Oproep tot steun.

Een lezer van mijn blog wees me op de uitzending van Pointer van afgelopen maandag, waarin ook de Droomparken directie aan het woord werd gelaten.

Onderwerp was “De seizoen camping verdwijnt”.

Feitelijk een variant op het thema dat Kassa (in samenwerking met FTM) eerder aan de orde had gesteld.

Onder de naam ” Verroompotissering van de Zeeuwse kust”.

In beide gevallen gaat het om de toename van vakantieparken en het leed dat dit veroorzaakt bij de bezitters van sta-caravans. In feite “tweede huisjes” voor de gewone man, die moeten wijken voor de “tweede huisjes” van beter gesitueerden en andere investeerders.

Zou ik er niet verstandig aan doen om de gang van zaken rond het REZ onder de aandacht van de redactie van Pointer te brengen, was de suggestie van de lezer van mijn blog.

Ik heb enige tijd geaarzeld. Waar ik over schrijf is heel wat anders dan het leed dat wordt toegebracht aan de bezitters van sta-caravans.

Waar ik over schrijf is een tamelijk abstract begrip als het “misbruik van bevoegdheden door de overheid”. Wat, laten we er geen doekjes om winden, een doodgewoon misdrijf is.

Het bewijs voor dit misdrijf bestaat uit het feit, dat de grond in het recreatieoord voor 30 miljoen beneden haar marktwaarde is verkocht, wat door de raad en het college tot dusver niet is tegengesproken.

Men heeft er tot dusver voor gekozen om het bestaan van het misdrijf dood te zwijgen en zich beperkt tot het geheim verklaren van het bewijs ervoor. Ook de regionale pers waagt zich (ongetwijfeld, op advies van de bevoegde autoriteiten) niet aan het het onderwerp.

Zijn er mogelijkheden om de gevolgen van dit misdrijf ongedaan te maken? Die zijn er, alleen raad en college houden zich daar niet mee bezig, omdat geen van de twee bereid is te erkennen, dat er sprake is geweest van een misdrijf.

De raad (als formele toezichthouder) daarover aanspreken heeft in dit stadium geen enkele zin meer. Men heeft, door zichzelf geheimhouding op te leggen ten aanzien van het “bewijs” van dit misdrijf, zichzelf al min of meer medeplichtig gemaakt aan het misdrijf.

Zie hier de impasse. De gevolgen van een misdrijf kunnen alleen maar ongedaan gemaakt worden, als men de bereidheid heeft om het bestaan van dat misdrijf te erkennen. College en raad hebben die bereidheid niet, dus zal het ongedaan maken van de gevolgen van dat misdrijf ook niet gebeuren.

Het is echter in het belang van Enkhuizen dat dit wel gebeurd. Misschien dat de onderzoeksjournalisten van Pointer ons daarbij kunnen helpen. Die kun je vragen om dingen in onderzoek te nemen. Als je hier klikt kom je op de pagina die dat mogelijk maakt.

Je zou kunnen aansluiten bij een bestaand onderwerp, maar zoals ik hierboven al schreef is “Verdwijnt de seizoen camping” een vlag die de lading niet helemaal dekt. Beter lijkt me daarom “Ander onderwerp” te kiezen.

Wat dan volgt is een vraag naar de concrete ervaring.

De door mij gekozen ervaring (waar in mijn ogen Pointer onderzoek naar zou moeten doen) is, “Ongeoorloofde steun door de overheid”. Plus een verwijzing naar mijn blog waar die ervaring in talloze berichten is omschreven.

Dus, “Ongeoorloofde steun van door de overheid, zoals beschreven op https://pimsep.com/berichten/“.

Iedere bloglezer die deze “ervaring” met Pointer deelt, stemt als het ware voor een onderzoek door Pointer.

Vergelijkbaar met de gang van zaken bij FTM. Toen haalden we 138 stemmen, waarbij je, om te kunnen stemmen een gratis proef abonnement op FTM moest nemen, waartoe lang niet iedereen bereid was.

Bij Pointer hoeft dat niet. Je vraagt hun alleen een onderzoek in te stellen naar “ongeoorloofde steun door de overheid”. Als dat verzoek door voldoende mensen wordt gedaan is de kans groot dat een dergelijk onderzoek er komt.

Na de vraag over ervaring komt een vraag over documenten. Het antwoord op die vraag is een verwijzing naar mijn blog, maar dat is al gebeurd bij de eerste vraag en hoeft dus niet herhaalt te worden.

De keuze is dus “ik heb geen documentatie”. Die heb ik wel in de vorm van mijn bezwaarschrift. Dat heb ik inmiddels al toegestuurd, zodat men uiteindelijk wel contact met me zal opnemen, als er voldoende aanmeldingen zijn ontvangen.

De bedoeling is dus om een onafhankelijke buitenstaander als Pointer er toe over te halen een onderzoek in te stellen naar de vraag is of er bij de verkoop van het REZ sprake is geweest van “ongeoorloofde steun door de overheid”.

Hoe meer verzoeken (ervaringen) er bij Pointer binnenkomen, hoe groter de kans dat ze bereid zullen zijn om een onderzoek in te stellen.

Vandaar mijn oproep aan de inwoners van Enkhuizen.

Steun mijn verzoek tot het doen van onderzoek door een onafhankelijke instantie (Pointer) door naar hun website te gaan.

Daar te kiezen voor “Ander onderwerp” en dat onderwerp vervolgens te definiëren als “Ongeoorloofde steun door de overheid, zoals beschreven op https://pimsep.com/berichten/

Het is een onderzoek waar de bevoegde instanties niet aan mee willen werken. Naar ik aanneem, omdat ze beseffen wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn en die uitkomst hen niet aanstaat.

PS, de oorspronkelijke tekst is aangepast in de zin, dat de verwijzing naar mijn blog duidelijker in het verzoek is geïntegreerd.

Verzet der machtelozen.

Ik schrijf op mijn blog al meer dan 11 jaar over het doen en laten van onze lokale machthebbers. Voornamelijk over de wijze waarop onze machthebbers gebruik maken van hun macht.

Ik ben geen principiële tegenstander van macht, maar verzet me wel als er (naar mijn mening) sprake is van machtsmisbruik of plichtsverzuim.

Mijn verzet beperkt zich tot het op mijn blog daarover schrijven.

Meer macht heb ik niet en hoef ik ook niet. Ik zie mijn schrijfsels als geweldloos “verzet der machtelozen” en prijs me gelukkig, dat een dergelijke vorm van verzet in dit land wordt toegestaan.

Maar dat het wordt toegestaan, wil natuurlijk niet zeggen dat het door onze lokale machthebbers wordt gewaardeerd. In tegendeel, men doet weliswaar voorkomen voorstander te zijn van wat men burgerparticipatie noemt.

Echter alleen maar onder de voorwaarde dat die participatie niet uit kritiek bestaat. Want daar kan men niets mee, is de gebruikelijk dooddoener.

Het feit, dat ik tegen machtsmisbruik en tegen plichtsverzuim ben zie ik als een positieve eigenschap, maar onze machthebbers (en enkele van hun medestanders op Facebook) zijn het daar niet mee eens.

In ieder geval doen ze geen enkele poging om mijn kritiek met behulp van argumenten te weerleggen, maar gebruikt men een oude voetbal wijsheid.

“Als je niet in staat bent om “de bal” te spelen, dan blijft er geen andere keus over dan op “de man” te spelen.

Dat op de man spelen doen ze dan uiteraard niet publiekelijk, maar alleen in een vertrouwelijke setting. Gewoonlijk omschreven als de “wandelgangen”.

Machthebber beschikken namelijk over twee manieren om macht uit te kunnen oefenen. Door wat ze in het openbaar zeggen en door wat ze in het verborgene doen.

Gelukkig voor hen zijn er op Facebook altijd wel een paar mensen te vinden, die het spel niet begrijpen, daarom ook de bal niet kunnen spelen en hun latente ongenoegen dan maar op de man richten. Het hoort er allemaal bij, vrees ik.

%d bloggers liken dit: