Geen reden tot klagen

aapjesIn het NHD van zaterdag maar liefst 2 advocaten die bevestigen dat wat de gemeente beweert eigenlijk niet kan. Je kunt niet zomaar brieven uit een correspondentie verwijderen omdat de wederpartij je verzoekt een eerdere brief “als niet geschreven te beschouwen”.

Bovendien zal je, de brief waarin dat verzoek werd gedaan, ten allen tijde moeten bewaren voor geval de wederpartij opnieuw van gedachten verandert.

Het bestaan van de oorspronkelijke brief, waar hier en daar aan getwijfeld wordt, kan dus simpel bevestigd worden door inzage te vragen in de brief waarin dat verzoek wordt gedaan.

Ik neem aan dat Jan Raven (als eerste werk) dit op maandag zal doen.

Dan nu de reden voor de geheimhoudingsplicht. Volgens de gemeente zouden vragen over de voortgang van het SMC voor de gemeente tot ernstige financiële schade kunnen leiden.

Ter voorkoming van vragen en op voorwaarde van geheimhouding zou een en ander nader worden toegelicht.

Naar ik inmiddels heb begrepen bestond die toelichting er NIET uit dat de brief (met daarin brisante boodschap) openbaar werd gemaakt. 

Er is de fractievoorzitters slechts een verhaaltje verteld en in ruil voor dat verhaaltje (dat ze aan niemand mogen doorvertellen) zijn zij akkoord gegaan om geen vragen te stellen over het dossier SMC.

Ik kan niet anders zeggen dan dat de fractievoorzitters daarmee een geweldige overeenkomst met het college hebben gesloten. Op basis van een verhaaltje, dat zij niet kunnen of mogen verifiëren, hebben ze beloofd de wethouder geen vragen meer te stellen en hem met rust te laten.

En daar zijn ze dus, op Stella Quasten na, allemaal ingetrapt. Niet alleen nemen ze hun budgetrecht niet serieus, ze laten zich ook nog op kinderlijk eenvoudige wijze hun recht tot het stellen van vragen ontnemen.

Je kunt daar alleen maar uit afleiden, dat het domste deel van de Enkhuizer bevolking geen enkele reden tot klagen heeft, wanneer het gaat om de vraag of men wel vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Enkhuizen.

Vervolg

Gebakken lucht
Gebakken lucht

De vraag die zich opwerpt is natuurlijk, hoe tover je een brief uit je correspondentie.

Uiteraard niet op basis van een telefoongesprekje.

Dat de gemeente de brief door de shredder haalt is één ding, je kunt de Nijs niet verplichten hetzelfde te doen. Je zult dus een bewijs moeten hebben dat de Nijs verzocht heeft om haar brief van 24-10-2012 als niet geschreven te beschouwen.

Alleen dan ben je gedekt tegen de eventualiteit dat de Nijs, in een later stadium alsnog met de oorspronkelijke brief op de proppen komt en zegt, daar heb ik ze daar toen en toen al van op de hoogte gesteld.

Met andere woorden, de brief  waarin de Nijs verzoekt haar eerder brief als niet geschreven te beschouwen bevindt zich nog in het gemeentelijke archief en kan zonder bezwaar ter inzage worden gegeven.

Tenminste, als die brief geen aanwijzing bevat die een bewering van de gemeente ontkracht.

Namelijk de formulering, dat de gemeente een ernstig financieel risico loopt als de eerste brief openbaar wordt.

Misschien gaat het hier om niet veel meer dan gespreksnotulen die duidelijk maken, dat partijen voor wat betreft de voortgang van de onderhandelingen, nog hopeloos ver uit elkaar liggen.

Een feit dat Boland uiteraard niet graag in de openbaarheid gebracht wil zien, zolang hij dat andere stokpaardje van hem nog niet door de raad heeft geloodst.

Voor iemand die in staat is om 7 jaar lang vol te houden dat een schuur een woning is, moet het niet moeilijk zijn “ernstige financiële gevolgen” te verzinnen, teneinde een argument te hebben om iets nog even uit de publiciteit te kunnen houden.

Weet U het nog, er mochten zelfs geen vragen over dat onderwerp worden gesteld. Alleen dat al zou ernstige financiële consequenties met zich kunnen meebrengen.

Waarschijnlijk allemaal gebakken lucht.

Zure Druiven

wijchers1Onder de pakkende titel “”Druiven zijn zuur” probeert Harry Wijchers (fractie voorzitter van Nieuw Enkhuizen) via de TV krant  zijn rol in het creëren van een bestuurlijke storm in een glas water (crisis vind ik in dit verband een te groot woord) te bagatelliseren.

Zoals in de politiek te doen gebruikelijk betreft het een tamelijk eenzijdige versie van het verloop der gebeurtenissen.

Het begon allemaal een dag voor de algemene beschouwingen over de begroting voor 2013.

De coalitiepartijen konden de verleiding niet weerstaan om wat punten bij het electoraat te scoren door de dag voor de beschouwingen een bericht in NHD te laten opnemen, waaruit moest blijken dat zij tegen verhoging van de belastingen waren.

Had men over dit punt inlichtingen ingewonnen bij de overige partijen, dan had men kunnen weten dat ook die daar geen voorstander van waren.

Maar die behoefte was er kennelijk niet. Liever wilde men de overige partijen (die dezelfde opvattingen koesterden) te vlug af zijn door zichzelf in het zonnetje te zetten met een populair klinkende opvatting.

Maar als je, zuiver vanwege publicitair gewin, die resterende partijen bruuskeert,  dan moet je ook geen huilie huilie gaan doen als die partijen zich niet onmiddellijk naar je wensen voegen wanneer je dat plotseling weer wel uitkomt.

En wat je al helemaal niet moet doen is (in deze financieel moeilijke tijden) een bestuurscrisis te forceren, die Enkhuizen in financieel opzicht alleen maar verder achterop brengt.

Wijchers probeert hiervoor de verantwoording bij de anderen te leggen, maar hijzelf en zijn coalitiegenoten (CDA en VVD/D’66) zijn daar toch echt helemaal zelf voor verantwoordelijk.

Hoe dan ook, Wijchers cs hebben doelbewust het risico genomen dat de resterende partijen een nieuwe coalitie zouden vormen en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van hun optreden. Uit opmerkingen van het wethouders trio blijkt dat men vindt dat de  overige partijen zich weer in het gareel hadden moeten laten persen dat de coalitiepartijen voor hen gereed houden.

Persoonlijk vind ik een nieuwe coalitie een luxe die we ons slecht kunnen permitteren, maar aan de andere kant, wie met vuur speelt moet zich niet verbazen als er plotsdeling brand uitbreekt.

Dat de politieke verhoudingen zich zullen verbeteren als er een nieuwe coalitie aantreedt lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk. Een 14 maanden durende strijd om de gunst van de kiezer lijkt me meer waarschijnlijk. En wie zit daar op te wachten?

Oren wassen

In  het NHD van zaterdag alweer een aardig voorbeeld van conformerend gedrag van het college. Wethouder Franx noemt het besluit van de raadsmeerderheid om de waterweek niet langer met € 25.000,- te sponseren “verschrikkelijk dom”

Zoon Rick gooit daar in een Twitter discussie met voormalig raadslid Bokhove nog een schepje boven op en constateert dat het maar goed is dat Bokhove niet langer in Enkhuizen rondloopt.

om hem vervolgens een lafbek te noemen.

Het is duidelijk, bij de familie Franx houden ze er van man en paard te noemen. Daar kunnen ze op het leugenbankje ook over meepraten.

Als ik het goed heb begrepen, hebben ze daar inmiddels een commissie in het leven geroepen om grootvader Franx een beetje in toom te kunnen houden.

Maar het gaat hier natuurlijk niet om de voorvader of nazaat van de Franx dynastie, maar om de pater familias himself. Onze good old mister Nieuw Enkhuizen. Onze wethouder Jan Franx.

Zelf houd ik wel van onverbloemd taalgebruik, maar onze burgemeester is daar niet zo van gecharmeerd.

Is het om die reden dan wel zo verstandig om (als demissionair wethouder) je publiekelijk zo laatdunkend uit te laten over een besluit dat door de meerderheid van de Raad is genomen?

Frankx_thumb.jpgPas hier niet enige vorm van bescheidenheid vanwege de demissionaire status die je (overigen geheel vrijwillig) hebt gekozen?

Zijn de opmerkingen van Franx niet eerder confronterend, dan conformerend?

Ernstig dilemma natuurlijk voor burgemeester Baas, die er (gelet op zijn eerder uitlatingen jegens raadslid Ravens) niet aan kan ontkomen om zijn wethouder publiekelijke de oren te wassen.

Ik kan dan ook niet wachten tot zijn (aan het NHD gerichte) persbericht verschijnt.

Blind Varen

noorman2Een aardig voorbeeld van mooi praten vond ik op de website van de ChristenUnie/SGP.

Arno Noorman, die vanwege zijn werk bij de Nederlandse Bank, binnen de Raad geldt als autoriteit op financieel gebied verklaart hier dat het uit de begroting verwijderen van € 22.000.- (kapitaalasten voor de verbouwing van de Drom) voortvloeit uit het feit dat er op dat punt nog geen besluit was genomen en dus ook nog niet in de begroting thuis hoorde.

Noorman stelt dat het college deze fout erkent in haar raadsbrief van 27 november. Dat is in zoverre juist dat de gemeente niet alleen erkent dat zij voortijdig de jaarlasten in de begroting had opgenomen, maar hetzelfde ook gold voor de jaarlijkse baten (door de stichting te betalen jaarhuur ter hoogte van € 15.000,- ).

Kortom de ene technische fout was wel, maar de ander niet opgemerkt. Het uiteindelijke resultaat van het amendement van Noorman c.s is dat de € 22.000,- die aanvankelijk uit de begroting was verwijderd (en dus als bezuiniging gold) toch weer in de begroting is opgenomen, omdat een raadsmeerderheid voorstander bleek te zijn van de verbouwing.

Terwijl de € 15.000,- aan huurinkomsten duidelijk niet in de begroting van 2013 thuishoren, omdat het gebouw pas in 2014 in gebruik kan worden genomen.

Conclusie, de in het amendement voorgestelde besparingen vallen in 2013 € 37.000,- lager uit dan door Noorman c.s. voorgespiegeld.

In een andere bijdrage beargumenteerd Noorman zijn steun aan de verbouwing in plaats van de restauratie. Gewoonlijk een Pietje Precies op dit soort punten omzeilt hij deze keer op soepele wijze de flagrante schending van het budgetrecht door de wethouder.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]Die had € 175.000,- gevraagd om te mogen onderzoeken of er meer mogelijk was dan alleen restauratie van de Drommedaris, maar had aan dat onderzoek meer dan het  drievoudige  besteed.

Met andere woorden, als er ten onrechte € 23.000,- in de primitieve begroting bestaat dan valt dat Noorman op en wenst hij dat te corrigeren, maar als de wethouder (zonder om toestemming van de Raad te vragen) honderdduizenend  euros extra besteed aan onderzoek,  dan roept dat slechts gemengde gevoelens bij hem op.

Hoezo gemengde gevoelens. Je kunt als raadslid je controlerende functie alleen maar uitoefenen op basis van de veronderstelling dat het college haar taak uitvoert binnen de door de Raad gestelde kaders.

Treed men buiten die kaders, zonder dat men de Raad daarvan op de hoogte te stellen, dan past daarop maar één sanctie, het vertrouwen in de wethouder opzeggen.

Je kunt heel goed voorstander van  een verbouwing zijn, maar tegelijkertijd ook weigeren te accepteren, dat een wethouder het doelbewust onmogelijk maakt om een effectieve controle op zijn beleid uitoefenen.

Maar klaarblijkelijk werkt bij Noorman zo, dat als je voorstander bent van de verbouwing je vervolgens van alles door de vingers moet zien.

Ook daarom merkwaardig, omdat hij tegelijkertijd meent dat de wethouder moet worden vervangen, omdat deze te kennen heeft gegeven zijn functie ter beschikking te stellen (maar tegelijkertijd ook weer bereid is om hem uit te oefenen tot de eerstkomende verkiezingen).

Noorman omzeilt niet alleen kwestie rond het budgetrecht, ook meent hij, dat als belanghebbende “techneuten” hem iets verzekeren, zijn verantwoording niet verder strekt dan dit advies voor waar aan te nemen. Met deze vorm van toezicht hebben we inmiddels ruime ervaring.

We hebben het gezien bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, maar ook bij de werkgever van Noorman zelf.

Allemaal toezichthouders die blind varen op hetgeen hun door de direct belanghebbenden als waarheid wordt verteld.

Dik Trom

diktromVolgende week dinsdag wordt er (op verzoek van Wim Stolk) een extra raadsvergadering ingelast om het rapport te bespreken dat informateur Keur (SP ex-wethouder uit Leiden) over zijn verkenningen heeft gemaakt.

Dat wordt dus weer lachen.

Laten we er even van uit gaan dat Stolk (en zijn vriendje uit Leiden) drie nieuwe wethouders heeft weten te vinden die voor 13 maanden het werk van de bestaande wethouders willen overnemen.

Een geheel nieuw coalitie akkoord schrijven lijkt me verspilling van tijd, dus ze gaan aan het werk op basis van het bestaande akkoord.

Van de 6 fracties die het begrotingsakkoord sloten zijn er inmiddels 3 afgevallen toen het over de Drommedaris ging en het er dus om spande.

In plaats van Boland te kapittelen over het feit dat hij veel meer had uitgegeven dan de Raad hem aan krediet had verstrekt, (waarmee hij het budgetrecht van de Raad volledig aan zijn laars lapte), werden er door 3 van de 6 bondgenoten alleen maar complimenten uitgedeeld vanwege de vasthoudendheid van de wethouder.

Als er een moment geweest was om een motie van wantrouwen in te dienen, dan was het gisteren geweest. Dat is niet gebeurd, dus Boland kan met zijn hand op zijn hart verklaren dat hij nog steeds het volledige vertrouwen van een meerderheid van de Raad geniet.

De coalitiepartijen hebben weliswaar drie weken geleden hun steun aan de wethouders ingetrokken, maar aanstaande dinsdag zal blijken dat die steun (nu de hobbel van de Drommedaris genomen is) als bij toverslag weer terug is.

De drie wethouders hebben al verklaard dat zij bereid zijn om hun werkzaamheden  (zelfs demissionair) voor te zetten, maar ook dat is niet nodig, want aanstaande dinsdag zal het college ongetwijfeld opnieuw de vertrouwensvraag stellen.  Dan zal blijken dat CU en GL weer terugkeren naar de moederschoot zodat het college op de oude voet kan doorgaan.

Stolk spDe coalitie zal namelijk fijntjes uitleggen, dat vervanging van de drie wethouders een extra besparing voor 2013 noodzakelijk maakt van rond de € 200.000,-  en ik zou niet weten welke van de 6 fracties dat voor zijn rekening wil nemen.

Ik denk alleen de SP, maar is dat ook niet de partij die zo bezorgd is over de bezuinigingen die de minima treffen. Denkt Stolk werkelijk dat het een bijstandsmoeder ook maar een lor kan schelen of er een wethouder komt die lid van de SP is? Ik dacht zo maar van niet.

De SP dankt haar huidige zetel aantal aan de consequente koers die voorganger Bokhove voerde.

Dat de koers die Stolk heeft ingezet meer naar de smaak van Wijchers (NE) is, zorgt ongetwijfeld voor prettiger verhoudingen, maar of de SP daarmee punten scoort waag ik te betwijfelen.

De brave Enkhuizer voorman van de SP doet me nog het meest denken aan de hond van Dik Trom. Deze jeugdheld won ooit een race met hondenkarren door een worst aan een stok te hangen en die voor de neus van zijn hond te hangen.

Hoe hard de hond ook liep, de worst kwam nooit dichterbij. Maar wie is in deze beeldspraak dan Dik Trom zult U zich afvragen. Het antwoord daarop mag U zelf bedenken.

Hoedje schrikken.

Hoewel ik het dus eens ben met de conclusie van het college dat ze rustig nog een jaar door kunnen gaan vind ik de aanvullende opmerkingen die ze daarbij (in het NHD vandaag) maken merkwaardig.

Zowel Kok als Boland menen dat een zakencollege de beste oplossing is, maar dat moet dan wel de steun hebben van de volledige Raad, menen beide heren.

De enigen die tot dusver hun steun aan het college hebben opgezegd zijn de partijen waar zij zelf lijstaanvoerder van zijn en die vormen een minderheid in de Raad.

Dat het college daarop besloot haar functie ter beschikking te stellen was natuurlijk een absurd besluit, maar het college gaat nu  eenmaal over haar eigen besluiten en absurditeit is een terugkerend verschijnsel in de Enkhuizer gemeentepolitiek.

Waarom is het plotseling belangrijk dat het college (in haar nieuwe hoedanigheid van demissionair) gesteund worden door de voltallige Raad? Hebben ze ooit eerder een voorstel ingetrokken of niet ingediend, omdat het niet de voltallige steun van de Raad had?

Wat mij betreft is de kwestie simpel. Zolang een meerderheid van de Raad zijn vertrouwen in het college niet heeft opgezegd blijven ze gewoon doen waar ze voor worden betaald en bepaald de kiezer uiteindelijk of ze wel of niet zullen terugkeren.

Als ze daar geen zin meer in hebben, dan mogen ze wat mij betreft ook vertrekken, maar ik ga er dan wel van uit dat ze dan fatsoenshalve geen aanspraak maken op doorbetaling via een wachtgeldregeling.

Het zakencollege, waar Kok en Boland voorstander van zeggen te zijn, hebben ze feitelijk zelf al gerealiseerd door zichzelf demissionair te verklaren.

Boland probeert (in het NHD) de coalitiepartijen in bescherming te nemen door hun besluit, de steun aan het college in te trekken (onder de gelijktijdige verklaring dat men het volste vertrouwen in het college had) als een logisch besluit te kwalificeren.

Daarmee hoopt hij waarschijnlijk te bereiken, dat de reactie van het college op dat besluit ook logisch wordt gevonden. Mogelijk dat onze politiek elite deze knollen voor citroenen wil accepteren, maar iemand met gezond verstand begrijpt heus wel, dat het hier om een slecht uitgevoerd politiek toneelstukje gaat.

Hoewel de betrokkenen zich er normaliter op laten voorstaan slechts het belang van de stad te dienen, is daar in dit geval geen sprake van.

Dat neemt niet weg dat het voortdurende zwijgen van de oppositie pijnlijke vormen begint aan te nemen.

Of zou wethouder Kok toch gelijk hebben met zijn bewering, “dat ze zich een hoedje zijn geschrokken”.

Struisvogels

Gisteren las ik in het NHD, dat de gemeenteraad van Hoorn heeft besloten om Hollandia NIET met behulp van een gekunstelde erfpacht constructie uit de brand te helpen.

We mogen daaruit concluderen dat de gemeenteraad in Hoorn in dat soort van kwesties een wat volwassener houding aanneemt dan de gemeenteraad van Enkhuizen in gelijksoortige situaties.

In ieder geval nam men de moeite de “voors” en “tegens” van zo’n reddingsoperatie publiekelijk te bespreken. Hoe anders gaat dat in Enkhuizen.

Ik bedoel natuurlijk de afkoop van erfpachtrechten (van de Uilenbanen) ten behoeve van de uitbreiding van Sprookjeswonderland.

Het raadsvoorstel daartoe is een opeenstapeling van disinformatie en werd er (zonder behandeling in de commissie) binnen een kwartier doorheen gejast.

Kosten van deze steunoperatie, meer dan een half miljoen. Een bedrag dat we nu tekort komen bij een recente grondaankoop.

Ik heb daar in het verleden uitgebreid over geschreven en wie daar belangstelling voor heeft moet in de rubriek “Waar gaaat het over”  (eerste kolom rechts naast de berichten) op Uilenbanen klikken, dan krijgt men alles wat ik daar over geschreven keurig in chronologische volgorde op zijn scherm.

Maar niet alleen het raadsvoorstel bestond uit disinformatie, ook in de notulen van die vergadering werden gemanipuleerd.

Als je als Raad niet in staat bent om disinformatie te herkennen of er gemakshalve maar overheen leest, dan moet je ook niet verbaasd zijn als  je er vaker het doelwit van bent. Want als je op dat punt een vinger geeft, dan ben je al gauw je hele hand kwijt.

Uiteindelijk eindig je dan met dossiers als de Drom en het SMC, waarbij er honderdduizenden, zo niet miljoenen euro’s worden verspilt aan de natte dromen van enkelingen. Dat is geen toeval, maar het logische gevolg van het feit dat je je taak als toezichthouder niet serieus neemt en het verspreiden van disinformatie.

De coalitiepartijen hadden dat kunnen voorkomen door iets kritischer te kijken naar de informatie die hun werd voorgekauwd, maar kennelijk beschouwen ze dat niet als hun taak.

Dat is natuurlijk een misvatting, maar leg ze dat maar eens uit. Als je iets opschrijft wat ze niet aanstaat dan houden ze gewoon op met lezen.

Struisvogels zijn er niets bij.

Extra besparing

Het is natuurlijk een beetje treurig dat een college dat tot vervelens toe heeft geroepen, dat ZIJ niets beslist, maar slechts datgene uitvoert wat er door de Raad wordt beslist, er de brui aan geeft op het moment dat de Raads iets anders beslist dan wat zij zelf voor wenselijk houdt.

Nog gekker wordt het als coalitiepartijen nadrukkelijk hun vertrouwen in het college uitspreken, maar weigeren het nog langer te steunen.

Wat voor het college kennelijk voldoende aanleiding is om hun functie ter beschikking te stellen, teneinde in alle rust van het wachtgeld te kunnen gaan genieten.

Het lijkt me, dat zolang een meerderheid van de Raad zijn wantrouwen niet tegen het college heeft uitgesproken een college gewoon datgene moet doen waarvoor ze wordt betaald. Namelijk, de beslissingen uitvoeren die de Raad heeft genomen.

Dat wethouder Boland daar moeite mee heeft is, getuige zijn optreden rond een eerdere raadsbeslissing over de Drommedaris, duidelijk.

Maar als hij een kerel was geweest, dan hij hij die opvatting tijdens de daarvoor geplande raadsvergadering verdedigd.

Maar door zijn positie ter beschikking te stellen denkt hij kennelijk zijn verantwoording te kunnen ontlopen.

Vanavond is er een Presidiumvergadering en te hopen valt dat een meerderheid van de Raad het hoofd koel houdt. Haast lijkt me in dit geval geen goede raadgever.

Maar een ding is nu al zeker, vervanging van deze heren zal een extra besparing noodzakelijk maken van meer dan € 200.000,- op jaarbasis.

Welzijn

Nadat de coalitiepartijen (VVD/D’66, NE, CDA) vorige week nog even een moment van glorie hadden weten te bewerkstelligen door zich in het NHD tegen belastingverhoging te verklaren (zonder daarover de oppositie te raadplegen), kwam deze week de domper.

De oppositie kwam met met een amendement (ook zonder belastingverhoging) en (boontje komt om zijn loontje) zonder de coalitie nog te raadplegen.

Coalitiewoordvoerder Stomp (VVD/D’66) voelde zich in zijn wiek geschoten, buitengesloten en verlangde toezeggingen van de oppositie die plotseling een meerderheid vormde, omdat hij zich anders op zijn positie zou beraden.

Op dat moment had ik geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar het klonk als “geef me een reep of ik poep in mijn broek”.

Wat volgde was een langdurige ruis op de radio. Toen de dames en heren weer terug waren bleek dat Stomp zijn reep niet had gekregen en stond hem dus kennelijk niet anders te doen dan zichzelf te bevuilen.

Tot mijn verbijstering trok hij zijn steun voor het college in. In wat voor wereld leven we in hemelsnaam. Je krijgt een keer je zin niet en dan trek je je steun voor het college in? Wat valt het college te verwijten?  Is de essentie van een minderheidscollege niet, dat je af en toe je zin niet krijgt, omdat je nu eenmaal een minderheid vormt?

Wat is dit voor verwend kleutergedoe.

Hoe dan ook, het intrekken van de steun door de coalitiepartijen was voor het college reden genoeg om hun zetels ter beschikking te stellen.

Ik had niet de indruk dat ze daar er rouwig om waren. Waarschijnlijk beseften ze inmiddels ook wel dat je niet eindeloos door kunt gaan met het vertellen van smoezen.

Gelukkig voelen wethouder Franx en Kok zich gesteund door hun achterban zodat we ons geen zorgen hoeven maken over hun psychisch welzijn.

Beide hadden welgeteld 1 steunverklaring, maar een kinderhand is gauw gevuld.

%d bloggers liken dit: