Echte werk

Nieuw_collegeGisteren natuurlijke de grote dag van de machtswisseling, het oude college trad af en het nieuwe trad aan.

Voor het zover was moest eerst nog even het nieuwe collegeprogramma “Nieuw Evenwicht” worden besproken.

Formateur Stolk liet weten dat de Fractie Langbroek die middag had besloten om het collegeprogramma toch niet te zullen ondertekenen, hoewel die wel liet weten het volledig eens te zijn met het bereikte resultaat en zelf van plan was om het (indien nodig) te verdedigen.

Na een korte toelichting van Stolk,  waarin hij aangaf dat men de stad in harmonie te willen besturen (maar dat wil elk college natuurlijk) was het woord aan de kersverse oppostieleider D. Stom .

Die had er serieus werk van gemaakt. Nieuwe wijn in oude zakken meende hij. Verder stelde hij een aantal vragen over de financiële haalbaarheid van de diverse plannen, die echter niet door Stolk werden beantwoord.

Hij had daarvoor een origineel argument. Aangezien het nieuwe college-akkoord grotendeels een voorzetting was van het oude en het oude financieel deugdelijk was onderbouwd, voorzag hij ook geen problemen voor het nieuwe.

Wijchers (NE) maakte een opmerking over een overvloed aan sociale woningbouw (in vergelijk met de andere SED) gemeenten en Visser maakte als gebruikelijk ook nog een paar kanttekeningen, maar echt vuurwerk werd het niet.

Kon eigenlijk ook niet anders, want het gepresenteerde programma was eigenlijk een voortzetting van het oude met daarop een sticker “nu met meer socialer opvattingen”, zoals je die ook wel ziet op wasmiddelen.

Vervolgens werd de taakverdeling van de wethouders geregeld. Hoe die er uit ziet kunt U hier lezen.

Na nog wat huishoudelijke zaken geregeld te hebben, Stolk werd benoemd tot plv voorzitter van de Raad en voorzitter van de cie grondgebied, was het tijd voor de drankjes en de hapjes. Bij de gemeente valt er altijd wel iets te vieren.

Aanstaande maandag begint het echte werk, commissievergaderingen.

Duit in ‘t zakje

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag sprak voorzitter Baas zijn tevredenheid uit over het BOB vergadermodel die het mogelijk maakte dat er in een rap tempo besluiten konden worden genomen.

Voor hem is snelheid wellicht belangrijk, persoonlijk vind ik kwaliteit wat belangrijker.

Als je het apparaat  maanden de tijd gunt om in het diepste geheim aan een besluit te werken (SMC, Drommedaris,) dan begrijp eerlijk gezegd niet, waarom snelheid van handelen (in de openbare behandeling) plotseling een factor van betekenis wordt.

Maar goed, onze vertegenwoordigers vinden alles prima, zolang ze af en toe ook een duit in het zakje mogen doen.

Daarmee bedoel ik, dat ze een kwartier voordat ze besluiten in te stemmen met hetgeen hun is voorgelegd, ze nog even mogen zeggen waarom ze het eigenlijk niet zo’n goed besluit vinden.

Neem bijvoorbeeld Visser (CDA) die over het onderwerp LEAN management opmerkt, dat hij de € 130.000,- voor een projectmanager wel erg veel geld is en zich afvraagt of de afdelingshoofden zich die techniek niet eigen kunnen maken en vervolgens doorgeven aan de rest van de organisatie.

Op zich een relevante opmerking, die de portefeuillehouder echter makkelijk naast zich neer kan leggen omdat hij weet dat de betrokken partij uiteindelijk toch wel voor zal stemmen.

Hetzelfde geldt voor Raven (PvdA). Die laat zich kritisch uit over de duur van het project.

Op basis van zijn eigen ervaringen  met LEAN management is de doorlooptijd van het project veel te lang. Waarop Baas reageert, dat een gemeentelijke organisatie aanzienlijk complexer is dan de organisatie waar Raven zijn ervaring met LEAN management heeft opgedaan.

Klaarblijkelijk is Raven dat met hem eens, want ook hij (en zijn fractie) zal voorstemmen.

Beiden realiseren zich kennelijk niet, dat zij zich volgens het BOB model in de besluitvormingsfase bevinden en dat het om die reden geen zin meer heeft om nog op onderdelen kritiek uit te oefenen.

Maar goed, men heeft zijn duit in het zakje kunnen doen, waardoor iedereen weer in volle tevredenheid huiswaarts kan keren

Herinneren

Gisteren vergaderde de commissie grondgebied, onder meer over betaald parkeren.

Tegelijkertijd speelde Barcelona tegen Chelsea dus U begrijpt wel wat het  is geworden. Ik lees wel het verslag dat door de plichtsgetrouwe loonslaaf van de Enkhuizer Krant wordt gemaakt.

Uit dat verslag begrijp ik, dat betaald parkeren (zoals viel te verwachten) geen stap dichterbij is gekomen.

Ik herinner me een eerdere evaluatieronde, waarbij Visser (CDA) voorstelde om het raadsbesluit (over de invoering van fase 2 van het parkeerbeleid)  te herroepen.

Omdat er uiteindelijk toch geen meerderheid zou zijn die de invoering van fase 2 zou steunen.

Een heldere analyse en een mooie praktisch oplossing leek me.

Helaas leidde dat voorstel toen tot ontzetting bij Stomp (VVD) die prompt een schorsing aanvroeg.  Na de schorsing bleken de coalitierijen weer gesloten en kreeg wethouder Kok opdracht de mogelijkheden van invoering te onderzoeken.

Dat is inmiddels gebeurd (kostte € 40.000,-), maar nu laat Stomp doorschemeren dat hij bij nader inzien de invoering van betaald parkeren toch niet zo’n  goed idee vindt. Had hij dat een paar maanden eerder bedacht, dan had dit ons € 40.000,- bespaard, maar het is natuurlijk niet zijn eigen geld dat hij over de balk gooit.

Nieuw Enkhuizen heeft volgens het NHD laten weten dat ze over deze kwestie eerst de steunfractie wilde raadplegen. Ik neem aan dat men daar (anders dan Wijchers, wiens geheugen steeds vaker hiaten lijkt te vertonen) nog niet vergeten is met welke belofte men twee jaar geleden de verkiezingen is ingegaan.

Mocht dat wel het geval zijn, dan wil ze daar (met behulp van de destijds door Nieuw Enkhuizen rondgedeelde flyer) nog wel even aan herinneren.

Uitstellen

Waar ik ook nieuwsgierig naar ben is de houding van VVD/D’66 wanneer het over de Drommedaris gaat vanavond.

In de vergadering van 10 mei vorig jaar reageerde Slier (VVD) op de opmerking van Kunst (dat je op basis van het amendement eindeloos door kunt gaan met het aanvragen van subsidies) met  een parmantig “Ik zie het probleem niet. Als het geld in januari niet binnen is, kan de raad besluiten dat het plan niet doorgaat.”

Deze truc heeft hij ongetwijfeld overgenomen van voorman Boland, die ook altijd elk probleem over een te nemen besluit wegwuift met de mededeling dat er op een later tijdstip nog een besluit moet worden genomen en dat de Raad dan (in dat latere stadium) alsnog kan besluiten dat de zaak niet door gaat.

Althans dat was bij de besluitvorming vaste prik. Het te nemen besluit was nooit belangrijk omdat de Raad altijd nog kon besluiten om niet verder door te gaan op de ingeslagen weg.

Nu heet het, dat niet doorgaan op de ingeslagen weg de gemeente miljoenen zal gaan kosten.

Inmiddels is het probleem, zoals Kunst het verwoordde, werkelijkheid geworden en stelt het college voor om de beslissing uit te stellen. Ongetwijfeld met instemming van Slier, omdat je in juni (of St. Juttemis) ook nog kunt besluiten om niet door te gaan met de plannen, waar je ondertussen natuurlijk wel geld aan blijft uitgeven.

Maar ook de duit die Visser (CDA) in het zakje deed op 10 mei 2011 doet me uitzien naar de vergadering van vanavond.

In 2011 zei hij “het amendement te steunen op voorwaarde dat het bij maximaal 341.000 euro blijft.”

Om te vervolgen met de constatering “dat het plan niet doorgaat als de 80% in januari niet binnen is.”

Stoere taal destijds, maar het blijft natuurlijk afwachten of hij dat vanavond gaat herhalen. Vast staat dat het   niet bij 341.000 euro blijft, de 80% ook bij lange niet is gehaald en januari is inmiddels al is verstreken dus ben ik benieuwd met welke vondst Visser nu gaat komen. (De bovenstaande citaten kunt U hier nalezen dan wel beluisteren)

Ik gok er op dat hij voor het uitstel gaat. Met pijn in ’t hart natuurlijk, dat dan weer wel.

Af en toe roepen.

De 8 partijen in de Raad hebben allemaal een eigen website. Drie ervan hebben een RSS feed, die het mogelijk maakt dat je je op die site kunt abonneren en je wordt gewaarschuwd als er een nieuw bericht wordt geplaatst. (Dit blog heeft ook een RSS feed, maar dat terzijde)

Die drie partijen zijn CU/SGP, SP en CDA.

Het viel me op, dat er op de CU/SGP site de laatste tijd (met enige regelmaat) nieuwe berichten werden geplaatst waarin het  ingenomen standpunt werd toegelicht.

Ik kan dat alleen maar toejuichen. Je verdiepen in gemeentepolitiek is geen eenvoudige zaak en de gewone kiezer kan daarbij best een helpende hand gebruiken.

Zolang dat niet uitmond in hysterische partijpropaganda, maakt het mij eigenlijke niet uit welke partij het is. Je kunt namelijk van elk standpunt wat leren. Bovendien is geschreven tekst wat makkelijker te volgen dan de soms rommelige raadsvergadering.

De CU/SGP heeft een mooie, (ik zou bijna zeggen gedistingeerde) website, waarop het makkelijk navigeren is. Ik zou zeggen kijk daar ook eens, of beter nog, abonneer je op de berichten die daar verschijnen door middel van een RSS feed.

De SP site heeft ook een RSS feed, maar die is wat moeilijker te vinden. De indeling van hun website is ook vele malen minder mooi dan de CU/SGP site.  Voornamelijk vanwege de uitbundige SP reclame die er op wordt gemaakt.

Ik heb Bokhove voorgesteld om de bijdragen die hij schrijft te dupliceren op een andere, veel rustiger SP site “SParticipatie”, maar helaas heb ik hem nog niet kunnen overtuigen.

Jammer, want Bokhove kent zijn dossiers en levert vaak (inhoudelijk) interessante commentaren. Toch blijft het bezoeken van de SP site de moeite waard, omdat Bokhove de goede gewoonte heeft om in elke bijdrage een link te plaatsen naar de onderliggende documenten.

Die vind je via zijn site dan ook vaak sneller dan via het officiële gemeentelijke RIS, wat volgen mij Raads Informatie Systeem betekent en helaas al een tijdje niet meer is te benaderen.

Tot slot de CDA site, wel een RSS feed, maar nauwelijks nieuwe berichten. Laatste bericht is van 10 maanden geleden over camera-toezicht.

Sindsdien is er naar de opvatting van het CDA kennelijk niets belangwekkends gebeurd. Jammer natuurlijk, omdat Visser tijdens Raadvergadering soms dingen roept waarover je wel wat meer zou willen weten.

Zo stelde hij enige tijd tijd geleden voor om het raadsbesluit (dat uiteindelijk moet leiden tot de invoering van betaald parkeren) te herroepen, (wat tot enige paniek bij  de VVD leidde) en kort geleden stelde hij voor om het in Enkhuizen met 3 beleidsambtenaren minder te doen.

Interessante onderwerpen, waarover ik graag wat meer zou lezen, maar kennelijk is men bij het CDA al tevreden als men af en toe wat kan roepen tijdens een Raadsvergadering.

Harde noten

Achterafgezien niet zo verstandig om maar weer eens te luisteren naar de Raadsvergadering. Het was de tweede termijn van de programmabegroting, dus veel cijfers en verwijzingen naar eerder gehouden informatieavonden.

Drie partijen hadden amendementen ingediend die een verschuiving inhielden van de door het college ingediende dekkingsvoorstellen (lastenverzwaringen).

SP, PvdA en het CDA.

SP en PvdA wilden globaal een kostenverlaging voor de inwoners van Enkhuizen bewerkstelligen door een verhoging van haventarieven, toeristenbelasting en tevens de kosten van begraven wat meer in lijn brengen met de daarmee gepaard gaande kosten. (Op dit moment dekken die tarieven slechts 50% van de kosten).

Als ik het allemaal goed heb begrepen ging het hier om een bedrag  van circa € 120.000,- welk bedrag dan weer in mindering gebracht zou kunnen worden op de voorgenomen verhoging van de rioolheffing.

Een meerderheid was hiervoor, zodat deze verschuiving door gaat, maar het effect daarvan lijkt me te verwaarlozen.

Immers, nu al staat vast dat men tot 2015 minstens 1.2 miljoen meer zal moeten bezuinigen, dan wel de lasten verhogen.

Bovendien is die 1.2 miljoen gebaseerd  op verwachtingen die bestonden toen het Griekse probleem nog nauwelijks was onderkent en er nog geen sprake was van een Italiaans probleem. Vroeg op laat zullen die problemen echter hun weerslag hebben op de gemeentelijke financiën.

Wat onderbelicht bleef in de vergadering was een voorstel van het CDA tot inkrimping van het ambtelijke apparaat. Visser gaf een aantal voorbeelden van gemeenten waarin dat wel was gebeurd, hetgeen door de Burgemeester Baas werd gepareerd met de mededeling dat men in Enkhuizen het ambtelijke apparaat al een paar jaar geleden tot een minimum had terug gebracht.

Dat is voor wat het uitvoerende deel betreft ongetwijfeld juist. De gemeente doet het sinds enige tijd zonder buitendienst, maar onduidelijk is, of dat ook op beleidsniveau heeft plaatsgevonden. Het voorstel van Visser ging over beleidsambtenaren, de steunpilaren van het college.

A. Noorman

Visser kwam er tijdens de vergadering niet meer op terug, maar het lijkt me (in het licht van de nog komende bezuinigingen) onvermijdelijk dat dit punt weer ter sprake zal komen.

Iets meer moeite had ik met het betoog van Noorman (CU/SGP). Als ik hem goed begreep zag hij de bestaande amendementen als lapmiddelen en wilde hij een wat fundamenteler discussie over het totaal aan bezuinigingen.

Als dat is wat hij bedoelde, denk ik dat hij het grootste gelijk van de wereld heeft.

Gelet op de tekorten die er in het verschiet liggen, is het duidelijk dat nog een dubbeltje op de toeristenbelasting, of nog een verhoging van de havengelden daarvoor geen soelaas zullen bieden.  Er zullen hardere noten moeten worden gekraakt.

Wisseltruc

De rode draad in de discussie over de stadsvisie is de massaliteit waarin de bevolking heeft deelgenomen aan die discussie. Jur Visser spreekt in de stadsvisie krant zelfs over 2000 deelnemers. Elders heeft men het over 10% van de bevolking. Daar valt volgens mij het nodige op af te dingen.

Ik heb de eerste drie bijeenkomsten, die geleid hebben tot het composiet-scenario, meegemaakt.

De Westerkerk was goed bezocht met zo’n 250 deelnemers.

Het Peperhuis, met de kritische vrienden (die meer vriend dan kritisch waren) kwam neer op zo’n 100 deelnemers, waarvan een groot gedeelte ook al in de Westerkerk was geweest.

De derde bijeenkomst in de RSG was ronduit een mislukking wat de doelgroep betrof.

Er zat meer jeugd op het podium dan in de zaal, die wederom grotendeels gevuld was met ouwe getrouwe en mensen die daar beroepshalve aanwezig waren. (Ambtenaren, politici en partij bonzen).

Als je de dubbeltellingen weglaat, kom je op een getal van tussen de twee- en driehonderd inwoners die aanwezig zijn geweest, waarvan er (pak ‘m beet) misschien honderd een bijdrage hebben geleverd.

Op basis daarvan is (in theorie) het composiet-scenario vastgesteld, dat opvallend veel stokpaardjes van de coalitie-partijen bevatte, die we ook weer in de eindvisie tegenkomen.

Allemaal prima natuurlijk, maar laten we nu niet doen of dit de opvattingen zijn van een doorsnee van de bevolking.

Die heeft het massaal laten afweten, ziet wel wat er van komt en neemt de uitkomst voor kennisgeving aan.

De wisseltruc die “de politiek” hier toepast is, dat men de eigenstokpaardjes tot wens van de bevolking verklaart en zich daardoor probeert te vrijwaren van kritiek vanuit de bevolking.

Het zal, vrees ik, niet werken.

Donker bruin gevoel

In het bestaande college voorstel betaalt elke inwoner binnen de veste € 24,- en € 50,- voor bezoekersvergunningen.

Het CDA beperkt het vergunningen stelsel tot de binnenstad, wat een wijs besluit is, maar gaat dan weer samen met het CU lopen zeuren over de kosten van een bezoekers vergunning. In hun voorstel kosten eigen vergunning en bezoekers vergunning niet meer dan € 50,-.

De Prietpraat variant gaat uit van een vergunning van € 50,- (inclusief 50 bezoekers vergunningen).

Financieel maakt dat dus niet uit.

Waar ik het CDA niet over hoor is wat er moet gebeuren met instellingen en bedrijven die regelmatig in de binnenstad moeten zijn. Mijn voorstel was hen in de gelegenheid te stellen ook een eigen vergunning te kopen.

Misschien was het CDA dat ook al van plan. Misschien willen ze het overnemen.

Dus iedereen die regelmatig in de binnenstad moet zijn koopt een vergunning en is daarmee gevrijwaard van een bekeuringen. De vergunningen voor bezoekers blijft op die manier gereserveerd voor incidentele bezoekers.

Het systeem werkt zolang je iedereen die zonder vergunning parkeert zonder pardon op de bon slingert of desnoods wegsleept.

Dat gaat met kosten gepaard en die betalen we gewoon met zijn allen.

Grote vraag is natuurlijk of het CDA zijn Christenzusters er van kan overtuigen dat je het vergunningengebied moet beperken tot het gebied waar de echte problemen zijn. Namelijk de binnenstad.

Bokhove lijkt voor te zijn, Langbroek wil geen digitaal parkeren, ik heb een donkerbruin gevoel dat het gaat lukken.

De Prietpraat variant

Enkele dagen geleden vroeg ik me af of het CDA nog met eigen standpunten zou komen inzake het betaald parkeren, of dat zij het aan SP en LQ zou overlaten om verzet aan te tekenen.

En ziedaar, afgelopen zaterdag hebben ze er over vergaderd en de resultaten staan nu al op hun website.

Een lagere prijs en een groter aantal bezoekersvergunningen staat op hun (samen met de CU) ingediende verlanglijstje.

Kruimelwerk natuurlijk, dat het college wel zal toestaan.

Een grotere ingreep is het vergunningengebied te beperken tot wat het nu is, de echte binnenstad.

Dit slaat een behoorlijk gat in de voorgelegde begroting. Men moet de prijs van de vergunning meer dan verdubbelen wil de invoering nog kostendekkend zijn.

Daarboven komen dan nog de kosten van handhaving.

Niettemin is het een zinnig voorstel. Als er parkeeroverlast is door bezoekers dan geldt dat vrijwel uitsluitende voor de binnenstad en niet daarbuiten.

Bovendien zal het handhaven buiten de binnenstad relatief kostbaar zijn en op veel onbegrip kunnen rekenen bij de bewoners.

Daarom geeft ik onze raadsleden de “Prietpraat variant” in overweging.

Beperk de vergunningen tot de echte binnenstad. Prijs hem op € 50,- en geef daar 50 bezoekersvergunningen bij. Als er behoefte is aan meer vergunningen, wat ik betwijfel, verkoop ze dan voor 1 euro per stuk.

Naast bewoners mogen ook bedrijven en dienstverleners een vergunning kopen, waardoor het ook voor hun mogelijk is om (ivm werkzaamheden) daar overdag te parkeren.

Wat de kosten van handhaving betreft, betaal die uit de algemene middelen.

Voorlopig laten we het daar even bij, dus geen gedoe met tolpoorten.

Dit advies was, in tegenstelling tot het advies van XTNT geheel gratis, voor verdere adviezen moet ik helaas een kleine vergoeding rekenen.

Trots op Enkhuizen

Omdat de CDA website ook een RSS feed heeft zijn we meteen op de hoogte van het werkbezoek dat de fractie bracht aan het Westfries Archief.

Reuze interessant en ongetwijfeld een fijn middagje uit, maar daar zaten we even niet op te wachten.

Wat we wel willen weten is of het CDA (anders dan gewoon tegenstemmen) nog meer gaat doen om het walkantenprotest uit de boerenhoek te laten doorklinken.

Neemt ze de leiding van dit burgerverzet op zich of kiest men voor de Balkenende variant.

Laat de SP maar ruzie maken met PvdA en Nieuw Enkhuizen over het betaald parkeren, dan halen wij straks de kiezers wel binnen.

Ik denk dat ‘t het laatste wordt.

Van coalitiepartner VVD, die zich (na het vertrek van Wilders en zijn volkse aanhang) beter Vrijbaan Voor D’ondernemer kan noemen (in plaats van Volkspartij) valt helaas niets te verwachten.

Hun website vertoont al 4 jaar lang dezelfde treurige aanblik.

Is er onder de Enkhuizer VVD’ers dan niemand die zich voelt aangetrokken tot Rita’s beweging om zo de komende verkiezingen nog een beetje kleur te geven?

Trots op Enkhuizen. Prachtige naam, tegen betaald parkeren en voor de Enkhuizer sportclubs. Ik zie een zetel in het college in het verschiet.

%d bloggers liken dit: