Voorlopig tweede

stemmenInternet polls zijn notoir onbetrouwbaar. Je kunt daar dan ook geen echte conclusies uit trekken.

Daarom moeten we de peiling, die georganiseerd wordt op dichtbij.nl, dan ook met een flinke schep zout nemen.

Dat neemt niet weg dat het leuk is dat Paljas in die poll nu nog op de tweede plaats staat.

Achter de SP, maar daar moet je de kanttekening bij plaatsen dat SP’ers uit heel Westfriesland hun stem in Enkhuizen kunnen uitbrengen.

Belangrijker is het dat we de CU/SGP, een goed georganiseerde lokale  partij (die ook sterk op de site met artikelen aanwezig is) nog weten voor te blijven.

Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat we in de echte verkiezingen tweede worden.

Maar voor de meelezers van andere partijen, dit is de link waar U kunt stemmen, zodat U het er in ieder geval op lijkt, dat Uw partij ook meedoet.

Geldt natuurlijk ook voor Paljassen die nog niet gestemd hebben.

Rol van betekenis.

Paljas poster kleinEn daar is hij dan eindelijk. De verkiezingskrant van de gemeente met daarin het betekenisvolle blanco tekstgedeelte voor wat betreft de Paljas bijdrage. Ik had het mooi gevonden als men de reden hiervoor had vermeld.

“De tekstbijdrage van Paljas is niet geplaatst omdat ze niet voldeed aan het door de gemeente vastgestelde format” of iets van gelijke strekking.

Maar aan dat soort van transparantie heeft de gemeente een broertje dood.

De voltallige raad heeft zich geschaard achter de Stadsvisie 2030, de Structuurnota 2020 en onlangs nog de Routekaart naar de toekomst.

Wonen, werken en welzijn worden daarin uitgebreid behandeld. Kortom de negen partijen kunnen weinig anders dan bevestigen wat zij daar hebben vastgelegd.

Dus hoe de raadsgriffier er bij komt dat de partijen zich op die onderwerpen van elkaar kunnen onderscheiden is me een raadsel.

Paljas wilde het tekstgedeelte gebruiken om uit te leggen waarin zij zich onderscheidde van die andere negen, maar dat mocht dan weer niet omdat het niet overeenkwam met het format dat de gemeente had bedacht.

Bij winst gaat Paljas lekker in de oppositie. Blij van zin, omdat we een oppositie binnen democratische verhoudingen net zo belangrijk vinden als al het gehengel naar machtsposities.

Past mij ook wel. Ben inmiddels zeventig geworden, hoef dus geen carrière te maken in de politiek en heb dus ook niets te verliezen. Alleen een beetje opletten dat ze het niet al te bont maken daar in de Breedstraat.

Is zoiets nuttig? Ik denk van wel, maar mijn mening is niet zo belangrijk, het gaat er om dat 5% van de kiezers dat ook vinden.

Mijn natuurlijk electoraat bestaat uit mensen die er geen brood meer in zien om te gaan stemmen op een programma, dat de dag nadat ze gestemd hebben al weer de prullenmand in kan, omdat men deel wil gaan uitmaken van een coalitie die de stad gaat besturen.

In potentie is dat de helft van de kiezers, in de praktijk aanzienlijk minder, omdat die groep kiezers moeilijk te bereiken is.

In ieder geval denk ik niet dat de verkiezingskrant van de gemeente daarbij een rol van betekenis speelt.

Keuze

DickGisteren een verkiezingsmiddagje voor de ouderen. Verliep enigszins chaotisch en ook hier weer het gevoel dat we voornamelijk preken voor de eigen parochie.

Veel bekenden uit het Enkhuizer politieke wereldje, weinig kiezers voor wie de bijeenkomst was georganiseerd.

Voor Paljas nam Dick Hage de honneurs waar.

Leukste vraag vond ik of de partijen eigenlijk wel een wethouder konden leveren.

Dat bleek, met uitzondering van Paljas, het geval. Wie die toekomstige wethouders allemaal waren, was niet helemaal duidelijk. Uiteraard maakten SP en CU/SGP er geen geheim van wie hun wethouderskandidaat was.

Ze waren zelfs beide aanwezig. De overige 7 partijen noemden geen mogelijke kandidaten, maar verzekerden ons (dat als de nood aan de man kwam) zij over uitstekende kandidaten beschikten.

Paljas poster kleinPaljas niet dus. Sterker nog, het is Paljassen statutair verboden deel te nemen aan het dagelijks bestuur.

Waarom? Het is de stellige overtuiging van Paljas dat een gezonde democratie niet kan zonder een gezonde oppositie. Echter, dat is een rol die niet in hoog aanzien staat.

Immers het doel van alle partijen is te mogen besturen. Lukt dat niet, dan rest een plek in de verzamelbak die oppositie heet en de meeste partijen zijn daar niet echt gelukkig mee. Sterker nog, ze hebben er nauwelijks kaas van gegeten.

Het afgelopen jaar vormen CDA, D66, NE en VVD de oppositie, ik heb er nauwelijks iets van gemerkt. Viel er op de plannen van de nieuwe coalitie dan niets aan te merken? Zeker wel, maar dat vereist een alertheid die geen van de nieuwe oppositie partijen kon opbrengen.

Na jarenlang braaf achter de eigen wethouder te hebben aangelopen, kon men eenvoudig de kracht niet opbrengen kritisch te denken over wat de nieuwe coalitie er van bakte.

Paljas denkt, dat Enkhuizen recht heeft op een gezonde oppositie, die de plannen van het bestuur beoordeelt op effectiviteit en financiële haalbaarheid en niet op basis van een programma dat ze ooit zelf eens heeft geformuleerd.

Maar door middel van een constante dialoog met de kiezer. Dat heeft ze de afgelopen vier jaar gedaan en daar wil ze de komende vier jaar mee doorgaan.

Paljas denkt zelfs dat ze op die manier een nuttige bijdrage kan leveren aan het bestuur van de stad. Niet vanuit een diep gekoesterde wens om de stad te willen besturen, maar door kritisch te blijven kijken naar wat er door onze bestuurders op ons bordje wordt gelegd.

Het is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Politieke partijen vechten bij winst om een plekje in het bestuur. Paljas neemt bij winst blijmoedig plaats in de oppositie. Het is aan de kiezer om te bepalen wat ze belangrijk vindt.

Kiezen voor een partij die (mogelijk) deel uit gaat maken van het bestuur, in dat geval heeft ze keuze uit 9 partijen, of kiezen voor een partij die deel gaat uitmaken van de oppositie en in dat geval heeft ze alleen maar de keuze voor Paljas.

Wat houdt U tegen?

Paljas poster kleinGisteren was ons raambiljet ruim 1 seconde te zien tijdens het NOS journaal van 20.00.

Als het meezit hangt zij ook in het achtergrond decor RTV-NH en ook bij Pauw en Witteman maken we kans.

Geen twijfel mogelijk, ons raambiljet wordt een collecters-item.

Allemaal leuk natuurlijk, maar het zou nog beter zijn als er in Enkhuizen ook wat exemplaren zouden hangen.narrenpotlood

Ze zijn er in twee formaten. Grote, die ook op de borden zitten en waarmee U indruk kunt maken op de buren.

Maar ook kleinere, op flyer formaat.

Als U 06 833 29 702 (Chris Segerius) of 06 543 00 185 (Dick Hage) belt worden ze gratis thuisbezorgd.

Bovendien krijgt U bij de grotere raambiljetten een prachtig Paljas potlood gratis.

Zodat U daarmee vast kunt oefenen voor de verkiezingsdag.

Wat houdt U nog tegen?

Vinger in de pap.

vinger in de papDe aankomende verkiezingen gaan over de vraag wie straks de grootste vinger in de bestuurlijke pap krijgt voor wat betreft Enkhuizen.

Het is een onderwerp dat 50% van de bevolking niet of nauwelijks interesseert en waarvoor men ook de deur niet meer uitgaat.

Ook Paljas heeft in het verleden gezegd dat het haar niet uitmaakt wie de grootste vinger in de pap heeft. Dat zegt namelijk niets over de uiteindelijke samenstelling van de pap.

Die samenstelling wordt bepaald door coalitiebesprekingen en zeker niet in de laatste plaats door het ambtelijke apparaat, dat tijdens die besprekingen zal aangeven wat wel en niet mogelijk is in de komende vier jaren.

Wat Paljas wil is proberen de 50% van de bevolking (die haar vertrouwen in de politiek inmiddels heeft verloren) te verleiden om toch naar de stembus te gaan door een alternatief te bieden.

Dat alternatief bestaat niet uit het doen van allerlei beloftes voor de toekomst. De wrange werkelijkheid is, dat zelfs als één partij de absolute meerderheid zou krijgen, zij toch niet in staat zal zijn haar beloftes na te komen.

Domweg omdat daarvoor de middelen ontbreken en het “apparaat” daartoe niet in staat zal zijn. Om die reden acht Paljas het zinloos om te gaan wedijveren met de overige 9 partijen in het doen van beloften.

Het enige wat Paljas wil beloven is dat ze de pap, die het bestuur de komende 4 jaar zal opdienen, kritisch zal beoordelen op doelmatigheid en financiële haalbaarheid en dat zij daarover verslag zal doen, zoals zij dat de afgelopen 4 jaar ook heeft gedaan.

Dat laatste is iets wat de meerderheid van de politieke partijen (die nu proberen een grotere vinger in de pap te krijgen) nadrukkelijk hebben nagelaten.

Men is nu (vanwege de verkiezingen) even actief, maar de ervaring leert, dat als de zetels eenmaal verdeeld zijn, het animo om de kiezer nog te informeren verdwijnt.

Kortom, Paljas hoeft niet zo nodig deel te nemen aan het bestuur, maar steekt haar energie liever in het controleren van het bestuur. Als 10% van de mensen die nu niet gaan stemmen dat een nuttige bezigheid vindt, dan hebben we een zetel en kunnen we onze bezig houden met datgene wat we nuttig vinden.

Anders gezegd, Paljas gunt elke politieke partij zijn vinger in de pap en hoopt er slechts op, dat er voldoende kiezers zijn die háár in staat stellen een vinger aan de pols te houden.

Apparaatskosten

accountant 1In een reactie van Jaap Kamper komt de zinsnede voor “De raad had juist in 1997 besloten dat normale en verdedigbare apparaatskosten worden toegerekend mede doordat de begraafplaats weinig ondersteuning nodig had.”

Ik volg het politieke doen en laten pas sinds 2009, dus het past me niet op dit specifieke punt commentaar te leveren, wel heb ik in de  afgelopen 4 jaar ontdekt dat het begrip kostendekkend wordt gebruikt om de lasten te verhogen. Belangrijk onderdeel van het begrip kostendekkend zijn de “apparaatskosten” die echter zelden of nooit ter discussie staan.

Ik schrijf op 1 februari 2011 een bericht getiteld “Twee documenten, drie conclusies”.  Daar gaat het over parkeren en de manier waarop (met behulp van “apparaatskosten”)  de eindresultaten kunnen worden gemanipuleerd.

In dit geval werd er wekelijks 12 uren van een baliemedewerkster toegerekend aan de dienst parkeervoorzieningen en ziedaar, de dienstverlening was kosten neutraal, hetgeen te bewijzen was.

Niemand vroeg zich af of deze toerekening ook maar enigszins realistisch was.

Naar mijn opvatting heeft de raad (in het verleden) veel te gemakkelijk aangenomen dat de apparaatskosten een vaststaand gegeven zijn die niet voor manipulatie vatbaar zijn.

Volgens mij is het tegendeel het geval en worden er vrij willekeurig lasten toegekend aan diensten, waardoor het lijkt alsof die diensten plotseling niet meer kostendekkend zijn en dus de tarieven kunnen worden verhoogd.

Maar het gaat niet alleen om de toerekening van het aantal uren. Dat de dienstverlening door de gemeente in veel gevallen onbetaalbaar is geworden, komt niet omdat de dienstverlenende ambtenaren zo veel geld verdienen, maar omdat hun werkzaamheden belast worden met enorme overhead kosten.

In de paar jaar dat ik de gemeentepolitiek volg heb ik nooit iets gelezen over het terugdringen van de overhead, maar moeten besparingen altijd bereikt worden door besparing op loonkosten van het lagere personeel. Maar bij gelijk blijvende  overhead leidt het ontslag van lager personeel alleen maar tot hogere overhead voor het resterende personeel.

Ruim een jaar geleden stelde de raad een krediet (€ 280.000,-) beschikbaar voor de invoering van lean-management.

De term lean–management werkt de indruk, dat er na het doorlopen van het proces minder management posities nodig zullen zijn en dat dit uiteindelijk een besparing van € 350.000,- zal opleveren. Maar is dat ook werkelijk zo?

Net als de kostenbesparing die het opdoeken van de buitendienst zou opleveren zal ook de voorgespiegelde besparing vanwege lean-management wel ergens tussen het wal en het schip geraken.

Eén van de voornaamste redenen dat ik met Paljas aan de verkiezingen mee doe is omdat ik dat soort vragen graag beantwoord zou willen zien.

Wat mij betreft mogen die andere 9 partijen strijden om de macht, dan beperkt Paljas zich wel tot de vraag hoe (en waaraan) de macht zijn geld uitgeeft.

Laatste stelling

Bij voorkeur buitenaf
Bij voorkeur buitenaf

De laatste stelling waarover het NHD de mening van de deelnemende partijen wil weten is,

Enkhuizen moet verder met wethouders van buitenaf.

Een opvatting die vurig bepleit is door Stolk (SP) tijdens de laatste raadsvergadering. Persoonlijk maakt het me niets uit. Ik denk dat kwaliteit belangrijker is dan woonplaats of politieke kleur.

Verder denk ik dat we af moeten van het idee dat alleen de grootste partijen een wethouder leveren. Ook kleinere partijen moeten in staat zijn een kandidaat voor te dragen, waarbij kwaliteit ten allen tijde de doorslag zou moeten geven.

In ieder geval hebben de zittende wethouders al via het NHD laten weten dat ze “in” zijn voor een nieuwe termijn. Hetzelfde geldt trouwens voor de oud-wethouders Kok en Boland.

Gelukkig vormt deze stelling geen enkel probleem voor Paljas omdat we geen onderdeel willen zijn van een coalitie. Ben natuurlijk wel benieuwd welke opvatting de andere partijen naar voren zullen brengen.

Overigens vind ik de SP opvatting dat Enkhuizen zelfstandig moet blijven een beetje schuurt met de opvatting dat het dagelijks bestuur van de stad moet bestaan uit mensen die niet in de stad wonen, maar wellicht heeft Bokhove daar ook weer een listige verklaring voor.

Parkeren

Alternatief parkeren
Alternatief parkeren

De tweede stelling die het NHD formuleerde is;

Het bestaande parkeerbeleid in het centrum met parkeervergunningen en blauwe zones moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Daar in 50 woorden antwoord op geven is niet eenvoudig. Mijn persoonlijke reactie hierop is.

Parkeerregulering voor de buiten/binnenstad afschaffen, maar handhaven voor de binnen/binnen stad. Beperk de parkeertijd in de binnenstad tot twee uur (op Boschplein e.d. tot 3 uur). Alleen vergunninghouders krijgen ontheffing van die tijdbeperking.

Het is een standpunt dat ik vaker op dit forum naar voren heb gebracht, maar ik heb tegelijkertijd niet de illusie dat het door iedereen zal worden gedeeld.

PvdA en CU/SGP zien een oplossing in het invoeren van betaald parkeren voor de binnenstad, maar los van het feit dat dit waarschijnlijk de doodsteek voor de nog resterende middenstanders gaat worden, zijn de kosten en opbrengsten volgens mij niet goed in kaart gebracht.

Je zult, zeker binnen het huidige systeem een enorme hoeveelheid betaalpalen moeten plaatsen. Of zoiets ooit rendabel te maken valt lijkt me zeer twijfelachtig. Bovendien zal de volgende stap zijn, controle op basis van nummerplaatherkenning.

Misschien effectief voor Amsterdam maar niet voor Enkhuizen. Bovendien is er in de buiten/binnenstad overdag geen parkeerprobleem als gevolg van bezoekers. Als er een probleem is, dan ontstaat het ‘s avonds wanneer de parkeerregulering niet meer geldt.

Waarom dan nog langer de bewoners van de buiten/binnenstad verplichten een vergunning aan te schaffen?

Wat de overige partijen willen is me niet duidelijk. De SP is voor verbetering van het bestaande systeem. NE lijkt terug te willen keren naar een iets dat nijgt naar het bovenstaande. HEA  idem dito maar een en ander zal ongetwijfeld t.z.t in het NHD te lezen zijn.

Tricky business.

Paljas poster kleinNaast allerhande andere zaken die zich in transitie bevinden (heerlijk woord trouwens, zult U vaker tegenkomen. Transparantie is uit, transitie is in) bevindt Paljas zich ook in transitie.

Van een particulier initiatief heeft ze zichzelf getransformeerd tot een heuse vereniging die zich tot doel stelt de discussie over politieke onderwerpen te bevorderen.

Dat is een wat bescheidener doelstelling dan die van  politieke partijen, die zich tot doel stellen de wereld (dan wel het Enkhuizer deel) te verbeteren. Dat wil Paljas natuurlijk ook, alleen heeft ze geen programma opgesteld dat aangeeft langs welke weg dat zou moeten gebeuren.

Daar zijn er (voor wat betreft Enkhuizen) al negen van. Erg veel verschillen zijn er niet (iedereen heeft het beste met iedereen voor), bovendien zal een aantal van die programma’s in een blender terechtkomen die coalitieakkoord heet.

Daarover hebben niet alleen politieke partijen iets te zeggen, maar ook de ambtelijke top die de plannen uiteindelijk moet uitvoeren en die dus ook iets te zeggen wil hebben over de realiteitswaarde van die plannen.

Ik bedoel, we zijn allemaal voor beter weer tijdens de weekenden, maar of het Enkhuizer (binnenkort SED)  ambtelijk apparaat  zo’n doelstelling ooit zal kunnen realiseren is nog maar de vraag.

Het uitgangspunt voor Paljas is anders. Met het bevorderen van de discussie bedoelen we niet zozeer de discussie tussen raadsleden onderling, maar de discussie met de kiezer. Niet alleen die paar weken vóór de verkiezingen, maar ook tijdens de weken en maanden daarna.

Dat was en is ook de bedoeling van Prietpraat.  Gewone kiezers in staat stellen om te reageren op de gang van zaken in de politiek.

Op Prietpraat ben ik degene die een inleidend commentaar schrijft, waarop kiezers dan kunnen reageren en dat wil ik graag zo houden.

Maar er zou ook een mogelijkheid moeten zijn waar kiezers zelf onderwerpen kunnen aandragen.

Die mogelijkheid bestaat inmiddels op de Paljas.nu  facebook pagina die U hier kunt vinden.

Voor wie Paljas een goed hart toedraagt en zelf op facebook zit, is het handig de Paljas.nu pagina te “liken”. Je krijgt dan automatisch bericht wanneer er een nieuw bericht op het forum verschijnt. Bovendien kun je zo’n bericht ook makkelijker delen met vrienden. De paljas.nu “like” button vindt U rechts naast dit bericht.

Het effect van “delen” via facebook kan niet worden onderschat. Zo heeft iemand een bericht van 11 november 2010  (Kip zonder kop) uit het archief opgediept en  is het vervolgens 9 keer op facebook gedeeld. Daarom staat het nu opeens in het rijtje van meest gelezen berichten.

Wat heeft dit alles met transitie te maken? Toen Prietpraat nog een particulier initiatief was, bestond er al een facebook pagina onder de naam van Pimsep (Pim’s Eigen Persbureau).

Nu Paljas een officiële vereniging is, willen we het begrip pimsep geleidelijk aan vervangen door Paljas.nu zonder de pimsep pagina meteen op te doeken. Tricky business zo vlak voor de verkiezingen, maar wie niet waagt wie niet wint.

Fusie

fusieHet NHD wil een antwoord in 50 woorden op een bepaalde stelling.

De eerste is,  Enkhuizen moet de komende vier jaar fuseren met Stede Broec en Drechterland.

De voorlopige Paljas reactie op die stelling is,

Nu er per 2015 één ambtelijke organisatie ontstaat, heeft het geen zin meer om 3 bestuurlijke organisaties in stand te houden (om die ambtelijke organisatie aan te sturen).

Een bestuurlijke fusie van de drie gemeenten is dan ook onvermijdelijk geworden. Liefst zo snel mogelijk.

Toelichting;

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van het ambtelijk apparaat bestaat uit het voorbereiden van besluiten, die het gevolg zijn van door een hogere overheid ingestelde maatregelen. Het goedkeuren van dit soort van maatregelen is in de meeste gevallen een formaliteit.

Betrokkenheid bij de eigen gemeente is niet hetzelfde als betrokkenheid bij het bestuur van die gemeente. Nauwelijks de helft van de kiezers gaat nog naar de stembus om langs die weg invloed uit te oefenen op het bestuur van de stad.

Dat uitoefenen van invloed kan vandaag de dag ook langs andere weg. Dit blog is er een voorbeeld van.

%d bloggers liken dit: