Parameters

noormanIn mijn herinnering begon oud raadslid Arno Noorman er over tijdens de discussie over het krediet voor de introductie van LEAN-management. Dat was een uitgave van € 350.000, – , maar dat was helemaal niet erg, want dat bedrag was (een jaar na introductie) door structurele bezuinigingen weer verdiend.

Het zelfde gold voor bezuinigingen als gevolg van het opheffen van de buitendienst.

Vaak naar gevraagd door oud raadslid Bokhove, maar nooit aangetoond. En dan komt het college (in de nieuwste programmabegroting) met het voorstel  om het stadskantoor voor € 300.000,- te verbouwen.

Helemaal niet erg  laat gemeente-secretaris Reus het NHD optekenen, want dankzij deze verbouwen worden nieuwe werkwijzen mogelijk waarmee jaarlijks € 600.000,- worden bespaard.

Allemaal uitgaven aan de ambtelijke organisatie waarvan voorspelt wordt dat ze besparingen zullen opleveren, zonder dat er in een later stadium kan worden aangetoond dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

LEAN-management werd betaald vanuit de reserve en die is niet gegroeid, maar alleen maar afgenomen.

Arno Noorman vroeg destijds om een set parameters aan de hand waarvan je de gemaakte vorderingen zou kunnen afmeten. Zoiets kun je wel aan het college vragen, maar als je die vraag niet blijft herhalen, dan gebeurt er nooit wat.

Het college heeft er namelijk geen enkel belang bij dat de raad inzicht krijgt in wat ik “de ambtelijke keuken” zou willen noemen. Liever werkt men met zogenaamde benchmarks waaruit verder weinig valt af te leiden.

We mogen weten hoeveel inwoners Enkhuizen telt en hoeveel daarvan het financieel moeilijk hebben. Hoe groot het oppervlak van de gemeente is en hoeveel daarvan water is.

Maar waar het tot dusver steeds ontbreekt is concrete getallen over de bedrijfsvoering.  Anders gezegd, hoe groot is de ambtelijk organisatie.

Niet alleen maar aantallen en ook verdeelt naar functieniveau en loonsom. Zonder die gegevens kan er naar hartenlust blijven worden gegoocheld met extra uitgaven voor de organisatie en de extra besparingen die dat zullen opleveren.

Het is een onthutsend idee dat de raad voortdurend kredieten beschikbaar stelt voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar verder geen enkel idee heeft wat die verbeteringen uiteindelijk hebben opgeleverd. Maar dat is, vrees ik, toch de feitelijke stand van zaken.

Afwachten

Nieuw_collegeGisteravond laatste “normale” vergadering van de raad in haar oude samenstelling, dat eindigde in een partijtje borstklopperij dat zijn weerga niet kende.

Men was tevreden over het college, maar vooral ook met zichzelf. Er waren dingen in gang gezet, ter hand genomen en besloten. De sfeer in de raad was aanzienlijk verbeterd. Kortom gezelligheid troef.

Arme Emile van Marle (D66) probeerde nog wat kritische opmerkingen te maken (wat overigens niet erg lukte), maar kreeg voor straf meteen het predicaat “zuur” opgedrukt.

Zo gaat dat in de Enkhuizer raad. Als je afwijkt van de algehele opinie, wordt je al gauw als zuurpruim bestempeld en wie wil dat nu achter zijn naam hebben.

VVD, CDA en NE hielden zich koest. Begrijpelijk waarom zou je andere partijen (met wie je straks coalitiebesprekingen moet voeren) ergeren.

Er was ook nog een door “links” ingediende motie waarin gevraagd werd het sociale beleid van de gemeente tot na de verkiezingen te bestendigen. Aangenomen natuurlijk, hoewel CU/SGP opmerkelijk genoeg tegenstemde.

Beetje verkiezingspropaganda vond ik zelf, maar we zien gauw genoeg of het nieuwe college deze motie ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Als je de huidige coalitie partijen  mocht geloven, dan zijn alle (financiële) problemen rond het Enkhuizerzand,  de Immerhorn, het SMC,  Drommedaris en het stadsonderhoud opgelost. Dat zullen ze tot de verkiezingen nog wel even volhouden. Totdat (na de verkiezingen) de werkelijkheid weer zal toeslaan en het besef doordringt dat het in gang zetten van dingen niet hetzelfde is als dingen realiseren.

Noorman (CU/SGP) sprak in dat opzicht waarschuwende woorden. Ik vrees dat hij gelijk gaat krijgen en dat het nieuwe college gedwongen zal zijn uit een heel ander vaatje te tappen, dan men tot dusver heeft gedaan.

Samengevat was het dus een feestelijke bijeenkomt waarbij men het college (en zichzelf natuurlijk) een ruime voldoende gaf. Nu maar afwachten of de kiezer dat ook vindt.

Schijnheiligheid

Nadat dat Stella met enige stelligheid beweerde dat destijds (13 november 2012) Jan Franx de knuppel in het hoenderhok had gegooid, wat uiteindelijk geleid had tot het terugtreden van het college besloot ik de vergadering nog maar weer eens af te luisteren.

Dat zou de geïnteresseerde lezer ook eens moeten doen.   http://enkhuizen.notubiz.nl/vergadering/archief/29442/#ap6495506  Het audioverslag duurt niet al te lang. 48 minuten.

Er zijn twee amendementen op de begroting ingediend. Eén van de coalitiepartijen en één van de oppositie aangevuld met CU en GL.

Namens de coalitie voert D. Stomp (VVD) het woord, namens de oppositie Noorman (CU/SGP).

De toelichting van de amendementen bevat weinig spectaculairs, zij het dat Stomp zich beklaagd over het feit dat hij niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het oppositieamendement.

Hij kondigt aan daar mogelijk consequenties aan te verbinden.

Dan volgen de reacties van het college op de amendementen. Ook hier het gebruikelijke tegensputteren, en betreuren van, maar verder weinig bijzonders. Dan volgt er een schorsing aangevraagd door de coalitiepartijen.

noormanDirect na de schorsing neemt Stomp het woord herhaalt dat de coalitie zich buitengesloten voelt en stelt daarop vast dat de coalitiepartijen zich uit de coalitie zullen terugtrekken. Hij erkent dat dit eigenlijk niet kan, maar dat men besloten heeft het vertrouwen in het college op te zeggen.

Hij zal dat later wijzigen in het intrekken van de steun. Wijchers(NE), na zijn gebruikelijke sneer richting SP, doet hij hetzelfde en ook Visser trekt zijn steun voor het college in.

Op dat punt verwacht je enige wijze woorden van de voorzitter, waarbij hij de raad wijst op de mogelijke gevolgen van hun optreden.

Ik heb dat al eens gememoreerd. Toen de oppositie weigerde een begroting te steunen. Dat had verder geen enkele consequentie, maar burgemeester en griffier gingen vol op het orgel in het NHD over dit onverantwoordelijke gedrag.

De theorie hierachter is, dat je mag proberen een begroting door middel van een amendement te wijzigen, maar lukt je dat niet, dan behoor je het verlies te nemen en de begroting goed te keuren. Maar deze keer leek die gedragsregel plotseling niet te gelden.

Een minderheid weigerde zich te conformeren aan de meerderheid van de raad en bracht vervolgens dan maar het college ten val. Geen woord van de burgemeester.

baasMaar zelfs bij het terugtreden van het college kun je vraagtekens plaatsen. Het college had makkelijk uit de schorsing terug kunnen komen met de mededeling het te betreuren was dat de coalitiepartijen haar niet langer wilde steunen.

Maar dat de meerderheid van de raad dat nog wel deed en dat het nu eenmaal haar taak was om de de wens van de meerderheid uit te voeren.

Dat is allemaal niet gebeurd.

Bij het beluisteren van het audioverslag wordt duidelijk dat VVD/D’66 en haar coalitiegenoten aanstuurden op een breuk en dat B&W dankbaar gebruik maakte van de mogelijkheid die hen werd geboden.

Het meest ergerlijke aan deze gang van zaken is dat men, dit doende, de Enkhuizer bevolking opzadelde met een extra kostenpost van een paar ton.

Enerzijds ach en wee roepen over de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen en anderzijds een extra kostenpost creëren omdat je ego is gekwetst, maakt dat mensen zich afwenden van de politiek. Het is een vorm van schijnheiligheid die ook nauwelijks te verdragen is.

Klein bier

https://twitter.com/ArnoNoorman/status/424250978905640960

Raadslid Noorman (CU/SGP) stelt vast dat SMC, Uilenbanen en de Drom klein bier zijn vergeleken met wat ons te wachten staat met de transities in het sociale domein en vraag  zich af wanneer ik daar aandacht aan besteed op mijn blog.

Om te beginnen waren de projecten SMC, Uilenbanen en de Drom geen opgelegde maatregelen (zoals de transities) maar vrije keuzes van de Enkhuizer raad zelf.

noormanDe kosten van die keuzes zijn voorlopig 3,5 miljoen voor het SMC, 0,5 miljoen voor de Uilenbanen en een nu nog onbekend bedrag voor de Drommedaris (maar ga er maar van uit dat er nog een miljoen bij moet). Dat zou ik geen klein bier willen noemen.

Bij al deze keuzes was de CU/SGP in positieve zin betrokken, wat in dit geval betekent dat men vóór stemde.

Persoonlijk vind ik, dat als je in het verleden zo lichtvoetig bent omgesprongen met de financiële positie van Enkhuizen (en CU/SGP staat daar zeker niet alleen in)  je met enige terughoudendheid zou moeten praten over je toekomstige opvattingen.

Maar politici zijn als geen ander in staat om een falend verleden te verbergen achter een glorieuze toekomst of in dit geval een nieuwe boeman.

Die boeman is de rijksoverheid die taken in het sociale domein gaat over te dragen aan de gemeenten. In essentie zijn alle gemeenten daar blij mee. Al was het maar omdat het status verhogend werkt.

Waar ze niet blij mee zijn, is de hoeveelheid geld die ze krijgen om die taken uit te voeren.  Maar zo ken ik er nog wel een paar. Thuishulp bijvoorbeeld.

Die wordt ook gevraagd hetzelfde werk voor minder te doen.

Dat de specialisten in de jeugdzorg hetzelfde werk voor minder geld moeten doen  lijkt me onomkoombaar. Ze zullen worden ontslagen, maar omdat de hoeveelheid werk hetzelfde blijft, zullen ze op basis van minder gunstige voorwaarden weer worden ingehuurd.

Dat heet flexibiliteit en gebeurt in elke bedrijfstak. Nu dus ook bij de semi-overheid.

De vraag lijkt me of de beheersmaatregelen die de lokale overheden (in regionaal verband) treffen de toets der kritiek kunnen doorstaan. Dit in vergelijking tot de beheersmaatregelen waarover de rijksoverheid beschikte. Eerlijk gezegd heb geen idee, maar daarin sta ik niet alleen schat ik.

Ik schreef daar hier ook al over. Maar wat me wel is opgevallen is, dat bij het formuleren van de beheersmaatregelen de formele adviesorganen die men heeft ingesteld (de WMO raad) niet zijn geraadpleegd. Althans niet in Enkhuizen.

Merkwaardige gang van zaken. Je tuigt een WMO raad op die je moet adviseren, maar voor dat je advies hebt ingewonnen ga je als al raad besluiten zitten nemen.

Trefzeker

noormanTrefzeker vond ik ook de opmerking van Noorman (CU/SGP). Wij roepen de burgers (via de routekaart) wel op om flexibel te zijn, maar hoe flexibele zijn we (de gemeente) eigenlijk zelf.

“Hebben we eindelijk een groepje ondernemers die wat willen, dan worden ze onmiddellijk terug gefloten omdat hun activiteiten buiten het kerngebied detailhandel ligt.”

Ik neem aan dat Noorman doelde op de groep ondernemers die in de Paktuinen iets van de grond wilde tillen, maar daarvoor van de gemeente geen toestemming kregen.

Lijkt een beetje op mijn bezwaar dat ik tegen de routekaart formuleerde. Je kunt wel winkels in de winter wel willen ombouwen tot werkplaatsen en dan in de zomer weer het omgekeerde doen, maar hoe staat het met de vergunningen en hoe snel is de overheid dan.

Misschien dat je voor het beginnen van een nagelstudio of een hondentrimsalon geen vergunning nodig hebt, maar helemaal zeker ben ik niet.

langbroek-1Ook Langbroek (die lekker op dreef was afgelopen dinsdag) deed zijn duit in het zakje. Hij meende dat je door door de hele stad economische activiteiten zou moeten kunnen opstarten.

Maar we hebben net de bestemmingsplannen voor de binnenstad opgesteld wierp Stella Quasten tegen. Dan veranderen we die weer riep Hans koelbloedig. En inderdaad, een besluit is zo genomen.

Het is ook een beetje mijn bezwaar tegen de routekaart. Het is niet zo moeilijk om een foldertje te maken met veel plaatjes en mensen op te roepen om toch vooral flexibel te zijn, maar uiteindelijk loopt alles toch weer vast op een overmaat aan regelgeving en stroperige procedures.

Alhoewel, lean management zou daar natuurlijk (voor de zoveelste keer) een einde aan hebben moeten gemaakt. Zijn we daar trouwens al mee klaar of wordt er op dat aspect nog druk geoefend?

Doodmoe

DromHeette het gisteren nog dat er (volgens burgemeester Baas) geen financiële eisen richting Stichting de Drom waren geformuleerd. Vandaag lees ik in het NHD dat men verwacht dat er minstens € 375.000,- door de stichting op tafel wordt gelegd.

Doodmoe wordt ik daarvan. Vandaag dit en morgen dat. Waarom kunnen ze nu nooit eens meteen zeggen hoe de vork in de steel zit .

Maar wel meteen gepikeerd als je er blijk van geeft te twijfelen aan hetgeen er wordt beweerd. Dan wordt onmiddellijk de integriteitskaart getrokken.

Maar goed. De stichting zegt op haar website € 750.000,- in kas te hebben. Als daar nog  € 375.000,- van af moet hebben ze weer geen geld om de inrichting te bekostigen.

Kortom, kommer en kwel voor zowel de Stichting als de gemeente, die volgens mij ook nog de nodige meerkosten voor haar kiezen zal krijgen.

Maar het ergerlijke aan dit alles is natuurlijk dat het allemaal was te voorzien. Oud-raadslid Bokhove bevestigd in een aantal reacties op mijn blog dat ook hij van mening was dat hier een financieel kaartenhuis werd geschapen.

Onbegrijpelijk dat er telkens weer een meerderheid bleek te zijn die daar genoegen mee nam. Konden die niet rekenen? En zo nee, hoe verstandig is het om mensen die daar blijk van hebben gegeven opnieuw als raadslid te kiezen.

In dit dossier is niet alleen de ommezwaai van de SP onbegrijpelijk, maar ook de rol van Noorman (die in de huidige raad geldt als de man met het meeste financiële inzicht) laat zich moeilijk omschrijven.

Als ik me niet vergis liet hij tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp weten dat hij alle deskundigen had geraadpleegd en dat die hem hadden verzekerd dat alles in orde was en dat hij daarom als raadslid niet anders kon dan instemmen met de plannen.

Die deskundigen waren volgens mij gewoon belanghebbenden. De projectleider, die tot op dat moment een vrolijke duit aan het project had verdiend en daar best nog wel even mee door wilde gaan en de voorzitter van de stichting, die het ook prima vond dat er op kosten van de gemeenschap een donkerbruin café zou worden gerealiseerd dat hij dan weer commercieel zou kunnen uitbaten.

Mijn inschatting is, dat in ruil voor het geruisloze vertrek van Boland, SP en CU zijn lievelingsproject  zouden steunen. Anders gezegd, SP en CU kregen hun wethouders en wij mogen opdraaien voor de kosten van het debacle dat het Drommedaris project uiteindelijk zal opleveren.

Bakzeil halen

noorman2Gisteren weer eens ouderwets avondje politiek bijgewoond. Met ouderwets bedoel ik een inleider die verslag doet van zijn belevenissen gedurende  de afgelopen maanden en een aandachtig toeluisterende zaal.

De CU/SGP had haar leden uitgenodigd om kennis te maken met de kersverse wethouder Gerrit Wijnne uit Elburg. Daaraan vooraf ging een uiteenzetting van raadslid Noorman over de aanleiding en het verloop van wat hij noemde de “bestuursimpasse”.

Hij nam daarvoor de tijd, waarschijnlijk in de veronderstelling dat het overgrote deel van zijn publiek uit getrainde luisteraars bestond. Mensen die hun hand niet omdraaien voor een preek van een half uur of meer.

Aanwezig waren ook voorlieden van andere partijen die deel uitmaken van de coalitie. Zoals Stolk, Raven en Quasten.

Het betoog van Noorman bevatte voor mij weinig nieuwe elementen.

De wat grimmige sfeer tijdens de raadsvergadering van 13 november was we ook tijdens het beluisteren van de radiouitzending niet ontgaan. Maar een klein detail was toch nieuw voor me.

Op weg naar de raadszaal was het Noorman opgevallen dat de coalitiepartijen de wethouderskamer van Jan Franx waren uitgekomen. Kennelijk had men daar de marsorders in ontvangst genomen. Wat die precies inhielden weet ik natuurlijk niet, maar ik neem aan dat Franx mij daar tijdens het beloofde kopje koffie wel over zal informeren.

janfranx_2Hoewel, Franx heeft ook al aangekondigd dat hij tijdens het officiële afscheid op 31 januari in de Westerkerk opening van zaken zal geven en het kan dus zo maar zijn, dat het in het vooruitzicht gestelde kopje koffie nog even niet doorgaat.

Terug naar 13 november en de collegepartijen die in de wethouderskamer hun instructies in ontvangst namen.

In een duaal systeem moet je zoiets als college en collegepartijen eigenlijk niet willen, maar dat besef lijkt in Enkhuizen te ontbreken.

In het verleden heb ik met enige regelmaat tweets naar buiten zien komen waarin wethouders verklaarden onderweg te zijn naar fractievergaderingen.

Foute boel, de meerderheid denkt dan al gauw dat ze beter geïnformeerd zijn dan de rest en gaat zich er ook naar gedragen. Domme fout van het college dat zich op die manier verzekeren wil van een makkelijke meerderheid.

Laten we hopen dat het nieuwe college niet dezelfde fout maakt. In een democratie behoort er een gezonde spanning te zijn tussen het bestuur en zij die geacht worden haar te controleren. Het is geen ramp als die spanningen van tijd naar buiten komen en ook geen ramp als het dagelijkse bestuur van tijd tot tijd bakzeil moet halen.

Korenmaat

https://twitter.com/ArnoNoorman/status/290917544255176704

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat raadslid Noorman aanzienlijk relaxter reageert op Doorgestoken kaart dan het ex-raadslid Bokhove, dat voorheen bekent stond om zijn analytische geest, maar sinds zijn verblijf in Engeland is veranderd in een opgewonden standje.

Noorman zegt in zijn tweet dat hij op 13 november verrast was door het optreden van de coalitie en ik neem dan ook van hem aan, maar dat zegt verder niets over de voorgeschiedenis.

Ik heb steeds mijn bericht van 1 november als beginpunt genomen. Waarin ik stel dat Boland een loopje heeft genomen met het budgetrecht van de Raad.

De voornaamste betekenis van dat bericht is, dat iedereen die mijn blog leest kon weten, dat aan het politieke leven van wethouder Boland een einde was gekomen.

Maar het is niet onwaarschijnlijk dat een scherpzinnig raadslid als Noorman al eerder tot dezelfde conclusie was gekomen.

Ik publiceer mijn conclusies op een weblog. Noorman beschikt over andere mogelijkheden tot communicatie en ik vind het daarom waarschijnlijk dat hij een signaal aan burgemeester Baas heeft afgegeven. Dat signaal zal er inhoudelijk op zijn neergekomen dat, als Boland niet uit eigen vrije wil zou terugtreden, hij op 4 december in grote moeilijkheden zou komen.

noorman2De burgemeester zal niet geaarzeld hebben dit signaal aan Boland door te geven, omdat het gewicht er van moeilijk kan worden onderschat.

Hoewel Boland er in het verleden nog wel eens in is geslaagd raadsleden te overbluffen, lijkt me Noorman op financieel terrein van zijn standpunt af te brengen, net iets te hoog gegrepen voor hem. Te meer daar Noorman beschikte over de beslissende stem. Pluim volgt gewoonlijk Noorman als het gaat over financiële zaken.

Het afgegeven signaal is begrepen en Boland heeft er naar gehandeld. Alleen de manier waarop hij terugtrad heeft Noorman cs verrast, maar dat het hier om een doorgestoken kaart ging was voor iedereen eigenlijk vanaf het eerste moment duidelijk.

Dat men vervolgens in de daarop volgende vergadering naar goed christelijk gebruik “genade voor recht” heeft doen laten gelden was nog niet bij me opgekomen. Naar ik aanneem vanwege een gebrek aan christelijke opvoeding.

Aldus mijn theorie, hypothese (of hoe je het ook noemen wilt) over de gang van zaken die geleid hebben tot het aftreden van het college.

Ik zie in het bovenstaande niets dat het waard is om krampachtig te verzwijgen. Je zou daar normaal over moeten kunnen praten en de verwijten die Bokhove in dat opzicht maakt begrijp ik dan ook niet.

Evenmin begrijp ik iets van de geheimzinnigheid waarmee zijn opvolger het informatie- en formatieproces heeft menen te moeten omringen. Maar ook Noorman heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. In dat verband wijs ik graag op het advies om je licht niet onder een korenmaat te zetten. Knipogende emoticon

Blind Varen

noorman2Een aardig voorbeeld van mooi praten vond ik op de website van de ChristenUnie/SGP.

Arno Noorman, die vanwege zijn werk bij de Nederlandse Bank, binnen de Raad geldt als autoriteit op financieel gebied verklaart hier dat het uit de begroting verwijderen van € 22.000.- (kapitaalasten voor de verbouwing van de Drom) voortvloeit uit het feit dat er op dat punt nog geen besluit was genomen en dus ook nog niet in de begroting thuis hoorde.

Noorman stelt dat het college deze fout erkent in haar raadsbrief van 27 november. Dat is in zoverre juist dat de gemeente niet alleen erkent dat zij voortijdig de jaarlasten in de begroting had opgenomen, maar hetzelfde ook gold voor de jaarlijkse baten (door de stichting te betalen jaarhuur ter hoogte van € 15.000,- ).

Kortom de ene technische fout was wel, maar de ander niet opgemerkt. Het uiteindelijke resultaat van het amendement van Noorman c.s is dat de € 22.000,- die aanvankelijk uit de begroting was verwijderd (en dus als bezuiniging gold) toch weer in de begroting is opgenomen, omdat een raadsmeerderheid voorstander bleek te zijn van de verbouwing.

Terwijl de € 15.000,- aan huurinkomsten duidelijk niet in de begroting van 2013 thuishoren, omdat het gebouw pas in 2014 in gebruik kan worden genomen.

Conclusie, de in het amendement voorgestelde besparingen vallen in 2013 € 37.000,- lager uit dan door Noorman c.s. voorgespiegeld.

In een andere bijdrage beargumenteerd Noorman zijn steun aan de verbouwing in plaats van de restauratie. Gewoonlijk een Pietje Precies op dit soort punten omzeilt hij deze keer op soepele wijze de flagrante schending van het budgetrecht door de wethouder.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]Die had € 175.000,- gevraagd om te mogen onderzoeken of er meer mogelijk was dan alleen restauratie van de Drommedaris, maar had aan dat onderzoek meer dan het  drievoudige  besteed.

Met andere woorden, als er ten onrechte € 23.000,- in de primitieve begroting bestaat dan valt dat Noorman op en wenst hij dat te corrigeren, maar als de wethouder (zonder om toestemming van de Raad te vragen) honderdduizenend  euros extra besteed aan onderzoek,  dan roept dat slechts gemengde gevoelens bij hem op.

Hoezo gemengde gevoelens. Je kunt als raadslid je controlerende functie alleen maar uitoefenen op basis van de veronderstelling dat het college haar taak uitvoert binnen de door de Raad gestelde kaders.

Treed men buiten die kaders, zonder dat men de Raad daarvan op de hoogte te stellen, dan past daarop maar één sanctie, het vertrouwen in de wethouder opzeggen.

Je kunt heel goed voorstander van  een verbouwing zijn, maar tegelijkertijd ook weigeren te accepteren, dat een wethouder het doelbewust onmogelijk maakt om een effectieve controle op zijn beleid uitoefenen.

Maar klaarblijkelijk werkt bij Noorman zo, dat als je voorstander bent van de verbouwing je vervolgens van alles door de vingers moet zien.

Ook daarom merkwaardig, omdat hij tegelijkertijd meent dat de wethouder moet worden vervangen, omdat deze te kennen heeft gegeven zijn functie ter beschikking te stellen (maar tegelijkertijd ook weer bereid is om hem uit te oefenen tot de eerstkomende verkiezingen).

Noorman omzeilt niet alleen kwestie rond het budgetrecht, ook meent hij, dat als belanghebbende “techneuten” hem iets verzekeren, zijn verantwoording niet verder strekt dan dit advies voor waar aan te nemen. Met deze vorm van toezicht hebben we inmiddels ruime ervaring.

We hebben het gezien bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, maar ook bij de werkgever van Noorman zelf.

Allemaal toezichthouders die blind varen op hetgeen hun door de direct belanghebbenden als waarheid wordt verteld.

Ingewikkelde opgave

Ik heb begrepen dat de SP het voortouw gaat nemen bij het vormen van een nieuwe coalitie. Wim Stolk was secondant van Bokhove tijdens de coalitiebesprekingen in 2010 dus hij heeft enige ervaring.

Verder begrijp ik dat hij het akkoord dat in 2010 gesloten werd voordat het CDA wegliep als uitgangspunt wil nemen.

Ik zie de bui al hangen. Dat gaat weer oeverloos vergaderen worden om dingen op papier te regelen, terwijl we nu al weten dat ze in de praktijk toch anders zullen uitpakken.

Wie zit daar in hemelnaam op te wachten. Ik in ieder geval niet.

Volgens mij zal het de komende jaren niet veel anders worden dan pompen om niet te verzuipen. Daar veranderd een nieuwe ploeg van wethouders helemaal niets aan, je jaagt de burgers alleen maar op extra kosten.

Daarom het volgende voorstel, laten Stolk, Raven en Noorman even een tijdelijk een bestuur vormen die de bevolking van Enkhuizen gerust kan stellen.

Door uit te leggen, dat nu VVD/D’66, NE en CDA hun steun hebben ingetrokken, zij bereid zijn om (tot de eerst komende verkiezingen) steun te verlenen aan het huidige college in hun demissionaire vorm.

De demissionaire status voorkomt dat er verder nog geld (dat we toch niet hebben) over de balk wordt gesmeten aan allerlei missionaire activiteiten. Hier en daar de kaders wat bij stellen en de heren wethouders kort aan de lijn houden en klaar is Kees.

Het enige wat we nodig hebben is dat de stad op zuinige wijze wordt bestuurd.

Laat VVD/D’66, NE en CDA voorlopig even in hun sop gaarkoken, mijn eigen ervaring met ontevreden kleuters is, dat ze na verloop van tijd vanzelf weer bijtrekken en aanspreekbaar worden.

Benoem twee nieuwe commissievoorzitters.  Als jullie dát al een ingewikkelde opgave vinden, kun je beter ophouden met nadenken over drie nieuwe wethouders en  afwachten totdat de kiezer zijn oordeel heeft gegeven.

%d bloggers liken dit: