Vaagspraak.

Het ambtelijk taalgebruik kent een groot aantal jeukwoorden waarmee bepaalde ambtelijke activiteiten worden aangeduid. Zoals “aanvliegen” en “oppakken”.

Beide suggereren voor de buitenwereld een zekere ambtelijke activiteit, terwijl insiders begrijpen, dat er in werkelijkheid helemaal niets gebeurd.

Als op “constructieve” wijze over iets wordt gesproken mag je er van uit gaan dat de kans dat er “slagen gemaakt” zullen worden gering is. Grootverbruikers van het gebakkenluchtjargon zijn reclamemakers en beleidsambtenaren.

Onbedoeld ga je er zelf ook in mee. Zo wordt de grondslag voor de tussen de gemeente en Orez bv gesloten overeenkomst een exploitatieopzet genoemd. Ingewikkelde begripsaanduiding voor iets, dat eigenlijk niet meer is dan een doodgewone offerte voor het verkrijgen van een concessie.

Een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit.

Ofwel, dit bedrag zijn we bereid om te betalen in ruil voor de vergunning om het recreatieoord te mogen herinrichten. Er van uitgaande, dat alle (door ons benodigde) grond ons gratis ter beschikking zal worden gesteld.

Dat bedrag mocht aanvankelijk niemand weten (ook raadsleden kregen een exemplaar van de Anterieure Overeenkomst waarin de bedragen waren weggelakt), maar weten we (met dank aan het kadaster) toch.

De kostprijs van de concessie (uitgedrukt als de aankoopbedrag voor de grond) bedroeg € 335.000,-.

De concessie werd verleend op basis van een offerte, waarvan (met behulp van een taxatierapport) werd beweerd dat ze marktconform was. Echter, zowel de offerte als de taxatie zijn geheim en het college heeft tot dusver hemel en aarde bewogen om dat zo te kunnen houden.

Na lang soebatten van mijn kant is er eindelijk een raadsmeerderheid gevonden die aandringt op openbaarmaking van de taxatie. De offerte daarentegen dient geheim te blijven, totdat Droomparken zijn toestemming heeft gegeven.

Ontdaan van alle vaagspraak is dat wat er dinsdagavond op het spel staat. Schikt het college zich naar wat de raad haar vraagt te doen (openbaar maken) of heeft ze een list verzonnen om dat moment opnieuw te kunnen uitstellen en de geheimhouding te laten voortduren. Dinsdagavond zullen we het weten.

Als extraatje voor Pinksteren een briljante voordracht van George Carlin over het hedendaags taalgebruik.

Raadsels.

Mijn vorige bericht was een reactie op een bericht dat WEEFF op haar website geplaatst had en dat door een van haar medewerkers (Wim Langbroek) onder de aandacht van een groter publiek werd gebracht door het te delen in de Facebook groep “Je bent een echte Enkhuizer als”.

Mijn kritiek betrof het feit, dat de bron van het bericht (de Facebook pagina van Hans Langbroek) niet terug te vinden was. Ook voor een bewering in het bericht zelf, dat (vanwege de hoge gemeentelijke lasten) Langbroek de begroting had afgekeurd, bestond geen bewijs.

Ik heb de column met mijn bevindingen ook gedeeld in de Facebook groep “Je bent een echte Enkhuizer als”. Dat delen is bedoeld als aankondiging van een nieuwe column. Het onderwerp waarover ik schrijf (lokale politiek) is weinig populair. Daar staat tegenover dat de meeste groepsleden weten waar ik over schrijf en dat je (door niet op de link te klikken) niet hoeft te lezen wat ik heb geschreven.

Opmerkelijk was, dat naar aanleiding van hetgeen ik had geschreven mij het recht werd ontzegd dat met de groep te delen. Een onder pseudoniem opererend groepslid meende dat alleen gezellige dingen met de groep gedeeld mochten worden.

Een ander die (naar eigen zeggen) sinds kort hier woonachtig is en zich aan het oriënteren is voor wat betreft de lokale politiek betwistte mijn recht van spreken over andere politici. Hoe en op welke manier hij bezig is zich te oriënteren zei hij niet, maar ik vermoed, gelet op zijn manier van redeneren, dat die oriëntatie grotendeels plaats vindt binnen HEA.

Hij bestond het om te beweren dat, omdat ik lijstduwer ben geweest bij NE, ik mij niet mocht uitlaten over de lijstaanvoerder van HEA. Of deze nogal grove inperking van mijn recht op vrije meningsuiting deel uit maakt van het oriëntatie traject dat hij momenteel doorloopt weet ik niet. Het kan ook zijn dat hij dat soort merkwaardige opvatting al van oudsher heeft en dat de Enkhuizer lokale politiek hem slechts de gelegenheid biedt om het verder te ontwikkelen.

Hoe dan ook, inmiddels heeft hij op mijn verzoek een screenshot geproduceerd van een Facebook site die “Ps Hans Langbroek” heet.

Een zoekopdracht naar die site levert mij niets op, maar misschien heeft Langbroek mij op een of andere wijze geblokkeerd. Als anderen die site wel kunnen bereiken laat me dat dan even weten.

Ook staat er op die site niet wat Wim Langbroek beweerde dat er opstond. Namelijk een vraag van Hans Langbroek of zijn initiatief (een stille tocht van gele hesjes richting stadhuis) op bijval kon rekenen.

Maar misschien heeft hij die vraag (onder druk van buitenaf) wel weer ingetrokken. Kortom allemaal raadsels, zodra ik meer weet kom ik er op terug.

Afsluiten

dejong
Wegwezen

Rob de Jong legt per direct zijn functie neer las ik in de krant en op de gemeentelijke website. Niet echt nieuws dat als een donderslag bij heldere hemel kwam.

Het hing al een tijdje in de lucht zullen we maar zeggen. Aan zijn besluit schijnt een rumoerig verlopen ledenvergadering van Nieuw Enkhuizen vooraf te zijn gegaan. Op hun website staat daarover niets te lezen. Maar dat is niet ongebruikelijk in Enkhuizen.

Voor politieke nieuwtjes moet je in Enkhuizen toch vooral in de kroeg zijn. Zolang het nieuws maar “sappig genoeg” is doen de feiten verder niet ter zake.

Nu was het een publiek geheim dat de Jong’s positie wankelde. Zozeer dat er twee fracties zich aan de zijlijn al aan het warmlopen waren en niet of nauwelijks nog oppositie voerden.

Slechts één daarvan kan een wethouder leveren en dus blijft de ander teleurgesteld achter. Wie de uiteindelijk gelukkige zal zijn weet ik niet en kan me ook eigenlijk geen lor schelen.

Een ding is echter zeker, de nieuwe coalitie komt weer vast in het zadel te zitten. Of het nu Koning wordt of Stomp, de bijbehorende partij zal zich weer vierkant achter het college stellen.

Met als bijkomend voordeel dat het Dromdossier geruisloos kan worden afgesloten.

Bestuurlijk circus.

Gemeenteraad_Enkhuizen_internet
Kerntaak?

Afgelopen dinsdag sprak de raad over het beheerplan kapitaalgoederen.

Kapitaalgoederen is de verzamelnaam voor gemeentelijke eigendommen zoals wegen, bruggen, beschoeiingen en gebouwen.

Het college heeft becijferd dat er (op basis van de bestaande onderhoudsnormen) de komende 10 jaar 25 miljoen nodig is om (reeds bestaande) kapitaalgoederen te vervangen.

Dat bedrag zal moeten worden geleend. De kapitaallasten (jaarlijkse rente en aflossing) zijn begroot op circa € 140.000,- per jaar cumulatief. Dat wil zeggen dat na 10 jaar de (extra) jaarlasten (jaarlijks) 1.4 miljoen zullen bedragen.

Tegenover deze jaarlijks toenemende kosten zullen er jaarlijks toenemende baten/besparingen moeten staan. Het college meent dat een dergelijke toename in de baten, danwel besparingen niet zal zijn te realiseren. En stelt voor om voor sommige kapitaalgoederen de vervangingsnorm te verlagen.

In plaats van classificatie “veilig en functioneel” wil men voor sommige kapitaalgoederen een niveau lager. Alleen “veilig”.

Door de vervangingsnorm te verlagen bespaar je uiteraard (in theorie) toekomstige vervangingskosten en kun je problemen naar de toekomst blijven verschuiven.

Van Reijswoud (VVD) wilde er om die reden dan ook niet aan,  maar dat resulteerde in een tamelijk semantische discussie met Snoek (SP) die me deed besluiten om de discussie niet verder af te luisteren.

In de krant las ik dat Van Reijswoud een meerderheid van de raad achter zich heeft gekregen.

Ik twijfel alleen over het praktisch nut van zijn voorstellen. Volgens mij zijn de bruggen in het Westeinde inmiddels al tot onveilig gekwalificeerd in gevallen dat er twee auto’s tegelijk over de brug willen rijden.

Dus zijn er bij elke brug wegversmallingen aangebracht die dat moeten verhinderen. Dat is al een paar jaar geleden gebeurd en tot dusver heeft niemand ooit geopperd dat het nu tijd wordt om tot vervanging over te gaan.

Dus verlaging van de vervangingscriteria lijkt me in de eerste plaats een cosmetische operatie waardoor het lijkt of we nog een tijdje verder kunnen onder het motto “wie na mij komt is sterker”.

Alleen D66 zei daar geen genoegen mee te willen nemen en vroeg om een kerntakendiscussie.

Daar wordt al jaren om geroepen, maar niemand lijkt daar trek in te hebben. Begrijpelijk, want een discussie over kerntaken zal er (onder de huidige omstandigheden) alleen maar toe leiden dat gemeentelijke taken zullen moeten worden  afgestoten.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het afschaffen van het jaarlijks 4 miljoen kostende bestuurlijke circus dat we met onze belastingen in stand houden.

Niet mogen weten.

zzmOp 19 april 2016 vindt een vergadering van de commissie grondgebied plaats.

Tijdens die vergadering zullen de mogelijkheden tot het uitbreiden van een aantal parkeerplaatsen worden besproken.

Enerzijds als buffer voor piekdagen, anderzijds als opvang voor het ZZM vanwege de opheffing van het bootmodel.

Voorstel/besluit en het onderliggende onderzoek zijn hier te lezen.

Het college heeft een aantal mogelijkheden laten onderzoeken. De raad wordt gevraagd om daar tijdens de raadsvergadering van 10 mei een keuze uit te maken.

Ter voorbereiding heeft het ZZM besloten om aanstaande woensdag een informatieavond te beleggen.

Toen me dat ter ore kwam heb ik de ZZM directie gevraagd of ik aanwezig mocht zijn bij die vergadering waarin raadsleden klaarblijkelijk geïnformeerd zouden worden over de wensen en verlangens van het ZZM.

De ZZM directie heeft me vervolgens laten weten dat deze bijeenkomst (voorlopig) exclusief voor raadsleden was.

Ik vermoed dat het ZZM niet op de hoogte is van het standpunt van de SP, zoals verwoord door haar fractievoorzitter Keesman. Namelijk dat de SP zal ontbreken op vergaderingen met een besloten karakter. Tenzij het onderwerp aanbestedingen of personen betreft.

Daar is in dit geval geen sprake van, dus ofwel de SP pleegt woordbreuk door toch aanwezig te zijn, danwel de SP ziet af van haar aanwezigheid.

Een informatiebijeenkomst waarbij de voornaamste coalitie partij afwezig is lijkt me geen succes te worden, dus ik sluit niet uit dat de ZZM directie haar voorlopige besluit zal herroepen.

Overigens snap ik niets van die koudwatervrees van de ZZM directie. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat men tijdens die informatiebijeenkomst standpunten wil verkondigen die de raadsleden wel, maar gewone burgers niet mogen weten.

Gouden tijden

Het was even een gedoe, maar uiteindelijk is het toch nog gelukt.

De website van Enkhuizens nieuwste politieke loot is in de lucht en bereikbaar.

Rechts van dit bericht staat het logo (de paljasmuts) als U daar op klikt komt U terecht op de unieke Enkhuizer PVV versie. PIM’s PVV.

Die andere PVV is nog steeds bezig om in stilte (belangrijke) dingen voor te bereiden heb ik begrepen.

Ik schreef al over de problemen die er zijn om de magische letter combinatie PVV te mogen gebruiken op het stembiljet, maar ik schat in, dat ik met de toevoeging PIM’s een redelijke kans maak.

Nu er een speciale website is waarop de voor en tegens van het Paljassime kunnen worden besproken, ga ik me er op Prietpraat niet meer mee bezig houden en vraag ik lezers om dat ook niet meer te doen.

Prietpraat gaat dan ook weer gewoon verder met (het liefst op zo luchtig mogelijke wijze)  commentaar leveren op de verwikkelingen in de Enkhuizer politiek. Daar gaan we spannende tijden tegemoet.

Op 1 februari valt de beslissing of we eens kans maken op de Floriade, 2 Februari uitspraak over het gezondheidscentrum aan de Molenweg. Ook een oordeel over de verbouwing van de Drommedaris kan niet lang meer op zich laten wachten en half februari is er dan weer het stappenplan voor het SMC.

Kortom, als blogschrijver beleven we gouden tijden.

Gulhartig

Gisteren een plezierig gesprek met de voorzitter van het centrale stembureau (burgemeester Baas) over de mogelijkheid om aan de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen als PVV Enkhuizen.

Anders dan ik hoopte, staat het de gemeente niet vrij te registreren wie zich aanmeldt, maar dient voldaan worden aan de voorwaarden die gesteld worden door het centraal stembureau.

Dat kan een aanduiding (vermelding op het stembiljet) weigeren als die al is gebruikt in een “hogere” verkiezing.

De aanduiding PVV is uiteraard al in gebruik,  zodat het vrijwel onmogelijk is die aanduiding te gebruiken, zonder toestemming van de  Paljas Van Venlo. Deelname kan natuurlijk wel onder de volledige naam, maar de afkorting mag niet worden gebruikt.

Hoewel de burgemeester de moed er probeerde in te houden, hij wees op de combinatie Enkhuizer Belang/Leefbaar Enkhuizen die wel toestemming had gekregen, valt te vrezen dat een PVV toevoeging niet de goedkeuring  zal krijgen van het centraal stembureau.

Is daarmee de nekslag toegediend aan de prille Paljas beweging, waarvan we hopen dat die (vanuit Enkhuizen) zich als een olievlek over Nederland zal uitbreiden?

Uiteraard niet.

De PVV Enkhuizen kan blijven voortbestaan als politieke gezelligheidsbeweging die zich inzet voor de verbetering van het politieke klimaat in Enkhuizen, zij kan alleen onder die naam niet deelnemen aan de verkiezingen in Enkhuizen.

Gelukkig zijn de verkiezingen nog twee jaar weg, dus tijd genoeg voor het bedenken van nieuwe lettercombinaties. Bovendien lijkt het verstandig eerst eens te kijken of het Paljas gedachtengoed wortel schiet onder Enkhuizer bevolking.

De vooruitzichten daarvoor zijn weinig veelbelovend. De PVV richt zich immers tot mensen die normaal gesproken niet zouden gaan stemmen (en het dus om die reden ook niet erg vinden dat hun vertegenwoordiger in de Raad dat ook niet doet), maar mijn indruk is dat dit geen frequente lezers van mijn blog zijn.

Wie op de hoogte wil blijven van de verdere ontwikkelingen van de PVV Enkhuizen zou een mail kunnen sturen naar pvvenkhuizen@gmail.com  of het twitter account pvvenkhuizen volgen.

Verder mag niet onvermeld blijven dat de gemeente een uitstekende kop koffie serveert. Zozeer dat ik de verleiding niet kon weerstaan een tweede kop te vragen hetgeen gulhartig werd toegestaan.

Niet verstandig

https://twitter.com/#!/HansLangbroek/status/161048981533765633

Het sympathieke van raadslid Hans Langbroek is natuurlijk dat als je even niet weet waar je het over wilt hebben hij altijd wel een onderwerp aandraagt waar je het over kunt hebben.

Dit maal gaat het over de afrekencultuur die zijn stank over de buurgemeenten verspreid. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor zijn opvatting dat PVV, CDA, SP en PvdA zich in het voorstadium van mild fascisme bevinden, maar ik ben geen liefhebber van discussies waarin generalisaties als fascistisch het uitgangspunt vormen.

Bovendien, maakt het kwalificeren van partijen als  fascistisch niet onderdeel uit van de door Langbroek zo verguisde afrekencultuur? Maar niet alleen partijen zijn doelwit van zijn tomeloos afreken gedrag.

Over dit blog schrijft hij bijvoorbeeld,

“Lees ze eens door en kijk in de archieven, zie de opmerkelijke overeenkomsten in methodiek van schrijven, in intentie, in gebruik van de hersenspoelende kracht van de herhaling, in opbouw, in schrijfstijl, in injecteren van langzaam werkend gif in onvoorbereide geesten, in pretentie van vermeende onschuld, in de maskerade van milde spot, en in algehele aard.”

Als ik al door door middel van het schrijven van licht kritische stukjes over College en Raad al bezig ben met het injecteren van een langzaam werkend gif, waar is Langbroek dan wel niet mee bezig met de ruim 2500 Tweets die hij inmiddels heeft geschreven en waarin hij keer op keer meent te moeten afrekenen  met alles en iedereen die het niet eens is met zijn waanbeelden.

Zou het misschien kunnen zijn dat de stank die hij meent waar te nemen afkomstig is van hemzelf? Dat hijzelf degene is die voortdurend bezig is af te rekenen met anderen?

Maar Langbroek zelf is niet zo belangrijk voor de toekomst van Enkhuizen. Dat is de partij waar hij deel van uitmaakt en die het kennelijk niet uitmaakt dat een vooraanstaand lid zich op deze manier uitdrukt.

Doen ze daar iets aan, ik heb niet de indruk.

Op 5 maart 2010 schreef ik onder het kopje Langbroek Rules daar al een stukje over.

Deze situatie laten voortduren tot de eerstkomende verkiezingen lijkt me dan ook niet verstandig voor Nieuw Enkhuizen.

Paljassen en Politici

Enkhuizen neemt om tal van reden een unieke plaats in. Zo was het de eerste stad in Holland dat zich voor de Prins verklaarde.

Ook met het Paljassisme heeft men ruime ervaring, zonder het echter als zodanig te herkennen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat, (voor wat betreft het Paljassisme) Enkhuizen zichzelf opnieuw als eerste op de kaart weet te zetten.

Of er overal in den lande Paljas Verenigingen zullen worden opgericht moet nog even worden afgewacht, maar duidelijk is dat Enkhuizen het hoofdkwartier zou moeten vestigen mocht het ooit tot een landelijke Paljas Vereniging komen.

Niet hetzelfde als de Floriade natuurlijk, maar alle kleine beetjes helpen.

Ook in de huidige gemeenteraad bevindt zich een Paljas, wiens naam ik niet zal noemen, omdat hij dan meent dat ik op de persoon speel. Buiten de Raad verkondigt hij verheven gedachten en opvattingen, waar ik het in veel gevallen wel mee eens ben.

In de Raad gedraagt hij zich als de doorsnee machtspoliticus die zijn stem mee laat tellen op momenten dat dit voor het behoud van macht noodzakelijk is.

Feitelijk hebben we hier dus te maken met een surrogaat Paljas. Politiek bedrijven is namelijk een kwestie van vuile handen maken en dat combineert niet met de positie van Paljas.

Zoals de hofnar niet anders deed dan de hofhouding een spiegel te voorhouden, zo dient de Paljas zich tot hetzelfde te beperken.

Politici en Paljassen behoren beide deel uit te maken van de politieke beraadslaging, maar tegelijkertijd hoort duidelijk te zijn wie er tot de macht behoort en wie niet.

Verwarring

Een lezer schrijft het jammer te vinden dat initialen van de Paljas Vereniging “de Vrijbuiter” gelijk zijn aan die van de Partij Van de Vrijheid.

Hierdoor zou verwarring ontstaan meent hij. Ik weet niet of dat zo’n slechte zaak is.

Het lijkt me een goede zaak dat de kiezer eerst even nadenkt voordat hij zijn stem uitbrengt en dat een staat van verwarring hem dwingt dat te doen.

Er zit namelijk nogal een verschil tussen de opvattingen van PV Vrijheid en PV Vrijbuiter. De eerste stelt Paljassen kandidaat die macht willen uitoefenen, de tweede Paljassen die het uitoefenen van macht  afzweren.

Het lijkt me dus uitstekend dat, voordat mensen op een PVV stemmen, ze zich even afvragen welke PVV ze nu eigenlijk willen.

Overigens heeft mijn alter ego aanstaande donderdag (in het bijzijn van de raadsgriffier) een gesprek met de voorzitter van het centraal kiesbureau (burgemeester Baas) over mijn verzoek tot registratie van de Paljas Vereniging “de Vrijbuiter” als deelnemer aan de eerstkomende raadsverkiezingen.

Ik twijfel er niet aan of het element “verwarring” zal daar aan de orde komen, maar een mooi oudhollands principe is, dat wie het eerst komt ook het eerst maalt.

Maar hoe dan ook, we houden U op de hoogte.

Wie inmiddels enthousiast is geraakt over het idee dat zich de eerstkomende verkiezingen paljassen kandidaat zullen stellen, kan zijn waardering tot uitdrukking brengen door middel van een mail naar pvvenkhuizen@gmail.com

Ook het sturen van mededelingen naar twitteraccount  pvvenkhuizen  behoort inmiddels tot de mogelijkheden.

Het maken van een website, waarin de grondbeginselen van het Paljassisme verder zullen worden uitgewerkt, vergt iets meer werk en laat dus nog even op zich wachten.

%d bloggers liken dit: