Bovenmeesters

fokkosnoekBovenmeester Bokhove vindt dat ik een gratuite (gratis) opmerking maak in mijn vorige bericht,  als ik er voor pleit het investeringsniveau in sportaccommodaties op een gelijk niveau te houden.

Aanstormend raadslid voor de SP, Fokko Snoek, levert een soortgelijk commentaar en wijst er op dat investeren in sportaccommodaties zal leiden tot bezuinigingen elders. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, maar ik begrijp zijn verwijt niet.

Wat zegt de SP zelf in haar verkiezingsprogramma over dit onderwerp.

Sport moet voor iedere burger bereikbaar zijn – daarbij zorgt de gemeente er samen met de verenigingen voor dat er goed onderhouden, betaalbare en velden zijn.

Geen verdere financiële onderbouwing  hoe deze wens, waar ik het overigens volledig mee eens ben, in vervulling kan worden gebracht.

Ik vraag me dan ook af, op basis waarvan Snoek meent dat hij hogere eisen aan Paljas moet stellen dan waaraan hij zelf voldoet. Hoe gratuite kun je zijn?

splogo141Ik heb verder nog nooit een verkiezingsprogramma gezien dat eindigde met de waarschuwing, “U beseft natuurlijk dat het merendeel van de hierboven genoemde verlangens nooit zullen worden gerealiseerd, omdat daarvoor de middelen ontbreken”.

Bij landelijke verkiezingen zorgt het CPB (als neutrale instantie) gewoonlijk voor een doorrekening van de plannen die politieke partijen presenteren.

Tijdens de laatste Tweede Kamer verkiezingen werd duidelijk dat de plannen (die de partijen aan het CPB presenteren) niet noodzakelijkerwijs gelijk zijn aan de plannen die men aan de kiezer presenteert.

Zo presenteerde de SP zich aan de kiezer met het plan, dat de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar gehandhaafd moest blijven. Tegelijkertijd liet men  het CPB echter weten, dat die (bij de doorrekening van de SP plannen) er rekening mee moest houden dat de pensioengerechtigde leeftijd zou stijgen naar 67 jaar.

Vanuit de wetenschap dat handhaving op 65 jaar financieel onhaalbaar was. Hoe achterbaks kun je zijn?

Overigens was de SP niet de enige partij die dit trucje uithaalde. Vrijwel alle partijen maakten zich schuldig aan deze vorm van kiezersbedrog.

Dus waar beklagen Snoek en Bokhove zich eigenlijk over? Mijn opvattingen zijn dezelfde als die van de SP. Het verschil is alleen dat ik de stichting “Sport Beweegt” een argument in handen probeer te geven, waarmee zij haar wens voor goed onderhouden velden zou kunnen bepleiten.

Dit in tegenstelling tot hypothetische beschouwingen over het DNA van de gemeente Enkhuizen.

Paljas poster kleinIk neem aan dat dit voor politieke partijen als de SP te “duidelijk” is. Eerst moet de kiezer gelokt worden en daarna zoeken we wel naar excuses om te verklaren waarom, wat er in het vooruitzicht werd gesteld, uiteindelijk toch niet door kan gaan.

Bijna de helft van de bevolking heeft dit kunstje echter allang door en neemt niet meer de moeite om nog te gaan stemmen.

Dat zou een reden tot zorg moeten zijn voor alle politieke partijen, maar die maken zich alleen maar druk over hun aandeel in de hoeveelheid uitgebrachte stemmen. Want dat aandeel bepaalt de hoeveelheid macht die ze krijgen en daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.

Bovenmeesters Bokhove en Snoek zijn representanten van deze manier van machtsdenken en menen dat iedereen op die manier politiek moet bedrijven. Paljas vormt daarop echter de uitzondering.

Goede bedoelingen

debatGisteravond als Paljas aanwezig geweest bij het grote sportdebat, waarbij het me al snel duidelijk werd, dat ik een verkeerde keuze had gemaakt.

Ik had beter in de zaal kunnen gaan zitten om één of twee prangende vragen te stellen dan op het podium te gaan staan en dan in één minuut tijd mijn opvatting kenbaar te maken over een of andere wazige stelling die de sportverenigingen hadden geformuleerd.

Een debat veronderstelt een verschil van opvattingen over een bepaald onderwerp. Daar is het dus nooit van gekomen. Het eindresultaat bleek een soort wedstrijd tussen de goede bedoelingen van 9 politieke partijen.

Deze wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door Stella Quasten.

Zij, net als Hans Langbroek trouwens, slaagde er het beste in om goede bedoelingen met een zekere gedrevenheid  over het voetlicht te brengen.

Persoonlijk geloof ik, dat in haar competitie met Hans, Stella’s kekke laarsjes de doorslag hebben gegeven.

Zelf voel ik me (eerlijk gezegd) altijd een beetje ongemakkelijk bij zo’n barrage van goede bedoelingen. Ten eerste weet ik dat die uiteindelijk allemaal in de blender van de coalitiebesprekingen komen en dat het eindresultaat dan onvoorspelbaar is.

Maar tegen die tijd heeft de kiezer gesproken en staat hij of zij weer voor 4 jaar buitenspel. Het idee achter Paljas is nu juist dat je je als kiezer niet 4 jaar lang buitenspel moet laten zetten, maar ook (als er geen verkiezingen zijn) betrokken moet blijven bij het politieke proces.

De meest efficiënte methode is in de ogen van Paljas een internetforum zoals Prietpraat.

Het verleden leert ons namelijk, dat al die goede bedoelingen als sneeuw voor de zon verdwijnen als de kiezer gesproken heeft en het weer als vanouds jongens (en meisjes) onder elkaar zijn.

Maar goed, het debat dus. Ik denk dat ik de enige was die in de verkiezingspropaganda een item ontdekt had dat de moeite van het debatteren waard leek.

Op haar website bepleit D66 een breed sportaanbod. Tegelijkertijd stelt ze dat de gemeente geen sportaccommodaties moet financieren. Een standpunt waar ik het faliekant mee oneens ben.

Je kunt niet een enorm gewicht toekennen aan het belang van sport (wat alle 9 politieke partijen doen) en ook bepleiten dat er een breder sportaanbod moet komen en vervolgens de financiering van de sportaccommodaties op de schouders van de verenigingen leggen.

In mijn opvatting behoren sportaccommodaties tot de infra-structuur van een gemeente en is het de taak van de lokale overheid  om dat soort van voorzieningen te financieren.  Helaas worden er binnen de Enkhuizer sportwereld begrippen als financieren en beheren door elkaar gehaald.

Men wil allemaal graag de eigen voorzieningen beheren, wat me niet onverstandig lijkt, maar het beheren van een voorziening is iets heel anders als het  financieren van zo’n voorziening.

Ik had daar graag over willen debatteren, maar daarvoor bleek geen belangstelling. Niet vanuit de zaal, maar ook niet bij mijn mede panelleden.

Die hadden het veel te druk met het over het voetlicht brengen van hun eigen goede bedoelingen, waarvoor er eigenlijk (daar was iedereen het dan weer wel over eens) geen geld was.

Met dat laatste ben IK het dan weer niet eens, maar daarover meer in een ander bericht.

Regenten

regentenDe kille werkelijkheid is natuurlijk dat het “de regenten” geen mallemoer uitmaakt of we wel of niet gaan stemmen.

Het uiteindelijk resultaat zal toch zijn dat er straks 17 man/vrouw zullen zitten die mogen bekrachtigen wat de “regenten” voor hen hebben uitgedacht.

Ook de samenstelling van die 17 maakt verder niet veel uit, want ze zijn voor wat betreft hun informatie (over de te nemen besluiten) vrijwel volledig afhankelijk van hetgeen hen door de “regenten” wordt voorgeschoteld.

Daarover praten zij en daarover worden zij “geïnformeerd”  en de rest van ons wordt “voorgelicht” voor wat betreft het uiteindelijk resultaat.

Als U het SP verslag leest over de gang van zaken rond de Drommedaris dan heeft men een extra vergadering ingelast om zich nog een beter te laten informeren. Door wie?

De wethouder, de projectleider, de voorzitter van de stichting en wat ambtenaren die aan het project hebben gewerkt.

Met andere woorden, alle informatie wordt verstrekt door degenen die direct belang hebben bij de doorgang van het project.  Mijn bron zegt dat er tijdens die vergadering niets nieuws is verteld. Alles wat reeds bekend was is nogmaals herkauwd. Hoe kan het ook anders.

Maar toch besluit de SP op basis van die herkauwde cijfers (en in het vooruitzicht dat men straks zelf tot de regenten gaat behoren) dat het plotseling allemaal anders is, dan men de voorgaande jaren had gedacht.

Voor wat betreft de verkiezingskrant. In plaats van iedereen de vrijheid te gunnen de beschikbare 250 woorden naar eigen inzicht in te vullen, dient men (alweer in de opvatting van de regenten) te voldoen aan een “format”. Alleen dan denkt men is de burger in staat tot het maken een vergelijking.

Maar over de in het format genoemde onderwerpen; zorgzaam,  leefbaar en werkzaam bestaan er al uitgebreide nota’s (gemaakt door externe adviseurs) die door de raad zijn goedgekeurd.

Wat kan je als politieke partij dan nog anders dan datgene herhalen wat je eerder al hebt goedgekeurd en hoezo is er dan sprake van een keuze?

Het streven van Paljas is die vicieuze cirkel, waarbij de oordeelsvorming en de besluitvorming beperkt blijft binnen een steeds kleiner wordende groep van regenten (de hofhouding) te doorbreken.

Vandaar de bescheiden doelstelling van Paljas. Het bevorderen van discussie. Simpel en alleen omdat we denken dat, naast de kennis waarover onze regenten kunnen beschikken, er ook kennis onder de bevolking beschikbaar is die van waarde is.

Afgewezen

LankmanHierboven de reclame folder de griffier Lankman liet maken toen hij meedeed aan de raadsverkiezingen in zijn gemeente. Hij was kennelijk zo verrukt over het resultaat dat hij meende iets soortgelijks te moeten doen voor Enkhuizen.

De gemeente gaat in week tien een verkiezingskrant uitgeven en alle politieke stromingen (dus ook Paljas) werd verzocht een bijdrage te leveren die uit 250 woorden mocht bestaan. Het moest gaan over Enkhuizen, een zorgzame, leefbare en werkzame stad.

Vrijwel dezelfde onderwerpen waar Lankman iets over zegt in zijn eigen folder.

Maar om in 250 woorden iets zinnigs op te merken over deze drie onderwerpen leek ons een onmogelijke opgave. Als de gemeente zelf iets over dit soort zaken naar buiten wil brengen, dan huurt men gewoonlijk een externe deskundige in die voor tienduizenden euros een rapportje schrijft.

Hoe redelijk is het dan, dat je aan politieke stromingen vraagt hetzelfde te doen, maar dan met 80 woorden per onderwerp.

Dat ontaard in nietszeggende vaagheden waar verder niemand iets aan heeft, maar door de gemeente kennelijk beschouwd wordt als het verstrekken van informatie.

Wat zegt Lankman zelf bijvoorbeeld over werk. Dat het belangrijk is. Ik ken geen enkele partij die beweert dat werk onbelangrijk is, dus hebben we hier te maken met een open deur die wordt ingetrapt.

Vervolgens is, een aanpak in de regio van groot belang en daarom wil men afspraken maken met de buurgemeenten om de werkgelegenheid te behouden te stimuleren. Dat is al weer behoorlijk vaag. 

Dit soort van uitspraken kun je moeiteloos ook op Enkhuizen van toepassing verklaren. Maar werkgelegenheid wordt niet gestimuleerd doordat ambtenaren met elkaar afspraken gaan zitten maken. Zoals werkeloosheid ook niet het gevolg is van een gebrek aan afspraken tussen ambtenaren.

Daar liggen totaal andere oorzaken aan ten grondslag.

Die 80 woorden per onderwerp zijn dus een nutteloze exercitie. Dat Lankman of het Enkhuizer presidium daar anders over denken maakt het nog niet anders.

Bovendien heeft Paljas al vier jaar lang over deze onderwerpen geschreven. Er zijn in de loop van die 4 jaar 1400 berichten verschenen en er is zeker 2500 keer gereageerd op reacties van anderen. Die hoef je natuurlijk niet allemaal te lezen om te weten waar Paljas voor staat.

Want ze zijn netjes per onderwerp (Drommedaris, SMC, parkeren) gerubriceerd en er wie overweegt Paljas te stemmen vindt daar vast iets van zijn gading.

Maar onze poging de kiezer te confronteren met inhoudelijke zaken (in plaats van wat inhoudsloze slogans op te lepelen) werd niet gewaardeerd.

Men vond dat onze tekst niet voldeed aan het “format” dat de griffier kennelijk met het presidium was overeengekomen en dus werd zij geweigerd.

We kregen tot zondagavond (bij de gemeente begint de werkweek al op zondagavond  en niet op maandagochtend) een nieuwe tekst aan te leveren die wel binnen het “format” paste.

Er is geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Dan maar niet in het door de gemeente gesponsorde krantje, waarbij ik er natuurlijk wel van uitga dat men even uitlegt waarom onze bijdrage ontbreekt.

Voor mij gaat het bij verkiezingen om het afleggen van verantwoording over hetgeen je in het verleden hebt gedaan of gezegd. Dat is bij Paljas vrij eenvoudig na te gaan.

Bij politieke partijen is het meer een wedstrijd van wie kan het leukste toekomstplaatje bedenken en wie kan de grootste schrik aanjagen. Daar is het “format” dat de griffier heeft bedacht natuurlijk uitstekend voor geschikt.

Ik heb begrepen dat alle negen partijen zich inmiddels naar de wensen van de griffier hebben geschikt. Zij mogen van de gemeente dus wél in het krantje en daar zullen ze (naar ik aanneem) ook ontzettend blij mee zijn. Paljas is tevreden met haar rol van luis in de pels die gemeenteraad heet.

BOFS

RaadVanavond een avondje BOFS. Dat is een raadscommissie en BOFS staat voor bestuur, organisatie, financiën en samenleving.

Belangrijkste onderwerp is ongetwijfeld de transitie (overgang) van rijkstaken naar de gemeenten.

Om die overgang mogelijk te maken hebben een zevental Westfriese gemeenten besloten om samen te gaan werken. Het ambtelijke rapport over die samenwerking staat vanavond ter discussie.

Ik voorzie een avond vol met morele verontwaardiging over hetgeen ons door de rijksoverheid wordt aangedaan, maar uiteindelijk wordt het toch gewoon tekenen bij het kruisje, want dat Enkhuizen zich uit dat samenwerkingsverband gaat terug trekken zie ik niet gebeuren.

Daarvoor hebben we als gemeente eenvoudig de kennis niet in huis.

Is die overdracht van bevoegdheden een goede zaak? Het grote voorbeeld is Denemarken, waar ze ook is doorgevoerd en dat lijkt me een aanbeveling.

Gaat die transitie problemen opleveren? Ik vrees van wel. Ik denk bovendien niet dat de regionale bureaucratie veel efficiënter zal werken dan de rijks bureaucratie. Bovendien, in Denemarken deden ze 6 jaar over die transitie, wij denken de klus in één jaar te kunnen klaren.

Is er een alternatief? Ik denk het niet, we zullen het moeten doen met de ambtelijke geruststelling dat alles geborgd is en voor de rest zal de discussie zich concentreren rond het thema, Het Enkhuizer Alternatief of Lijst Quasten waarschuwt de Rijksoverheid voor de laatste maal.

Ik sluit zelfs niet uit dat er een motie met die strekking wordt aangenomen.

Maar eerlijk gezegd heb ik geen zin om daar naar te luisteren. Liever kijk ik naar de TV om te zien hoe de volgelingen van die andere Pim zijn erfenis binnen drie maanden om zeep hebben geholpen. Daar zijn, als mogelijk aankomend raadslid, misschien wijze lessen uit te leren.

Inkoppen

kopbal-mediumIn een reactie beticht Christian Bokhove (oud fractievoorzitter van de SP) mij van geschiedvervalsing. Voor een politicus een wat onhandige opmerking, want wie kaatst moet de bal terug verwachten.

Ik heb sinds ik op 1 oktober 2009 met dit blog begon bijna 1400 berichten geschreven. Daarop zijn ongeveer 5.500 reactie op gekomen, waarvan er zeker 2000 van mezelf zijn geweest. Die zijn allemaal bewaard gebleven. Iedereen kan ze inzien en het blog heeft een uitstekende zoekfunctie.

Tik een woord in en stel vast of ik in het verleden iets anders beweerde dan dat ik nu beweer. Kom daar maar eens om bij alle andere partijen die in de raad zitten. Als ze al een website hebben, dan kun je daar zelden iets op terug vinden wat meer dan een jaar oud is.

Maar goed geschiedvervalsing dus. Laten we eens kijken wat de partij van Bokhove er van bakt. Ik gebruik de laatste bijdrage op hun blog onder de kop. “GR2014 nog  9 weken te gaan” 

Ik citeer even letterlijk wat daar staat.

U kunt, straks bij de verkiezingen, zelf bepalen aan wie u de verantwoordelijkheid voor die keuzes toevertrouwt.

Aan de partijen die (mede) verantwoordelijk zijn voor de economische en sociale puinhoop die dit kabinet in ons land heeft veroorzaakt?
Aan partijen die Enkhuizen opgezadeld hebben met financiële doolhoven als het SMC, de Drommedaris en rammelende begrotingen?

Pardon? Is het kortetermijngeheugen van de SP dusdanig in verval dat ze niet eens meer weten wat ze een jaar geleden gedaan hebben?

Zijn ze werkelijk “vergeten” dat ze een jaar geleden (na jarenlange oppositie tegen de verbouwing van de Drommedaris) tot de conclusie kwamen, dat ze over te weinig informatie beschikte om tot een besluit te komen. Dat speciaal op hun verzoek een besloten vergadering is belegd voor nadere uitleg (waarin volgens mijn bronnen niets nieuws werd verteld), waarna ze besloten om vóór de verbouwing te stemmen.

Zodat, als de Drommedaris  het financiële doolhof wordt dat ze er van verwachten, ze daar op het minst mede-verantwoordelijk voor zijn.

Zijn ze ook vergeten, dat toen het college hun de conclusie voorlegde dat op het het beleid inzake het SMC niets viel aan te merken en zelfs moest worden voortgezet, de SP (net als alle andere voormalige oppositie partijen) daar volmondig mee instemde?

Rammelende begrotingen? Dit college heeft een diepe greep in de reserves gedaan om de boel sluitend te krijgen. Begrijpelijk in een jaar dat er verkiezingen zijn en je dus niemand wil lastig vallen met bezuinigingen.

Maar er is meer. Alweer een letterlijk citaat.

Aan partijen die, samen met hun wethouders, regelmatig de beginselen van democratisch bestuur aan hun laars hebben gelapt; principes als het je neerleggen bij meerderheidsbesluiten, het volledig en transparant informeren en het budgetrecht van de gemeenteraad?
Aan partijen die nota bene hun eigen wethouders hebben weggestuurd en daarmee Enkhuizen niet alleen met een bestuurscrisis maar ook -midden in de economische crisis- met een financiële strop aan wachtgeld hebben opgezadeld?

Het budgetrecht van de gemeenteraad? De enige die zich daar druk over gemaakt heeft ben ik. Geen van de politieke partijen in de raad heeft daar een woord over vuil gemaakt, laat staan dat men er consequenties aan heeft verbonden. Men heeft de kwestie doodgezwegen en wat mij betreft daarmee ook het recht verspeeld haar nu weer op te rakelen.

En verder, de partijen die men hier bedoeld hebben het college niet weggestuurd. Het college heeft zijn functie ter beschikking gesteld. Dat is een aanbod waar je op verschillende manieren kunt reageren. Maar de SP kon geen ander antwoord bedenken dan onmiddellijk op zoek gaan naar een coalitie waarin zij zelf een wethouder mocht leveren.

Dat deze “oplossing” een financiële strop voor Enkhuizen zou opleveren was vanaf het begin bekend en de SP is daar (net als de andere partijen) dan ook medeverantwoordelijk voor. 

Een verbluffende demonstratie van hoe politiek geharrewar de burgers van Enkhuizen een paar ton kan kosten.

En het mooiste van dit alles is natuurlijk, dat ik dit niet achteraf bedenk (zoals politieke partijen gewoonlijk doen), maar dat ik dat allemaal schreef op het moment dat het speelde.

En er onder leiding van SP voorman Stolk (in het diepste geheim, hoezo transparantie) gewerkt werd aan een nieuwe coalitie.

En nog mooier is natuurlijk, dat iedereen die daarover twijfelt het kan controleren. De kwestie speelde november, december 2012. Op naar het archief voor wat betreft die maanden om te controleren of ik me schuldig maak aan geschiedvervalsing.

En kijk voor de volledigheid ook even op de websites van de overige partijen (de links staan op het blog) en controleer wat zij er over te zeggen hadden.

Niks, nichts, nothing,  rien,  nada, niente. Want transparantie in de politiek betekent niets anders dan dat je achteraf en verklaring verzint voor wat je ooit eens gedaan hebt.

Al met al een mooie voorzet van Christian, die ik met plezier inkop.

 

Lijstduwer

Elke partij heeft meestal wel een lijstduwer. Meestal een belangwekkend persoon met een omvangrijk netwerk. Succesvol ondernemer of de populaire voorzitter van de plaatselijke voetbalclub.duwen

De bedoeling is dat de mensen uit het netwerk of de leden van de voetbalclub denken, “Hé, die ken ik” en dan op hem gaan stemmen.

Ik moet eerlijk bekennen dat Paljas op dat gebied een probleem heeft. Om een of andere merkwaardige reden willen vooraanstaande lieden zich liever niet (althans in het openbaar) associëren met een organisatie die zich voorneemt een luis in de pels te zijn.

De tweede reden heeft Paljas zichzelf opgelegd. We willen eigenlijk alleen maar mensen op de kieslijst die bereid zijn om hun mening kenbaar te maken op ons forum. Waar anderen een steunfractie hebben, heeft Paljas een forum.

Wat ons betreft geen vergaderingen in kleine zaaltjes met gelijkgestemden, maar politieke kwesties gewoon in het openbaar bespreken. Daarmee voorkom je volgens mij dat je al te ver van de werkelijkheid afdwaalt.

Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar iemand heeft ooit eens de opmerking gemaakt “door wrijving ontstaat glans” en daar ben ik het hartgrondig mee eens.

Die iemand zou overigens onze ideale lijstduwer zijn. Hij heeft veruit het meest aantal keren gereageerd op dit forum, maar is helaas niet beschikbaar.

Fysiek niet, want hij woont in Engeland, maar ook geestelijk niet, want hij heeft zijn hart verpand aan een politieke partij. In de merkwaardige hoop dat als die partij eenmaal aan de macht is, de dingen ten goede zullen keren.

Dat ben ik dan weer niet met hem eens. Ik denk dat welke partijen er ook aan de macht zullen komen er altijd Paljassen nodig zullen zijn om de boel een beetje in de gaten te houden.

U weet natuurlijk allang wie ik bedoel. Christian Bokhove, voormalig raadslid van de SP. Voor ons de ideale lijstduwer, hij reageert op het forum en zal nooit of nimmer namens Paljas in de gemeenteraad gaan zitten. Maar wie weet wat de toekomst nog zal brengen.

Verschil van mening

uilen.jpgIk zit een beetje in een verschil van mening met voormalig raadslid Bokhove over wat zaken die speelde rond de aankoop van de Uilenbanen.

De hele discussie is te volgen via het bericht “concurrentie gerichte dialoog”, maar die is een beetje uit de hand gelopen en gaat dus nu over de aankoop van de Uilenbanen.

Ik som daarbij een 3 tal feiten op.

Dat SWL zo snel mogelijk uitbreiding wilde richting Uilenbanen lijkt me een feit. Dat G. (de naaste buurman) voor zijn medewerking een zo hoog mogelijke prijs wilde bedingen lijkt me ook een feit.
Dat de gemeente wilde assisteren bij dit belangenconflict tussen twee particuliere ondernemers lijkt me vanzelfsprekend en daarom ook een feit.

Bokhove reageerde daar als volgt op.

Conspiracy: nee, je stelt (drie) feiten en stelt dat de drie samenhangen. DAT is jouw conspiracy.

Bokhove verwijt me dus dat ik een samenhang zie tussen deze drie bovengenoemde feiten en noemt dat dan meteen maar een samenzweringstheorie.

Maar als die samenhang er niet is, waarom joeg de gemeente er dan binnen drie weken (waarbinnen kerst en nieuwjaar vielen) de aankoop van de Uilenbanen doorheen.

Waarom betaald men dan voor een zakelijk recht, (exploitatiemogelijkheid van tennisbanen) dat alleen maar verlies oplevert meer dan een half miljoen?

Waarom schakelt men (als het om een zakelijk recht gaat) geen accountant in die dat zakelijk recht naar waarde kan inschatten, maar een onroerend-goed makelaar die vervolgens gaat taxeren wat reeds eigendom is van de gemeente. (De onderliggende grond)

Het zijn maar een paar van de vragen waar ik mee worstel en waar Bokhove ook geen antwoord geef, terwijl hij toch gulhartig instemde met deze aankoop (vanuit de veronderstelling dat alles wel in orde zou zijn).

Bokhove mag veronderstellen wat hij wil, ik wil graag antwoorden op vragen. Die zijn destijds niet gesteld en zullen ook nooit gesteld worden omdat de betrokkenen raadsleden (die op het CDA na allemaal voor waren) waarschijnlijk de antwoorden niet willen weten.

Enfin, als U wilt weten wat ik nog meer over die kwestie heb geschreven zoek dan op Uilenbanen.

In deze gemeente stuurt een college zichzelf weg als er een geschil ontstaat over € 30.000,- en schept daarmee een nieuwe kostenpost die begroot is op € 300.000,-  (wachtgeld)

Partijen prijzen zichzelf de hemel in vanwege een voordeel op de parkeerbelasting van wel € 5,- euro per jaar per inwoner.

Maar als het er om gaat een half miljoen uit te geven om zeggenschap te krijgen over je eigen grond, dan wordt dat in minder dan een kwartier beslist.

Die zeggenschap kostte overigens € 90,- m2 en werd na 3 maanden alweer opgeven door de grond te verhuren op basis van € 60,- m2.

Kijk, en daar zit hem nu het verschil tussen Paljas en politieke partijen. Die geven zonder diepgaande vragen moeiteloos een half miljoen uit en proberen ons blij te maken met een korting van € 5,- per jaar op de parkeerbelasting.

Terwijl Paljas wil weten waarom ze die half miljoen hebben uitgegeven en dan mogen ze wat mij betreft die € 5,- houden.

Luizen in de pels

Afgelopen zondag een mooi item in Nieuwsuur over het gebrek aan belangstelling om zitting te nemen in een gemeenteraad. Met name in de wat kleinere gemeenten bestond er nauwelijks nog animo om zich verkiesbaar te stellen.

Luis in de pels
Luis in de pels

Maar niet alleen het aantal kandidaat-leden nam af, ook de kwaliteit ervan was dalende. Zorgelijke ontwikkeling dus, maar  die al jaren aan de gang is en waarover eens in de 4 jaar wat krokodillentranen worden geplengd.

In Enkhuizen is de situatie niet anders en voor wat betreft Paljas zou ik al blij zijn als er nog iemand te vinden zou zijn die als luis in de pels zou willen fungeren. Want daar moet je echt zin in hebben. Het werk is hetzelfde als van een gewoon raadslid alleen moet je er ook nog over schrijven op een weblog.

En daar heeft lang niet iedereen zin in. Ik vind het wel leuk en worstel me om die reden door ambtelijke notities of moties van raadsleden (wat dan weer niet zo leuk is). Maar zijn er meer mensen die dat leuk vinden? Ik twijfel.

Maar eind januari moet de lijst klaar zijn en wie zich geroepen voelt, mail dan even naar pimsep@gmail.com of paljasenkhuizen@gmail.com  en er zal onmiddellijk een reactie volgen.

Wijdt verspreid misverstand over Paljas is, is dat het een partij is die zijn kiezers dingen beloofd en na 4 jaar uitlegt waarom ze die belofte niet hebben kunnen waarmaken.

Paljas is een vereniging. Die vereniging wil niet anders dan de discussie over politieke onderwerpen bevorderen. Zijn we daar uniek in? Nee, alle politieke partijen zeggen dat ze dat willen, alleen hebben ze daar de afgelopen 4 jaar weinig aan gedaan.

Paljas wel.  Die heeft de afgelopen 5 jaar zo’n 1400 berichten geschreven en zo’n 3000 keer op reacties van anderen gereageerd.

Heeft dat nut? Geen idee, ik vond het leuk en dat leek met voldoende. Maar er is een probleem. Meer en meer verschuift de politieke discussie zich naar onderling overleg tussen raadsleden en ambtelijke staf. Over de inhoud van dat overleg komt verder nauwelijks iets naar buiten en waar de kiezer het mee moet doen zijn wat gemurmelde verklaringen tijdens openbare vergaderingen waar nauwelijks iets uit valt op te maken.

Geschreven notulen worden niet meer gemaakt en met een beetje pech valt de radio verbinding ook nog uit.

De enige manier om nog verslag te kunnen doen over wat onze gezagsdragers in de Breedstraat uitspoken is jezelf verkiesbaar te stellen, zodat je als luis in de pels mag meeluisteren.

Heeft de kiezer behoefte aan een of meer luizen in de pels van onze gezagsdragers. Alweer, ik weet het niet, het is gelukkig de kiezer die dat mag bepalen.

Kwaad

Kwaad ????? Kies dan een Paljas in de Raad
Kwaad ?????
Kies dan een Paljas in de Raad

Dit weblog heeft een archief. Daarin zijn alle berichten opgeslagen die ik de afgelopen 4 jaar heb geschreven. Je kunt dat archief per maand of per onderwerp raadplegen.

Dat laatste kan via de rubriek “Waaar gaat het over”. De lettergrote is een indicatie van het aantal berichten per trefwoord.

U kunt dus in één oogopslag zien waar ik me de afgelopen vier jaar druk over heb gemaakt. Als U op zo’n trefwoord klikt krijgt U de berichten met dat trefwoord in omgekeerd chronologische volgorde (het laatste bericht eerst) gepresenteerd.

Het is dus eenvoudig te controleren hoe ik over een bepaald onderwerp dacht toen het speelde. Kom daar maar eens om bij de politieke partijen die in de raad zitten.

Natuurlijk gaat het hier in alle gevallen om mijn persoonlijke mening op dat moment, maar ik vind dat weer net even waardevoller dan de opgeleukte versie waar politieke partijen zich achteraf van bedienen.

Neem bijvoorbeeld de machtswisseling die een jaar geleden plaatsvond. Een onbenullig verschil over pakweg € 30.000,-   leidde er toe dat de gemeente werd opgezadeld met een kostenpost die in potentie kan oplopen tot € 300.000,-.

Drie wethouders die op basis van een onbenullig verschil van mening hun functie ter beschikking meende te moeten stellen en een nieuwe coalitie die kosten noch moeite wilden sparen om hun eigen ploegje aan de macht te helpen.

Dit alles in de wetenschap dat die nieuwe ploeg nauwelijks meer kon doen dan op de winkel passen. En dat kost de burger dan € 300.000,- extra.

In het verleden placht ik me daar (op mijn blog) druk over te maken. Maar dat heeft weinig indruk gemaakt op de zittende raadsleden.

Misschien helpt het als ik me daar (als toekomstig raadslid) kwaad over zou maken.

Dus als U ook kwaad bent over de gang van zaken in het verleden, dan is het nu misschien tijd een paljas in de raad te kiezen.

%d bloggers liken dit: