Kuddegedrag.

Gisteren ging het over het feit, dat de raad van Enkhuizen heel erg lang heeft gewacht voordat ze inzicht verlangde in de financiële gevolgen van de door de gemeente met Orez bv gesloten bijeenkomst over de herinrichting van het REZ.

Struijlaart ondertekende de overeenkomst op 20-11-2018, pas op 28- 6- 2021 kreeg de raad inzage in de drie cruciale documenten. De offerte, de taxatie van die offerte en de overeenkomst die uiteindelijk op basis van die offerte werd gesloten.

Naast deze drie documenten kreeg de raad ook inzage in een vierde document dat van beslissende betekenis is om te komen tot een juist beoordeling van de gang van zaken.

De, in opdracht van Droomparken gemaakte, taxatie van het oorspronkelijk met Orez afgesproken plan Vesting.

Deze taxatie was gemaakt door Cushman & Wakefield.

Per 28-6-2021 zijn er dus twee taxaties beschikbaar van het zelfde plan. De (geheime) taxatie van de gemeente, gemaakt door Fakton/BaseValue en de openbare taxatie, gemaakt door Cushman & Wakefield.

Het verschil tussen beide taxaties is verbluffend. De door C&W getaxeerde waarde voor het hele gebied bedraagt circa 30 miljoen, terwijl Fakton de waarde van het gebied taxeert op 1,6 miljoen negatief. Kortom een verschil van meer dan 30 miljoen tussen beide taxaties.

Voor mij voldoende om te concluderen, dat de door Fakton/BaseValue gedane taxatie onmogelijk het bewijs van marktconformiteit kon zijn.

Een opvatting die ogenschijnlijk gedeeld werd door Enkhuizen Vooruit! die in oktober 2021 op haar facebook pagina tot dezelfde conclusie komt, maar vanaf dat moment lopen onze opvattingen klaarblijkelijk uiteen.

Ik redeneer verder, dat als de taxatie niet het bewijs is van een marktconforme offerte, waarvan is ze dan wel het bewijs. Het antwoord daarop is eenvoudig te geven.

De taxatie is het bewijs van een valse voorstelling van zaken. Op basis van die valse voorstelling van zaken is gemeentelijk bezit voor 1 % van haar werkelijke waarde verkocht aan Orez bv. [Namelijk 30 miljoen waarde versus € 335.000,- verkoopprijs]

Aanbesteding onder die voorwaarden is in strijd is met de Europese wetgeving inzake marktconformiteit bij onderhandse aanbestedingen en als gevolg van die strijdigheid kan de aanbesteding nietig verklaard worden.

Enkhuizen Vooruit durft die redenering niet te volgen, maar blijft halverwege steken in de conclusie, dat de taxatie niet het bewijs van marktconformiteit is. Welke gevolgen daar logischerwijze uit voort vloeien laat men onbesproken, zolang de andere partijen in de raad zich ook niet over die gevolgen uitlaten.

Dus welk standpunt nemen die overige partijen in? Men vergadert in het geheim over geheime plannen, waarbij de suggestie wordt gedaan, dat Droomparken er toe te bewegen zal zijn om een extra betaling te verrichten.

Toen het college zich nog niet gedwongen voelde om opening van zaken te geven kon men nog volharden in de opvatting, dat er sprake was van een voortreffelijke overeenkomst.

Maar nu men noodgedwongen had moeten toegeven, dat de grondverkoop niet meer dan € 335.000,- had opgebracht en dat tegelijkertijd de huurders van de recreatiewoningen gratis van het zwembad gebruik mochten maken, zonder dat Droomparken daarvoor een bijdrage aan de exploitatie verschuldigd was, is er langzaam (bij sommige raadsleden) het besef doorgedrongen, dat dit toch niet de werelddeal was die hen was voorgespiegeld.

Dus werd Fakton/Base Value, de taxateur die er met haar vorige advies slechts 30 miljoen naast zat, opdracht gegeven om een nieuw advies te geven.

Tegen betaling van meer dan €30.000,-, want geld moet rollen. Waarover men adviseert blijft nog even geheim.

De kennisachterstand van de overige 9 partijen over wat er werkelijk gaande is, is inmiddels zo groot, dat men geen andere keuze heeft dan om op te volgen wat er wordt opgedragen.

Het is treurig stemmend kuddegedrag, dat naar het zich laat aanzien Enkhuizen talloze miljoenen zal kosten, tenzij de kiezer bereid is om in te grijpen.

Maar om een verantwoorde keuze te kunnen maken, moet de kiezer wel eerst op hoogte worden gesteld van de feiten en dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.

In een doofpot onderbrengen.

Op 20 november 2018 tekende wethouder Struijlaart de tussen de gemeente en Orez bv overeengekomen Anterieure Overeenkomst.

Het duurde tot mei 2021, voordat de raad van Enkhuizen voldoende moed had verzameld om van het college te verlangen (door middel van een motie) dat er inzicht zou worden verstrekt in wat er tussen de gemeente en Orez in financieel opzicht was overeengekomen.

Tot op dat moment had men het moeten doen met een onbegrijpelijke zakelijke weergaven van de Anterieure Overeenkomst en een vrijwel onleesbare versie, waarin alle er in voorkomende bedragen waren weggelakt.

Plus hier en daar wat geruststellende woorden van Struijlaart, dat het allemaal erg mooi zou gaan worden.

Maar zelfs voor deze relatief bescheiden wens, om inzicht krijgen in de tussen de partijen gemaakte financiële afspraken, schrokken nog drie partijen terug.

Van Marle (D66), Sandstra (PvdA) en Hotting (CU/SGP) lieten weten de motie niet te zullen steunen. Voor hen stond het houden van toezicht kennelijk gelijk aan het hoofd in het zand steken.

Enfin, de motie werd aangenomen, door het college omarmd, alleen werd de uitvoering (op verzoek van het college) uitgesteld tot juni 2021.

Op 28 juni werd de motie uitgevoerd in de zin dat een groot aantal documenten werd vrijgegeven, met uitzondering van de taxatie.

In deze kwestie zijn drie documenten van belang. Te weten;

  1. De door Orez bv afgegeven Offerte voor het project. Dat document staat ook bekend als exploitatieopzet of kortweg bod.
  2. De Taxatie van de offerte door de firma Fakton/BaseValue. Deze taxatie vond plaats op grond van Europese wet- en regelgeving. Ze moest uitsluitsel geven over de vraag of de offerte (waarop de Anterieure Overeenkomst zou worden gebaseerd) marktconform was.
  3. Tot slot de Anterieure Overeenkomst, waarin de op de Offerte gebaseerde afspraken waren vastgelegd, die volgens de Taxatie marktconform waren.

Zelf had ik eerder om inzage gevraagd in de Offerte en de Taxatie, hetgeen me door het college werd geweigerd. Op 28 juni 2021 maakte het college de Offerte en de Overeenkomst voor iedereen inzichtelijk, terwijl de Taxatie alleen aan de raad ter inzage werd gegeven.

Onder voorwaarde, dat de raadsleden t.a.v. de inhoud van de Taxatie een geheimhoudingsplicht in acht zouden nemen.

Vanwege die geheimhoudingsplicht werd de facto een doofpot gecreëerd. Vanaf 28 juni 2021 heeft de raad niet langer in openbare, maar uitsluitend in besloten bijeenkomsten, over het REZ vergaderd.

Hoofzakelijk uit angst de geheimhoudingsplicht te overtreden en daarvan de gevolgen te ondervinden zoals neergelegd in Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

Wat de raad zich bij dit alles niet heeft gerealiseerd is, dat de Taxatie niet het bewijs is van een marktconforme offerte van Orez en dat (in dat opzicht) door het college een valse voorstelling van zaken is gegeven.

Een valse voorstelling van zaken, die er toe geleid heeft dat gemeentelijk bezit ter waarde van 30 miljoen voor slechts € 335.000,- van de hand is gedaan.

Hetgeen moet worden aangemerkt als wanprestatie, ofwel een toerekenbare tekortkoming.

Zodat (samenvattend) kan worden vastgesteld, dat de raad van Enkhuizen het bewijs van een door haar college gepleegde wanprestatie geheim heeft verklaard en tegelijkertijd probeert de gebeurtenissen daaromtrent in een doofpot onder te brengen.

Raad van elf.

Vanochtend net als alle andere mededingers de kandidatenlijst ingeleverd. Als elke lijst een zetel krijgt heeft Enkhuizen niet alleen met carnaval een raad van elf, maar permanent. Ik weet niet helemaal zeker of we daar trots op moeten zijn.

Van die 11 zijn er 10 partijen en één blanco lijst. Alle 10 partijen willen leuke dingen voor de mensen, waar helaas geen geld voor is. Mijn blanco lijst is de enige met een plan om geld binnen te halen voor al die leuke dingen die de andere partijen willen.

De partijen die al in de raad zitten zeggen ook een plan te hebben, alleen is dat een geheim plan waarover ze inmiddels (ik weet niet hoe vaak) al in het geheim over vergaderd hebben.

Essentieel voor het geheime plan is, dat de gemeentelijke taxatie van het door Orez gedane bod (€ 335.000,- voor de grond, als de gemeente € 2.65 miljoen aan eerder toegezegde inkomsten weer terugstort) niet in handen valt van Droomparken.

Anders valt het geheime plan van de gemeente t.a.v. Droomparken in duigen.

Negen van de tien partijen (die nu in de raad zitten) geloven, dat de taxatie, die ze inmiddels op aanraden van het college geheim verklaard hebben, het bewijs bevat, dat de overeenkomst met Orez marktconform is.

Dit rotsvaste geloof kan moeiteloos in stand blijven zolang men niet de moeite neemt het document in kwestie in te zien.

Één partij, Enkhuizen Vooruit, is inmiddels tot de conclusie gekomen, dat de taxatie geen bewijs is voor de marktconformiteit van de overeenkomst die met Orez werd gesloten, maar worstelt nog met de vraag welke gevolgen je aan die constatering kunt verbinden.

Als iets u niet duidelijk is of als u vragen heeft stel ze, ik beantwoord ze met liefde.

Wordt vervolgd.

%d bloggers liken dit: