Altijd Anders

In de raadsbrief van 20 december 2017 (over de voortgang van het REZ) staat het volgende:

Nu de gemeente grond moet afvoeren en OREZ grond van elders wil gebruiken, is onderling gesproken over de mogelijkheid om werk met werk te maken. Dit heeft geleid tot de afspraak dat OREZ een gronddepot mag inrichten op de plek van de toekomstige seizoenscamping (noordkant van het plangebied). Als voorwaarde is daarbij door ons gesteld dat OREZ voor eigen rekening en risico de grond die op korte termijn uit Schepenwijk moet worden afgevoerd (ca 6.000m3), zelf afvoert naar het op te richten gronddepot op het REZ. Dit levert de gemeente een aanmerkelijke kostenbesparing op. De grond wordt gebruikt als voorbelasting voor de camping en voor toekomstige ophoging van het te ontwikkelen recreatiegebied.

In het besluitenlijstje van het college van 3 juli  2018 staat:

Het college stemt in met de motivatie om conform het aanbestedingsbeleid SED
de werkzaamheden enkelvoudig onderhands aan te besteden.
Samenvatting
Op het bedrijventerrein Schepenwijk moeten diverse grondwerkzaamheden
worden uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden komt vervuilde grond vrij die moet
worden afgevoerd. Het afvoeren van de vervuilde grond, dient gezien de omvang
meervoudig onderhands aanbesteed te worden. Conform het aan
bestedingsbeleid SED kan het college gemotiveerd besluiten om het afvoeren
van de grond enkelvoudig onderhands aan te besteden.

Begrijp ik het nu goed, dat aanmerkelijke kostenbesparing waar men het in december 2017 nog over had helemaal niet is opgetreden?

Dat OREZ BV tot dusver niet anders gedaan heeft dan Heymans van zijn overtollige grond (vrijgekomen bij de aanleg van de N23) af te helpen en dat Enkhuizen opdraait voor de kosten van afvoer van eigen grond die ook nog vervuild blijkt te zijn?

Waarom gaan de dingen in Enkhuizen altijd weer anders dan ze zijn voorgespiegeld? En is er nooit iemand die daar vragen over stelt?

Bombarie

kaartenhuisDe raadsbrede agenda wordt ons voorgehouden als zijnde dé oplossing voor alle problemen waar we in het verleden mee te kampen hebben gehad.

Is dat werkelijk zo, of is er sprake van een Coopertje? Tommy Cooper was een Engelse komiek/goochelaar uit de jaren 60 van de vorige eeuw, wiens handelsmerk een met veel bombarie aangekondigde goocheltruc was, die hij vervolgens volledig verprutste.

Zie bijvoorbeeld het filmpje aan het einde van deze column.

Volgens een tweet van de Raad van Enkhuizen, overgenomen door Weeff,  (die zich steeds nadrukkelijker profileert als de verslaggever van het politieke nieuws in Enkhuizen) hoeft er alleen nog maar een derde wethouder te worden gezocht.

De wethouders Struijlaart en Luyckx zijn inmiddels door de fractievoorzitters gevraagd om de profielen “Sociaal Domein” en “Fysieke Leefomgeving in te vullen. Beide hebben daar in toegestemd.

Het werkterrein voor de derde wethouder is “Economie, Toerisme, Duurzaamheid en Financiën” en lijkt me op het lijf geschreven van voormalig wethouder Boland (D66).

Gelukkig is men er in Enkhuizen raadsbreed van overtuigd geraakt dat een politieke overtuiging niet meer ter zake doet en dat het bestuur derhalve het best kan worden overgelaten aan hen die over een ambtelijke achtergrond beschikken.

Boland voldoet daar aan, dus niets lijkt me zijn benoeming in de weg te staan. De man heeft per slot van rekening reeds een ere-speld (wegens zijn verdienste voor de gemeente) gekregen.

Maar als Boland terugkeert, dan valt ook een terugkeer van Olierook niet uit te sluiten, wat dan weer ten koste zou gaan van wethouder Luyckx.

Maar genoeg gespeculeerd, in september weten of het hier inderdaad om een spectaculaire verandering gaat (waarin alles bij het oude is gebleven) of dat het kaartenhuis, dat men tot dusver heeft opgebouwd, weer op instorten staat.

Politiek gedoe.

koning3
coalitie-monisme

In de krant van woensdag las ik dat de raad afgelopen dinsdag een besluit heeft genomen dat er voor moet zorgen, dat er de komende vier jaar geen politiek gedoe zal ontstaan rond de benoeming van wethouders. Het daarbij gebruikte toverwoord is een raadsbreed akkoord, dat is vastgelegd in een document van maar liefst 7 kantjes.

Ik heb me er nog niet toe kunnen zetten om me te verdiepen in wat onze volksvertegenwoordigers tijdens hun besloten bijeenkomsten over het raadsbrede akkoord bij elkaar hebben gefantaseerd. Het stuk zelf begint in ieder geval met een pijnlijke en slordige onjuistheid, maar voor een zorgvuldiger bestudering heb ik nog geen tijd gehad.

Wat ik opmerkelijk vind is, dat de partijen, die de afgelopen 8 jaar politiek gedoe hebben veroorzaakt door colleges naar huis te sturen, nu beweren de oplossing te hebben gevonden om dat in de toekomst te voorkomen. Ik heb het natuurlijk over de VVD/D66 combinatie. Vanaf 2010 als gezamenlijke fractie en vanaf 2014 als twee gescheiden fracties.

VVD/D66 waren in 2013 verantwoordelijk voor de ondergang van de coalitie bestaande uit VVD/D66, NE en CDA. Formele reden: een raadsmeerderheid wilde minder bezuinigen dan het college. In plaats van de wens van de meerderheid te respecteren bracht toenmalig coalitiewoordvoerder Stomp zijn eigen coalitie ten val.

Boze tongen beweren dat hij dit opzettelijk deed, om te voorkomen dat VVD/D66 wethouder Boland zich zou moeten verantwoorden voor het feit dat die tonnen meer had uitgegeven (aan het onderzoek naar de mogelijkheid van verbouwing van de Drommedaris) dan hem door de raad ter beschikking was gesteld.

Hoe dan ook, in plaats van zich te verantwoorden voor een enorme kostenoverschrijding (waarmee de raad voor een voldongen feit werd gesteld) mocht het college (na uitbundig te zijn uitgewuifd) door toedoen van VVD/D66 genieten van de riante wachtgeldregeling waar politieke ambtsdragers aanspraak op kunnen maken.

reijswoud1
Marginalisering van de raad

Vervolgens ontstaat er dan een nieuwe coalitie die (opnieuw onder aanvoering van VVD/D66) onderuit wordt gehaald. Niet op het moment dat Olierook de raad onvolledig informeert, want dat zag men over het hoofd. Naar ik aanneem omdat de verkiezingen nog te ver weg waren. Maar een jaar later, als de verkiezingen binnen een jaar gaan plaatsvinden en er gebreken binnen de SED organisatie aan het licht komen.

Hoewel Olierook daar formeel niet verantwoordelijk voor is wordt hem (als enige SED wethouder) voorgesteld zijn biezen te pakken.

Samengevat, de afgelopen 8 jaar hebben een tweetal colleges, (vrijwillig en om nogal dubieuze redenen) de pijp aan Maarten gegeven.

De opmerkelijke rol die D66 en VVD daarbij gespeeld hebben wordt door niemand ooit aan de orde gesteld. Fractievoorzitter Koning (D66) verzint een oorzaak voor het (door hemzelf in gang gezette) politieke gedoe en noemt het coalitie-monisme.

Een zelfverzonnen begrip, waarvan alleen hijzelf de draagwijdte kent. Niemand vraagt om een verdere toelichting. Naar ik aanneem uit angst om voor dom te worden versleten.

Van Reijswoud (VVD) stelt de oplossing voor. Een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen, wat er feitelijk op neer komt dat je als raad alleen maar nog een ceremoniële functie hebt, die er verder ook niet toe doet, omdat het eigenlijke werk in de toekomst zal worden gedaan door mensen als hijzelf.

Mensen met verstand van zaken. Ambtenaren. En dat je als raad vervolgens niet anders hoeft te doen dan datgene goed te keuren dat je wordt voorgelegd. Model Chinese Volksrepubliek waar ze ook nooit last hebben van politiek gedoe.

Organisatie deskundige Laurence J. Peter heeft voor deze constructie ooit een mooie naam bedacht. De laterale arabeske, ofwel de horizontale promotie naar een functie met een imposanter naam, maar met minder verantwoordelijkheden.

Volgens het Peter Principe betreft het personen wiens incompetentie is komen vast te staan en dus niet langer voor promotie in aanmerking komen. In plaats daarvan worden ze zijdeling verplaatst naar een functie met uitsluitend decoratieve inhoud.

Waardoor men niet langer in staat is om de normale gang van zaken te verstoren, maar men zijn carrière kan voortzetten als beleidsambtenaar lege dozen.

Maar wat voor personen geldt, geldt evenzeer voor instanties (zoals de raad van Enkhuizen) wiens incompetentie inmiddels meermalen is komen vast te staan.

En dus is het misschien wel een logische uitkomst, dat de raad (op aandringen van onze organisatie goeroes Van Reijswoud en Koning) zichzelf verder marginaliseert tot een tandeloze praatclub van mensen die het leuk vinden om te vergaderen over dingen waar ze geen verstand van hebben.

En die zich in dat kader ook het liefst (zonder al te veel politiek gedoe) knollen voor citroenen laten verkopen.

Het ei van Struijlaart

ei van
Ei van Struijlaart

En ja hoor, daar is dan eindelijk waar iedereen reikhalzend naar heeft uitgekeken.

Twee maanden nadat wethouder Struijlaart het besluit had genomen om de raad geheimhoudingsplicht op te leggen (16 april) komt hij nu met het verzoek aan de raad dat besluit te bekrachtigen en wel per 15 juni.

Na extern juridisch advies en weken van delibereren kunnen we eindelijk lezen waar het verzoek tot bekrachtiging op is gebaseerd. Voornamelijk op gebakken lucht naar het zich laat aanzien.

Struijlaart geeft de raad eerst een sigaar uit eigen doos. Namelijk iets waar ze al die tijd al recht op hadden (inzage in de door hem getroffen schikking). In ruil voor deze sigaar wordt de raad verzocht om het beginsel  “openbaarheid  van bestuur” voor deze keer terzijde te schuiven.

Waarom? Omdat hij zo dom is geweest om de architect geheimhouding te beloven. Althans, dat beweert hij.

De architect heeft echter al via de krant laten weten dat hij er nooit om heeft gevraagd en het hem ook niets kan schelen.

Maar zelfs al zou het hem wel wat kunnen schelen, dan nog had hem dat nooit beloofd mogen worden.

Omdat dit in strijd is met het democratische beginsel van openbaarheid van bestuur. Zoals vastgelegd in de Wet Openbaarheid Bestuur. Mogen we concluderen dat Struijlaart als doorgewinterde beroepswethouder niet op de hoogte was van het bestaan van deze wet? Uiteraard niet, maar wat Struijlaart wel bezielde laat zich maar moeilijk doorgronden.

In artikel 10 van de WOB worden de uitzonderingsgevallen genoemd waarin openbaarheid van bestuur niet van toepassing is. Struijlaart noemt geen van de bij wet bepaalde uitzonderingsgevallen in zijn voorstel, maar komt met een zelf bedachte uitzondering. Partijen zijn geheimhouding met elkaar overeengekomen.

Als dat argument ook maar enig hout zou snijden, dan zou de Wet Openbaarheid Bestuur de prullenbak in kunnen. Immers, om de gevolgen van die wet te kunnen ontlopen zouden partijen alleen maar “geheimhouding met elkaar hoeven af te spreken”.

Naast het ei van Columbus kunnen we dus nu ook spreken van het ei van Struijlaart.

In essentie een opgestoken middel vinger naar de juristen die de wet hebben ontworpen, de leden van de eerste en tweede kamer die haar hebben goedgekeurd en de leden van de Raad van State die geen bezwaar zagen. Allemaal sukkels, die niet in de gaten hadden gehad, dat wat er in de wet bepaald was, simpel terzijde kon worden geschoven, zodra partijen maar gezamenlijk overeenkwamen zich niet aan de wet te zullen houden.

Ik denk dat we veilig kunnen constateren, dat het door het college gevraagde juridisch advies niets heeft opgeleverd en dat de juridische ratatouille die hier wordt uitgedragen van interne makelij is. Slechts bedoeld om indruk te maken op hen die van toeten noch blazen weten.

Het aanzien van de Enkhuizer raad is in de loop der jaren dusdanig gedaald, dat college en ambtenaren er klaarblijkelijk van uitgaan dat je haar letterlijk van alles wijs kunt maken. Zoals bijvoorbeeld dat je met een simpel raadsbesluit een wet buiten werking kunt stellen.

Vergeet de opzichtige vleierij die er elke vergadering over de raad wordt uitgestrooid. Dit voorstel laat zien hoe college en ambtenaren werkelijk over de raad denken.

Dom genoeg om niet te beseffen, dat je als gemeenteraad niet in staat bent een wet buiten werking te verklaren, omdat je zo graag een wethouder een plezier wilt doen.

Artikel 10 van de WOB specificeert onder welke omstandigheden de wet niet van toepassing is. Geen van de daar genoemde omstandigheden wordt door het college als reden genoemd.

Waar de wethouder de raad toe uitnodigt is het negeren van een wet. Zodat hij zijn eigen falen verborgen kan houden.

Laten we hopen dat aanstaande dinsdagavond de raad niet verder wegzakt in het moeras dat in Enkhuizen voor besturen moet doorgaan.

Klus geklaard?

grondwerkTerwijl de nieuwe raad zich het hoofd breekt over hoe de stad te besturen, gaat het leven natuurlijk gewoon door.

Met als opvallend resultaat dat inmiddels alle grondverzetmachines zijn verdwenen uit het REZ en er geen nieuwe grond meer wordt aangevoerd. Klus geklaard?

Nou, volgens de raadsbrief van 19 december 2017, nog niet helemaal.

Hoe zat het ook al weer? Op 19 december 2017 verscheen er een raadsbrief waarin de voortgang van het project REZ werd geschetst. Daarin werd gesteld dat Orez BV toestemming had gekregen om op het recreatieoord een gronddepot in te richten waarop grond van elders kon worden gedeponeerd.

Het stond er niet, maar ik vermoed dat het om grond ging, vrijgekomen bij de aanleg van de N23. Naast toestemming om grond van elders aan te voeren, had de gemeente bedongen dat eigen grond, opgeslagen in de Schepenwijk (6000 m3) op kosten van Orez BV ook naar het depot in het REZ zou worden vervoerd. Dat zou voor de gemeente een aanzienlijke besparing opleveren.

Volgens de raadsbrief was er enige haast bij het verplaatsen van de eigen grond, want de daardoor vrijkomende kavels konden worden verkocht.

Nu, inmiddels 5 maanden later, lijkt het dat er geen grond van elders meer wordt aangevoerd, terwijl de eigen grond in de Schepenwijk nog steeds ligt waar het ooit is gedeponeerd. Terwijl toch met Orez BV leek te zijn afgesproken dat die de eigen grondvoorraad ook naar het REZ zou verplaatsen.

Maar er is meer. Ooit werd toegezegd dat er een driemaandelijks rapportage over de voortgang zou zijn, maar kennelijk is er geen sprake van voortgang want er is inmiddels al 5 maanden niets gerapporteerd.

De december raadsbrief spreekt ook nog over wat anders:

Met OREZ wordt onder leiding van een gezamenlijke externe juridisch adviseur intensief overleg gevoerd over de te sluiten – tweede – overeenkomst. Nu deze overeenkomst nog niet gereed is, wordt er voor dit gronddepot een aparte overeenkomst gesloten, waarin duidelijk is vastgelegd dat OREZ de overtollige grond weer moet afvoeren wanneer de REZ-ontwikkeling niet (of gewijzigd) wordt uitgevoerd.

Kennelijk hield (en houdt) men er bij de gemeente nog steeds rekening mee, dat de met veel bombarie ingediende plannen, “niet” (of gewijzigd) worden uitgevoerd en dat is toch heel iets anders dan wat ons eerder is verteld. Namelijk, dat men begonnen was met de uitvoering.

Maar dat is niet het enige. De raadsbrief van december stelt ook nog het volgende:

In het begin van 2018 willen wij voor u een bijeenkomst plannen om u te informeren over het meer uitgewerkte plan en de uitgangspunten voor het bestemmingsplan zoals deze vertaald worden in het voorontwerpplan.

Helaas is daar (tot dusver) ook niets van terecht gekomen. Op basis van het bovenstaande en de input van het ZZM en de zeilschool-eigenaar bekruipt me het gevoel dat er eigenlijk nog helemaal niets is vastgelegd of geregeld.

Het enige wat Orez BV tot dusver heeft weten te realiseren is een plek regelen waar overbodige grond (van anderen) kon worden gestort.

Van mug tot olifant

witte olifantHet heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is informateur Keur (oud-wethouder uit Leiden, SP coryfee en beroepsmediator) er toch in geslaagd om van een mug een olifant te maken.

Met de mug doel ik op de kans dat er onder leiding van de SP een meerderheidscoalitie tot stand zou komen.

Met olifant bedoel ik het lijvige rapport dat hij heeft geschreven over het mislukken van die poging.

Hemeltjelief, wat heeft die man een boel woorden nodig om te kunnen uitleggen wat iedereen met een beetje gezond verstand  al wist op de verkiezingsavond.  Namelijk dat een meerderheidscoalitie waarin de SP de boventoon zou voeren er niet inzat.

Op de dag zelf liet de SP (via de krant) al weten dat een coalitie (waar NE deel van uit zou maken) er niet inzat en dus bleef er weinig over om een coalitie te kunnen smeden.

SP, PvdA, CDA, CU/SGP wellicht? Dat gaat uit van de veronderstelling dat het CDA als enige rechtse partij zou toetreden tot een door links gedomineerde coalitie en volgens mij zijn ze bij het CDA nog steeds niet helemaal van lotje getikt. Dus die mogelijkheid kon je met een gerust hart uitsluiten.

HEA en EV hadden hun voorkeur al uitgesproken voor de een raadsbrede benadering (wat dat ook mag inhouden), dus meer mogelijkheden waren er niet. Dat neemt niet weg dat Keur er toch in is geslaagd om een lijvig rapport uit te brengen.

Maar liefst 11 pagina’s gewauwel over iets dat op de verkiezingsdag al duidelijk was. Namelijk als de SP zich bij de reeds gevormde coalitie zou aansluiten dan zou er een liberaal/sociale coalitie ontstaan met 10 zetels die zonder veel problemen de eindstreep zou kunnen halen.

Marcel_Olierook
Niet terug

SP en VVD werken op gemeentelijk niveau wel vaker samen, waarom zou dat in Enkhuizen niet kunnen?

Het had natuurlijk allemaal veel eenvoudiger geweest als Margreet de dag na de verkiezing even bij Rob had geïnformeerd of de door hem beoogde raadsbrede  benadering ook deelname van de SP omvatte.

Die had dat kunnen bevestigen, zoals hij dat nu bevestigd heeft. Uiteraard onder vermelding dat een terugkeer van wethouder Olierook niet tot de mogelijkheden zou behoren.

Dan zouden we nu al lang en breed een college hebben gehad bestaande uit de zittende wethouders, aangevuld met een wethouder (anders dan Olierook) uit  SP kring.

Maar goed, op aandringen van de SP moest er eerst nog even aan een dood paard worden getrokken (waar NE overigens braaf aan heeft meegeholpen), maar nu dat achter de rug is en bij de SP het besef is ingedaald, dat de wonderbaarlijke herrijzenis van Olierook uitgesloten is, kunnen er zaken worden gedaan.

Dat wil zeggen dat verder geneuzel over een raadsbrede aanpak achterwege kan blijven en er gewoon een ouderwetse coalitie gesmeed kan worden die uitsluitend zal bestaan uit landelijke partijen.

Ondermijning

Ondermijning is hot. Voormalig burgemeester Baas had het er over. De minister van Binnenlandse zaken heeft het er over en wie haar daarover vragen wil stellen, kan dat doen als hij bereid is om € 295,- neer te tellen voor een middagje meebabbelen.

ondermijningWat is in hemelsnaam ondermijning? Binnenlands bestuur, periodiek voor iedereen die zich met binnenlands bestuur bezighoudt geeft uitsluitsel.

Ondermijning bestaat. In Brabant, in Drenthe, in Overijssel. Ondermijning is in ons land genesteld en geworteld.

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren worden bedreigd of omgekocht.

Criminelen infiltreren in het lokale bestuur en krijgen zo vertrouwelijke informatie of beïnvloeden de besluitvorming. Miljardenwinsten die met criminele activiteiten worden behaald verstoren het normale maatschappelijke proces.

Hoog tijd dus voor een INSPIRATIEDAG – ONDERMIJNING VAN HET LOKAAL BESTUUR, waar burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren zich (à raison van € 295,- voor een middagje)  kunnen laven aan de opvattingen van een minister, burgemeester en Officier van Justitie.

Wat de diverse instanties ons nu al geruime tijd proberen wijs te maken is, dat gemeenteraadsverkiezingen een risico vormen. Omdat men vermoedt, dat criminele elementen zich bij de aankomende verkiezingen kandidaat zullen stellen en op die manier toegang zullen verkrijgen tot het lokale bestuur.

Een in mijn ogen absurde voorstelling van zaken waarbij het sop de kool niet waard is. Omdat alleen de domste criminelen deze ingewikkelde route zullen volgen.

Een beetje crimineel verklungelt zijn tijd niet met zich kandidaat stellen en er op hopen dat hij gekozen wordt. Om vervolgens ellenlange raadsvergaderingen uit te zitten, (waarin niets gebeurt wat voor hem van belang is en waarbij hij geacht wordt in te stemmen met hetgeen er wordt voorgesteld).

Ook van de vertrouwelijke informatie van raadsleden blijft weinig over. Een veel gehoorde klacht bij raadsleden is namelijk, dat zij pas worden geïnformeerd als iedereen het al weet, dus ook op dat punt valt weinig eer te behalen.

Dus waarom zou je, als crimineel, een dergelijke lijdensweg volgen? Is het niet veel eenvoudiger om te veronderstellen, dat criminelen zich helemaal niet staan te verdringen om toegelaten te worden tot het binnenlands bestuur, maar dat ze daar allang deel van uitmaken? En dat er slechts een bescheiden som geld nodig is om hen de dingen te laten doen, waar je als criminele buitenstaander wat aan hebt.

Kortom, dat je er als full time crimineel verstandiger aan doet om burgemeester, wethouder of ambtenaar op ouderwetse wijze om te kopen, dan dat je raadslid wordt. Het omkopen van functionarissen is van alle tijden en is ook niet voorbehouden aan landen die zuidelijk van ons liggen. Zelf doen we ook al jaren mee. Ook al omdat de kans op betrapping vrij gering is.

Ik heb een tijdje in België gewoond er daar ging iedereen er gemakshalve van uit dat de overheid niet te vertrouwen was en nam men dus passende maatregelen om zichzelf te beschermen. In Nederland denkt men eerder dat de overheid wel te vertrouwen is, neemt men derhalve geen passende maatregelen en is men vervolgens hevig teleurgesteld als blijkt dat de eerdere veronderstelling onjuist bleek te zijn geweest. Tegelijkertijd zien we ons als slimmer dan de Belgen.

Crimineel gedrag bij de lokale overheden komt voornamelijk neer op misbruik van bevoegdheden en daar wordt nauwelijks op toegezien.

Zeker wanneer het hoogwaardigheidsbekleders betreft.

Dus anders dan de minister denkt, lijkt ondermijning me niet zo’n groot probleem te zijn. Hoogstens goed om daar een middagje over te laten babbelen door gezagsdragers en daarmee € 30.000,- aan belastinggeld binnen te halen.

De deelnemers aan deze inspiratiemiddag (burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren) beschikken namelijk altijd over “potjes” waaruit ze hun deelname kunnen bekostigen.

Verkiesbaar

Stella 2Ruim een week geleden schreef ik over Stella Quasten, die twee kandidaat raadsleden van Nieuw Enkhuizen “overlopers” had genoemd.

Ik vond dat toen (en eigenlijk nog steeds) een gewaagde uitspraak. Voor de jeugdige lezer, Stella heeft zich in een grijs verleden kandidaat laten stellen door de SP, maar eenmaal namens die partij gekozen in de raad, maakte ze zich razendsnel los van die partij om haar eigen winkeltje te beginnen onder de naam Lijst Quasten.

Kwade tongen beweren dat ze dat deed omdat ze geen zin had aan de door de SP gehanteerde afdracht regeling en de voor raadsleden geldende vergoeding liever zelf hield. Met zo’n achtergrond doe je er volgens mij niet verstandig aan om anderen te bestempelen als overlopers.

quasten

Bij mijn weten hebben beide kandidaat raadsleden van NE keurig afscheid genomen van de partij waar ze ooit lid van waren en hebben ze niet (zoals Stella wel had gedaan) hun partij van een zetel beroofd.

Wat me wel opviel was dat Stella in een latere versie van het bericht de term “overlopers” had vervangen door een neutraler en minder agressieve term.

Had dit wellicht iets te maken met het gerucht dat Stella zelf op het punt stond om over te lopen? Zo vroeg ik me af. Overlopen naar Enkhuizen Vooruit of Voor Enkhuizen of hoe die club uiteindelijk ook gaat heten.

Een lezer confronteerde Stella met het gerucht dat ze op punt stond zelf over te lopen, waarop Stella liet weten niet verkiesbaar te zullen zijn voor Enkhuizen Vooruit.

En nu, een week later is alles weer anders en is Stella wel verkiesbaar voor Enkhuizen Vooruit.

Ze doet wel net alsof het niet zo is, maar laat U geen zand in de ogen strooien, iedereen die op een kieslijst staat is, ongeacht de plek waar hij op staat, verkiesbaar.

En als Stella voldoende voorkeurstemmen weet te bemachtigen, dan gaat ze gewoon weer 4 jaar lekker meebabbelen.

Geen gezeik, iedereen rijk.

olierook 2
Oplossing ?

Onder de pakkende titel “Stop het potverteren” heeft oud-wethouder Marcel Olierook een column geschreven die geplaatst is op de website van de SP West-friesland Oost.

Na de gebruikelijk sneer richting VVD en D66 beweert hij, dat er een alternatief is voor de oplossing die de drie gemeenteraden hebben gekozen om de problemen bij de SED organisatie weg te werken.

Dat is niet zo maar een oplossing, maar een oplossing die meer dan 13 miljoen kost en waarbij de SP er genoegen mee nam, dat de bijdrage van de Enkhuizer inwoners 30% hoger zal zijn dan die van de inwoners van StedeBroec.

Zijn conclusie is, dat er onvoldoende is nagedacht over de aansturing van de organisatie. Daar ben ik het wel mee eens, maar volgens mij was hij al sinds 2013 wethouder van de gemeente Enkhuizen.

Jammer dat we hem, gedurende de tijd dat hij wethouder was en in die capaciteit deel uitmaakte van het algemeen bestuur van de SED, nooit over dat onderwerp hebben gehoord. En dat ook hij kennelijk niet goed had nagedacht over de manier waarop de SED organisatie diende te functioneren en geleid moest worden.

Maar nu hij niet langer verantwoordelijk is, weet hij precies wat de oplossing moet zijn.

Maak de integratie van ambtelijke diensten voor een deel weer ongedaan. Splits het personeel in uitvoerende- en beleidsmedewerkers.

Laat de uitvoerders in dienst bij de SED en hevel de beleidsmedewerkers dan weer over naar hun respectievelijke gemeenten. Alle problemen opgelost en het levert een besparing van ruim 13 miljoen op.

Hoe hebben we dat genie, die in een handomdraai een besparing van 13 miljoen weet te realiseren, ooit als wethouder kunnen wegsturen?

Volgens Olierook is er niet te weinig personeel in dienst, maar teveel en dient het overtollige personeel te worden ontslagen. Op die manier hoeft er geen geld bij en besparen we zelfs geld. Dat kun je nu natuurlijk makkelijk vanaf de zijlijn roepen, maar zo nadrukkelijk en duidelijk als hij het nu vertelt heb ik het de Enkhuizer SP fractie nog niet horen verkondigen.

Volgens Olierook wordt het ontslag van SED leidinggevenden (voor de SP) inzet van de verkiezingen. Alleen op die manier kan er een sociaal gezond Enkhuizen worden gerealiseerd, waar de lasten voor de burger niet worden verhoogd en de voorzieningen worden uitgebreid.

We zullen zien, maar de opvattingen van Olierook lijken me teveel op die van de eerdere tegenpartij. Die van Jacobse en van Es met de slogan. “Geen gezeik, iedereen rijk.

Spookbeelden

Parkeren ZZM’Enkhuizerzand straks één groot asfaltterrein’ kopt de Enkhuizer krant vandaag. Het is een bewering van de vereniging Tot Behoud Van Het Enkhuizerzand (in oprichting). Aangezien veel mensen alleen de kop van een artikel onthouden, is de vereniging (die al sinds 2013 in oprichting is) er dank zij de Enkhuizer krant in geslaagd een spookbeeld op te roepen dat niet eenvoudig zal zijn weg te nemen.

Op bijgaande schets staat de ruimte die het ZZM graag voor zichzelf gereserveerd zag als parkeerterrein. Dat is bij lange na niet het gehele REZ en er is evenmin sprake van asfalt,

De vereniging heeft een website die de bedoeling had de bewoners van Enkhuizen inzicht te verschaffen in de besluitvorming rond het REZ. Volgens die website is er sinds 2014 helemaal niets gebeurd voor wat betreft de besluitvorming rond het REZ. Vanaf die datum is er namelijk geen enkel (inzicht verschaffend) bericht geplaatst.

De vereniging heeft ook een Facebookpagina en is kennelijk op dat moment nog een comité, dat volgens haar openingsbericht tot doel heeft het Enkhuizer strand toegankelijk te maken voor de Enkhuizers. (Nooit geweten dat het strand op dat moment niet toegankelijk was).

Het openingsbericht dateert van 9 september 2014. Een daarop volgend bericht  (12 september 2014) bevat 25 door Netty Reder genomen foto’s van het recreatieoord. Het laatste bericht op deze pagina dateert van 13 september en ging over de kosten van het maaien van gras. Kortom na 4 dagen hield men het alweer voor gezien. Over doorzetten gesproken.

We mogen er dus van uitgaan, dat er sinds september 2014 volgens het comité/vereniging in oprichting niets meer te melden viel over de besluitvorming rond het REZ. Pas in februari 2016 ontwaakt men weer en wordt het kennelijk tijd voor een nieuw krantenbericht. Via de Enkhuizer Krant laat de vereniging weten tegen de komst van een vakantiedorpje te zijn en voor het behoud van de camping.

Ik schrijf daarover het  bericht “Dichttimmeren”

Nu, weer bijna 2 jaar later, zijn de bezwaren tegen het vakantiedorpje kennelijk vervallen en is het ZZM de boosdoener geworden en wordt de Enkhuizer krant opnieuw opgezocht om dat wereldkundig te kunnen maken.

Ik word daar verschrikkelijk moe van. Ik begrijp dat het comité/vereniging met enige regelmaat in de publiciteit wenst te komen en het bijhouden van een website of Facebookpagina  allemaal te veel werk vindt en daarom een beroep doet op de krant om haar laatste oprispingen naar buiten te brengen, maar daarbij worden allerhande zaken door elkaar gehaald.

Het echte grote nieuws rond het REZ dateert al van februari vorig jaar en is noch door het comité, noch door de krant opgepikt.

Het  aanvankelijke uitgangspunt van de gemeente was om de grond 30 jaar lang vrij van erfpacht uit te geven. Sinds februari is duidelijk dat de voor het vakantiedorp benodigde grond zal worden verkocht, al weet niemand tegen welke prijs.

Het enige wat we weten is dat men een adviesbureau heeft ingehuurd om te bevestigen dat de afgesproken prijs overeenkomstig de marktwaarde is.

Nu denkt U misschien, wat kan mij het schelen tegen welke prijs die grond wordt verkocht. Welnu, dan kunt U tevreden zijn over de huidige raad, want die kan het namelijk ook niks schelen.

%d bloggers liken dit: