Rimram

Wethouder Boland heeft strikte opvattingen over de zaken waarover de Raad zich mag buigen, die hij ook regelmatig de raadsleden voorhoudt.

Het komt er op neer dat Raadsleden zich uitsluitend bezig mogen houden met hoofdlijnen en dat hij zich bezig houdt met het invullen van de details. The devil is in the detail, zeggen de Engelsen. In Nederland hebben we het over addertjes, die zich in het gras bevinden.

Vanuit zijn ambtelijke achtergrond is een debat over hoofdlijnen voor hem gesneden koek. De enige raadsleden die zich in dat opzicht met hem kunnen meten zijn volgens mij Fijma en Bokhove.

Beide lid van de oppositie, zodat de uitkomst dit soort debatten voorspelbaar is.

Ook het debat over een krediet (€ 127.000) voor een te formuleren Vastgoedbeleid  had een hoog abstractiegehalte.

Waarom de wethouder dit krediet wilde werd nooit helemaal duidelijk.

Wel duidelijk werd, dat er in het verleden “ad hoc” beslissingen waren genomen, wat in de toekomst vermeden moest worden.

De voorbeelden die de wethouder daarvoor aanvoerde waren minder gelukkig gekozen. Wederom werd,  net als tijdens de commissievergadering, de monumenten (met name de Koepoort) ten tonele gevoerd.

Het monumentenbeleid lijkt me simpel. Je hebt ze en je onderhoudt ze. Je kunt nagaan of er een partij in de markt is die goed is in het (voor jouw rekening) onderhouden van die monumenten, maar daar houdt het (wat beleid aangaat) wel zo’n beetje mee op.

Volgens mij heb je geen externe deskundige nodig om tot die conclusie te komen.

Wat zijn dan die ad hoc beslissingen die in het verleden zijn genomen, maar in de toekomst vermeden zullen worden dank zij het te formuleren beleid.

Er schieten mij twee gemeentelijke eigendommen te binnen waarover recent ad hoc beslissingen zijn genomen. De gemeentelijke visafslag en het voormalige Snoeck van Loosen ziekenhuis. Ik ben razend nieuwsgierig naar een vastgoedbeleid waarmee de bestemming van beide objecten kan worden gerechtvaardigd.

Ik vrees dan ook dat de nieuwe aanwinst van Wethouder Boland niet meer zal zijn dan de zoveelste nota vol ambtelijk rimram, waarmee je elke kant uit kunt.

Maar als gezegd, Boland weet daar vanuit zijn achtergrond wel raad mee.

Zodat gemeenteraad zal zich de komende jaren kan blijven verbazen over de addertjes die zich in het gras bevinden.

Geen benul.

In de krant van zaterdag lees ik dat de verkoop van de Enkhuizer monumenten mislukt is. Als gevolg van onwetendheid zegt wethouder Boland.

Hetzelfde geldt voor de Enkhuizer sportaccommodaties. Daarvan weet hij (en zijn ambtelijke staf) ook veel te weinig, zodat ook daar een extern bureau (als gebruikelijk) uitkomst moet brengen. Komst maar € 127.000,-

Wat je voor dat geld krijgt valt te lezen in het Plan van Aanpak. Feitelijk gaat het om een inventarisatie van de gemeentelijke eigendommen en de staat waarin ze verkeren.

Dat de wethouder (en zijn ambtelijke staf) geen flauw benul van onroerende goed hebben was me begin vorig jaar al duidelijk.

Toen stelde hij voor om meer dan een half miljoen euro uit te trekken om de (nog tien jaar lopende gebruiksrechten van gemeentegrond) terug te kopen. Daar betaalde dus hij het drievoudige voor wat die gebruiker de voorafgaande 25 jaar aan gebruiksrechten had betaald.

Nadat hij de gebruiksrechten weer had verkregen, werd dezelfde grond opnieuw uitgegeven.

Merkwaardig genoeg tegen een lager bedrag (per m2) dan er betaald was voor het verkrijgen van de gebruiksrechten.

Bij een normaal functionerende gemeenteraad zou een dergelijke gang van zaken tot indringende vragen hebben geleid.

Maar niet in Enkhuizen dus, waar de hele raad (met uitzondering van het CDA) zich gedachteloos akkoord verklaarde.

Er moet dus gevreesd worden dat zowel de wethouder als de raad geen enkele benul hebben, als het gaat over de aan- en verkoop van onroerend goed.

Het zal dus wel weer uitdraaien op een uitgaven van € 127.000,- en hopen, dat de adviezen de college en de raad daarvoor terug krijgen niet binnen een jaar weer verouderd zijn, anders gaan we (als gemeente) opnieuw de boot in.

Knollen voor citroenen

Het hieronder genoemde “plan van aanpak” kan dus gezien worden als offerte van het externe bureau ASC te Zwolle. Het zou handig zijn als die offerte ook een kostprijs bevatte, maar die ontbreekt. Er wordt slechts een urenindicatie gegeven.

Voor het accommodatiebeleid wordt er gerekend met 162 dagdelen per jaar. Wat het vastgoedbeleid betreft rekent men op 124 dagdelen per jaar.

Omdat beide studies nogal wat overlappende elementen hebben wordt aanbevolen om ze tegelijk uit te voeren.

Op blz 19 van “het plan van aanpak” lezen we onder het kopje Synergievoordelen dat de totale tijdsbesteding in dat geval 310 uren bedraagt.

Opmerkelijk, omdat als beide trajecten individueel worden doorlopen de totale urenindicatie 286 dagdelen is, zodat er dus geen sprake is van een synergievoordeel.

Wat zo’n dagdeel overigens kost wordt nergens duidelijk gemaakt. Een vrij normaal tarief voor externe adviseurs is € 300,- per uur waarmee de kosten van een dagdeel op zo’n € 1000,- zouden komen.

Uitgaande van 300 dagdelen kom je dan op € 300.000,- voor het formuleren van een accommodatiebeleid en een vastgoedbeleid.

Allemaal zaken waar ik graag meer over zou willen weten, maar waarvoor raadsleden in het verleden niet of nauwelijks belangstelling toonden, zodat we inmiddels met een enorme berg knollen zitten die ons ooit als citroenen zijn aangeprezen.

Bestuurskracht?

christianChristian Bokhove (SP) reageert op mijn stukje “Oeverloos gezwam”. Hij ziet een informateur wel zitten, zeker als die antwoord kan geven op de volgende vraag,

“Wat zijn de (bestuurskracht)problemen die door de gemeenten worden ondervonden (lokaal en regionaal)”.

Mijn vraag aan Christian is nu, wat is bestuurskracht en hoe bepaal je dat?

Ik weet wat windkracht is en zwaartekracht, maar bestuurskracht? Geen idee.

Het lijkt me dat het te maken heeft met het vermogen (of onvermogen) om zaken op eigen kracht te doen.

frisse windOf het nu gaat om het gestalte geven aan een sportbeleid, de beplanting en overige stoffering van het recreatieoord, realisatie van een parkeerterrein, formulering van een parkeerbeleid, het plaatsen van een hek voor gemeentewerken, het aan de man brengen van een toekomstvisie, allemaal zaken die het gemeentelijke apparaat zelf niet kan (om wat voor reden dan ook, onbekwaamheid of tijdgebrek) maar overlaat aan externe adviseurs.

Misschien wil hij voor ons (gewone kiezer) nu eens inzichtelijk maken welk deel van de jaarinkomsten er besteed wordt aan het inwinnen van adviezen van derden.

We beschikken dan tenminste over een getal en dat kunnen we dan vergelijken met de getallen van de andere gemeenten.

Om dat aan de weet te komen, hoeft hij maar een ding te doen, vraag stellen aan het college. Kleine moeite en hij hoeft niet op een informateur (externe adviseur die deze keer niemand wil) te wachten.

Kortom, eindelijk eens een frisse wind.

Terugsturen

Het college stelt de Raad voor om € 95.000,- ter beschikking te stellen (voor de uitvoeringsvoorbereiding door derden) voor het maken van een uitvoeringsplan voor betaald parkeren. Een en ander als gevolg van een door NE, PvdA en CU ingediende motie. Let wel, het gaat hier om het maken van een plan. Zodra er begonnen wordt aan de uitvoering van dat plan zullen er pas echt serieuze bedragen genoemd gaan worden.TolPort3

Het plan voorziet in parkeerheffing op basis van kentekenregistratie. Van elke binnenrijdende auto wordt het kenteken geregistreerd, zo ook van elke vertrekkende auto. Over de tussenliggende tijd wordt parkeergeld gevraagd. Bewoners van 1602 krijgen een paar keer per week anderhalf uur de tijd om gratis in de stad te verblijven.

Achteraf krijgt de autobezitter een rekening voor de tijd die hij in Enkhuizen verbleef. Gedacht wordt aan 2 euro per dagdeel.

Om een rekening te kunnen sturen, moet je over de adresgegevens beschikken. Wat Nederlandse kentekens betreft zal dat nog wel lukken, maar wat de buitenlandse kentekens betreft ligt dat meteen al een stuk moeilijker.

Hoeveel geld wil je uitgeven om iemand een rekening van 2 euro te sturen. Postzegel, enveloppe, acceptgiro, afdracht RWD (die wil uiteraard betaald worden voor de gegevens die ze aanlevert.) voor dat je het weet ben je een euro kwijt aan administratie kosten.

En dan reken ik nog niet de kosten van de klerk die de boel een beetje moet administreren en de kosten van de meneer die langs moet komen als het systeem vastloop en weer op gang moet worden gebracht.

De bedoeling is dus, dat de gemeente (iemand die bijvoorbeeld in Maastricht woont) een rekening gaat sturen voor 2 euro omdat hij twee uur in de stad verbleef.

In het gunstigste geval betaald hij die netjes, maar een deel betwist de rechtmatigheid en wil foto’s zien, een ander deel gooit hem in de prullenbak en wacht af wat er verder gebeurt.

Als de gemeente verstandig is doet ze in beide gevallen niets, want alles wat ze doet om haar rekening geïncasseerd te krijgen kost meer dan het oplevert.

Hoeveel van die toeristen komen er eigenlijk per auto naar het centrum? De grote toeristentrekkers, ZZM en SWL hebben hun eigen parkeervoorziening buiten de stad. Nogal wat dagjesmensen komen met de trein of met de boot.

Gaat het hier wel om tienduizenden mensen die allemaal met hun auto het centrum in willen om te parkeren?

En als de buitenpoorters niet of nauwelijks een bijdrage leveren in de kosten die gemaakt moeten worden om het systeem te installeren en te onderhouden, dan zijn het uiteindelijk de Enkhuizers die het overgrote deel van de kosten moeten ophoesten. Wie herinnert zich niet de baatbelasting die geheven zou worden om de kosten van de “gouden goten” te dekken. Nooit meer iets over gehoord.

jan_franx03_3Zo zal het hier ook gaan, de bijdrage aan de kosten door buitenpoorters valt tegen en dus moeten de tekorten gedekt worden door de inwoners. Door middel van hogere tarieven, duurdere vergunningen en minder vrijstellingen.

Helaas zijn de meeste raadsleden nog al traag van begrip en ontdekken ze dit soort dingen pas als het al te laat is en het kalf is verdronken.

Daarom mijn smeekbede aan de commissieleden die daar als eerste over vergaderen. Voordat dat je Jan Franx die ton geeft voor het maken van een uitvoeringsplan, eerst even vragen wat het gaat kosten om dat digitaal parkeren mogelijk te maken.

Volgens hem zijn er (behalve Londen en Stockholm) al plaatsen waar het werkt en als hij het hun vriendelijk vraagt zijn ze misschien wel bereid hem te vertellen wat het hun gekost heeft.

En wil hij dat niet (of kan hij dat niet), dan gewoon terugsturen met de mededeling dat pas terug hoeft te komen als hij het wel wil of kan.

Moral Minority

Terwijl ik in het voorjaar zorgeloos rondbanjer in Zuid-Frankrijk nemen ze in de gemeenteraad natuurlijk allerlei belangrijke besluiten. Om te zien wat ze in de tussentijd allemaal hebben uitgespookt raadpleeg ik de voortreffelijke website van de Gemeente Enkhuizen.

Ik mopper wel eens, maar dat doen ze goed in Enkhuizen. Heel goed zelfs.

christenunieJe kunt in Enkhuizen dan ook niet makkelijk wegkomen met de opmerking “dat wist ik niet”, want je had het kunnen weten, als je maar even de moeite had gedaan om het op te zoeken.

Al bladerend in het verleden stuitte ik op iets dat je een “moral minority” zou kunnen noemen. Ze bestaat uit PvdA, CU en GL. Elk van die partijen probeert op zijn gebied een morele superioriteit uit te stralen.

pvdaDe PvdA doet dat door voor de zwakkeren in de samenleving op te komen en doet dat zo goed, dat er steeds meer van komen. Helaas stemmen die ondankbare honden dan weer op Wilders of de SP en schiet het dus niet echt op.

De ChristenUnie neemt op haar beurt het Christendom een stuk serieuzer dan het CDA, die er (vanwege roomse invloeden) maar een beetje met de pet naar gooit, terwijl GroenLinks de zelfbenoemde autoriteit op milieugebied is.

Tegenwoordig zijn ze geloof ik ook nog linksliberaal, maar dat is volgens mij hetzelfde als grachtengordellinks.

Deze “moral minority” is niet alleen een warm pleitbezorger van betaald parkeren door middel van kentekenregistratie, maar was ook een vervent voorstander van inschakelen van (alweer) een externe deskundige die zijn licht moest laten schijnen over het besluitvormingsproces rond het SMC.

GroenLinksIn mijn ogen een kwestie van goed opletten en bij de les blijven. Om nu een kleine 40.000 euro uit te geven om raadsleden te leren beter op te letten gaat me wat te ver.

Gelukkig hield de rest van de Raad het hoofd koel, ging deze grap niet door en dolf de moral minority (in deze kwestie) het onderspit.

Gelukkig maar, anders hadden we vanwege de “workshops” (ik dacht werkelijk dat het verboden was om dit woord nog langer te gebruiken) voor raadsleden en ambtenaren weer 40.000 euro extra moeten bezuinigen.

Dat neemt niet weg dat die plotselinge eensgezindheid tussen PvdA, ChristenUnie en GroenLinks me intrigeert en ik benieuwd ben wat ze nog meer voor ons in petto hebben.

Betaald Parkeren

jan_franx03_3Nadat een raadsmeerderheid zich eerder dit jaar had uitgesproken voor betaald parkeren, zijn er nieuwe “verkenningen” nodig om uit te vinden hoe we dat moeten gaan doen.

Uiteraard dient dit te gebeuren door alweer een extern bureau. Kost weer € 95.000,- maar wat zou het ook.

Het raadsbesluit daarover kunt U hier lezen. Eerlijk gezegd kreeg ik halverwege lezing van dat stuk last van opkomend maagzuur en ben ik volkomen de draad kwijt geraakt.

Het gegoochel met beleidskaders en beleidsplannen werd me net iets te veel.

Ik heb het angstige vermoeden dat als je maar genoeg abstracte termen gebruikt voor de beschrijving van een probleem, je al snel de indruk krijgt dat het hier om een bijzonder ernstig probleem gaat.

Er moeten geloof ik parkeerterreinen komen aan de nood en zuidzijde van de stad. Ok, leg die dan aan, daar heb je verdomme geen externe deskundigen voor nodig om dat uit uitgelegd te krijgen.

Als het gemeentebestuur nu eens ophield met het aanleggen van bruggen over doodlopende stukken water, kopen van grond die van hun zelf is, dan zou dat allemaal gemakkelijk gekund hebben.

Maar nee, er moet betaald parkeren komen. Niet dat dat wat oplevert, met een beetje geluk kunnen we er de kosten van het invoeren mee betalen.

Wethouder Franx roept wel dat het digitale systeem dat hij in wil voeren elders al in gebruik is, maar hij zegt niet waar, zodat we niet weten of hij hier de verkoopprospectus citeert van het bedrijf dat het systeem probeert aan de man te brengen of het heeft over een bestaand, vergelijkbaar en functionerend systeem.

Misschien een leuke vraag voor Hans Langbroek, die mordicus tegen dat systeem was, maar toch het voorstel steunde dat de invoering van dit systeem mogelijk moet maken.

Parkeren

parkerenDe gemeente moet bezuinigen, maar uiteraard niet op de invoering van het betaalde parkeren. Men vraagt een krediet van bijna 100.000 voor de voorbereidende werkzaamheden.

Bokhove en Quasten zijn tegen betaald parkeren en dus ook tegen het verlenen van het krediet. De rest is voor en zal dus ook wel voor het krediet stemmen.

Zelf zie ik betaald parkeren als een nieuwe vorm van belastingheffing waarvoor de plaatselijke middenstand waarschijnlijk het gelag moet betalen.

Laten we nuchter blijven, parkeerwachters kun je voor een scheet en drie knikkers overal huren.

Als je probleem “parkeeroverlast” is, dan huur je er een paar voor een tijdje.

Extra werkgelegenheid voor de laagstbetaalden, kost minder dan een adviesbureau en dank zij de uitgedeelde boetes wordt de overlast zienderogen minder.

Maar de overlast is natuurlijk niet de echte reden voor invoering. Onze overheid ziet in betaald parkeren een leuke nieuwe inkomsten bron.

Dat is tot daar aan toe, maar als er aan betaald parkeren verdient kan worden, weet diezelfde overheid niet hoe gauw ze die mogelijkheid in particuliere handen moet geven.

sprookjesEen paar maanden geleden heeft de gemeente een parkeerterrein (dat zij tot op heden beheerde) overgedragen aan Sprookjeswonderland.

Die betaalt per m2 euro 1,80 per jaar. Stel een parkeerplaats is 20m2 dan betaalt SWL daar 36 euro per jaar voor.

Die zelfde plek kan ze waarschijnlijk wel 200 keer per jaar voor 5,- euro per dag verhuren.

Kijk dat zijn nog eens bedragen waar je als ondernemer mee thuis kunt komen. Per jaar de gemeente 36 euro aan huur betalen en zelf 1000,- euro aan huur invangen.

Maar dat is een trend die we al jaren kennen. Alles wat de overheid geld oplevert moet worden verkocht aan particulieren die dicht bij het vuur zitten en alles wat geld kost, moet worden opgebracht door de belastingbetaler.

En wat doen die jongens en meisjes, die ons in de Breedstraat zitten te vertegenwoordigen, daar tegen?

Niets, helemaal niets, omdat ze het waarschijnlijk niet eens in de gaten hebben. Maar zo gaat het al jaren.

Sloepzooitje

sloepDe gemeente Enkhuizen komt geld tekort en dus mag de Raad beslissen waarop bezuinigd gaat worden (of welke belastingen er maar weer eens verhoogd gaan worden.)

Men zucht en steunt.

Flauwekul. Op 6 januari 2009 gaf de raad (op aanraden van het college) nog gauw even meer dan een half miljoen euro uit.

Als oprot premie voor een tennisbaanexploitant.

Zodat Sprookjeswonderland niet langer hoefde te wachten met het uitbreiden van hun nering.

En wat te denken van een half miljoen voor een sloepenhaven?

Met het bruggetje mee zitten we al op anderhalf miljoen.

Een beetje sloep kost al gauw 30.000 euro, dus het zijn zeker niet de minst bedeelden die baat hebben bij de aanleg.

Als het geld je zo los in de zak zit, moet je nu (6 maanden later) niet zeuren dat je tekort komt.

Haastwerk.

(Big Spender) Boland
(Big Spender) Boland

Tijdens de behandeling van de aankoop van de Uilenbanen liet wethouder Boland nog weten dat hij eind 2009 de eerste biedingen verwachte op het verbeterde vlekkenplan.

Dit (naar ik aanneem) ter rechtvaardiging van de enorme haast die betracht werd bij de aanschaf van de Uilenbanen.

In de krant lees ik echter, dat men er inmiddels van uitgaat dat de camping nog wel 5 jaar in zijn huidige staat zal blijven functioneren.

De realistisch verwachting is namelijk, dat projectontwikkelaars niet in de rij zullen staan om een dergelijk project te hand te nemen.

De klemmende vraag aan Raad en College blijft dan ook, waarom zo snel gehandeld, waarom zoveel geboden om een bedrijf schadeloos te stellen dat verlies leed.

Het gaat per slot van rekening om ruim een half miljoen aan belastinggeld. Maar zolang de Raad niets vraagt, hoeft het College ook niet te antwoorden.

Uiteraard had de Raad die vraag beter kunnen stellen toen ze het voorstel in behandeling nam, maar het feit dat ze dat naliet onslaat haar niet van de verplichting om daar tegenover de kiezer verantwoording over af te leggen. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Waarschijnlijk hopen ze, dat het verbeterde vlekkenplan (toegezegd in april) uitkomst bied.

Ik help het ze hopen, maar vrees het tegenovergestelde.

%d bloggers liken dit: