Paljassen of nieuwe geuzen.

paljasJe kon er natuurlijk vergif op innemen. Zolang ik nog een gezellige oude brombeer was die oppositie in haar kritiek op het college op tal van (niet alle) punten bijviel, werd ik in sommige kringen nog wel aardig gevonden.

Maar nu het oude college op punt staat vervangen te worden door een nieuw college is mijn kritiek plotseling minder welkom. Men heeft het kennelijk niet goed begrepen.

Mijn kritiek gold de manier waarop er van de macht gebruik werd gemaakt en daarbij maakt het me niet uit welke politieke partijen er aan de knoppen draaien.

Onder macht versta ik het deelnemen aan een regering of college. Vanuit die positie ben je in staat een heel ambtelijk apparaat aan te sturen. Dat is heel wat anders dan de macht waarover lokale raadsleden als Langbroek en Quasten kunnen beschikken.

Die kunnen hooguit getuigen van hun persoonlijke opvattingen, die zonder twijfel de instemming van hun kiezers hebben, maar hun macht blijft natuurlijk wel beperkt. Voor wat dat betreft zullen ze het moeten hebben van de spaarzame momenten dat ze nodig zijn voor het vormen van een coalitie.

Dat ze daarbij zullen proberen hun huid zo duur mogelijk verkopen begrijp ik, maar deelname aan dat onderdeel van het politiek bedrijf heeft ook zijn prijs en dat is een prijs die paljassen niet wensen te betalen.

In het NRC van gisteren stelt Sywert van Lienden zichzelf de vraag of Nederland nog wel een Democratie is.

Kritische vragen die ik (en velen met mij) zich ook stellen. Met als gebruikelijke reactie van alle politici, stem op ons en het komt in orde.

Maar ondanks al ons gestem komt er niets in orde.  De politieke elite hervormt, moderniseert en reorganiseert dat het een lieve lust is, maar dat geldt natuurlijk nooit voor henzelf. Daar moet alles bij het oude blijven.

Vriendjespolitiek en fraude, het komt overal voor.  Maar als het al wordt ontdekt, dan wordt het meestal toegedekt. Want de onderlinge belangen zijn zo verweven, dat je zoiets maar beter binnenskamers kunt oplossen. Niet goed voor het imago van de bedrijfstak.

In het bedrijfsleven is het niet gebruikelijk dat je de accountant lid maakt van de directie.  Daar komen meestal ongelukken van, maar in de politiek is kijkt men daar niet van op. Controle (in de vorm van verkiezingen) eens in de vier jaar is meer dan voldoende.

Waar de landelijke politiek nog enigszins onder de loep ligt van de journalistiek, is dat voor de lokale politiek niet mogelijk. Men brengt verslag uit over hetgeen men aan nieuws krijgt aangereikt, maar veel meer kan men niet doen.

Dus als we een betere controle willen hebben op de handel en wandel van onze politici, dan ze zullen we het zelf moeten regelen.

En dan worden de paljassen misschien wel de nieuwe geuzen.

Buitengesloten

buitengesloten
buitengesloten

Op 13 november van het afgelopen jaar liet woordvoerder D. Stomp (VVD/D’66) pontificaal weten dat zijn partij zich buitengesloten voelde bij de indiening van de begrotingsvoorstellen en forceerde hij (zogenaamd om die reden) een bestuurscrisis. We weten inmiddels beter, maar “buitengesloten” was de officiële reden.

Hij werd daarin bijgestaan door de twee andere collegepartijen CDA en Nieuw Enkhuizen.

Waar niemand verder woorden aan vuil gemaakt heeft is dat deze “crisis” voor de Enkhuizer belastingbetaler (in 2013) al snel € 200.000,- aan extra kosten met zich mee zal brengen. En dan hopen we nog maar dat die nieuwe wethouders niet te ver weg wonen, want anders komt daar nog een behoorlijk bedrag aan reis- en verblijfskosten bij.

En dat allemaal omdat Stomp c.s. zich “buitengesloten” voelden.

Hebben de dames en heren 17 zich ooit wel eens afgevraagd of wij, de gewone burgers van Enkhuizen, zich misschien wel eens buitengesloten zouden kunnen voelen?   En zo ja, wat hebben ze daar dan aan gedaan?

De buitengesloten raadsleden zijn al jarenlang niet in staat gebleken om een website te maken door middel waarvan zij hun kiezers zouden kunnen informeren over hun doen en laten.

De anderen doen het marginaal iets beter, maar echt indrukwekkend is het niet.

Dus nogmaals, hebben de heren en dames 17 zich ooit afgevraagd of wij, de kiezer, zich misschien buitengesloten voelen. Ik denk het zo maar van niet.

Men babbelt wat onder elkaar, men forceert een crisisje over niets en deponeert de rekening bij de Enkhuizer belastingbetaler en beloofd over een jaar (als er weer nieuwe verkiezingen zijn) gewoon weer de gouden bergen die men elke vier jaar beloofd.

En hoeveel mensen er ook zullen komen opdraven om een stem uit te brengen, ze mogen altijd die 17 zetels onder elkaar verdelen. Het is voor onze dames en heren 17 waarschijnlijk ook volstrekt onduidelijk waarom er steeds meer mensen zijn die deze tredmolen meer dan zat zijn.

Die deze poppenkast niet langer willen legitimeren door hun stem uit te brengen. Daar hebben onze dames en heren 17 verder geen enkele last van, men huilt wat krokodillentranen en gaat weer over tot de orde van de dag.

paljasMijn Paljas beweging is een bescheiden poging om deze tredmolen te doorbreken. Door het niet langer meer vanzelfsprekend te maken dat onze dames en heren 17  hun zetels onder elkaar kunnen blijven verdelen.

Natuurlijk zullen we belachelijk gemaakt worden, zoals in 1566 de aanbieders van een smeekschrift aan de toenmalige machthebber (landvoogdes Margaretha van Parma) belachelijk gemaakt werden. Door ze bedelaars te noemen.

Ce ne sont que des gueux, oftewel het zijn slechts bedelaars.

Maar dat we (net als de geuzen) belachelijk gemaakt zullen worden door de huidige zittende macht moeten we dan maar voor lief nemen.

Spel en de knikkers

knikkersVan Roel Mulder (onderknuppel bij de lijst Langbroek) kreeg ik het (ongetwijfeld welgemeende) advies om te stoppen met mijn blog.

Omdat dit slecht zou zijn voor mijn gezondheid.

Hij begrijpt het niet. Ik vind schrijven over politiek leuk. Niet zozeer over de knikkers die politici ons altijd beloven, maar over het spel dat er wordt gespeeld.

Zelf politiek bedrijven lijkt me niks. Bovendien acht ik me daar te oud voor. Ik laat het verbeteren van de wereld graag over aan andere, jeugdiger lieden.

Veel interessanter vind ik het om te schrijven over hoe het spel gespeeld wordt.

Volgen mij hebben de de 20 schavuiten die (in de Breedstraat) namens ons de dienst uitmaken één ding met elkaar gemeen. Ze willen het allemaal alleen maar hebben over de knikkers die ze ons beloven, maar nooit over de spelletjes die ze spelen.

Voor de vorm maken ze af en toe een beetje ruzie met elkaar, maar dat is  alleen maar voor de bühne.  Om stemmen te winnen bij de eerstkomende verkiezingen.

Het merendeel van de zaken waarover ze beslissen zijn hamerstukken en over de rest van de maatregelen zijn ze het vrijwel altijd in grote meerderheid met elkaar eens. Niet dat zoiets ergens een garantie voor is.

Ik ken maatregelen die unaniem werden ondersteund, maar achteraf op een complete mislukking uitdraaiden. Terwijl maatregelen, die met de kleinst mogelijke meerderheid werden aangenomen, achteraf een doorslaand succes bleken te zijn.

Maar wat me dus fascineert is hoe het spel gespeeld wordt en hoe de macht zijn werk doet. Daarover schrijven op basis van wat ze ons wijs proberen te maken via de krant of hun website is leuk, maar nog leuker zou zijn als je toegang zou hebben tot dezelfde informatie als de leden van de Raad.

Want de informatie die de overheid prijsgeeft is alleen datgene wat ze nuttig voor ons vinden om te weten. Alles waarvan ze het niet nuttig vinden dat we het weten houden ze gewoon geheim.

En denk nu niet dat de oppositie er wel voor zorgt dat alles openbaar wordt, want gisteren was Bokhove voor meer openheid en vandaag is Wijchers het. Maar feitelijk zijn ze er beiden van overtuigd, dat het politieke spel het best in beslotenheid kan worden gespeeld. Want wat niet weet, dat deert ook niet.

Uiteraard heeft men daarmee niet het belang van de kiezer voor ogen maar handelt men puur uit eigen belang. Politici controleren, net als de meeste andere hoogwaardigheidsbekleders zichzelf en houden daarbij altijd rekening met hun gemeenschappelijke belang.

Net als dokters, advocaten en al die andere zogenaamde vrije beroepen.

Misschien valt het te overwegen om die controle op het spel nu eens uit te laten voeren door iemand die onafhankelijk is. Daarmee bedoel ik iemand die zijn gezag niet ontleent aan het feit dat hij is benoemd, maar aan het feit dat hij is gekozen.

Het is een tamelijk revolutionair idee en lijkt me een nuttige aanvulling op de democratie. Het zou leuk zijn als Enkhuizen op dat punt de eerste zou zijn, maar het is de kiezer die uiteindelijk bepaalt of het idee de moeite waard is.

Daarom zal ik Roels advies niet opvolgen. Ik ga nog even door met mijn blog. Laat hij lekker proberen zijn knikkers te slijten aan iedereen die er belangstelling voor heeft, dan blijf ik me wel concentreren op de manier waarop het spel gespeeld wordt en schrijf daarover op mijn blog.

Rustig begin

2013Uiteraard wens ik al mijn lezers een gezond en voorspoedig 2013 toe.

Economisch gezien zijn de vooruitzichten niet al te florissant, maar zelfs al daalt de koopkracht naar het niveau van 1999, dan nog kan ik mijn lezers verzekeren dat er ook in dat jaar best viel te leven.

We beginnen rustig door de aandacht te vestigen op een reeks artikelen die oud raadslid Christian Bokhove heeft geschreven over het toekomstige onderhoud van onze stad.

Daarin stelt hij zichzelf een aantal vragen en het zou mooi zijn als daar reactie op zouden komen van mensen uit het vak.

Dat wil zeggen raadsleden. Zijn persoonlijke blog dat hij MOnOpolie heeft genoemd vindt U hier, maar is ook opgenomen in de lijst met blogs van Enkhuizer politici. Die lijst  vindt U in de meest rechtse kolom van dit blog.

Verder moet 2013 natuurlijk ook het jaar van de PVE  (Paljas Vereniging Enkhuizen) worden. Een poging om wat meer Enkhuizers bij het de lokale politiek te betrekken. Het streven van die vereniging is niet de macht te veroveren, maar de wijze waarop er van die macht gebruik wordt gemaakt beter te controleren.

Dat het nauwelijks uitmaakt wie er aan de macht is demonstreren onze toekomstige machthebbers “de club van 6” op meer dan voortreffelijke wijze. We weten wat ze willen, drie wethouders van buiten de stad, maar waarom ze dat willen houden ze nog even voor zichzelf.

paljasDaarover praten doen ze alleen met zijn zessen en we mogen er pas over meepraten als het een voldongen feit is. Oude wijn in nieuwe zakken dus.

Ook vermeldenswaardig is natuurlijk de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari van 19.30 tot 22.00 in de Mastenbar. Burgemeester Baas heeft iedere inwoner van Enkhuizen uitgenodigd en als rechtgeaard Paljas kun je zo’n uitnodiging natuurlijk niet afslaan.

En nu maar hopen dat ik niet de enige Paljas ben, want anders wordt het wel een heel rustig begin.

Niet geschoten

paljasDe trouwe lezers zullen inmiddels gemerkt hebben dat ik het onderschrift van Prietpraat inmiddels veranderd heb in “Officieel orgaan van de Paljas Vereniging Enkhuizen” (i.o.)

De doelstelling van de vereniging is vrij algemeen. Het bevorderen van een discussie over politieke onderwerpen. Aan de middelen die de vereniging wil gebruiken moet gedacht worden aan het organiseren van een politiek café, het onderhouden van een weblog en “last but not least”  deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat laatste was een vrij moeilijke beslissing, omdat de vereniging zichzelf een behoorlijke beperking heeft opgelegd bij deelname aan die verkiezingen. Namelijk door zich na verkiezing te beperken tot het  controleren van het bestuur en tegelijkertijd af te zien van deelname aan dat bestuur. Om de simpele reden dat iets controleren waar jezelf deel van uitmaakt zelden tot goede resultaten leidt.

Een op het eerste gezicht misschien moeilijk concept en tamelijk uniek in Nederland bij mijn weten.

Maar waarom zou Enkhuizen, nadat zij zich ooit als eerste in Nederland voor de Prins verklaarde, niet als eerste het Paljas concept omarmen.

Notabelen, of het nu doctoren, advocaten of politici zijn vinden zichzelf zo bijzonder, dat zij de controle op hun handel en wandel het liefst in handen geven van begripvolle soortgenoten en de ervaring leert dat daarbij het nodige mis gaat.

Paljas breekt met die traditie door de kiezer in staat te stellen om te kiezen voor een bestuurder, dan wel voor een controleur.

Omdat een verkiezingsuitslag moeilijk te voorspellen is en het uiteraard niet de bedoeling is dat er meer controleurs dan bestuurders komen, beperkt de PVE zich bij de verkiezingen tot drie kandidaten.

Hoeveel ervan verkozen worden is irrelevant. Zijn de kiezers tevreden over hun bestuurders, dan zal er geen paljas worden gekozen.

Is het omgekeerde het geval, dan worden er hoogstens 3 gekozen en dat zou een waarschuwing moeten zijn voor de gekozen bestuurders.

Kortom een volkomen nieuwe manier om politiek te bedrijven. Of het zal aanslaan (of zal worden begrepen) zal de tijd leren, maar niet geschoten is altijd mis.

Verschillen

paljasIn een reactie op “Nieuws” stelt Jan van Oostende dat Paljassen mensen zijn die wel stemrecht hebben maar geen verantwoording willen dragen. Daarmee bedoelt hij (naar ik aanneem) de mensen die tijdens de laatste verkiezingen geen stem hebben uitgebracht.

Het percentage van kiesgerechtigden dat geen stem uitbrengt tijdens verkiezingen schommelt tussen de 30% en 40% en is de groep van kiezers die de PVE probeert over te halen om toch aan het democratisch proces deel te nemen.

In de gemeenteraad zitten inmiddels 9 verschillende politieke partijen. Allemaal met een verkiezingsprogramma waarin van alles wordt beloofd. Dus er is op dat gebied ruim voldoende keuze.

Daar tegenover staat de Paljas Vereniging, zonder programma, maar wel met een belofte naar haar kiezers, namelijk dat men die permanent op de hoogte zal houden over de keuzes die men maakt.

Laat ik het verschil demonstreren aan de hand van de machtswisseling die nu aanstaande is.

Ik heb het optreden van de coalitiepartijen omschreven als minachting voor democratische gedragsregels, die volgens mij inhouden. dat je van tijd tot tijd moet accepteren dat er af en toe een meerderheid ontstaat die anders denkt dan jezelf.

Ik heb de burgemeester bekritiseerd, omdat hij niet ingreep toen het college de zaak op de spits dreef (met aanzienlijk financiële gevolgen voor de gemeente Enkhuizen.)

Ik heb de Raad in zijn geheel bekritiseerd vanwege het feit,dat men een wethouder (die een van de belangrijkste rechten van de raad aan zijn laars lapte) niet tot de orde riep.

In mijn ogen gerechtvaardigde kritiek en wat hebben de politiek partijen daar tegenover gesteld? Niets, helemaal niets. En waarom niet, omdat ze allemaal liever bezig zijn met het najagen van hun eigen kleine belangetjes.

Die belangetjes kunnen kort worden samengevat met de woorden, “hoe zorgen we er voor, dat we de kans om zelf aan de macht te komen, niet verspelen”.

De SP, die gewoonlijk eist dat ongeveer over elke vraagstuk de bevolking moet worden geraadpleegd, doorliep in het diepste geheim een informatietraject. Gaf het resultaat daarvan vrij een uur voordat daarover een beslissing moest worden genomen en is inmiddels opnieuw (in het diepste geheim) bezig aan een formatiepoging. Voor de rest van de nieuwe coalitie geldt precies hetzelfde.

Omdat voor de politieke partijen de essentie van hun bestaan ligt besloten in het verwerven van zoveel mogelijk macht, kunnen zij zich niet voorstellen dat er mensen zijn die totaal geen belangstelling hebben in zo’n voortdurende machtsstrijd. Het is die groep, die de Paljas Vereniging een stem in de gemeenteraad wil geven. Tot op heden wordt hun stem (naar ratio) keurig verdeeld onder de politieke partijen.

Het enige waar de Paljas Vereniging naar streeft is een zo goed mogelijk bestuur met respect voor de democratische verhoudingen. Politieke partijen verstaan onder een zo goed mogelijk bestuur een bestuur, waarin zij de lakens kunnen uitdelen.

Er is dus een verschil in benadering van het politieke proces tussen politici en paljassen. Ik heb nog een jaar de tijd om die verschillen uit te werken, maar dat paljassen mensen zouden zijn die niet bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen, moet Jan nog maar eens uitleggen.

Ik denk eerlijk gezegd dat het omgekeerde waar is.

Politici NEMEN verantwoordelijkheid, maar zijn zelden bereid daarover verantwoording af te leggen. Voor Paljassen geldt precies het omgekeerde.

Paljassen dus

Bokhove 2010 -Christian Bokhove reageert uitgebreid op mijn bericht “Respect opbrengen” en vraagt zich af of ik niet door heb, dat de gehele crisis niet meer is dan een uit de hand gelopen poging (van de coalitie) om nieuwe steun te verwerven.

Ik kan hem gerust stellen. Ik heb het niet alleen door, er heb er dagelijks zelfs één of meer berichten over geschreven. Daarin heb ik het optreden van de coalitiepartijen gekwalificeerd als zijnde minachting voor democratische gedragsregels.

Ik heb het optreden van het college onverantwoord genoemd en aandacht gevraagd voor de rol die onze burgemeester in dat hele proces heeft gespeeld.

Allemaal zaken waarover de partij (waar Christian vroeger voorman van was) een diep stilzwijgen over heeft bewaard. Het is duidelijk waarom ze dat stilzwijgen bewaren. Het komt even niet in de kraam te pas, nu men druk bezig is te proberen een coalitie te smeden die haar de zozeer begeerde wethouderzetel kan opleveren.

Christian kan zich dus niet beklagen over het feit dat ik geen kritiek heb uitgeoefend heb op de coalitie  (daarvoor moet hij bij zijn eigen partij zijn) maar moet er kennelijk nog aan wennen, dat je ook op een oppositie kritiek kunt uitoefenen.

Op 1 november schreef ik onder “Budgetrecht” een bericht dat ik afsloot met de woorden, “In de komen weken zal blijken in hoeverre onze Raadsleden hun budgetrecht serieus nemen.”

Inmiddels is duidelijk, dat de partijen die deel uit maakten van de oppositie dit recht nauwelijks serieus nemen, omdat geen van die partijen de moeite heeft genomen dit aan de orde te stellen toen het moment daarvoor gekomen was.

Merkwaardig, het budgetrecht is een van de meest fundamentele rechten van een gemeenteraad. Als een wethouder dat overduidelijk aan zijn laars lapt, dan zou je mogen verwachten dat een oppositie daar tenminste tegen in opstand zou komen.

Maar niets van dit alles. Aan deze grove inbreuk op de rechten van de raad maakt geen van de oppositie partijen een woord vuil. Waarom niet vraag je je dan af? Wel, omdat men (in het diepste geheim) bezig was met het smeden van een mogelijke coalitie die de bestaande coalitie zou kunnen vervangen.

paljasZou de grootste oppositiepartij ook haar mond hebben gehouden als de mogelijkheid van een machtswisseling uitgesloten zou zijn geweest?

Ik denk het niet. Men zou deze inbreuk op de rechten van de gemeenteraad breed hebben uitgemeten en terecht, want het gaat hier om een principiële zaak.

Maar nu de mogelijkheid van een machtswisseling er wel in zit, doen principiële zaken er plotseling niet meer toe. Belangrijker is het om het proces van coalitievorming niet te “belasten”, want een wethouderszetel gloort aan de horizon.

Anders gezegd, zodra de macht binnen bereikt komt, gaan de principes overboord.

Dat geldt niet voor één bepaalde partij, maar voor alle partijen die deel willen uitmaken van de macht.

De enige die zich kunnen veroorloven beslissingen te nemen op basis van principes zijn diegenen die deelname aan de macht afwijzen en zich tevreden stellen met het controleren van de macht.

Paljassen dus.

Duiden

paljasOp de website van CU/SGP staat de door Noorman geleverde bijdrage aan de discussie over het informatierapport op 4 december. Hij verwoord op heldere wijze het standpunt van zijn fractie, maar gaat m.i. voorbij aan het gebrek aan duiding van de gebeurtenissen op 13 november door de informateur.

Feitelijk laat die dat over aan de burgemeester, die zelf geen onbelangrijke rol speelde tijdens die gebeurtenissen, maar die rol natuurlijk bagatelliseert en verder geen poging doet tot duiding.

Maar als de burgemeester zijn eigen rol niet duidt, de informateur en de raadsleden dat ook niet doen, dan rest mij als Paljas niet anders dan die taak op me te nemen.

Ik heb de burgemeester bij tal van gelegenheden corrigerend horen optreden ten opzichte van raadsleden. Dat is uiteraard prima en behoort ook tot  zijn taak als voorzitter van de Raad.

Maar daarom verbaasde het mij ook zo, dat hij geen enkele poging tot corrigeren deed toen de coalitiepartijen (bij monde van Stomp) betoogden, dat zij, omdat de oppositie haar niet had geraadpleegd bij het indienen van een amendement, de steun aan het college wilde intrekken.

Dit optreden van de coalitie kan alleen maar geduid worden als een poging de democratische besluitvorming te frustreren. Een onbeholpen poging om het college te beletten een door de meerderheid gesteund besluit uit te voeren.

Ik heb dat eerder samengevat als minachting voor de democratische gedragsregels. Het lijkt me dat je daar als voorzitter van de Raad enige aandacht aan mag besteden. Bijvoorbeeld door de betrokkenen te wijzen op de mogelijke gevolgen, die een dergelijke optreden met zich mee zouden kunnen brengen. Gevolgen die volgens mij al vooraf waren besproken.

Hoe anders ging dat in 2008, toen was de voor de burgemeester de wereld te klein, omdat  de oppositie (zoals nu de coalitie) tegen de programmabegroting stemde.

baasWat ik daar toen van vond kunt U hier lezen. Als een tegenstem door de oppositie de burgemeester al tot razernij kan doen ontsteken, wat dan te denken van het gedrag van een coalitie die (met politieke spelletjes) de uitvoering van een meerderheidsbesluit probeert te frustreren. Had hier niet een woord van waarschuwing op zijn plaats geweest zoals in 2008?

Zoals de burgemeester fractie voorzitter Raven publiekelijk de oren waste, omdat deze zich naar zijn mening niet conformerend genoeg opstelde met betrekking tot een meerderheidsbesluit.

Aan dit aspect van een toekijkende burgemeester heeft niemand verder aandacht besteed.

Uiteraard de burgemeester zelf niet, ook niet de informateur die dankzij zijn bemiddeling werd aangetrokken en uiteraard ook niet door de raadsfracties, die gewend zijn om voor een kop linzensoep hun mandaat te grabbel te gooien.

Door dit gebrek aan duiding leeft huidige coalitie nog even in de gelukzalige veronderstelling dat de van buitenaf ingevlogen wethouders de rust zal doen herstellen. Ik geloof daar niets van. Maar daarover een andere keer.

Doormodderen.

paljasOverigens zat de nieuwe oppositie (VVD/D’66, NE en CDA) er gisteravond behoorlijk timide bij. Klaarblijkelijk was het doorgedrongen, dat het blufpoker dat men had gemeend te moeten spelen, toch niet het succes had opgeleverd dat men had gehoopt.

Men had gegokt en verloren.

Tot een discussie kwam het dan ook nauwelijks. Voor een deel zal dat te maken hebben gehad met het wollige taalgebruik van de informateur die krampachtig zijn best deed kool en geit te sparen.

Voor een ander deel zal het te maken hebben gehad met de voorbereidingstijd die de betrokkenen gegund was. Men had niet veel meer dan één dag de tijd om zicht te bezinnen op de inhoud van het werkstukje.

En tot slot, de nieuwe oppositie had jarenlang (om in voetbaltermen te spreken) het spel niet hoeven maken en rustig achter over kunnen leunen. Per vergadering een paar zinnen slechts om te verklaren dat men het volledig eens was met het college. Nu moest men zelf aan de bak en uitleggen waarom men het ergens niet mee eens was en dat leer je niet van de een op andere dag.

Maar dat verandert misschien als de nu demissionair zijnde wethouders zijn vervangen en na een korte rustpauze weer plaats kunnen nemen in de Raad.

Het zou me niet verbazen als na het zomer reces een aantal raadsleden zullen terugtreden, zodat hun voorlieden weer tot de raad kunnen toetreden en even vol op het orgel kunnen gaan in aanloop voor de verkiezingen in 2014.

Daarom heb ik zomaar het gevoel, dat de oplossing waar de formateur nu aan werkt, interim  bestuurders van buiten de stad, niet tot het gewenste resultaat (rust in de tent) gaat leiden en het gekibbel opnieuw zal oplaaien.

Dat zal alleen maar lukken als een paar lokale paljassen, die zich doelbewust onthouden van het spelen van de machtsspelletjes waaraan de lokale politici zo’n genoegen aan beleven, zich verkiesbaar stellen en verkozen worden.

Tot die tijd modderen we gewoon nog even door.

%d bloggers liken dit: