Bodemloos

clipIn de bodemloze put die Kat- en Hondsbrug heet moet nog eens 70.000 euro gestort worden. Ditmaal gaat het om de constructie van een kade in het Waaigat.

Alles daarover kunt U hier lezen in het weinig toegankelijke Nederlands dat ambtelijke stukken nu eenmaal kenmerkt.

Is daar mee de kous af? Dat valt te bezien, maar er is weinig andere keus, anders lopen we weer het risico subsidie van de provincie mis te lopen.

En dat is waar het in Nederland-Subsidieland allemaal om draait.

In ons land gebeurt er pas wat als er ergens subsidie voor wordt gegeven.

Dit doodlopende stukje sloot had natuurlijk gewoon gedempt moeten worden.

Plantsoentje met een paar bomen, pleintje met een muziektent of om te jeu de boulen (ik blijf er over doorgaan) of gewoon een parkeerplek.

Maar nee, geen subsidie en dan kun je het wel schudden.

Het tragische van alles is natuurlijk, dat al die subsidies eerst door belastingheffing moet worden opgebracht, waarna ambtelijke instanties gaan bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren.

Een openbaar toilet, een nutteloze brug en kademuur of een sportaanbod waar niemand op zit te wachten. Allemaal dank zij de subsidie. En onze raadsleden maar net doen of zij de baas zijn.

Doorgeefluik

Van het Dirk Chinaplein wil de gemeente een evenementen/parkeerterrein maken.De gemeenteraad beslist daarover aanstaande dinsdagavond.

Je denkt dan, ze zullen van gemeentewerken wel even een stratenmaker bestellen, maar zo simpel ligt dat niet.

Er blijken eerst allerlei dingen “inzichtelijk” te moeten worden gemaakt.

Uiteraard hebben ze daar bij de gemeentewerken zelf geen verstand van, dus moet er iemand worden ingeschakeld die dat wel heeft. In dit geval het bedrijf ProCensus. Dat toetst de aanleg van dit evenement/parkeerterrein aan allerlei soorten van beleid. Ik zet het even op een rijtje.

 

Dirk Chinaplein
Dirk Chinaplein

3.1Europees beleid 7

3.2 Rijksbeleid 7
3.2.1 Wet ruimtelijke Ordening (2008) 7
3.2.2 Nota Ruimte (2006) 7
3.2.3 Wet op de Waterkering (1996) 8
3.2.4 Waterschapswet (2008) 8
3.2.5 Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken (1996) 9
3.2.6 Advies van de Commissie Bescherming en Ontwikkeling van Buitendijks
gebied in Kustplaatsen (2005) 9
3.2.7 Natuurbeschermingswet (2005) en Flora en faunawet (1998) 10
3.2.8 Zondagwet (1953) 10
3.3 Provinciaal beleid 11
3.3.1 Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (2004) 11
3.3.2 Provinciaal waterplan 2006-2010(2006) 11
3.3.3 Cultuurnota ‘Cultuur op de Kaart 2009-2012’ (2008) 12
3.4 Gemeentelijk beleid 13
3.4.1 Bestemmingsplan IJsselmeer en Markermeer(1998) 13
3.4.2 Algemeen Plaatselijke Verordening (2008) 13
3.4.3 De spelregels bij evenementen (2007) 14
3.5 Hoogheemraadschap 15
3.5.1 Waterbeheersplan 3 (2006) 15
3.5.2 Keur 16
3.5.3 Watertoets 16

Het volledige rapport kun u hier vinden. Lezen is niet nodig, doorbladeren is voldoende en U begrijpt waarom jaarlijks meer dan 100.000 Nederlanders ons land verlaten en naar elders emigreren.

Blijft over de vraag, doen ze ook nog wat zelf in dat enorme gebouw in de Westerstraat of is dat alleen maar een monumentaal doorgeefluik.

Internet

dell_computersVoor het overgrote deel van de bevolking is het bezit van een computer en een aansluiting op het internet tot een onontkoombare levensbehoefte geworden en behoren de uitgaven daarvoor tot de normale kosten van levensonderhoud.

Zozeer, dat de gemeente aan mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen (en kinderen op de middelbare schoolleeftijd hebben) een computer verstrekt en 75% van de aansluitkosten van het internet voor ze betaald.

Opdat die kinderen geen achterstand op zullen lopen in hun ontwikkeling.

Grappig genoeg vinden de raadsleden zelf, dat ze ook in die categorie vallen en dat ze dus niet gewoon zelf een computer moeten aanschaffen, maar dat de gemeente dat moet doen vanwege hun werk als raadslid. Ook de aansluiting op het internet wordt voor 75% vergoed.

Een bizarre regeling, te meer daar er van internetactiviteiten door diezelfde raadsleden vrijwel niets is te merken.

Het opzetten van een weblog kost niets en vraagt geen bijzondere kennis van zaken. Ieder raads- en commissielid zou dus (zonder verdere kosten voor hemzelf) zijn kiezers kunnen informeren over wat hem bezig houdt op het gebied van de gemeentelijke politiek.

Slechts drie doen dat ook daadwerkelijk, Quasten en Bokhove en Langbroek. De link naar hun weblogs staan op deze site

Kuijsten, Kok en Franx hebben in naam een weblog, maar publiceren daar nauwelijks iets op,

De rest doet er het zwijgen toe.

Het lijkt me dat deze computervergoeding alleen gegeven moet worden aan raadsleden (en commissieleden) die hem gebruiken om hun kiezers te informeren.

De overgrote meerderheid die dat niet nodig vindt, mag het wat mij betreft (net als de rest van de bevolking) doen zonder gemeentelijke bijstand. Scheelt per raadsperiode al gauw zo’n 20.000 euro aan belastinggeld.

Vragen.

Raadslid stella2Stella Quasten stelt graag vragen aan het college. Alleen al in januari stelt ze over vier onderwerpen 20 vragen.

U kunt al die vragen (en de antwoorden erop lezen op haar weblog dat U hier kunt vinden).

Ze gaan oa over de Baanbreker, waarbij ze lijkt te willen aansturen op een Gemeentelijk Armlastigen Opsporings Ambtenaar.

Over wethouder Franx of hij wel op persoonlijke titel had gesproken over een mogelijke fusie met buurgemeenten.

Over de het inzamelen van kunstofafval en over het pas ingestelde elektronische stadspanel. Met name de financiering van dit nieuwe gemeentelijke initiatief heeft haar belangstelling.

Opmerkelijk, omdat dit raadslid kort daarvoor een half miljoen belastinggeld had uitgegeven om “het recht tot exploitatie van tennisvelden” van een particuliere ondernemer te kopen.

Ook een onderzoek naar de besluitvorming rond het SMC mocht waar haar betreft wel zo’n 40.000 euro aan belastinggeld kosten.

Uit dit alles kan slechts een conclusie worden getrokken. Als het om kleine bedragen gaat houdt Stella graag de vinger aan de pols. Gaat het daarentegen om grote bedragen, dan kent haar koopwoede geen grenzen.

Dure Cursus

oostendeIn de Enkhuizer Krant van 23 januari lees ik dat de linkse oppositie (met uitzondering van de SP) in de presidium bijeenkomst, best bereid is om 20 tot 40 duizend euro uit te geven voor een onderzoek.

Deze keer naar de besluitvorming rond het SMC. “Zodat er lessen kunnen worden geleerd voor de toekomst”, wordt er bij gezegd.

Het lijkt me dat deze raadsleden een tamelijk dure cursus voor zichzelf uitgezocht hebben. Mijn eerste (gratis) les voor de oppositie is, dat een dergelijk onderzoek niets nieuws zal opleveren en dus een enorme verspilling van geld is.

De vraag is namelijk, wanneer wist het college dat bouwbedrijf Scholten (gelet op de gestelde eisen) praktisch gesproken niet meer meedeed aan de bieding.

Het antwoord op die vraag lijkt me niet zo ingewikkeld. Op het moment dat Scholten haar bieding deed.pluim

Zowel College als leden van de Raad konden op dat moment constateren dat de bieding niet aan de gestelde eisen voldeed. Ook bouwbedrijf Scholten zal dat geweten hebben.

Wat is hier nu eigenlijk het probleem? Dat het college de raadsleden niet nadrukkelijk heeft gewaarschuwd dat Scholten niet voldeed aan de (door de raad goedgekeurde) biedingeisen?

Dat Scholten verzweeg dat hij niet aan de biedingeisen voldeed, maar raadsleden voor zijn karretje probeerde te spannen, om de order alsnog binnen te kunnen halen?

Of zijn het de raadsleden zelf, die gewoon niet goed hebben zitten opletten, maar zich wel hebben laten opjutten?

De uitkomst van het rapport zal zijn, van alle drie een beetje en we zijn weer 40.000 euro armer.

stella2Veel interessanter vind ik een onderzoek naar het besluitvorming over de afkoop van de Uilenbanen, waar men (naar mijn mening) volstrekt overbodig meer dan een half miljoen aan belastinggeld heeft uitgegeven.

Hieruit zijn volgens mij veel belangrijker lessen te leren.

Zowel voor het College, als de Raad.

Om er voor te zorgen dat ze die lessen leren, zal ik de uitkomsten van dat onderzoek ruim voor de volgende verkiezing bekend maken.

Hebben we in ieder geval iets om over te praten.

Dat onderzoek doe ik gratis, maar wel in mijn eigen tempo.

De eerst vragen in het kader van mijn onderzoek zijn; welke fractievoorzitters waren er aanwezig tijdens het besloten Presidium overleg op 16 december. Waarom was het besloten en waar kan ik de notulen van die vergadering vinden? Zodra ik daar een antwoord op heb laat ik het weten.

Rijkrekenen.

clip

Ook de Enkhuizer krant van 21 januari geeft een aardig voorbeeld van rijkrekenen. In de slotzin concludeert ze dat de kat-  en hondsbrug 540.000 euro kost. Dat is na aftrek van de subsidie en exclusief btw.

De werkelijke kosten (inclusief btw) van dit bouwwerkje naderen echter het miljoen.

Probeer dit bedrag te onthouden en besef dan, dat de Deltacommissie in haar kostenbegroting een bedrag van 20 miljoen per haven heeft opgenomen om de gevolgen van de verhoging van de waterstand van het IJsselmeer te kunnen betalen.

Vraag nu Uzelf af hoe waarschijnlijk het is, dat dit een juiste raming is van de te verwachten kosten.

Gratis geld.

enkactief

Dank zij subsidie van de provincie hebben we nu een openbaar toilet achter de Hema. Als je vroeger nodig moest, ging je naar de lunchroom, bestelde je uit beleefdheid een kopje koffie  en deed wat je moest doen.

Dat is natuurlijk wat duurder dan de 20 cent die gemeente rekent voor haar toilet, maar op doordeweekse dagen en tijdens winkeluren voldeed deze oplossing.

Dank zij de provincie hebben we ook de Kat -en hondbrug. Uiteraard konden we een subsidie van 270.000 niet laten liggen. Ook Enkhuizen Aktief dankt zijn bestaan aan een subsidie van 185.000 euro. Ditmaal van het rijk geloof ik. Was die er niet geweest, dan was ook Galm+ er niet geweest. Het fantastische project, waarbij ouderen die nu te weinig bewegen, opgewekt worden door de gemeente om dat 10 weken lang toch te gaan doen.

Dit zijn maar een paar voorbeelden, er zijn er ongetwijfeld meer te geven.

Gemeentebeleid lijkt hierdoor verdacht veel op subsidiebeleid.

Veel ambtenaren zijn druk doende met het speuren naar subsidiepotjes die door weer andere ambtenaren worden beheerd, zodat ze uit de opbrengsten van die potjes externe deskundigen aan het werk kunnen zetten, waarover zij dan weer de “regie” mogen voeren.

Volgens mij moet dat eenvoudiger en efficiënter kunnen, want alle die potjes moeten toch eerst gevuld worden, voordat ze leeg gemaakt kunnen worden.

Dat vullen gebeurd natuurlijk door middel van belastingen, accijnzen, en de toeslagen die men weet te verzinnen.

Maar om een of andere reden denken Nederlanders, dat als ze ergens weer een subsidie voor los weten te peuteren, (het kost altijd moeite) dat het gratis geld is. Was het maar waar.

Opletten

clipHet aanvankelijk door de raad beschikbare krediet voor realisatie van de kat- en hondsbrug bedroeg 590.000 euro. De realisatie bleek 220.000 euro meer te kosten dan was geraamd en als ik het goed begrijp is het einde nog niet in zicht.

Er hebben dus een paar mensen niet zitten op te letten. Dat mag je natuurlijk niet zo maar concluderen. Daar moet eerst een rapport over komen. Van een externe deskundige.

Dat rapport is inmiddels gereed en kunt U hier lezen. Dinsdag wordt het behandeld in de commissie grondgebied.

Het bevat een aantal suggesties die het opletten in de toekomst zal moeten verbeteren.

Voordeel is dat de ramingen wat realistischer worden. Nadeel is dat het maken van ramingen (en daarmee de totale kosten van elk project) duurder worden.

Tel uit je winst.

Overigens had wat mij betreft de Raad ook wel beter op mogen letten toen ze besloot om 1 miljoen (inclusief btw) uit te geven aan een brug over een stukje doodlopend water.

Dempen had ook gekund, hadden we nu een leuk parkeerterreintje gehad  en minder ellende.

Maar dat is “water under the bridge” zoals de Engelsen zeggen.

%d bloggers liken dit: