Woordspelletjes

parkerenAangezien het allemaal op voorhand inkoppers leken had ik mezelf een vrije avond gegund en de raadsvergadering gelaten voor wat hij was. Maar wat lees ik in de krant?

De VVD verrast vriend en vijand met een voorstel om de blauwe zones te handhaven, maar de parkeervergunningen op te heffen!

Tot verbijstering van Stella Quasten behaalde dit voorstel geen meerderheid. Voldoende reden om op haar website de SP van kiezersbedrog te beschuldigen.

Zelf heb ik dat volksverlakkerij genoemd toen me duidelijk werd dat de SP weliswaar jarenlang roept om het afschaffen van het vergunningensysteem om vervolgens (in plaats daarvan) een systeem van ontheffingen in het leven te willen roepen.  In de praktijk komt dat op hetzelfde neer.

En nu roept de VVD weer dat betalen voor een vergunning hetzelfde is als betaald parkeren en dus moet worden afgeschaft, terwijl de blauwe zones moeten blijven. Met recht een stompzinnig voorstel.

Als je het stelsel van vergunningen (of om de SP een plezier te doen “ontheffingen”) afschaft, dan valt er ook geen onderscheid te maken tussen bezoekers en bewoners van de binnenstad. De blauwe zones zijn in die omstandigheid volstrekt overbodig.

Maar het meest ergerlijke is natuurlijk dat vrijwel alle partijen zich uitdrukken in one-liners, waarbij dezelfde woorden voor verschillende begrippen worden gebruikt.

Voor de één staat betaald parkeren gelijk aan het kopen van parkeertijd, voor de ander houdt het ook de aanschaf van een vergunning/ontheffing in.

De één denkt bij de binnenstad aan alles binnen de veste, de ander bedoelt het oorspronkelijke vergunningengebied.

Voor de één wordt het probleem veroorzaakt door de bezoekers van de stad en moet er dus alles aan gedaan worden die bezoekers te weren. Voor de ander ligt de kern van het probleem in het toenemende autobezit van de bewoners van de binnenstad en is het zaak dat aan banden te leggen.

En zolang onze bestuurders het daarover niet eens kunnen worden, blijft het bij oeverloos gekakel. Met als resultaat dat we maar weer eens € 50.000,- gaan uitgeven aan het zoveelste rapport.

Hoe moeilijk is het om vast te stellen dat onze oude binnenstad niet gebouwd is met het bestaande autobezit voor ogen en dat het dus verstandig is de bestaande (en beperkte ruimte) zo rechtvaardig mogelijk te verdelen?

Je komt dan automatisch terecht bij een vergunningen/ontheffingen stelsel dat het recht geeft om zonder tijdslimiet in de binnen/binnenstad te parkeren. Bezoekers aan de binnenstad hebben dat recht niet.

Zij mogen overal (waar toegestaan) parkeren, maar zijn gebonden aan een tijdslimiet van (bijvoorbeeld) 3 uur. Omdat deze regeling voor de gehele binnenstad geldt zijn blauwe zones overbodig.

Kortom het VVD voorstel (afschaffing van de vergunningen) is kortzichtig en zet ons jaren terug. Stella’s verwijten richting SP deel ik dan ook niet. Wel hoop ik dat men vanuit de SP ophoudt met woordspelletjes (vergunningen/ontheffingen) en duidelijkheid verschaft over wat men met de binnenstad bedoelt.

Bezoekers

parkerenIn het huidige parkeersysteem hebben de bezoekers de zwarte Piet toegespeeld gekregen.  Zijn degenen die overlast veroorzaken, niet de bewoners zelf.  Electoraal gezien verstandig, omdat veel bezoekers niet kunnen stemmen.

Inwoners wel.

Het wonen in de binnenstad is aantrekkelijk. Vanwege de sfeer, maar ook omdat voorzieningen als winkels op loopafstand aanwezig zijn. Maar die kunnen zichzelf alleen bedruipen als er ook bezoekers zijn die van hun diensten gebruik maken.

De eis van een autoluwe stad door de bewoners van de binnen/binnenstad is dan ook onrealistisch. Door parkeerruimte voor jezelf op te eisen en bezoekers te verwijzen naar blauwe zones creëer  je zoekverkeer en benut je de beschikbare parkeerruimte op een weinig efficiënte manier.

Bezoekers zijn in mijn ogen dan ook geen boosdoeners maar mensen die de economie van de binnenstad versterken. Daar hoef je geen binnenstad coördinator voor aan te stellen.

Dat er in de binnenstad geen parkeerruimte zou zijn te scheppen lijkt me een fabeltje. Auto’s kun je namelijk makkelijk stapelen. Inbreuk op het historisch aanzien van de stad?

Misschien moeten we dan eens naar Duitsland kijken. Na de Tweede Wereld Oorlog waren de historische stadscentra van veel Duitse steden volledig verwoest. In veel gevallen zijn ze gewoon weer herbouwd. Natuurlijk is het niet meer het origineel, maar in veel gevallen zou je zweren dat veel van die gebouwen er al sinds de Middeleeuwen staan.

In Berlijn hebben ze het afschuwelijke Volkspalast afgebroken en gaan ze het oude keizerlijke paleis weer herbouwen.

Waarom zou dat in Enkhuizen niet kunnen? Als er één gebouw is dat met zijn omgeving detoneert dan is het wel de oude Boschschool. Het oude postkantoor heeft natuurlijk wel uitstraling, maar soms moet je concessies doen.

Als we willen kan Enkhuizen zijn eigen Vrijthof hebben met parkeermogelijkheden onder het maaiveld. Met daarboven een door bomen omzoomde ontmoetingsplek waar je van alles zou kunnen organiseren.

Het nieuwe coalitie-akkoord zegt dat de stadsvisie het uitgangspunt is. Welnu daarin staat zo’n centraal plein beschreven, misschien zouden we de eerste stappen in die richting moeten gaan nemen.

Maar als dat te hoog gegrepen is of te visionair, wat te denken van het terrein tegenover het vroegere ziekenhuis of een tweede parkeerlaag achter de Hema? Er komen echt niet meer bezoekers naar de binnenstad omdat er in de Nassaustraat een paar parkeerplekken zijn bijgekomen.

De eerste daad van de nieuwe coalitie zal zijn het raadsbesluit over betaald parkeren te herroepen. Symbool politiek, omdat als je investeert in extra parkeerplaatsen in de binnenstad, het niet onredelijk is als je bezoekers daar aan mee laat betalen.

Alle politieke partijen zeggen dat ze het bestaande parkeersysteem willen veranderen. Maar waarom lees ik daarover dan niets op hun websites?

Ik weet dat er naast gewone lezers ook nogal wat lokale politici dit blog lezen. Ik daag ze bij deze uit om eens te reageren om daarmee een discussie op gang te brengen en niet te gaan blijven zitten wachten tot het college met iets komt.

Parkeerfonds.

parkerenAls verwacht is het parkeerfonds een feit geworden. Twee tegenstemmers, VVD en PvdA met verschillende argumentatie. Ik ben het eens met hun stemgedrag, alleen de onderliggende redenering was me niet helemaal duidelijk.

Het parkeerfonds lijkt me een tamelijk bureaucratische oplossing die uiteindelijk een druppel op een gloeiende plaat zal blijken te zijn.

Uit de uitlatingen van Stomp (VVD) maak ik op dat zijn partij een fundamenteler aanpak wil, maar meer (dan een te realiseren parkeerterrein op de Schepenwijk) zei hij daar niet over.

Het lijkt me dat je in een discussie over dit onderwerp eerst een aantal basis uitgangspunten moet vaststellen. Helaas zijn die niet allemaal even electoraal vriendelijk en dus draaien politiek partijen graag om de hete brei heen.

Gelet op de geringe electorale ambitie van Paljas en haar doelstelling de discussie te bevorderen zie ik hier een taak voor Paljas.

Allereerst zou je moeten benoemen wie de veroorzakers van het probleem zijn. Dat is niet de overheid. Door middel van planvoorschriften probeert ze in de nieuwbouw het ontstaan van parkeerproblemen te voorkomen en dat is haar vrij aardig gelukt.

De vraag is alleen of je diezelfde planvoorschriften voor de binnenstad moet toepassen en waar dat dan toe leidt.

Het is ook niet zo, dat de overheid de kosten van die planvoorschriften voor haar rekening neemt.  Als gevolg van de planvoorschriften stijgt de grondprijs (in de nieuwbouw) die door de uiteindelijke bewoners moet worden opgebracht. Kortom alle bewoners van een nieuwbouwwijk dragen er gezamenlijk toe bij dat er in hun wijk geen parkeerprobleem gaat ontstaan. Lijkt me een prima principe. De vraag is alleen hoe pas je dat toe in bestaande situaties, waar geleidelijk aan wél parkeerproblemen zijn ontstaan?

Het parkeerfonds legt de verantwoording voor de ontstane situatie uitsluitend neer bij de nieuwkomers, wat ik een weinig bevredigende aanpak vind. Bovendien zet het nauwelijks zoden aan de dijk.

Het parkeerprobleem in de binnen/binnenstad is een gezamenlijk probleem voor alle autobezitters van de binnen/binnenstad en niet alleen van de nieuwkomers.

Die gezamenlijkheid zou je tot uitdrukking kunnen brengen door alle bewoners van die binnen/binnenstad (die hun auto permanent op de openbare weg willen parkeren) in de gelegenheid te stellen een vergunning daarvoor aan te vragen. De opbrengst van die vergunningen zou je vervolgens dienen te gebruiken om parkeergelegenheid voor die binnen/binnenstad te realiseren.

Kortom het parkeerfonds zou dus niet alleen door nieuwkomers moeten worden gevuld, maar ook door de reeds in de binnen/binnenstad wonende autobezitters.

Daarmee komen er ook structurele oplossingen binnen bereik, bijvoorbeeld een (half) ondergrondse parkeergarage onder het Boschplein.

Het huidige vergunningensysteem heeft tot doel bezoekers te weren vanuit de veronderstelling dat het de bezoekers het probleem vormen.

Het nieuwe vergunningensysteem zou als uitgangspunt moeten hebben dat parkeren op de openbare weg geen vanzelfsprekende zaak is en dat daar kosten mee gemoeid zijn. De opbrengst uit de afgifte van vergunningen zou moeten worden aangewend om de parkeerproblemen op te lossen.

Electoraal misschien niet aantrekkelijk (de kosten van een binnenstad vergunning zullen omhoog gaan), maar uiteindelijk wel een oplossing die op termijn verlichting brengt en het aanzicht van de binnen/binnenstad zal verbeteren.

Verzoend.

molenwegVandaag lees ik in het NHD dat een ijverige buurtbewoner (Walize de Jonge) handtekeningen heeft verzameld in de Davidstraat en de bewoners aldaar verklaard hebben geen last te hebben van overlast van het parkeerterrein achter het gezondheidscentrum en daarmee lijkt dus de kou uit de lucht.

Nu weet ik nog wel een paar onderwerpen waarover je handtekeningen kunt verzamelen, maar daarmee koester ik nog  niet de illusie dat dit ook maar enige invloed zal uitoefenen op het beleid van de overheid.

Er blijken namelijk altijd wetten of raadsbesluiten in de weg te staan die de realisatie van lokale volkswensen onmogelijk maken.

Zo is er ooit een vereniging Onze Zorg geweest die handtekeningen heeft verzameld als protest tegen de nieuwbouwplannen op het terrein van het voormalige Snouck van Loosenziekenhuis.

Die vereniging had er (meen ik) meer dan duizend verzameld, maar werd toch niet tot de klankbordgroep van de gemeente toegelaten. Omdat ze tegenstander was van het project en de gemeente slechts wilde praten met voorstanders.

Het is ook niet zo dat de beperkingen ten aanzien van het parkeerterrein achter het gezondheidscentrum in het bestemmingplan zijn opgenomen op verzoek van omwonenden.  Die beperkingen vloeiden voort uit wettelijke voorschriften.

De opvattingen van de omwonenden deed daarbij feitelijk niet ter zake. De gemeente wordt geacht te handelen overeenkomstig de daarop betrekking hebbende wetten. Die mogen we met zijn allen onzin vinden, maar naar onze mening wordt niet gevraagd.

Om dicht bij huis te blijven. Zo mag ik in Enkhuizen mijn auto niet parkeren op een plek die voor vergunninghouders is gereserveerd. Parkeertijd, of afwezigheid van “blauwe” parkeerplekken doen allemaal niet ter zake.

Er zijn mensen die even snel een boodschap wilden doen bij AH en in de haast vergaten hun kaart te zetten. Een bekeuring van € 80,- werd hun deel. Argumenten als “er was ruimte zat” of “ik ben nog geen 5 minuten in de winkel geweest” helpen niet.

De gemeente heeft een regel vastgesteld, daar heb je je niet aan gehouden, dus legt de gemeente een boete op.

Dus als Walize de Jonge nog wat tijd over heeft, dan kan ze misschien handtekeningen ophalen om aan die onzin een einde te maken en dan zullen we zien wat dat oplevert.

Wat deze kwestie dan ook interessant maakt is niet de mening van de omwonenden, maar de wijze waarop de gemeente zich van haar eigen regels (die voortvloeien uit  wettelijke verplichtingen) heeft weten te ontdoen.

Met als aanvullende vraag, hoe neutraal is de overheid eigenlijk als ze die mogelijkheid in het ene geval wel benut en in het andere geval niet?

Misschien geen onderwerp dat een breed lezerspubliek zal interesseren, maar dat maakt me niet uit.

Ik schrijf voor mijn plezier en heb me er al lang mee verzoend dat de onderwerpen die ik aanroer niet op grote belangstelling mogen rekenen.

Komt er wel

Als alleen al de rechtvaardiging en uitleg van het parkeerfonds zo’n honderd parkeerdrukpagina’s in beslag neemt, dan is het natuurlijk onredelijk te verwachten, dat ik in twee keer vijfhonderd woorden aangeef wat de oplossing dan wel is.

Wat je wel kunt aangeven, is dat er een eenvoudiger oplossing mogelijk is dan die nu wordt voorgestaan. Die is, dat aan nieuwbouw in de binnenstad niet automatisch het recht verbonden hoeft te zijn dat je ook het recht hebt daar te parkeren.

Alleen, aan de voorgestelde oplossing is maandenlang gewerkt. De wethouder is enthousiast en ziet het als een oplossing, dus is bijna automatisch een meerderheid van de raad enthousiast en bereid om hem daarin te geloven.

Alleen de PvdA twijfelt nog.

Wat het parkeerfonds oplost, is dat er bouwvergunningen kunnen worden afgegeven aan mensen die niet in staat zijn aan de daarin voorkomende parkeerbepaling te voldoen. Bijkomend effect is echter dat de parkeerdruk in de binnenstad zal toenemen en dat staat weer haaks op een beleid dat er (althans in theorie) op gericht is om die parkeerdruk te verminderen.

Omdat het parkeerdebat in Enkhuizen de afgelopen 10 jaar in slogans wordt gevoerd (voor of tegen betaald parkeren), grossieren we in halfslachtige oplossingen. Logisch, echte oplossingen zoals het scheppen van meer parkeerplekken zijn kostbaar. Bovendien wie zou daarvoor moeten betalen?

Met uitzondering van Plan Noord bestaan er in de nieuwbouw wijken nauwelijks serieuze parkeerproblemen. Maar wat wel eens wordt vergeten is, dat de kosten daarvoor door de bewoners zelf zijn opgebracht. Direct of indirect door middel van een hogere grondprijs.

Zou je dat principe ook moeten laten gelden voor de bewoners van de binnenstad?  Daar valt iets voor te zeggen natuurlijk, maar tegelijkertijd weet je dat zo’n discussie electoraal gezien geen succes wordt.

Het is niet voor niets dat vóór de verkiezingen geen enkele in de raad zittende partij tevreden was met de bestaande parkeerregeling in de binnenstad, maar dat tegelijkertijd geen enkele partij kon (of wilde) aangeven hoe het dan wel moest.

Dat verklaart ook de populariteit van het parkeerfonds. Voor een relatief bescheiden bedrag kan men een woning in de binnenstad verwerven en de daarbij behorende parkeervergunning op de openbare weg. Bovendien betreft het maar een paar kiezers. Bij een meer fundamenteler oplossing (de creatie van meer parkeerruimte) zijn meer kiezers betrokken en ook meer kosten gemoeid en dat ligt electoraal natuurlijk een stuk moeilijker.

Dus iedereen kan rustig gaan slapen. Dat parkeerfonds komt er wel.

Vergunningen

fijmaIn een reactie laat Eelco Fijma weten dat het in te stellen parkeerfonds nergens een oplossing voor is behalve het “spekken” van de gemeentekas.

Ik ben het volledig met hem eens.

Waar we het misschien niet over eens zijn is dat het parkeerprobleem in de binnen/binnenstad voornamelijk wordt veroorzaakt door de bezoekers van die binnen/binnenstad. Voor een belangrijk deel wordt het ook veroorzaakt door de bewoners zelf.

Om die reden zie ik betaald parkeren, waar zijn partij een warm voorstander van is, dan ook niet als oplossing.

Zoals de situatie nu is, geeft een woning in de binnenstad tevens het recht op een vergunning om te mogen parkeren op de openbare weg in de binnenstad. Omdat de mogelijkheden tot parkeren niet oneindig zijn, heeft men besloten de mogelijkheid tot wonen te beperken.

In mijn ogen gooi je daarmee het kind met het badwater weg.

Veel verstandiger lijkt me  om de gang van zaken om te keren. Niet het wonen beperken, maar het parkeren.

Het beperken van het parkeerrecht doe je met behulp van vergunningen waarbij je de bestaande situatie als uitgangspunt neemt.

Nieuw te bouwen woningen ontberen het recht op een vergunning. Hetzelfde geldt voor woningen die van eigenaar veranderen.

Langs die weg zal het aantal af te geven vergunningen geleidelijk aan dalen en zal men in staat zijn om bepaalde straten zelfs geheel autovrij te maken.

Ik was onlangs in Bergen op Zoom en daar is de gehele binnenstad autovrij en een genoegen om te vertoeven.

Dit laat natuurlijk onverlet dat je door moet blijven gaan met het scheppen van parkeervoorzieningen elders in de stad.

Parkeerfonds

autovrijEr komt in Enkhuizen een parkeerfonds. De wethouder (Wijnne) is enthousiast en met hem een ruime meerderheid van de raad. Alleen D66 en PvdA twijfelen nog. Ik twijfel met ze mee, maar waarschijnlijk om geheel andere redenen.

Welk probleem moet dit parkeerfonds oplossen?

Als je op dit moment in de binnenstad nieuwbouw wilt plegen, dan kan dat alleen als je een parkeerplaats schept op eigen terrein.

Dat is in de meeste gevallen onmogelijk, dus kan er niet of nauwelijks nieuwbouw plaatsvinden. Volgens mij geldt hetzelfde als je de woonruimte boven een winkel tot woning wilt maken. Zolang  je geen parkeerplek op eigen terrein schept, wordt geen woonvergunning afgegeven.

Het parkeerfonds moet het mogelijk maken toch een bouw/woonvergunning te verkrijgen. De toekomstige eigenaar/bewoner stort een bedrag in het parkeerfonds en met dat bedrag legt de gemeente dan een parkeerplek aan.

Uiteraard niet in de binnenstad, want daar is geen ruimte, maar ergens aan de buitenkant.

Gaat dit werken? Ik vrees van niet. Laat ik een voorbeeld geven.

Niet lang geleden stond in het NHD het verhaal van Cees van Kalsbeek die zijn winkelpand en bedrijfsruimte in de Westerstraat wilde verkopen aan iemand die daar een tweetal appartementen wilde realiseren.

De verkoop ging niet door want ter plekke konden geen 2,6 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In de toekomst zal dat echter wel mogelijk zijn, want dan stort je gewoon een paar duizend gulden in het parkeerfonds, waarvoor de gemeente dan weer elders in de stad een paar parkeerplekken aanlegt.

In de praktijk komt het er dus op neer dat je door een eenmalige betaling het recht op een parkeervergunning verwerft die voor de gehele binnenstad geldig is. Neemt de parkeerdruk in die binnenstad daarmee af? Uiteraard niet, die neemt alleen maar toe.

Er komen meer mensen in de binnenstad wonen die (in principe) recht hebben op een parkeervergunning, terwijl de mogelijkheid tot parkeren in de binnen/binnenstad niet groter wordt.

De bijlage waarin een en ander uit de doeken wordt gedaan telt bijna 100 pagina’s.

Het is een ingewikkelde oplossing voor een probleem dat veroorzaakt is door de regelgeving van de gemeente zelf. Namelijk door het verlenen van een bouwvergunning te koppelen aan de aanleg van parkeerruimte.

Zou het niet veel slimmer zijn als je voor de binnen/binnenstad die eis zou loslaten en in plaats daarvan zou bepalen dat je wel mag bouwen, maar dat er voor die locatie nooit een parkeervergunning zal worden afgegeven?

Als je vervolgens ook bepaalt dat bij verkoop van een huis de nieuwe eigenaar ook geen recht heeft op een parkeervergunning dan daagt er geleidelijk het droombeeld van velen op. Geen autoluwe binnenstad, maar een autovrije binnenstad. Niet in een paar jaar natuurlijk, maar geleidelijk aan en door de jaren heen.

 

 

Toch al een standpunt

Alternatief parkeren
Alternatief parkeren

Gisteravond de laatste debatavond voor de verkiezingen. Een ding werd duidelijk, langs die weg lossen we de problemen niet op.

Al was het maar omdat in sommige gevallen niet duidelijk was om welk probleem het eigenlijk ging.

Zelf mocht ik iets zeggen over parkeren.

De stelling luidde “ de binnenstad één blauwe zone”. Het probleem hier is dat er meerdere interpretaties zijn voor het begrip “binnenstad”.

De één verstaat onder binnenstad alles wat binnen de vestingwallen ligt, (het nieuwe vergunningen gebied), de ander die ziet  als binnenstad de oude kern van Enkhuizen (het oude vergunningengebied).

Mijn positie was, dat je het vergunningenstelsel alleen handhaaft in het oude vergunningengebied (binnen/binnenstad), maar afschaft voor het resterende gedeelte van de stad. (buiten/binnenstad).

De consequentie van dat voorstel is, dat er geen beperkingen zijn voor wat betreft het parkeergedrag in de buiten/binnenstad. Geen vergunningen, bezoekerskaarten of blauwe zones.

Voor de binnen/binnenstad ligt dat wat anders. Nu moet je als bezoeker zoeken naar een blauwe zone, want parkeren elders is gereserveerd voor vergunninghouders. Vergunninghouders mogen wel in een blauwe zone parkeren (iedereen mag dat) maar zijn wel gebonden aan de tijdslimiet.

Het probleem voor de bezoeker is, dat hij op zoek moet naar een blauwe zone om te mogen parkeren. Parkeert hij daarbuiten dan loopt hij het risico van een bon. Bovendien is het een rare manier om de schaarse parkeerruimte te verdelen.

Je reserveert overdag namelijk parkeerruimte voor bewoners, terwijl die er overdag misschien niet zijn, omdat ze met de auto naar hun werk zijn.

parkerenDoor de hele binnen/binnenstad tot blauwe zone te verklaren mag iedereen overal parkeren (dus ook op de plekken die nu nog voor vergunninghouders zijn gereserveerd). Alleen is die parkeertijd beperkt tot 2 uur. Dit zal sorteren in een betere parkeerplaats benutting overdag. Veel vergunninghouders zijn overdag naar hun werk.

Maar wat ik voor de binnen/binnenstad wel nuttig vind, is (wat mij betreft) voor de buiten/binnenstad volstrekt overbodig. Het hele gedoe met kraskaarten voor bezoekers  en alleen in een blauwe zone mogen parkeren, terwijl de halve straat leeg is, slaat nergens op.

Dikwijls zijn de blauwe zones in de buiten/binnenstad goed bezet terwijl de straten (gereserveerd voor vergunninghouders) half leeg zijn.

Maar niet alleen het ontbreken van een nauwkeurige definitie van het begrip binnenstad bemoeilijkt een zinvolle discussie.

Er zijn ook verschillende definities voor het begrip betaald parkeren. Zo is het CDA tegen betaald parkeren, behalve als het gaat om parkeerterreinen die aan de rand van de stad liggen.

De SP is tegen betaald parkeren, maar daaronder verstaat men ook de leges die betaald moet worden door bewoners voor een parkeervergunning.

Men wil het vergunningenstelsel dus afschaffen. Dat is een aardige stemmentrekker natuurlijk, ware het niet dat men het stelsel van vergunningen wil vervangen door een stelsel van ontheffingen voor bewoners.

Helaas is de administratie die nodig is voor het verstrekken van ontheffingen, identiek aan de administratie die nodig is voor het verstrekken van vergunningen. Het enige dat verandert is de naam van de kaart die U onder de voorruit van de auto mag plakken.

Volksverlakkerij noem ik dat. Je doen net of je iets afschaft, om het vervolgens onder een andere naam weer te gaan toepassen.

Kortom, probeer het bovenstaande maar eens in een paar minuten uit te leggen. Niet gelukt dus, maar aan de andere kant bleef de schade beperkt.

De zaal was voor 90% gevuld door partijgetrouwen en die hadden toch al een standpunt.

Nieuw onderzoek

Alternatief parkeren
Alternatief parkeren

In het NHD van zaterdag drie stellingen en de reactie daarop van de aan de verkiezing deelnemende partijen. Eerst maar even over parkeren.

Iedereen is het er over eens dat het bestaande systeem moet worden afgeschaft, maar weinig partijen geven inzicht in wat er dan moet gebeuren.

De SP is duidelijk, geen betaald parkeren, ook niet in de vorm van vergunningen. In de volgende zin spreekt men over permanente ontheffingen voor bewoners. Een permanente ontheffing is het zelfde als een vergunning, lekker duidelijk dus.

De PvdA zegt dat het vergunningenstelsel alleen eerlijk is als het gekoppeld wordt aan realiseren van extra parkeren aan de rand van de binnenstad. De logica hiervan ontgaat me.

NE pleit voor afschaffing van het huidige systeem, maar wil goede oplossingen voor de echte problemen. Wat die goede oplossingen zijn is ook na het lezen van hun website niet helemaal duidelijk.

CDA wil een grondige aanpassing van het systeem, maar maakt niet duidelijk wat die aanpassing zou moeten zijn.

Ook de CU/SGP is niet tevreden met het huidige systeem, maar geeft niet aan hoe het anders moet.

Lijst Quasten is altijd fel tegenstander van het huidige beleid geweest, maar geeft ook niet aan hoe het anders moet.

HEA handhaaft het vergunningenstelsel (net als Paljas) voor de binnen/binnenstad, maar (anders dan Paljas) handhaaft de blauwe zone’s (terwijl Paljas de gehele binnenstad als een blauwe zone ziet).

D66 wil tenminste de binnenstad luw maken, maar verkeert nog in het stadium dat men probeert oplossingen te bedenken.

VVD streeft naar een regulering van het parkeerbeleid. Wie begrijpt wat daarmee wordt bedoeld, mag het zeggen.

Tot slot Paljas. Schaf de vergunningen voor de buiten/binnenstad af. Verklaar de binnen/binnenstad tot een blauwe zone waarin bezoekers maar voor beperkte duur mogen parkeren  en verleen alleen vergunninghouders ontheffing voor wat betreft de tijdsduur.

Kortom alle partijen zijn het er over eens dat het bestaande stelsel moet worden afgeschaft, maar weinigen zijn in staat een redelijk alternatief te produceren. Dat zal dus wel weer een nieuw onderzoek worden.

Niet goed bij het hoofd

Alternatief parkeren
Alternatief parkeren

Beetje treurige verhalen in de Enkhuizer krant van vandaag.

Twee Enkhuizer ondernemers die een deel van hun pand als woning willen inrichten maar daar geen  geen toestemming voor krijgen, omdat ze niet beschikken over 1.3 parkeerplaats.

Een ding is zeker, Paljas heeft dit niet bedacht, maar het is de reguliere politiek die dit soort van maatregelen heeft gesanctioneerd en waarvan ze de voordelen jammer genoeg niet uitleggen in hun verkiezingskrantjes.

Enerzijds is er beleid dat de bedoeling heeft bewoning boven winkels mogelijk te maken. Anderzijds is er (parkeer)beleid dat dit onmogelijk maakt.

Voor zover ik weet zijn vergunningen gekoppeld aan woningen.  Een bouwvergunning weigeren omdat niet voldaan kan worden aan 1.3 parkeerplaats (afgerond op 2) op eigen terrein is banaal.

Waarom zou je geen woningen kunnen bouwen die géén recht geven op een parkeerplaats. Veel jongeren (maar ook ouderen) hebben helemaal geen behoefte aan een auto. Zeker als je in de binnenstad woont.

Ik kan me een gemeentebestuur voorstellen dat zegt, bouw gerust een woning, maar reken er niet op dat U een parkeervergunning voor de binnenstad krijgt.

Maar een gemeentebestuur dat weigert een bouwvergunning af te geven omdat men niet in staat is 1.3 parkeerplaats te creëren lijkt me niet goed bij zijn hoofd.