Vervagen

Er lijkt toch even iets meer aan de hand te zijn dan een inval-griffier die nog even gevoel moet krijgen met het nieuwe audio systeem.

Bij de firma, die normaal gesproken de notulen verzorgd, waren ze niet op de hoogte van de vergadering grondgebied op 17 december en beschikken ze dus ook niet over een audio-opname van die vergadering.

De laatste hoop is dus gevestigd op een lokale audio back-up, anders zullen we het zonder notulen moeten doen, terwijl er toch een aantal belangrijke zaken op de agenda stonden.

In “het woord staat vast” in het NHD lees ik overigens dat Fokko Snoek (SP) zich ook beklaagd heeft over het rapport, maar welke gevolgen hij daar aan verbindt,  is me (nog) niet helemaal duidelijk.

Het beeld van de Enkhuizer gemeenteraad (als zijnde een geoliede machine) begin meer en meer te vervagen.

Tobben

Komen er in de commissie onderwerpen ter sprake die je belangstelling hebben, blijkt de geluidsverbinding weer eens niet te werken. Reden,

Na het afschaffen van de geschreven notulen moet je vandaag wel heel erg je best doen wil je te weten komen wat ze in de Breedstraat allemaal uitspoken.

Dat het allemaal van een leien dakje is gegaan valt uit de diverse `tweets` niet op te maken.

Om te beginnen met Rob de Jong (NE)

Maar ook Hans Langbroek doet een duit in het zakje

Het was toch weer tobben daar in de Breedstraat vrees ik. En nu maar hopen dat de hulp-griffier wel geluidsopnamen van de vergadering heeft gemaakt anders had hij net zo goed niet kunnen worden gehouden.

Toorn des kiezers

Bokhove concludeert in een tweet dat ik wel erg overtuigd ben van mijn “feiloze inzicht” en weer een andere lezer constateert dat ik de laatste tijd we erg “zuur” ben.

Ik ben me van geen kwaad bewust, maar feit is wel, dat ik zo langzamerhand inderdaad genoeg begin te krijgen van de schertsvertoning die wordt opgevoerd de de 21 dames/heren die onze stad besturen. U begrijpt dat ik voor het gemak het hele zootje maar bij elkaar optel, 17 raadsleden plus de 4 schavuiten van B&W.

Ongetwijfeld vinden deze 21 het erg belangrijk waar ze mee bezig zijn, maar de rest van de bevolking heeft wel wat anders aan zijn hoofd en maakt zich zorgen over andere zaken.

Officieel wordt het een bestuurscrisis genoemd, maar in werkelijkheid is het een storm in een glas water. Willy van de Heide, schrijver van spannende jongensboeken in de jaren 50, zou het “Bonje in de Breedstraatballenbak” genoemd hebben.

Want wat is er nu helemaal aan de hand. De “3” (collegepartijen) zijn in hun wiek geschoten omdat de andere “6” ze niet wilden laten meepraten over het begrotingsamendement dat “6” wilden indienen. Dat soort dingen kunnen gebeuren in een democratie, maar nee hoor meteen stampvoeten en huilie, huilie. Als wij onze zin niet krijgen dan zorgen wij er voor dat het college opstapt.

Beschamend gedoe natuurlijk, maar wat ze wilden is gelukt, het college heeft collectief zijn functie ter beschikkend gesteld. We mogen de “3” dus van harte feliciteren met dit behaalde succes.  Ik zou zeggen geniet er van en koester het moment.

Maar bij dit alles mogen we natuurlijk niet vergeten dat de “6” ook een succesje hebben geboekt. Die zijn er namelijk in geslaagd om een begrotingsamendement in te dienen dat door het college zal moeten worden uitgevoerd.

Ook van deze zijde gefeliciteerd met dit succes en wederom, geniet er van en koester het moment. Ik neem verder ook aan dat U een en ander tijdens de feestdagen uitbundig gevierd zal hebben met vrienden en bekenden, maar het is nu januari en dienen we ons dus weer bezig te houden met dingen die er werkelijk toe doen.

Inmiddels is namelijk gebleken dat het amendement (dat U er hebt weten door te drukken) een aantal gebreken vertoont die gerepareerd moeten worden.

bliksem-Verder geen enkel probleem. Waar gehakt wordt vallen spaanders, alleen om dat probleem op te lossen hoeft U geen drie nieuwe wethouders  in te vliegen die dat probleem voor U oplossen, dat kunt U namelijk ook gewoon zelf.

De simpelste oplossing is dat U even contact opneemt met de afdeling financiën van de gemeente Enkhuizen.

Dat had U misschien beter iets eerder kunnen doen (bijvoorbeeld voordat U het amendement samenstelde), maar goed, gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ik ben er van overtuigd dat die mensen van de afdeling financiën bereid zijn U te helpen met het opstellen van een amendement dat wél is uit te voeren en daarmee zijn alle problemen de wereld uit.

Hoeft U de Enkhuizer kiezer ook niet op kosten te jagen door het aantrekken van nieuwe wethouders, die de fouten moeten repareren die U zelf eerder heeft gemaakt.

De vraag of er nieuwe wethouders moeten komen kunt vervolgens beter over laten aan degene die daar de beste kijk op hebben. Namelijk de Enkhuizer kiezer. Die bepaalt over iets meer dan een jaar wie er weg moet en wie er mag blijven.

Daarom tot slot dit welgemeende advies. “Verman U, of de toorn des kiezers zal op U nederdalen”

Tenenkrommend

stolkDe meest veelbetekenende zin in het artikel van het NHD deze morgen is de laatste. Formateur W. Stolk was niet voor commentaar bereikbaar.

Dat is hij al anderhalve maand niet. Onbegrijpelijk dat iemand die de macht in Enkhuizen wil overnemen denkt dat hem dat zal lukken door zich anderhalve maand schuil te houden voor de buitenwereld.

Dat het college zichzelf demissionair verklaarde kwam voor iedereen, ook mijzelf, als een verrassing, maar dat de hele zaak georkestreerd was leek me duidelijk en dat je jezelf even bezint voordat je besluit hoe te reageren op de ontstane  situatie lijkt me niet meer dan verstandig.

En dat heb ik dan ook vrijwel onmiddellijk na het voorval geschreven. Maar Stolk leest mijn blog (en de daarin verwoorde adviezen) niet en dus liet hij zich de volgende dag al opzadelen met de opdracht “een probleem oplossen dat hij niet had veroorzaakt”.

De enige reden voor zijn (mede door de burgemeester aangewakkerde) enthousiasme kan zijn geweest dat hij dacht, dat hij als gevolg van de ontstane situatie een nieuwe coalitie (bestaande uit SP, PvdA, LQ, CDU/SGP, GL en FL) aan de macht zou kunnen helpen.

Want daar is het alle politieke partijen uiteindelijk allemaal om te doen. Aan de macht komen. Uiteraard ontkennen ze dat. Men streeft veel abstractere en hogere doelen na, maar neemt U van mij aan, aan de macht komen is hun voornaamste doel.

En om dat te kunnen bereiken doen ze de domste dingen, zoals in dit geval, zonder al te veel nadenken en  binnen een dag een opdracht accepteren met een uiterst twijfelachtige kans van slagen.

We leven in een democratie en dat wil zeggen, dat je de macht die je vandaag met behulp van een kunstje kunt verwerven (in dit geval) over een jaar al weer kwijt kunt zijn, omdat het uiteindelijk de kiezer is die nieuwe machtsverhoudingen bepaald.

Je zult dus uitgebreid en veelvuldig aan de kiezer uit moeten leggen waarom een machtswisseling op dit moment voor hem voordelig is en op dat punt heeft de “nieuwe coalitie” jammerlijk gefaald.

Om de “sfeer” in de coalitie goed te houden heeft men veelvuldig onderling overlegd, maar de kiezer zal de onderlinge sfeer verder worst zijn, hij wil weten hoe de “nieuwe coalitie” met zijn belangen zal omgaan.

Maar onze nieuwe machtshebbers hebben besloten dat ze uit één mond zullen spreken en helaas is die ene mond al anderhalve maand niet beschikbaar voor commentaar.

Het is van een tenenkrommende knulligheid dat je alleen maar kunt hopen, dat de betrokkenen er snel een einde aan zullen maken.

Doodsteek

TOREADOR-1De brief die burgemeester Baas heeft geschreven aan de formateur W. Stolk lijkt me de doodsteek voor het proces dat de laatste heeft ingezet.

De brief dateert van 20 december en kunt U hier in zijn geheel lezen.

Dat de “nieuwe coalitie” er nog niet in is geslaagd een passend antwoord te formuleren valt te vergeven.

Ook het college, gesteund door een omvangrijk ambtelijk apparaat,  neemt vaak ruimschoots de tijd voor het formuleren van een antwoord.

Zo lijkt me, dat de inhoudelijke bezwaren die in de brief (tegen het amendement) naar voren zijn gebracht, ook tijdens het begrotingsdebat naar voren hadden kunnen worden gebracht.

De bewering van de Burgemeester dat er tijdens de raadsvergadering onvoldoende gelegenheid is geweest om over deze posten een inhoudelijk debat te voeren is dan ook pertinent onjuist.

Die gelegenheid was er wel, maar de collegepartijen noch het college waren bereid dat debat te voeren.

De brief noemt een aantal technische bezwaren tegen de bezuinigingen. Die hadden tijdens de raadsvergadering aan de orde moeten worden gesteld. Het is merkwaardig dat dit is nagelaten en dat het college niets beters wist te doen dan zichzelf zo snel mogelijk demissionair te verklaren.

Dat feit op zichzelf rechtvaardigt niet, dat het college zwijgt over het bestaan van technische bezwaren, die haar (naar ik mag hopen) duidelijk waren  op het moment dat het amendement was ingediend.

Merkwaardig is ook, dat deze technische bezwaren ook niet onder de aandacht van de informateur zijn gebracht. Dat wil zeggen, ik weet niet of het gebeurd is, want de informateur heeft in zijn wijsheid besloten om de hem gegeven adviezen geheim te houden. Vast staat echter, dat hij met zowel de burgemeester als een aantal hoge ambtenaren heeft gesproken. Merkwaardig, dat die hem er niet op gewezen hebben dat wat de nieuwe coalitie wilde, niet uitvoerbaar was.

Zoals het er nu uitziet heeft het college dan ook gebruik gemaakt van de onervarenheid van fractievoorzitter Stolk om hem op weg te sturen met een opdracht die gedoemd was te mislukken.

Het wordt tijd dat hij zich dat begint te realiseren en zijn informatieopdracht terug geeft om verdere schade (voor zijn en de andere betrokken partijen) te voorkomen.

Klungelen

failureHet land is in crisis en het is een illusie te denken dat Enkhuizen daar op enigerlei wijze aan zal kunnen ontsnappen.

Maar kunt U rustig slapen omdat onze lokale politici over ons waken? Ik ben bang van niet.

Waar zijn ze het de afgelopen maanden wel met elkaar over eens geweest? Wel, dat geld moet worden geïnvesteerd in  het lokale ambtelijke apparaat.

Vrijwel unaniem heeft men het afgelopen jaar besloten om € 280.000,- te investeren in LEAN management in de vage hoop, dat daardoor het gemeentelijk apparaat in de toekomst efficiënter zal gaan werken.

Ook heeft men vrijwel unaniem besloten € 135.000,- te investeren in een ambtelijke samenwerking van de 3 SED gemeenten. Alweer in de vage hoop dat deze samenwerking een besparing zal opleveren.

Helaas wijzen ervaringen uit het verleden op het tegendeel.

Vroeg of laat wil zo’n nieuwe organisatie een eigen huisvesting, eigen management en eigen personeelsbeleid.

Drechterland heeft besloten dat (ondanks de geplande samenwerking) toch door gaat met de bouw van een nieuw stadhuis, maar dat men het werken volgens LEAN management nog even uitstelt, omdat men niet overtuigd is van de voordelen.

Maar naast de enorme bedragen die de lokale overheid in zichzelf investeert, moet er natuurlijk ook bespaard worden en daar is (in Enkhuizen) enig rumoer over ontstaan. Men is het niet eens over waar er in 2013 bespaart moet worden en dus heeft het college besloten dat ze beter kan opstappen.

Precies een jaar voordat er verkiezingen kunnen worden gehouden en er mogelijk weer een ander college zal gaan aantreden.

Kunnen we, dank zij het nieuw college onze financiële toekomst met een gerust  hart tegemoet zien? Ik vrees van niet.

Om te beginnen is het vrijwel zeker dat we te maken zal krijgen met een tweetal erfenissen van het het oude college.

Om te beginnen met de Drommedaris, waar (alweer) een ruime meerderheid heeft besloten dat men de verbouwing wordt doorgezet. Ondanks de verzekering van belanghebbende deskundigen (zoals de wethouder, de projectmanager en het stichtingsbestuur) is de kans nog steeds levensgroot aanwezig, dat er aanzienlijk meer in die verbouwing geïnvesteerd zal moeten worden dan is begroot.

En dan is er ook nog het SMC.  Iedereen weet dat het oorspronkelijke plan niet kan worden uitgevoerd, alleen het huidige college houdt nog even vol dat men bezig is met een “gefaseerde realisatie” van het oorspronkelijke plan. Maar een nieuw plan houdt ook in, nieuwe voorwaarden en aangezien de “winst” uit het oude plan al verwerkt was in de begroting zal ook hier de opbrengst naar beneden toe moeten worden bijgesteld.

En wat te denken van de begroting voor stadsonderhoud, waarin we de komende 10 jaar van plan zijn 10 miljoen uit te geven terwijl we maar 5 miljoen in kas hebben.

Een terwijl deze donkere wolken zich dus samenpakken, zijn onze lokale politici dus druk bezig met de oplossing van deze problemen. Die “oplossing” kost ons minimaal een paar ton in 2013 en bestaat er uit, dat er nieuwe wethouders van buitenaf worden ingevlogen.

En dat feit alleen moet er voor zorgen, dat de verhoudingen tussen de raadsleden onderling wat gaat verbeteren. Ik ben benieuwd waarop wij straks moeten gaan bezuinigen, zodat zij ongehinderd kunnen blijven doorgaan met het demonstreren van hun incompetentie.

Waarheid

janfranx_2Ik kreeg een mysterieuse twitterreactie van onze wethouder Jan Franx waarin hij mij uitdaagt de waarheid te publiceren “als alles achter de rug is”. Ik neem aan dat hij daarmee bedoeld het formatie-proces.

Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb vanaf de eerste dag (anders dan de meeste partijen) mijn mening gegeven over dat proces.

Daarbij heb ik kool nog geit gespaard. Zo vond ik dat de collegepartijen zich puberaal gedroegen door hun steun aan het college in te trekken, omdat dat die een besluit van de meerderheids zou moeten uitvoeren. Minachting voor democratische gedragsregels noemde ik het.

Politiek op het niveau van “Geef me een reep of ik poep in mijn broek”.

Ook de reactie van het college heb ik veroordeeld. Veel te voorbarig en in potentie schadelijk voor de gemeente als geheel omdat het ter beschikkingstellen stellen van hun functies enorme financiële gevolgen kan hebben voor Enkhuizen.

Ook de burgemeester heb ik een verwijt gemaakt over zijn rol in deze storm in een glas water.

En tot slot heb ik ook de oppositie niet gespaard, die in mijn ogen veel te snel op zoek ging naar een “oplossing” voor een probleem dat in overduidelijk was gecreëerd om een ander probleem te maskeren.

Dat andere probleem was, dat één wethouder misbruik had gemaakt van zijn bevoegdheden (door het budgetrecht van de Raad aan zijn laars te lappen). Dat probleem werd door de oppositie met de mantel der liefde bedekt, terwijl men vervolgens meende (in het diepste geheim) een probleem op te moeten gaan lossen, waarvan het sop de kool niet waard is.

Verder heb ik de reden voor deze gang van zaken herleid tot de diep gekoesterde geloof van alle politieke partijen, dat je alleen maar iets kunt bereiken als je over macht beschikt en dat dus zo ongeveer alles geoorloofd is om macht te verkrijgen en te behouden.

Maar bij het bedrijven van machtspolitiek is de “waarheid” altijd het eerste slachtoffer. Dus ik ben benieuwd wat Jan daar onder verstaat en bovendien snap ik niet waarom we daarmee moeten wachten tot alles achter de rug is.

Waarom kunnen politieke partijen niet gewoon in het openbaar hun standpunten met ons delen, waarom moeten we wachten dat alles achter de rug is. Omdat Rutte en Samson dat ook deden? En zie daar wat een “vertrouwen” ze daarmee hebben gewonnen.

Spielerij

RaadWat natuurlijk wel weer vertederend is, is dat onze lokale amateur-politici zo vreselijk hun best doen om zich te gedragen als hun grote neven in de landelijke politiek.

Zo wilde de PvdA met alle geweld dingen controversieel verklaren. Dat gebeurd in den Haag ook en wil zeggen dat je (in afwachting van de verkiezing) ergens geen besluit over neemt.

Kwestie van beleefdheid ten opzichte van elkaar. De machtsverhoudingen kunnen zich als gevolg van de verkiezingen wijzigen en dus is het ongepast gebruik te maken van een meerderheid die er mogelijk na de verkiezingen niet meer is.

Maar de gemeentewet kent (anders dan de Tweede Kamer) helemaal geen tussentijdse verkiezingen. De machtsverhoudingen blijven gewoon zoals ze zijn.

Het bestaande college had de gedoogsteun van GL en CU/SGP en Hans Langbroek. Het lijkt me, dat je aan deze drie de vraag zou moeten voorleggen of ze (gezien de gebeurtenissen) van plan waren die gedoogsteun in te trekken.

Geen idee of dat gebeurd is. Men gelooft er in Enkhuizen nog steeds heilig in, dat je zaken veel beter achter gesloten deuren kunt afwerken. Of die drie bereid zijn om hun gedoogsteun in te trekken horen we dinsdagavond van de informateur.

Ik heb uit de pers begrepen dat er nog steeds rekening mee wordt gehouden dat de bestaande coalitie gewoon in het zadel blijft, dus wat onderzoek je dan eigenlijk? Ook daarover wordt een soort Haagse radiostilte in acht genomen, alsof er staatsbelangen in geding zijn.

Dat is niet het geval. Het gaat slechts om de vraag welke club er de resterende periode (pakweg 14 maanden) een wethouder mag aanwijzen.  De belangrijkste taak van een wethouder is om smoezen te verzinnen waarmee kan worden uitgelegd, waarom de dingen anders zijn gegaan dan ze op papier geregeld waren.

Met als voornaamste constante dat het nooit de schuld is van het ambtelijk apparaat, maar altijd van anderen.

Verder lijken er ook nog al wat misverstanden te bestaan over het demissionair zijn van wethouders. In dit geval leggen ze zichzelf op om geen nieuwe (en mogelijke controversiële werkzaamheden) uit te gaan voeren.

Moet je daarvan in paniek raken en onmiddellijk maatregelen nemen, zoals de oppositie meende te moeten doen?  Ik vind van niet en wat mij betreft hadden de leiders van het begrotingsakkoord eerst even rustig met elkaar overlegd over wat nu verder te doen.

Eén ding was daarbij zeker. Als gevolg van hun demissionaire status zou het college, zonder vooraf de Raad daarover geraadpleegd te hebben, geen nieuwe (en missionaire) werkzaamheden ontplooien. Men zou, zoals dat heet,  slechts op de winkel passen.

Dat passen op de winkel leek me geen slechte gang van zaken, gelet op het overal om zich heen grijpende geldgebrek.

Het had me logischer geleken als de drie leiders van de begrotingscoalitie (Stolk, Raven, Noorman) zich tot de Enkhuizer burgers hadden gewend en het optreden van de coalitie hadden “geduid” en de burgers hadden gerustgesteld omtrent het “gevaar” waar Enkhuizen aan was blootgesteld (geen enkel), alvorens men zich in een soort Haagse radiostilte had gestort.

Maar door dat na te laten lijkt het allemaal wat gewichtiger en gecompliceerder dan het in werkelijkheid is. In verreweg de meeste gevallen zijn raadsleden het  roerend met elkaar eens en kibbelen ze onderling alleen maar wat  over bijzaken. Zoals wie er een wethouder mag leveren.

Enfin, dinsdagavond zullen we het weten. Het rapport is volgens mij niet openbaar gemaakt, dus ik neem aan dat de Raad dit als een interne kwestie ziet, waar wij verder niets mee te maken hebben.

Behalve dan, dat we voor de kosten van deze spielerij moeten opdraaien natuurlijk.

Oplossen

RaadOp dinsdagavond is er dus een ingelaste gemeenteraadsvergadering over het rapport dat informateur Keur zal uitbrengen over de situatie die ontstaan is nadat de college zichzelf demissionair heeft verklaard.

Ik heb me een beetje boos overgemaakt over dit volstrekt onverantwoorde optreden van het college, dat de Enkhuizer burgers in 2013 zomaar meer dan € 200.000,- kan gaan kosten aan wachtgeld, omdat de wethouders zich gekwetst voelen in hun zitvlees.

Anders kan ik het niet noemen. Het gegeven dat de coalitiepartijen het vertrouwen in college uitspreken, maar wel hun steun intrekken, is natuurlijk een argument van lik m’n vestje.

Op dat punt had de voorzitter van de Raad moeten ingrijpen en de betrokkenen wijzen op hun puberaal gedrag. Zolang een meerderheid van de Raad haar vertrouwen in het college niet opzegt, bestaat er voor een college geen enkele reden om hun functie ter beschikking te stellen.

Maar de oppositie reageerde minstens even ondoordacht op de situatie die was ontstaan. Door zonder deugdelijk analyse reeds  de volgens dag een informateur te benoemen.

Het optreden van de coalitiepartijen was een duidelijke provocatie, de oppositie liet zich maar al te graag provoceren vanwege het vooruitzicht dat er baantjes te verdelen waren.

Want wat politici (van welke richting dan ook) ook mogen beweren, het gaat hun vrijwel altijd om de baantjes en zelden om het beleid. Alle politici hebben met elkaar gemeen, dat ze er ten diepste van overtuigd zijn, dat het met het beleid wel goed zal komen, zolang ZIJ maar aan de knoppen mogen draaien.

Dat blijkt ondermeer ook uit reacties van Bokhove en Fijma. Twee ex-raadsleden die met kop en schouder boven de rest uitstaken, maar zich inmiddels met (in intellectueel opzicht) bevredigender werk bezig houden.

Beide denken dat door een nieuw college de bestaande situatie zich zal verbeteren. Ik help het ze hopen, maar geloof er niets van. Daar kan in mijn ogen pas sprake van zijn als de kiezer heeft gesproken en de nieuwe machtsverhoudingen heeft vastgelegd.

Als er dinsdagavond een nieuw college komt, dan is dat het resultaat van puberaal gedrag van de coalitie, waarvoor de rekening (in de vorm van wachtgeld) bij de Enkhuizer burger wordt neergelegd.

Blijft alles bij het oude, dan blijft er een wethouder in functie die allang weggestuurd had moeten worden, omdat hij budgetrecht van de Raad aan zijn laars lapte.

Ik ben benieuwd hoe ze dat dinsdagavond gaan oplossen.

Klungelen

Op de website van de PvdA is een beschouwing verschenen onder de titel “Wat zijn de financiële mogelijkheden van de stad nog in tijden van crisis voor de Drommedaris?”

De beschouwing is geschreven in ABB (Algemeen Beschaafd Bureaucratisch) wat het voor de gemiddelde lezer wat minder toegankelijk maakt.

In de beschouwing stelt men zichzelf een aantal vragen. Dezelfde vragen die ik weken (zo niet maanden) oa hier ook al heb gesteld.

Hoe kan het dat de restauratiekosten met 6 ton zijn gestegen en de kosten van de verbouwing gedurende dezelfde periode met een zelfde bedrag zijn gedaald.

Ik heb het sterke vermoeden dat de betreffende cijfers gemanipuleerd zijn, maar de enige die daar helderheid over kunnen verschaffen zijn de Raadsleden. Namelijk door op dit punt gerichte vragen te stellen.

Die vragen stel je via Agora. Dat is een soort internetforum dat raads- en commissieleden in staat stelt om met elkaar te communiceren over zogenaamde technische vragen.

Omdat raads- en commissieleden elkaars vragen (en de daarop gegeven antwoorden) kunnen lezen, concludeer ik, dat geen van de partijen om opheldering heeft gevraag over de door het college verstrekte cijfers.

Dat had al weken geleden moeten gebeuren, maar dat het kennelijk niet gebeurd is een blunder van de eerste orde. Niet alleen van de PvdA, maar van alle partijen die in de Raad vertegenwoordigd zijn.

Gaan ze die blunder goedmaken tijdens de eerstkomende besloten vergadering over dit onderwerp? Ik vrees van niet.

Dat heeft te maken met het vergadermodel dat men inmiddels Raadsbreed  heeft geadopteerd. Dat model onderscheidt drie fasen, beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

De besluitvormingsfase is een ander woord voor raadsvergadering en feitelijk  een formaliteit. Het is niet de bedoeling dat er op dat moment nog nieuwe elementen aan de discussie worden toegevoegd, het doel is van de vergadering is slechts een besluit te nemen. Men mag daar een stemverklaring aan toevoegen, maar verdere discussie is uit den boze.

De beeldvormingsfase is bedoeld om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om een oordeel te kunnen geven. Strikt genomen hadden alle fracties (na de commissievergadering) over alle informatie moeten beschikken om zich een oordeel te kunnen vormen. Opmerkelijk is dat men de commissievergadering niet benutte om eventueel nog ontbrekende informatie te verkrijgen (kennelijk had men zich daar niet op voorbereid), maar om een extra vergadering vroeg.

Maar je kunt in een besloten vergadering onmogelijk goedmaken wat je wekenlang hebt verzuimd. Bovendien ga ik er van uit dat het college zal weigeren om op detailvragen in te gaan. De tijd om die te stellen is immers allang verstreken. Men krijgt gewoon de reeks bekende feiten opnieuw voorgeschoteld.

Het feit deze laatste vergadering niet openbaar is maakt het mogelijk, dat raadsfracties hun blunder niet openlijk hoeven toegeven, waardoor ze in staat zijn nog wat excuses te verzinnen waarom ze uiteindelijk toch hebben ingestemd met het herroepen van hun eerdere besluit en de  verbouwing (als voorgesteld en met alle risico’s van dien) toch laten door gaan.

Mochten de kosten daarvan (zoals valt te verwachten) toch uit de hand lopen, dan zal het college (als gebruikelijk) er op wijzen dat niet ZIJ verantwoordelijk zijn voor het genomen besluit maar de Raad en dat het dus de taak is van de Raad om nu de extra gelden ter beschikking te stellen die nodig zijn om besluit te kunnen uitvoeren.

Persoonlijk denk ik dat er geen rationele argumenten zijn om de verbouwing uit te voeren zoals voorgesteld, maar de Raad laat zich zelden door rationele argumenten leiden. Liever klungelt men zich door een proces heen waar men nauwelijks iets van begrijpt en noemt dat dan politiek bedrijven. Het zij zo.