Komedie

langbroek-1Op 3 september is er een raadsvergadering gepland met als mysterieuze toevoeging (noodcyclus). Ik neem aan dat tijdens die vergadering besluiten zullen worden genomen die betrekking hebben over de verdere gang van zaken rond het conflict met de Nijs.

Ter voorbereiding van die vergadering wordt er vanavond een besloten raadsvergadering gehouden. In de Enkhuizer Krant van vandaag lees ik dat HEA en LQ daarbij niet aanwezig zullen zijn.

Dat achter gesloten deuren over de relatie met de Nijs wordt vergadert is niet de eerste keer. Het heeft tot dusver niet veel meer opgeleverd dan rookgordijnen waarachter het college zich ten opzichte van de raad (en daarmee ook de rest van de bevolking) dacht te kunnen verschuilen.

Zoveel is duidelijk, het college (met als constante burgemeester Baas) heeft de afgelopen 7 jaar lopen blunderen in dit dossier, uiteraard mede op advies van de ambtelijke organisatie.

Met (voor wat mij betreft) voorlopig hoogtepunt, dat het college de voltallige raad er van wist te overtuigen, dat het idee van een “gefaseerde realisatie van de oorspronkelijke plannen” een realistische mogelijkheid was.

Elke buitenstaander snapte dat dit (gezien de omstandigheden) niet meer was dan luchtfietserij, maar onze volksvertegenwoordigers, gezagsgetrouw als ze zijn, hapten gretig naar deze voorgehouden worst.

quastenDe vraag die vanavond zal worden besproken is volgens mij dan ook niet of men wel of niet in hoger beroep zal gaan tegen het vonnis van de rechter. De positie die de gemeente inneemt lijkt me uitermate zwak.

De Nijs heeft laten doorschemeren dat als de uitspraak definitief is, een verzoek tot vergoeding van de geleden schade tot de mogelijkheden behoort, maar dat zij zich liever niet bezig houdt met rechtszaken.

Met andere woorden, met heeft liever compensatie in de vorm van een nieuwe bouwopdracht en daarover zal vanavond in beslotenheid worden vergaderd.

De uitkomst daarvan zal zijn dat men juichend naar buiten zal treden met de gevonden oplossing en dat de daarmee gepaard gaande kosten onder het tapijt zullen worden geveegd.

Dat zowel Langbroek als Quasten deze komedie aan zich voorbij laten gaan siert hun.

Suggestie

Geen antwoord
Geen antwoord

Op 22 mei j.l. stelde ik voor om een einde te maken aan de spraakverwarring rond de Drommedaris op dit blog door het stellen van twee simpele vragen via Agora.

Het internet forum waarop raadsleden (zonder tussenkomst van de griffier) rechtstreeks vragen kunnen stellen aan ambtenaren.

Uiteraard mogen “wij” niet weten welke vragen er worden gesteld en door wie ze worden gesteld. Laat staan dat we mogen weten wat de antwoorden op die vragen zijn, want stel je voor dat zich onder de bevolking een wijsneus bevindt die meent dat de antwoorden niet correct zijn. Dan is Leiden in last.

De vragen die ik voorstelde waren

  1. Hoe groot is de post onvoorzien in het bouwkrediet.
  2. Hoeveel is er tot dusver aan meerkosten uitgegeven.

Geen ingewikkelde vragen dus, die weinig moeite kosten om te beantwoorden.  Ik had (eerlijk gezegd) gehoopt dat Snoek of Oostende die vragen zouden hebben gesteld, maar die namen genoegen met de verzekering van het college dat er eigenlijk niets aan de hand is.

Daarop besloot Hans Langbroek (HEA) alsnog de twee bovenstaande vragen te stellen in de hoop dat hij een concreet antwoord zou krijgen.

Dat kreeg hij niet, het antwoord luidde,

U bent als raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van het project van de Drommedaris. Uw vraag heeft betrekking op detailinformatie van het project waarbij in de eindrapportage wordt ingegaan.

Het is duidelijk. De ambtelijke organisatie wenst, uiteraard op instructie van het college, geen concrete informatie te verstrekken over de voortgang van het project. Men houdt het liever op algemeenheden. Pas als het project is afgerond geeft men opening van zaken.

Deze manier van beantwoorden is niet uniek. Tijdens de behandeling van het REZ plan stelde raadslid Fokko Snoek de vraag of de beschikbare grond in erfpacht zou worden uitgegeven.

Een belangrijke vraag omdat ik uit onbetrouwbare bron had begrepen dat buitendijks terrein niet verkocht mocht worden van Rijkswaterstaat.

Geen antwoord
Geen antwoord

Maar goed, het antwoord op de vraag was dat de voorkeur uitging naar uitgifte op basis van erfpacht maar dat onder bijzondere omstandigheid de uit te geven grond ook kon worden verkocht.

Snoek liet weten tevreden zijn met dit antwoord omdat zijn voorkeur uitging naar erfpacht. Daar gaat mijn voorkeur ook naar uit, zozeer dat ik daar een voorwaarde van zou hebben gemaakt. De klemmende vraag is echter, waarom was Snoek tevreden?

De wethouder (of Slagter, daar wil ik afwezen) had namelijk beide mogelijkheden opengehouden. Eerder dacht je misschien dat er twee mogelijkheden waren, nu weet je dat er twee mogelijkheden zijn. Erfpacht of verkoop. Dus wat ben je precies wijzer geworden.

De overeenkomst is natuurlijk dat in het geval van vragen het college altijd slagen om de arm houdt en alleen maar de suggestie wekt dat ze vragen beantwoord.

Bewonderenswaardig

Semantisch

De Enkhuizer raad kent (behalve de SP dan) eigenlijk geen grote fracties meer. Dat neemt niet weg dat sommige fracties nog wel die allure proberen uit te stralen, omdat ze deel uit maken van een landelijke partij.

Daarom is het grappig om te zien dat lokale eenpitters als HEA en LQ leven in de brouwerij brengen met spitsvondige vragen en opmerkingen.

Zo kwam Langbroek tijdens de afgelopen raadsvergadering met een vonnis van de Hoge Raad aandragen, waaruit bleek dat een college niet in staat is om de raad geheimhouding op te leggen. Aangezien dat in het verleden nogal eens gebeurde in Enkhuizen, relevante informatie.

Welnu, als het college niet tot iets dergelijks bevoegd is, waarom vraagt zij dan om bekrachtiging van een besluit dat zij niet bevoegd is om te nemen, vroeg Langbroek zich af.

Leuke vondst, waar de resterende deel van de raad  een beetje met een mond vol tanden bij zat.

quastenOok Stella Quasten kwam met een verrassing en stelde  een mondelinge vraag over de wet Markt en Overheid die op 1 juli in werking treed. Opnieuw een mond vol tanden en wat gemompel over collegiaal overleg met de SED gemeenten.

Dat wordt klaarblijkelijk het nieuwe excuus. De drie gemeenten blijven zelfstandig, met als belangrijkste voordeel dat iedere gemeente zelfstandig besluiten kan nemen.

Maar als je voor elk besluit dat je wilt nemen er eerst overleg moet plaatsvinden tussen de college’s van de drie SED gemeenten, wat blijft er dan nog over van de bestuurlijke zelfstandigheid?

Is die bestuurlijk zelfstandigheid dan eigenlijk niet meer dan wassen neus en alleen maar een excuus om je eigen werkgelegenheid (burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers) in stand te houden?

Maar niettemin leuk dat Stella met deze vragen kwam en daarmee de gevestigde partijen, die altijd prat gaan op hun uitstekende connecties met “Den Haag” of de provincie de loef afstak.

Bewonderenswaardig is trouwens ook de snelheid waarmee Stella haar kiezers informeert.

De vergadering was nauwelijks afgelopen of haar commentaar op het amendement op de voorjaarsnota viel al op haar website te lezen.

Net als haar  reactie op de door haar gestelde vragen.

Niet beantwoord

Semantisch
Semantisch

Omdat iemand weer eens vergeten was een knop om te draaien begon de uitzending van de raadsvergadering voor mij pas op het moment dat Langbroek (HEA) in een semantische discussie beland was met burgemeester Baas.

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad kan het college de raad geen geheimhouding opleggen, dus hoe kon de raad een geheimhouding, die eerder door het college (illegaal) was opgelegd, bekrachtigen.

Mooie vondst van Langbroek, zo als er wel meer waren tijdens de vergadering. Zoals van Marle, die er op wees dat een amendement op de voorjaarsnota in strijd was met de daarover gemaakte afspraken.

Meestal worden raadsleden met procedurele zaken om de oren geslagen. Nu gebeurde het eens in omgekeerde richting. Verheugende ontwikkeling.

Bonuspunten
Bonuspunten

Maar waar ik natuurlijk naar uitkeek was de behandeling van de brief aan Kamper. De inhoud ervan is natuurlijk onbekend aan de gewone sterveling maar zal vroeg of laat wel eens opduiken. Vrijwel iedereen kon zich verenigen met de inhoud, maar Snoek (SP) verdient bonuspunten met zijn suggestie de laatste alinea te schrappen.

Omdat dit gewone burgers zou kunnen ontmoedigend contact op te nemen met de raad. Een mooie gedachte, die bij collega raadsleden op niet al te veel sympathie kon rekenen.

Voor dat je het weet beginnen Jan en Alleman naar de raad te schrijven en dan is het hek van de dam leek daarbij de leidende gedachte. Die alinea bleef dus staan, maar de schade blijft gelukkig beperkt. De brief gaat namelijk alleen naar Kamper.

Maar wat me een beetje teleurstelde was dat iedereen om de kern van de zaak bleef heen draaien. Die bestaat er volgens mij uit, dat je als gemeente niet moet dreigen met dingen die je toch niet kunt uitvoeren. In dit geval een gebiedsverbod voor de begraafplaats.

Je schept daarmee een “pak me dan, als je kan” situatie waar niemand verder beter van wordt. Spierballenbeleid in optima forma, dat behoudens  Quasten en Langbroek, kennelijk door iedereen wordt gedeeld.

Weinig gelukkig
Weinig gelukkig

Ook de opmerking van Kooiman (CU/SGP) vond ik in dit verband weinig gelukkig. De CU/SGP had Kamper lange tijd de hand boven het hoofd gehouden, maar vond nu dat hij te ver was gegaan. Weinig gelukkig, maar wel eerlijk natuurlijk.

Politiek bedrijven komt feitelijk neer op “iemand de hand boven het hoofd houden tot het niet langer kan”. Het fundament van elke coalitie.

Tot slot liet Baas weten dat (hoewel hij persoonlijk werd aangesproken) hij zijn uitspraken gedaan had als functionaris van de gemeente.

Inderdaad, en de kernvraag is dus, met welk recht denkt de gemeente (zonder tussenkomst van de rechter) een inwoner een gebiedsgebod op te kunnen leggen.

Maar als zo vaak werd zo’n vraag niet gesteld en hoefde dus ook niet beantwoord te worden.

Belachelijk

Persoonlijke kwestie
Persoonlijke kwestie

Het NHD tekent uit de mond van gemeentewoordvoerster Wendy Pranger op, dat de concept-antwoord van het college op de brief van Jaap Kamper niet openbaar zal worden gemaakt.

Het gaat hier immers over een persoonlijke kwestie, waarover verder geen uitspraken worden gedaan.

Dat lijkt me een ingewikkeld uitgangspunt voor de openbare behandeling van dit stuk vanavond.  Maar we zullen zien, of beter gezegd “horen”, wat daar van wordt waargemaakt.

Bovendien, was het niet burgemeester Baas die via het NHD de publiciteit zocht door pontificaal te verklaren dat hij Kamper een begraafplaatsverbod had opgelegd. En dat de gemeente,  indien Kamper dat zou overtreden, een civielrechtelijke procedure zou aanspannen.

Veel persoonlijker kan het worden dacht ik zo, dus vanwaar nu opeens die terughoudendheid?

Dit soort van verboden zijn trouwens niet uniek. Ook van der Leek kreeg te maken met een verbod nog langer contact op te nemen met het stadhuis over de kwestie waarin hij van mening verschilde met de betrokken ambtenaar.

We mogen hier dus gerust spreken van beleid.

Kom je er met de betreffende ambtenaar niet uit, dan wordt er gewoon een verbod opgelegd en dat terwijl een meerderheid van de raad (kort geleden) in haar wijsheid besloten heeft om de onafhankelijke klachtencommissie op te heffen.

Maar de kern van de zaak is natuurlijk, keurt de raad deze vorm van beleid goed?

Vindt zij het normaal en wenselijk, dat burgers die klachten formuleren over gemeentelijke procedures te lijf worden gegaan met gebiedsverboden en dreigementen over civiele procedures.

langbroek.jpgAls we zien met welk een omzichtigheid de Nijs werd benaderd, dan valt er een verschil te bespeuren.

Maar een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de raad zelf. Langbroek heeft geprobeerd de kwestie bespreekbaar te maken maar heeft daarbij weinig medestanders gevonden.

Dus ik ben benieuwd naar de uitkomst van vanavond. Keurt de raad in meerderheid het tot dusver gevoerde beleid af, of verschuilt men zich weer (als gebruikelijk) achter de brede rug van het college.

Het verzoek van Kamper zelf, financiële bijstand voor het voeren van een procedure tegen de gemeente, is natuurlijk niet serieus te nemen.

Je kunt als raad, nadat je het tot dusver gevoerde beleid hebt goedgekeurd, moeilijk geld ter beschikking stellen om het door de rechter te laten afkeuren.

Of misschien beter gezegd, je kunt het wel (omdat in Enkhuizen vrijwel alles mogelijk is) maar je maakt jezelf natuurlijk wel onsterfelijk belachelijk.

Bluffende Burgemeesters

Vragen
Vragen

Eens in de zoveel tijd loop je als gemeente aan tegen iemand die NIET bang is en zijn poot stijf houdt. Dirk van der Leek was  zo iemand. Hij weigerde te accepteren dat de schuur naast zijn woning tot huis was bestempeld, terwijl alle beschikbare documenten het tegendeel beweerden.

Er moest (na 7 jaar strijd, waaronder een stadhuisverbod) een een rechter aan te pas komen om zijn gelijk te vast te stellen en zelf toen nog kwam wethouder Boland naar buiten met de opvatting dat de gemeente slechts voor 60% in het ongelijk was gesteld.

Gelet op de dikte van het dossier moet de hele kwestie gemeente ruim een ton hebben gekost, maar vragen daarover (van raadslid Langbroek) leverden uiteraard geen bevredigend antwoord op.

Men wist het niet meer, gegevens werden niet bijgehouden, U kent dat wel. De gebruikelijke excuses, waar je als burger nooit op mag terugvallen, want dan heb je bij voorbaat al ongelijk.

Uiteindelijk kwamen er wel excuses van wethouder Wijnne, maar alleen voor het geval de gemeente iets verkeerd had gedaan en daar zijn  ze dus nog steeds niet van overtuigd.

Het toeval wil dat Langbroek zich ook bezig houdt met een andere burger die verzet aantekent tegen de gemeente. Oud-beheerder van de begraafplaats Kamper.

Ik heb de kwestie alleen maar gevolgd via krantenberichten en ken dus ook de details niet, maar de gemeenteraad van aanstaande dinsdag behandeld een tweetal van zijn brieven.

De reactie daarop van het college staat dan weer niet in de agenda te lezen, maar het laat zich raden, dat de raad wordt geadviseerd om Kamper met een kluitje het riet in te sturen.

Dat is nu eenmaal de standaard procedure waar het lastige burgers betreft.

Bluffen
Bluffen

Nu staat me de kwestie (ook na het lezen van de brieven van Kamper) me niet helemaal helder voor de geest, maar Kamper maakt het me wel heel erg makkelijk door te stellen dat burgemeester Baas zich schuldig maakt aan stelen.

Dat lijkt me een strafbaar feit, dat onverwijld gemeld dient te worden aan het OM (die over de strafbare feiten gaat) maar die deze aangifte ongetwijfeld niet in behandeling zal nemen, omdat burgemeesters nu eenmaal overal de baas over zijn, maar tegelijkertijd zelden ergens verantwoordelijk voor.

Dat blijkt bij nader beschouwing dan altijd weer de gemeenteraad te zijn.

Maar goed, Kamper wil nu dat de raad hem een krediet verschaft, zodat hij de het tegen hem ingestelde begraafplaatsverbod kan aanvechten bij de rechter. Dat lijkt me mijl op zeven. De raad kan natuurlijk ook gewoon besluiten om het (door de burgemeester ingestelde) begraafplaatsverbod te herroepen.

Daarmee lijkt me een deel van de kou uit de lucht. Lijkt me ook verstandig om dat te doen, want gebiedsverboden is een bevoegdheid van rechters en niet van burgemeesters. Burgemeesters die denken dat ze wel over dat soort bevoegdheden beschikken worden (voor zover ik weet) genadeloos door rechters terug gefloten.

Als Baas serieus overweegt Kamper een gebiedsverbod op te leggen, dan dient hij een dergelijk verzoek bij de rechter in te dienen en die zal dan (na afweging van alle feiten en omstandigheden) beslissen of hij instemt met dat verzoek.

Mijn inschatting is, dat de kans daarop nihil is en dat burgemeester Baas bluft.

Dat neemt niet weg, dat ik de verdere ontwikkelingen in deze kwestie (op afstand) met belangstelling zal blijven volgen.

Los kanon

kanonIn het NHD lees ik dat we in Enkhuizen tot na het weekend zullen moeten wachten voordat er helderheid komt over het te vormen college.

Begrijpelijk, want het lijkt me niet eenvoudig om uit uit 9 partijen een een coalitie te smeden.

Jammer alleen dat dit Pim,Pam,Petten om de macht in Enkhuizen altijd met de grootst mogelijke geheimzinnigheid wordt omgeven.

Worden we tijdens de verkiezingstijd bijna dagelijks gemolesteerd om kennis te nemen van de geweldige plannen waarover men beschikt,  nu het aankomt op de uitwerking ervan gebeurt dat altijd onder de grootst mogelijke geheimzinnigheid.

Het bericht in het NHD vermeld dat 3 partijen niet zijn uitgenodigd voor een tweede gespreksronde, waaruit men voorzichtig kan concluderen dat de SP in ieder geval niet werkt aan een brede coalitie.

Links en rechts zijn in Enkhuizen wat zetelaantal betreft even groot. Tot links (op sociaal economisch terrein) reken ik, SP, PvdA, LQ en CU.  Terwijl (alweer op sociaal economisch terrein) VVD, D66, NE en het CDA tot “rechts” behoren. HEA behoort wat mij betreft tot de buitencategorie.

Kortom links en rechts houden elkaar in Enkhuizen in evenwicht en dan zou je er voor kunnen kiezen om dat tot uitdrukking te brengen in de samenstelling van het college.

In dat geval ontkom je er dus bijna niet aan om de andere grote winnaar van de verkiezingen (D66) uit te nodigen voor deelname aan de coalitie.

langbroek-1In het NHD lees ik dat dit niet is gebeurd en D66 voorlopig buitenspel wordt gehouden. Verstandig? Ik weet het niet.

Vier jaar gelden zette de SP zichzelf buitenspel en dat heeft de daarop volgende jaren tot de nodige spanningen geleid en culmineerde uiteindelijk in een wisseling van de wacht.

Dat risico lopen we nu natuurlijk opnieuw als er nu krampachtig een coalitie over  “links” wordt geconstrueerd.

Dat wordt sowieso een minderheidscoalitie (net als een coalitie over “rechts”) waarbij Langbroek de rol van los kanon mag spelen.

Lekker bezig

Stella 3Eerlijk is eerlijk, lijst Quasten is de laatste tijd lekker bezig. Eerst al die prijs voor Stella in het sportdebat, maar ook haar vragen over de puinruimdag om in aanmerking te mogen komen voor hulp bij de schuldsanering waren recht in de roos.

Dat laatste zal wel niet bedacht zijn door onze 100% sociale wethouder, maar aan de andere kant is hij ook niet van de subtiele aanpak. Getuige zijn “rupsje nooit genoeg”. Maar Lijst Quasten heeft gelijk, deze vorm van benadering van mensen met schulden is ronduit verkeerd.

Ook Hans Langbroek timmert lekker aan de weg. Eerst al vragen over de kosten van kwestie Burgwal. Ik heb daar hier ook al over geschreven en mijn schatting kwam toen op een ton.

langbroek-1Verder heeft Langbroek zich opgeworpen voor wat betreft de belangen van oud begraafplaatsmedewerker Kamper. De details van het conflict ken ik niet.

Wel weet ik dat je als burgemeester niet iemand kan verbieden om op een begraafplaats te komen. Daar moet een rechter aan te pas komen. Niet zo’n slimme zet dus om daar mee te dreigen.

Dan krijg je al snel een spelletje “pak me dan”, dat via de media wordt uitgevochten. Met als uiteindelijk verliezer de burgemeester.

Maar al met al toch mooie tijden voor raadsleden die hun rol als volksvertegenwoordiger serieus nemen en onze regenten op hun tekortkomingen wijzen. Ik hoor dat natuurlijk niet te zeggen, want het zijn in zeker opzicht concurrenten van me, maar het moest me toch even van het hart.

Trefzeker

noormanTrefzeker vond ik ook de opmerking van Noorman (CU/SGP). Wij roepen de burgers (via de routekaart) wel op om flexibel te zijn, maar hoe flexibele zijn we (de gemeente) eigenlijk zelf.

“Hebben we eindelijk een groepje ondernemers die wat willen, dan worden ze onmiddellijk terug gefloten omdat hun activiteiten buiten het kerngebied detailhandel ligt.”

Ik neem aan dat Noorman doelde op de groep ondernemers die in de Paktuinen iets van de grond wilde tillen, maar daarvoor van de gemeente geen toestemming kregen.

Lijkt een beetje op mijn bezwaar dat ik tegen de routekaart formuleerde. Je kunt wel winkels in de winter wel willen ombouwen tot werkplaatsen en dan in de zomer weer het omgekeerde doen, maar hoe staat het met de vergunningen en hoe snel is de overheid dan.

Misschien dat je voor het beginnen van een nagelstudio of een hondentrimsalon geen vergunning nodig hebt, maar helemaal zeker ben ik niet.

langbroek-1Ook Langbroek (die lekker op dreef was afgelopen dinsdag) deed zijn duit in het zakje. Hij meende dat je door door de hele stad economische activiteiten zou moeten kunnen opstarten.

Maar we hebben net de bestemmingsplannen voor de binnenstad opgesteld wierp Stella Quasten tegen. Dan veranderen we die weer riep Hans koelbloedig. En inderdaad, een besluit is zo genomen.

Het is ook een beetje mijn bezwaar tegen de routekaart. Het is niet zo moeilijk om een foldertje te maken met veel plaatjes en mensen op te roepen om toch vooral flexibel te zijn, maar uiteindelijk loopt alles toch weer vast op een overmaat aan regelgeving en stroperige procedures.

Alhoewel, lean management zou daar natuurlijk (voor de zoveelste keer) een einde aan hebben moeten gemaakt. Zijn we daar trouwens al mee klaar of wordt er op dat aspect nog druk geoefend?

Digitaal parkeren.

langbroek.jpgHans Langbroek heeft zich tegenstander verklaard van digitaal parkeren en ook Stella Quasten is samen met tal van andere fracties tegen,  met als gevolg dat het college verzocht zal worden haar raadsvoorstel terug te nemen.

Althans dat was de uitkomst van een verwarde discussie in de commissie grondgebied afgelopen dinsdagavond.

De klemmende vraag is natuurlijk, wat is digitaal parkeren. Langbroek is een meester in het samenvoegen van twee begrippen, waarvan vervolgens bijna niemand weet wat het nieuwe begrip inhoud. Zo ook met digitaal parkeren. Wat is dat eigenlijk?

Het door het B&W gedane voorstel komt er op neer dat men de gegevens (die men tot dusver invulde op een formulier) nu invult op een website zodat er niet langer de tussenkomst van een gemeenteambtenaar nodig is om die gegevens onder te brengen in een gemeentelijke database.

Dat zelfde doe ik als ik mijn belasting invul of iets bestel via het internet, dus (wat mij betreft) geen reden tot paniek.

Wat er wel verandert is de wijze waarop de gemeente gaat controleren of men in het bezit is van een parkeervergunning. Men doet nog even of men nog niet weet wat men moet doen, maar dat is het gevolg van een bestuurscultuur die ik ook wel ambtelijk achterbaks noem.

De bedoeling daarvan is de gemeenteraad te verleiden een besluit te nemen, waarna men vervolgens pas de logische gevolgen van dat besluit aan de Raad worden voorgelegd onder het motto, U heeft toen A gezegd, dan moet U nu B zeggen.

Omdat de papieren vergunning vervalt, is controle op het bezit van een vergunning alleen maar mogelijk door een systeem dat kentekens herkent en ze vergelijkt met de kentekens die zich in de gemeentelijke database bevinden.

stella3Is dat niet het geval, dan is er voor het betreffende automobiel geen parkeervergunning aangevraagd en kan er bekeurd worden.

De apparatuur die daartoe in staat is, is al geruime tijd beschikbaar.

Het gaat dus op een gewijzigde manier van controleren of men beschikt over een parkeervergunning. Keek men vroeger naar de vooruit, nu kijkt men naar het kenteken. Waarom noemen we dit opeens digitaal parkeren en waarom is dit opeens een dramatische verandering van de oorspronkelijke opzet.

Ik heb geen idee en snap ook niet waarom de gemeente zo geheimzinnig doet over de manier waarop zij in de toekomst wil controleren of men al dan niet in bezit is van een parkeervergunning.

Ik vermoed dat de kosten van die controle apparatuur nogal tegenvallen en dat men de raad daarmee pas op een later tijdstip (nadat het besluit tot digitalisering is genomen) wil confronteren.

Maar nogmaals, waarom iedereen dit digitaal parkeren noemt is me een raadsel.

%d bloggers liken dit: