zaterdag dat Visser (CDA) inmiddels tot het kamp SP, LQ gerekend zou moeten worden. Ook hij ziet niets meer in een voortzetting van de samenwerking met de Nijs. Maar laten we niet te vroeg juichen, het zou zo maar weer kunnen dat SP, LQ, weer van gedachten zijn veranderd omdat “hun” wethouders de plannen van het vorige college hebben overgenomen.

Het begrip “gefaseerde realisatie” is niet meer dan een taalkundige vondst, waarachter je kunt verbergen, dat de oorspronkelijke opdracht niet langer uitvoerbaar is en je onderhandelt over een nieuwe opdracht.

Waar het de gemeente nog wel lukt de raadsleden in dat opzicht een rad voor de ogen te draaien, bij de Nijs heeft ze aanzienlijk minder succes. Daar noemt men de dingen waarschijnlijk gewoon bij naam.

Bovendien acht men zichzelf klaarblijkelijk niet schuldig aan het leveren van een wanprestatie en stelt me dus gewoon zijn eisen wanneer het gaat om een nieuwe opdracht, wat de “gefaseerde realisatie” natuurlijk ook gewoon is.

De raadsbrief heeft dan ook geen ander doel dan het vorige college volledig van blaam te zuiveren en de indruk te wekken dat er in het verleden noch door het college, noch door de ambtelijke ondersteuning ook maar enige fout is gemaakt.

Pas als de discussie over deze raadsbrief is afgerond kan een eind gemaakt worden het fata morgana beleid en komt een oplossing in zicht. Visser (CDA) schetst daarvan al de contouren. Vroeg of laat zal er een nieuw plan moeten komen, dat gaat de gemeente een fikse duit kosten (vergeleken met het oorspronkelijke plan), maar dat mag (dat is het uiteindelijke doel van deze raadsbrief) het vorige college niet worden aangerekend.

En dan te bedenken dat het allemaal begonnen is met een bezoek van burgemeester Baas aan de fractievergadering van Nieuw Enkhuizen om daar een onwillig raadslid over te halen om voor “zijn” oplossing te kiezen.

Echte werk

Nieuw_collegeGisteren natuurlijke de grote dag van de machtswisseling, het oude college trad af en het nieuwe trad aan.

Voor het zover was moest eerst nog even het nieuwe collegeprogramma “Nieuw Evenwicht” worden besproken.

Formateur Stolk liet weten dat de Fractie Langbroek die middag had besloten om het collegeprogramma toch niet te zullen ondertekenen, hoewel die wel liet weten het volledig eens te zijn met het bereikte resultaat en zelf van plan was om het (indien nodig) te verdedigen.

Na een korte toelichting van Stolk,  waarin hij aangaf dat men de stad in harmonie te willen besturen (maar dat wil elk college natuurlijk) was het woord aan de kersverse oppostieleider D. Stom .

Die had er serieus werk van gemaakt. Nieuwe wijn in oude zakken meende hij. Verder stelde hij een aantal vragen over de financiële haalbaarheid van de diverse plannen, die echter niet door Stolk werden beantwoord.

Hij had daarvoor een origineel argument. Aangezien het nieuwe college-akkoord grotendeels een voorzetting was van het oude en het oude financieel deugdelijk was onderbouwd, voorzag hij ook geen problemen voor het nieuwe.

Wijchers (NE) maakte een opmerking over een overvloed aan sociale woningbouw (in vergelijk met de andere SED) gemeenten en Visser maakte als gebruikelijk ook nog een paar kanttekeningen, maar echt vuurwerk werd het niet.

Kon eigenlijk ook niet anders, want het gepresenteerde programma was eigenlijk een voortzetting van het oude met daarop een sticker “nu met meer socialer opvattingen”, zoals je die ook wel ziet op wasmiddelen.

Vervolgens werd de taakverdeling van de wethouders geregeld. Hoe die er uit ziet kunt U hier lezen.

Na nog wat huishoudelijke zaken geregeld te hebben, Stolk werd benoemd tot plv voorzitter van de Raad en voorzitter van de cie grondgebied, was het tijd voor de drankjes en de hapjes. Bij de gemeente valt er altijd wel iets te vieren.

Aanstaande maandag begint het echte werk, commissievergaderingen.

Weer terug

nieuwenkhuizenHet stopzetten van de subsidie van de Waterweek (€ 25.000,-) heeft de afgelopen dagen nogal commotie te weeg gebracht. Met name binnen de kring van Nieuw Enkhuizen, waar waarschijnlijk iedereen, die een paar grijpstuivers aan het toerisme verdient, lid is.

Anders begrijp ik de bezetenheid die men bij Nieuw Enkhuizen met de “toerist” heeft niet. Met enige regelmaat wordt hij door Wijchers de kip met gouden eieren genoemd, die verder geen strobreed in de weg mag worden gelegd.

Ik begrijp dat niet zo goed. Het overgrote deel van de toeristen dat Enkhuizen bezoekt (ZZM en SWL) doet dat zonder de stad zelf te bezoeken.

Op de toeristen die onze havens bezoeken, wordt zwaar geld toegelegd. Waarop is dat economische voordeel dat de toeristen ons brengen eigenlijk gebaseerd.

Is het economisch welzijn van Enkhuizen niet veel meer afhankelijk van bijvoorbeeld de zaadbedrijven of de grote en kleine industrie op onze industrieterreinen? Of op de trein richting Amsterdam?

Is het niet zo, dat er maar een beperkt aantal bedrijven profiteert van de aanwezigheid van toeristen in de stad en zo ja, waarom zou je dan als gemeente € 25.000,- moeten investeren in een Waterweek? Omdat de vrijwilligers anders niks te doen hebben?

Kortom, ik begrijp de commotie niet zo goed. Al was het maar omdat als de Waterweek dit jaar niet zou zijn getroffen, dat het volgend jaar wel het geval zou zijn. Want laten we mekaar vooral niks wijs maken, het is nog lang niet over.

wijchers-1Wie in 2013 de dans ontspringt, wordt in 2014 waarschijnlijk de klos. Er zijn tot dusver voornamelijk  wat papieren besparingen gerealiseerd. Bijvoorbeeld door de afschrijftermijnen te verlengen.

De grote subsidieslurpers zijn gekort onder de veronderstelling dat we daar niets van zullen merken en ook in de ambtelijke organisatie is voorlopig alleen nog maar geïnvesteerd. In de vage hoop dat dit ooit nog eens een bezuiniging gaat opleveren.

Volgens mij moet het echte werk nog beginnen. Als je de meerjaren begroting voor stadsonderhoud bekijkt, dan blijkt daar in 10 jaar tijd een gat te vallen van meer dan 5 miljoen. Dat kunnen we nu nog uit de algemene reserve betalen, maar dan is die pot ook leeg.

Kortom, er zullen de komende jaren nog de nodige besparingen/lastenverzwaringen op ons afkomen, waarbij niets en niemand gespaard zal blijven.

Dat Enkhuizer economie gered kan worden door jaarlijks een (door de gemeente betaald feestje) te organiseren lijkt me een onzinnige voorstelling van zaken. En het feit dat hierdoor 80 vrijwilligers teleurgesteld worden weegt in mijn ogen ook niet zwaar genoeg. Misschien moeten die straks allemaal op Nieuw Enkhuizen stemmen, dan krijgen ze hun feestje in 2014 ongetwijfeld weer terug.

Zure Druiven

wijchers1Onder de pakkende titel “”Druiven zijn zuur” probeert Harry Wijchers (fractie voorzitter van Nieuw Enkhuizen) via de TV krant  zijn rol in het creëren van een bestuurlijke storm in een glas water (crisis vind ik in dit verband een te groot woord) te bagatelliseren.

Zoals in de politiek te doen gebruikelijk betreft het een tamelijk eenzijdige versie van het verloop der gebeurtenissen.

Het begon allemaal een dag voor de algemene beschouwingen over de begroting voor 2013.

De coalitiepartijen konden de verleiding niet weerstaan om wat punten bij het electoraat te scoren door de dag voor de beschouwingen een bericht in NHD te laten opnemen, waaruit moest blijken dat zij tegen verhoging van de belastingen waren.

Had men over dit punt inlichtingen ingewonnen bij de overige partijen, dan had men kunnen weten dat ook die daar geen voorstander van waren.

Maar die behoefte was er kennelijk niet. Liever wilde men de overige partijen (die dezelfde opvattingen koesterden) te vlug af zijn door zichzelf in het zonnetje te zetten met een populair klinkende opvatting.

Maar als je, zuiver vanwege publicitair gewin, die resterende partijen bruuskeert,  dan moet je ook geen huilie huilie gaan doen als die partijen zich niet onmiddellijk naar je wensen voegen wanneer je dat plotseling weer wel uitkomt.

En wat je al helemaal niet moet doen is (in deze financieel moeilijke tijden) een bestuurscrisis te forceren, die Enkhuizen in financieel opzicht alleen maar verder achterop brengt.

Wijchers probeert hiervoor de verantwoording bij de anderen te leggen, maar hijzelf en zijn coalitiegenoten (CDA en VVD/D’66) zijn daar toch echt helemaal zelf voor verantwoordelijk.

Hoe dan ook, Wijchers cs hebben doelbewust het risico genomen dat de resterende partijen een nieuwe coalitie zouden vormen en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van hun optreden. Uit opmerkingen van het wethouders trio blijkt dat men vindt dat de  overige partijen zich weer in het gareel hadden moeten laten persen dat de coalitiepartijen voor hen gereed houden.

Persoonlijk vind ik een nieuwe coalitie een luxe die we ons slecht kunnen permitteren, maar aan de andere kant, wie met vuur speelt moet zich niet verbazen als er plotsdeling brand uitbreekt.

Dat de politieke verhoudingen zich zullen verbeteren als er een nieuwe coalitie aantreedt lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk. Een 14 maanden durende strijd om de gunst van de kiezer lijkt me meer waarschijnlijk. En wie zit daar op te wachten?

Dankbaar en blij

Dat de fractievoorzitter van Nieuw Enkhuizen (Harry Wijchers) van tijd tot tijd danig in de war is, was me al geruime tijd bekend. Daar moeten we, gezien zijn leeftijd, misschien  ook wel enig begrip voor op kunnen brengen.

In het NHD van vandaag laat hij optekenen, dat hij zich belazerd voelt door oud-collega Langbroek die immers beloofd had de coalitie te blijven steunen.

Ik heb nieuws voor Harry, niet Langbroek, maar hijzelf (en de rest van zijn coalitiegenoten) hebben besloten om het zittende college niet langer te steunen.

Reden genoeg voor het college om zichzelf demissionair te verklaren. Op zichzelf een verheugende ontwikkeling, omdat  de “missies” van het college, (Drommedaris, SMC) die altijd klakkeloos werden gesteund door Harry en de zijnen ons als belastingbetaler al meer dan voldoende geld hebben gekost.

Langbroek heeft zijn vertrouwen in het college niet opgezegd, hij heeft  slechts gebruik gemaakt van zijn vrijheid om er een andere mening op na te houden over de aard van de bezuinigingen, dan Wijchers.

Dat Wijchers c.s. vervolgens het doldrieste besluit nemen om het college niet langer te steunen valt Langbroek niet te verwijten.

Gelukkig bevat het bericht in het NHD ook nog een positieve mededeling. Zijn partij (NE) en van zijn kompaan Stomp (VVD/D’66) zijn voorlopig niet van plan om deel te nemen aan het dagelijks bestuur van de stad. Het is een geruststellende gedachte, dat mensen die zo overduidelijk in de war zijn, niet langer aanspraak maken op deelname aan het stadsbestuur.

Daar kunnen we met zijn allen alleen maar dankbaar en blij mee zijn.

Herinneren

Gisteren vergaderde de commissie grondgebied, onder meer over betaald parkeren.

Tegelijkertijd speelde Barcelona tegen Chelsea dus U begrijpt wel wat het  is geworden. Ik lees wel het verslag dat door de plichtsgetrouwe loonslaaf van de Enkhuizer Krant wordt gemaakt.

Uit dat verslag begrijp ik, dat betaald parkeren (zoals viel te verwachten) geen stap dichterbij is gekomen.

Ik herinner me een eerdere evaluatieronde, waarbij Visser (CDA) voorstelde om het raadsbesluit (over de invoering van fase 2 van het parkeerbeleid)  te herroepen.

Omdat er uiteindelijk toch geen meerderheid zou zijn die de invoering van fase 2 zou steunen.

Een heldere analyse en een mooie praktisch oplossing leek me.

Helaas leidde dat voorstel toen tot ontzetting bij Stomp (VVD) die prompt een schorsing aanvroeg.  Na de schorsing bleken de coalitierijen weer gesloten en kreeg wethouder Kok opdracht de mogelijkheden van invoering te onderzoeken.

Dat is inmiddels gebeurd (kostte € 40.000,-), maar nu laat Stomp doorschemeren dat hij bij nader inzien de invoering van betaald parkeren toch niet zo’n  goed idee vindt. Had hij dat een paar maanden eerder bedacht, dan had dit ons € 40.000,- bespaard, maar het is natuurlijk niet zijn eigen geld dat hij over de balk gooit.

Nieuw Enkhuizen heeft volgens het NHD laten weten dat ze over deze kwestie eerst de steunfractie wilde raadplegen. Ik neem aan dat men daar (anders dan Wijchers, wiens geheugen steeds vaker hiaten lijkt te vertonen) nog niet vergeten is met welke belofte men twee jaar geleden de verkiezingen is ingegaan.

Mocht dat wel het geval zijn, dan wil ze daar (met behulp van de destijds door Nieuw Enkhuizen rondgedeelde flyer) nog wel even aan herinneren.

Illusiepolitiek

Het ligt weer al weer achter ons, al het gedoe over de Floriade.  In mijn ogen was het niet veel meer dan aandachtrekkerij van een wethouder en een college dat elk project van enige omvang dat zij heeft ondernomen heeft zien mislukken.

Illusiepolitiek in optima forma.

Bij Nieuw Enkhuizen zien ze dat natuurlijk anders. Dat roemt men onverminderd het optreden van de eigen wethouder.

Of het nu gaat om een twitteractie om de houtribdijk op de weerkaart te krijgen (of hem te herbenoemen tot aansluitdijkdijk), of het promoten van Westfriese wielerkleding, of het binnenhalen van de Floriade, alles wat de brave man onderneemt is in de ogen van fractievoorzitter Wijchers goud waard.

Zo schrijft hij op de website van Nieuw Enkhuizen. Ik citeer maar even letterlijk,

Floriade 2022 Naar Enkhuizen ?

De voortekenen zijn geweldig, Enkhuizen de uitgekozen plaats voor de provincie Noord-Holland, wat zal dat een economische opbloei geven voor de werkgelegenheid voor de regio en onze stad.

Investeringen voor onze Zaad Vallei, Hollands woord voor Seed Valley  en voor alle bedrijven in de omgeving ,wat te denken van de hotels dan komt het hotel in de Oksel ook een stuk dichterbij.

De tomeloze inzet van de wethouder van Nieuw Enkhuizen werpt ook hier zijn vruchten weer af ,net als met het project Toeristen over het water.

Nog hoor ik de scheidende fractievoorzitter van de PvdA  snerend ,bij de behandeling van de restauratie van de Drom ,ook een project waar Nieuw Enkhuizen volledig achter staat ,zeggen dat wij onze partij beter de Toeristen Partij Enkhuizen kunnen noemen ,niet bedoelend dat het een compliment zou zijn .

Welnu het welzijn van onze burgers hangt af van werk ,inkomen, en wonen en dat zijn de doelen waar Nieuw Enkhuizen zich al jaren sterk voor maakt en blijft maken.

Het in stand houden van de sociale voorzieningen kan alleen maar als je de plaatselijke werkgelegenheid blijft stimuleren .

Harry Wijchers

Inmiddels weten we natuurlijk dat de Houtribdijk nog steeds niet op de weerkaart staat, het evenmin storm loopt voor de Westfriese wielerkleding en de organisatie van de Floriade ook niet is doorgegaan vanwege verregaande domheid van het organisatiecomité, dat zich klaarblijkelijk geen raad wist met de briljante invallen van de  Nieuw Enkhuizer wethouder.

Grappig genoeg noemt Wijchers in zijn bijdrage nóg twee projecten die óók gedoemd zijn te mislukken.

Het hotel in de Oksel, dat binnenkort in Venhuizen zal worden gebouwd en het project Drommedaris, dusdanige tekorten vertoont dat het feitelijk zou moeten worden afgeblazen.

Zodat er feitelijk maar een ding overblijft waar we wethouder Franx dankbaar voor moeten zijn, namelijk dat hij de succesvolle grondlegger is van de invoering van het betaald parkeren in Enkhuizen.

Maar vreemd genoeg willen ze bij Nieuw Enkhuizen daar nu net niet meer aan herinnerd worden.

Past niet in hun illusiepolitiek neem ik aan.

Mengen

In het vorige bericht sprak ik over een tweetal onderwerpen die (hoewel niet geagendeerd) toch op de raadsvergadering van 6 december zullen worden besproken.

Maar als ik de Enkhuizer Krant van hedenmorgen mag geloven (en dat doe ik meestal), dan komt er nog een derde onderwerp ter tafel.

De gemeente heeft namelijk jarenlang volgehouden, dat als je een verbinding maakt tussen een schuur en een woning, die schuur daardoor onderdeel wordt van de woning.

Dat lijkt me (geen jurist zijnde) een tamelijk wankel standpunt, maar het college was overtuigd van het eigen gelijk.

Daarbij komt dat men beschikt men over juridische geschoolde medewerkers en die moet je natuurlijk wel iets te doen geven, anders vervelen ze zich.

Inmiddels heeft de rechter de  gemeente ongelijk gegeven, maar die heeft de hoop nog niet opgegeven dat men (mogelijk in hoger beroep) toch nog haar gelijk zal kunnen halen.

Dat is 3 van de 4 grote partijen in de Raad in het verkeerde keelgat geschoten. SP, VVD/D’66 en PvdA eisen opheldering.

Welk gemeentelijk belang is er eigenlijk in het geding dat men wil blijven volharden in dat curieuze standpunt?

Opmerkelijk bij dit alles is, dat Nieuw Enkhuizen (als vierde grote  partij) zich weinig aantrekt van de consternatie bij de andere partijen. Het slachtoffer in deze kwestie heeft  weliswaar ooit deel uit gemaakt van hun fractie (laat fractievoorzitter Harry Wijchers weten), maar NE ziet voor zichzelf geen rol in deze kwestie tussen burger en college.

Deze laconieke houding van Wijchers vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat het hier een geschil betreft tussen een inwoner van Enkhuizen en het college. Zou het gaan om een geschil tussen een toerist en het college, dat hadden de kaarten natuurlijk totaal anders gelegen en had Wijchers zich vol overgave ook in de discussie gemengd.

Korreltje zout

Uiteraard ging het tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering over meer dingen dan het Reglement van Orde. Gewichtige zaken zelfs, zoals deelname aan de samenleving door de zwaksten in de samenleving.

Een onderwerp waar ik me niet goed in thuis voel. Wie daar meer over wil weten verwijs ik dan ook graag naar de websites van de SP en LQ die daar (zoals gebruikelijk) als enigen keurig verslag van doen.

Ander big item was de herbestrating van de Harpstraat en omgeving.

Ook al een onderwerp waar ik niet erg warm voor kan lopen, maar Bokhove wist toch een paar vragen te stellen, waardoor mijn belangstelling alsnog werd gewekt.

Waarom is het onderhoud van dit gebeid eigenlijk 10 jaar vooruit geschoven en heeft dit wellicht iets te maken met de nieuwe bestemming van het Nicolaas, waarvoor projectontwikkelaar de Nijs een nieuw onderkomen bouwt in de Vijzeltuin.

Het ligt namelijk voor de hand, dat de Nijs zijn (goedkoop verkregen bouwgrond) in de binnenstad ruilt voor de wat gunstiger gelegen grond in de Doelenstraat waar het Nicolaas nu op staat.

Aangemoedigd door Wijchers (NE) en Kuijsten (CU/SGP), die beiden meenden dat het betreden van dit gebied een gevaar voor lijf en leden inhield, merkte wethouder Kok op dat een opknapbeurt geen kwaad kon en dat het merendeel van de kosten daarvoor gedekt werden door een subsidie.

Bleef de vraag waarom er, naast herbestrating, er ook herinrichting moest plaatsvinden.

Het antwoord daarop was me niet geheel duidelijk, maar wethouder Kok liet weten niets af te weten van de toekomstige bestemming van het Nicolaas. Dit soort ontkenningen kunnen we (in navolging van Hans Langbroek) het beste met een korreltje zout nemen.

Als Kok ergens geen antwoord op wil geven (en dat komt vaker voor) dan zegt hij gewoonlijk dat hij het niet weet. Immers, het tegendeel valt bijna nooit te  bewijzen.

%d bloggers liken dit: