De daad bij het woord voegen.

Inmiddels heeft ook een tweede lokale partij, Enkhuizen Vooruit, de stap gezet om vragen te stellen aan het college over de ontwikkelingen op het REZ.

De vragen staan de lezen op het Raads Informatie Systeem (RIS) en zijn via deze link te lezen.

Inhoudelijk spreken ze me wat meer aan dan de HEA vragen, omdat ze technischer van aard zijn en bedoeld om helderheid te verschaffen over het proces.

Zelf heb ik inmiddels ook een Wob verzoek ingediend met zo’n 8 vragen.

Maar wat me vooral deugd doet, is dat er twee lokale partijen zijn die voor de burgers duidelijkheid proberen te verschaffen.

Want duidelijkheid (transparantie) is de belangrijkste voorwaarde om burgerparticipatie te realiseren.

Alle partijen roepen om het hardst dat ze het willen, maar deze twee partijen voegen de daad bij het woord en ze dienen om die reden gewaardeerd te worden.

Wat de overige partijen betreft. Vanavond (1 vandaag) legt ZZM directeur Warnink op de nationale TV uit, wat de gevolgen van de gemeentelijke plannen zijn voor het museum.

Omdat onze raadsleden (volgens burgemeester en griffier) in een procedure zitten vertrouw ik er op dat ze niet zullen kijken, hoewel ik voor Langbroek en de Jong mijn hand niet in het vuur durf te steken.

 

Overboord zeilen

Overboord zeilen
Overboord zeilen

Als gezegd, ik heb geen flauw idee wat het bestuur van Nieuw Enkhuizen heeft bezield om het lidmaatschap van haar fractievoorzitter te willen beëindigen.

Het krantenbericht daarover verschaft weinig duidelijkheid. Daarin werd hem enerzijds verweten dat hij de positie van wethouder de Jong in de waagschaal had gezet, terwijl er anderzijds heftige kritiek was op het functioneren van de Jong, waarbij Van de Pijll het voor hem had opgenomen.

Wat nu precies de doorslag heeft gegeven is me dus niet helemaal duidelijk, maar het zou me niets verbazen als ze het bij Nieuw Enkhuizen ook niet weten.

Sterker nog, het zou me ook niet verbazen als morgen alles weer anders blijkt de zijn en Van der Pijll weer liefdevol in de Nieuw Enkhuizer moederschoot zou worden opgenomen. En het verzinnen van een smoes door de raadsgriffier verspilde moeite zou zijn geweest.

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze bij Nieuw Enkhuizen, omdat ze toch al zo lekker bezig zijn, besluiten om raadslid Michel de Jong ook uit de partij te verwijderen.

We krijgen dan de unieke situatie, dat de gemeenteraad van Enkhuizen weliswaar een fractie Nieuw Enkhuizen heeft, maar dat geen van beide leden van die fractie lid zijn van de vereniging “Nieuw Enkhuizen”. De oorspronkelijk naamgever.

Entiteiten
Entiteiten

Geen enkel probleem volgens de griffier want een raadsfractie is nu eenmaal een andere ”entiteit” dan een vereniging.

Wel is het natuurlijk zo, dat de fractie Nieuw Enkhuizen niet onder die naam aan de eerstkomende verkiezingen deel zal mogen nemen, want de rechthebbende van die naam is de vereniging.

En van de voorzitter van de kiesraad (burgemeester Baas) heb ik begrepen dat hij partijnamen, die tot verwarring bij de kiezer kunnen leiden, niet zal toestaan.

Op grond daarvan denk ik dat we kunnen uitsluiten dat er bij de eerstkomende verkiezingen sprake zal zijn van een “Nieuw Enkhuizen” en een “Fractie Nieuw Enkhuizen”.  Weliswaar twee totaal verschillende “entiteiten”, zoals de griffier wenst te benadrukken, maar daarom niet minder verwarrend.

Maar goed, het kan met deze storm in een glas water dus nog alle kanten op.

Van de Pijll heeft de laatste tijd furore proberen te maken als Enkhuizer drugsbestrijder. Maar tegelijkertijd wekt het bestuur  van zijn voormalige partij de indruk, dat zij haar besluiten neemt na ruimhartig gebruik van geestverruimende middelen.

Wellicht valt van daaruit zijn gedrevenheid voor een rioolonderzoek te verklaren.

Maar wat het bestuur van Nieuw Enkhuizen in de toekomst ook mag ondernemen, één ding staat vast.

“Elke schipper (en dus ook Nieuw Enkhuizen) heeft het volste recht om zijn mast overboord te zeilen”.

Eieren gooien.

Smoezen
Werknemer

In mijn vorige bericht schreef dat ik het weekend wilde nadenken over de vraag waarom Lankman een memo had geschreven waarin hij verklaarde dat volstrekt normaal was dat van Pijll (nadat zijn partij het vertrouwen in hem had opgezegd) in de raad gewoon fractievoorzitter van die partij zou kunnen blijven.

Anders dan ik veronderstelde is een raadsgriffier niet een ambtenaar (die is aangewezen om de raadsleden bij te staan bij hun werkzaamheden) waarvoor de burgemeester politiek verantwoordelijk is.

Er is me verzekerd dat raadsgriffier een werknemer is van de raad en dat er dus een werkgever/werknemer relatie bestaat tussen de raad en haar griffier. Dat maakt het vinden van een verklaring een stuk eenvoudiger.

Ik heb geen idee waarom de leden van NE het vertrouwen in hun fractievoorzitter hebben opgezegd. Ze doen daarover ook geen mededelingen op hun website.

Zou ik de reden wel weten dan acht ik de kans groot dat ik die belachelijk zou vinden, maar daar gaat het me niet om.

Het gaat me er om dat ze het recht hebben om dat te doen en dat de politiek respectvol om gaat met de gevolgen van dat besluit.

Niet voldoende
Werkgever

Die gevolgen zijn overigens minimaal. Van der Pijll hoeft zijn raadslidmaatschap (als gevolg van dat besluit niet op te geven), maar kan (onder zijn eigen naam) gewoon zijn raadslidmaatschap voort zetten. Langbroek en Quasten zijn hem daarin al voor gegaan.

Niets aan de hand dus. Het geneuzel over stabiliteit of een minderheids coalitie slaat nergens op. Van der Pijll heeft nadrukkelijk aangegeven door te willen gaan met zijn steun aan het collegebeleid. Kortom het voortbestaan van de coalitie is geen moment in gevaar geweest.

Alleen was dat voor van der Pijll kennelijk niet voldoende. Hij wilde zijn lidmaatschap van de raad voortzetten als zijnde een vertegenwoordiger van NE en heeft vervolgens zijn werknemer (de raadsgriffier) gevraagd of die niet een leuke smoes kon bedenken die dat kon rechtvaardigen.

En ziedaar, die bleek daartoe in staat te zijn en dus kan de werkgever niet anders dan blij zijn met de inventiviteit van zijn werknemer.

Maar de consequentie is natuurlijk wel, dat opvattingen van de leden van NE (hoe belachelijk die ook mogen zijn) als zijnde volstrekt irrelevant terzijde werden geschoven.

En als de politiek niet meer voorstelt dan het onder elkaar uitwisselen van smoezen, dan moet diezelfde politiek er ook niet vreemd van opkijken dat sommigen hun toevlucht nemen tot het gooien van eieren.

Sterker nog, ze mogen blij zijn dat het tot dusver bij eieren is gebleven.

In verwarring brengen

Adagium
Adagium

Naar aanleiding van de strubbelingen bij  Nieuw Enkhuizen heeft de raadsgriffier (Eric Lankman) zich genoodzaakt gezien een memo te produceren gericht aan alle fractievoorzitters en leden van de raad.

Zijn conclusie is,

Hoe vervelend, verwarrend en complex de interne situatie binnen de kiesvereniging Nieuw Enkhuizen ook moge zijn, concreet en feitelijk is er niets veranderd voor wat de gemeenteraad betreft. De raadsleden Van der Pijll en De Jong, beiden verkozen op dezelfde kieslijst, worden nog steeds als één fractie beschouwd. Omdat boven de kieslijst de aanduiding “Nieuw Enkhuizen” geplaatst was, voert de fractie die naam als aanduiding.

De griffier komt tot deze conclusie na wat gegrabbel in de kieswet. Men hoeft geen doorgewinterd jurist te zijn om tot het besef te komen dat hij hier de plank volkomen misslaat.

Zijn conclusie impliceert namelijk dat een rechtspersoon (in dit geval de vereniging “Nieuw Enkhuizen”) geen enkele zeggenschap zou hebben over het gebruik van haar naam.

Het is niet een griffier of een willekeurig ex-lid van die vereniging die mag bepalen hoe en wanneer er van die naam gebruik mag worden gemaakt, maar het is de vereniging (die eigenaar is van die naam) die daarover beslist.

Lankman1
Verwarring zaaien

Griffier Lankman lijkt zich het adagium van de Amereikaanse komiek W.C. Fields eigen te hebben gemaakt.

“If you can’t dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit”

Stella Quasten heeft de integrale tekst van het memo in haar facebookgroep geplaatst. Zonder verder commentaar, zodat ik aanneem dat ze het met de inhoud eens is.

Het memo is kennelijk ook als persbericht verstuurd naar het NHD, die de conclusie publiceert in de krant van zaterdag. De vraag die bij me opkomt is, waarom doet Lankman dat?

Waarom probeert hij het debat over deze storm in een glas water te beïnvloeden en verwarring te zaaien met behulp van een onhoudbare conclusie?

Ik denk dat ik daar dit weekend maar eens over ga nadenken,

%d bloggers liken dit: