Verkennend gesprek.

Gisteren een verkennend gesprek gevoerd met beoogd wethouder Jan Franx en fractievoorzitter Frank van Gangelen van Enkhuizen Vooruit. Grootste partij in de raad en daardoor voortrekker in de coalitiebesprekingen.

Van mijn kant laten weten, dat het dagelijks bestuur (wat mij betreft) gevormd zou moeten worden door de drie grootste partijen. EV!, SP en CDA en dat de overige 7 fracties zich in de eerst plaats bezig zouden moeten houden met er op toezien, dat deze drie zich geen al te grote uitglijders veroorloven.

Dat deze drie samen geen meerderheid vormden (8 zetels) lijkt me niet echt relevant. De stad dient bestuurt te worden, het wegsturen van bestuurders is (alweer in mijn ogen) alleen gerechtvaardigd in geval van politieke hoofzonden, zoals het niet volledig informeren van de toezichthouder (de raad) of het misbruik maken bevoegdheden.

In alle andere gevallen hebben bestuurders wat mij betreft recht op begrip.

Volgens mij moeten de drie partijen daar op korte termijn uit kunnen komen. Ik ben tenminste geen programmapunten tegen gekomen waartegen ik me met hand en tand zou willen verzetten.

De voornaamste beperkende maatregelen zullen (zoals gebruikelijk) door de ambtelijke organisatie worden aangedragen.

Het echte werk begint pas als de nieuwe raad is geïnstalleerd en de duiding van de verkiezingsuitslag heeft plaatsgevonden.

Waar vier jaar geleden de raad zich nog terugtrok om zich over een raadsbreed akkoord te buigen, zou ze deze keer iets soortgelijks moeten doen.

Deze keer niet in beslotenheid, maar in het openbaar. Over het misbruik van bevoegdheden door het college en haarzelf.

Pas als dat reinigingsproces heeft plaatsgevonden, lijkt me de weg vrij voor een nieuwe coalitie.

Boland weer onder de pannen.

boland_thumb.jpgHendrik Boland, oud-wethouder van Enkhuizen, is weer onder de pannen.

Aanstaande donderdag wordt hij gepresenteerd aan de gemeenteraad van Muiden en de bedoeling is dat hij onmiddellijk daarna aan het werk zal gaan.

Meer hierover onder deze link.

Gelukkig moment voor Boland lijkt me, maar ook plezierig voor de financiële positie van Enkhuizen.

Scheelt toch al gauw zo’n € 80.000,- op de begroting van 2015 voor de gemeente Enkhuizen.

En nu maar hopen dat het ook oud-wethouder Franx zal lukken om spoedig weer aan de slag te komen.

Wachtgeld

langbroek.jpgEn dan waren er afgelopen dinsdag nog wat amendementen van Hans Langbroek (HEA) die roemloos ten onder gingen. Een er van ging over het verminderen van de vergoedingen voor raadsleden.

Een aantal fracties vonden het wel een sympathiek idee om vervolgens uit te leggen waarom ze het amendement niet zouden steunen.

Enigszins curieus was de argumentatie van Stolk (SP). Die meende dat de voorgestelde vermindering er toe zou kunnen leiden dat het raadslidmaatschap voor sommige mensen (in financieel opzicht) onbereikbaar zou worden. Opmerkelijk, omdat (volgens mij) de SP de enige partij is die een (verplichte) afdracht aan de partijkas kent.

Persoonlijk zie ik niets in het voorstel van Langbroek. Voor wie de functie van raadslid naar behoren wil vervullen is de beloning bijna belachelijk te noemen. Of zoals Amerikanen plegen te zeggen; “If you pay peanuts, you get monkeys  (to do the job)”.

Maar als Hans graag op de bestuurskosten wil bezuinigen heb ik nog wel een andere tip.

In de programmabegroting (blz 9) staat dat er in 2015 € 174.000,- uit de voorziening wachtgeld zal worden onttrokken. Dat kan niet kloppen, want er zijn nog maar twee wethouders die wachtgeld ontvangen.

Overigens is het natuurlijk wel opmerkelijk dat dat beide wethouders er nog steeds niet in geslaagd zijn ander emplooi te vinden.

Franx heeft zich gestort op de organisatie van evenementen en biedt zich aan als dagvoorzitter, wat meestal niet slecht betaalt.

Boland is (mede) programmaleider in cursussen voor nieuwe wethouders die  voor het schappelijke prijsje van € 3000,- worden aangeboden.

Wie meent dat het onkies is om over wachtgeld te willen praten, hierbij een uitspraak van de rechtbank te Overijsel, die de richtlijnen van de VNG over dit onderwerp heeft verworpen. Zodat we dus niet langer geheimzinnig hoeven te doen over hoeveel er aan wie wordt uitgekeerd.

Stootje

Het dient gezegd, oud-wethouder Franx heeft woord gehouden en is afgelopen vrijdag langs geweest om onder genot van koffie en appelgebak (je krijgt per slot van rekening niet elke dag een oud-wethouder op visite) zijn versie op de machtswisseling te geven.

Veel nieuwe gezichtspunten leverde dat niet op. Wel werd duidelijk dat hij mijn hypothese (een herenakkoord) niet had gelezen en dat hij en zijn partij daar ook geen deelgenoot van was geweest.

Daar was ik trouwens ook niet van uitgegaan.

Maar misschien is er ook helemaal geen formeel “akkoord” geweest, maar gewoon een geniale inval van onze  “rasoverlever” Boland, die (door zijn functie ter beschikking te stellen) voor zichzelf een uitstekende uitgangspositie heeft geschapen voor de volgende verkiezingen.

Ga maar na, hij heeft binnengehaald wat hij wilde binnenhalen. De Drommedaris. En wel met een zodanige meerderheid, dat zelfs al vindt er een kostenoverschrijding plaats, er vanuit de Raad nauwelijks protesten te horen zullen zijn.

De afwikkeling van het SMC zal ook geen problemen opleveren, want de nieuwe coalitie zal alles accepteren waar de nieuwe wethouder mee komt, terwijl de oude coalitie nauwelijks recht van spreken heeft.

Kortom Boland kan in alle rust de komende verkiezingen afwachten. Nieuwe (en nog veel zwaardere bezuinigingen dan tot dusver) zullen voor het conto van het nieuwe college komen.

Over een jaar zijn Kok en Boland weer lijstrekken en werpen ze zich uitgerust op de verkiezingsstrijd. Franx zoekt een nieuwe uitdaging buiten Enkhuizen heb ik begrepen en dat gaat hem ook wel lukken denk ik. Zeker  gelet op de energie die hij er in steekt.

Kortom een prettig samenzijn dat gladjes verliep in weerwil van de opmerking die ik maakte bij zijn binnenkomst.

Jan had namelijk zijn legendarische laarzen aan die hij eerder ook al eens aan de Enkhuizer bevolking had getoond. Bij het zien er van stelde ik voor de tafel al vast leeg ter ruimen, wat weer een reactie opleverde die ik niet zal herhalen.

Maar Jan kan wel tegen een stootje en is bovendien veel te veel bezig met andere zaken om zich (over wat dan ook) nog druk te maken.

Overhead

Overhead?
Overhead?

In mijn vorige bericht schreef ik over het overhead percentage dat deel uitmaakt van de personeelskosten. Dat bedraagt om en nabij de helft van de personeelskosten die gemeente gebruikt om de kosten van een programma te berekenen.

Je kunt overhead zien als kosten die een organisatie aan zichzelf besteed en in dat opzicht is zou het een maatstaf kunnen zijn voor de efficiëntie van zo’n organisatie.

Omdat overhead een belangrijke rol speelt bij de kosten die de gemeente (i.v.m. het streven naar kostendekkendheid) aan haar burgers in rekening brengt, lijkt me inzicht in de materie gewenst.

In het kader van de samenwerking  van de drie SED gemeenten had ik bijvoorbeeld al een vergelijking verwacht tussen de overhead percentages van de drie gemeenten.

Raadslid Noorman heeft volgens mij in dat verband ook al aangedrongen op heldere parameters om het voorgestelde samenwerkingsverband te kunnen beoordelen. Overhead lijkt me daar een van.

Ook betoogde de burgemeester Baas, dat er bij de invoering van LEAN management besparingen ten aanzien van overhead zouden plaatsvinden.

LEAN management ging echter over procesoptimalisatie. Met andere woorden efficiënter werken waardoor je met minder mensen dezelfde taken kunt uitvoeren.

Dat zou een besparing kunnen opleveren doordat je op termijn minder mensen in dienst hoeft te houden, maar daarmee breng je het overhead % niet omlaag, maar eerder omhoog, omdat je de indirecte kosten nu moet spreiden over minder medewerkers.

Ik besef dat mijn kennis op dit gebied onvoldoende is, maar wellicht kan wethouder Franx zijn onschatbare kennis op dit gebied met me delen als ik een kopje koffie met hem ga drinken.

Langbroek rules finally.

Ruim twee jaar geleden schreef ik onder het kopje Langbroek Rules dat het voortbestaan van de coalitie in handen zou komen Hans Langbroek en eindelijk is het zover. Nieuw Enkhuizen en Hans Langbroek hebben volgens het NHD van maandagmorgen in goed harmonie afscheid van elkaar genomen.

Dat wil zeggen dat de huidige coalitie alleen nog de formele steun heeft van 7 van de 17 raadsleden. Een tamelijk wankele basis. Omdat nieuwe verkiezingen kennelijk niet tot de mogelijkheden behoren, zal er ergens in de herfst wel een herschikking van het college komen.

Het meest waarschijnlijke slachtoffer is natuurlijk wethouder Boland, die er keer op keer weer in slaagt om de Raad tegen zich in het harnas te jagen.

Buiten de Raad begrijpt niemand nog iets van de onderhandelingsstrategie van de brave man. Daarbinnen was er nog enig begrip,  maar ik schat dat na zijn merkwaardige opvattingen over het laatste raadsbesluit (over de Drommedaris) dat begrip grotendeels zal zijn verdwenen.

Zijn beleid kenmerkt zich toch voornamelijk door van wanhoopspoging naar wanhoopspoging te struikelen.

Blijft de vraag wie hem zal moeten opvolgen. Om de rust enigszins te herstellen zou het mooi zijn als het linkse smaldeel in de Raad een kandidaat zou voordragen. Wat mij betreft komt daar (na het vertrekt van Fijma en Bokhove) niemand van de zittende fractieleden voor in aanmerking en zal de keuze dus moeten vallen op een “outsider”.

Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, maar de kans is groot dat de samenstelling van de Raad over anderhalf jaar weer drastisch wordt gewijzigd en wie heeft er zin in een baantje dat maar anderhalf jaar lang vers blijft.

Blijft over een kandidaat uit de Raad zelf en dan blijft eigenlijk alleen Noorman over, zeker als hij op zijn vakgebied financiën aan het werk gezet kan worden. Daar hoort onder Franx tegenwoordig ook sociale zaken bij. Geen enkel probleem lijkt me, niemand kan twijfelen aan de sociale bevlogenheid van Noorman en zijn partij.

Franx zal op zijn beurt de zware portefeuille van Boland moeten overnemen.

Hoewel Franx zich op dit moment zich voornamelijk profileert als de wethouder voor mooi weer en terrassen, lijkt dit een mooie gelegenheid om aan te tonen dat hij meer in zijn mars heeft. Er staan hem immers een paar zware dossiers te wachten. SMC, Drommedaris en het Enkhuizerzand om er maar een paar te noemen.

Slaagt hij er in om die tot een goed einde te brengen, dan herstelt hij daarmee ook weer enigszins het prestige van zijn partij, die inhoudelijk nooit meer was dan de Franx Appreciation Society. (FAS)

Kortom genoeg voor Langbroek om in zijn nieuwe functie van fractievoorzitter van de nieuw op te richten Pippi Langbroek Anarchisten (goed bedoelde suggestie van mijn kant) om over na te denken.

 

 

 

Smaakvol

Na alle sombere berichten nu ook eens een vrolijk bericht. Onze wethouder Franx gaat op de fiets naar het feestje van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en roep zijn collega-bestuurders op om hetzelfde te doen.

De smaakvolle (West-Friese) wielerkleding die hij daarbij zal dragen is ook al een initiatief van hem. Dank zij de sponsoring van diverse West-Friese gemeenten is die nu overal in West-Friesland verkrijgbaar.

De wervende werking van het turquoise/lichtgele ensemble dat onze wethouder van Toeristen en Terrassen draagt kan nauwelijks worden onderschat.

Aangezien de fiets van Franx echter geen bagagedrager heeft, zal de rest van het college (en hun partners) de reis gewoon per auto afleggen.

Uiteraard onder medeneming van toiletartikelen en uitgaanstenue voor Jan.

Hoewel elke publiciteit voor West-Friesland (en niet te vergeten Jan Franx) natuurlijk goed is, is een foto (in de landelijke pers) van onze wethouder die in wielerkledij de tango danst waarschijnlijk net iets teveel van het goede.

Parkeerterrein

Afgelopen dinsdag kwam onze lokale speeltuinvereniging in de Breedstraat weer eens bijeen om het maar weer eens te hebben over “betaald parkeren”. Aanleiding was een € 40.000,- kostend overzicht waarin stond aangegeven waar je zoal in Enkhuizen parkeerterreinen zou kunnen realiseren.

Volgens mij had een beetje wethouder zo’n rapport zelf kunnen maken (hoe groot denkt Enkhuizen wel dat het is), maar ook daar twijfel ik tegenwoordig aan. Ik herinner  me nog levendig dat wethouder Franx heel serieus met elektronische tolpoorten kwamen aanzetten. Absurd idee natuurlijk en gelukkig nooit meer iets over gehoord.

De uitkomst van het beraad (dat ik veiligheidshalve maar niet via de radio heb gevolgd) was voorspelbaar. Fase twee van het plan tot invoering zal voorlopig niet worden uitgevoerd.

Als ik goed heb geteld zijn door externe deskundigen inmiddels 5 rapporten opgesteld. Dat zal met elkaar al gauw een half miljoen hebben gekost en we zijn nog niet in de buurt van realisatie.

Ook begrijp ik dat deze keer de Enkhuizer Ondernemersclub (bij monde van haar voorzitter Piet Bijl) een nieuw strohalm heeft aangereikt waarmee hij denkt de bestaande impasse te kunnen doorbreken. Er zal onder zijn leiding een “cold case” team worden geformeerd dat zich gaat buigen over de oorspronkelijk uitgangspunten. Wellicht dat  daar nog wat bruikbare gedachten  tussen zitten. Raadslid Noorman is voorstander laat hij op zijn website weten.

Helemaal leuk natuurlijk zo’n nieuwe aanpak, maar een tekort aan parkeerplaatsen los je niet op met rapporten of vergunningen, maar met de aanleg van parkeerplaatsen.

Het is helaas niet anders. Maar voor die simpele werkelijkheid deinst men nu al jarenlang terug. De ruimte voor en achter het Snouck van Loosenziekenhuis  had natuurlijk gekund, maar nee, dat moest zo nodig  worden volgebouwd, dus dat lijkt een gepasseerd station.

Blijft over als meest logische plek het Julianaplantsoen, maar helaas, daar wonen wat notabelen die uiteraard geen zin hebben in blik voor de deur, dus dat zal nog een heel gedoe geven.

Alle ander locaties zijn feitelijk heilloze vlees noch vis compromissen waarmee Enkhuizen inmiddels een reputatie heeft weten op te bouwen.

Zo’n parkeerterrein kost natuurlijk geld, maar niet alle toeristen komen met de boot, een flink aantal komt nu eenmaal met de auto.  Als we miljoenen uit kunnen geven aan de havens, dan moeten we het ook maar eens doen aan een fatsoenlijk parkeerterrein.

Schone schijn

Het zal wel tot de politieke folklore horen, maar als Paljas vind ik het idee dat je als college 14 dagen voor de verkiezingen een “nadere”overeenkomst sluit die tot doel heeft een “drempel” op te werpen voor een mogelijk nieuw college tamelijk verwerpelijk.

En dan druk ik me nog netjes uit.

Ik heb het natuurlijk over de “nadere” overeenkomst die het college 14 dagen voor de verkiezingen in 2010 nog even sloot met de Nijs.

Mijn vraag daarover was, welk gemeentelijk belang was daarmee gediend. Maar hoewel volgens Bokhove “tout” politiek Enkhuizen hier mee leest, krijgt je daar natuurlijk geen antwoord op.

Want “tout” politiek Enkhuizen houdt er niet zo van tussentijds verantwoording af te leggen over wat ze doen en laten.

Dat doet de meerderheid eens in de 4 jaar, wanneer ze in vrolijke hesjes de Westerstraat en het Koperwiek vervuilen met hun foldertjes en loze praatjes.

Volgens de websites van VVD/D’66, CDA en GL gebeurd er in de tussenliggende jaren niets dat het vermelden waard is.

Nieuw Enkhuizen is nog even druk met de hondendrollen, kortom geen wonder dat “tout” politiek Enkhuizen hier mee leest.

Zelf hebben (durven) ze niks te vertellen. Veilig onder de kaasstolp en druk druk druk met het bakken van lieve broodjes.

Het enige waar ze zich mee bezig houden is met het ophouden van de schijn.

Dat ze een Floriade kunnen organiseren, of de Drommedaris verbouwen of het SMC tot een fatsoenlijke afronding brengen.

Enfin, wethouder Franx gaat weer naar het ondernemersgala, maar weer eens afwachten wat voor ideetjes hij daar weer opdoet.

Valleys en Boards

Hebt U dat nu ook? Dat je door het Westeinde  rijdt en je je plotseling realiseert dat je door het kloppende hart van onze eigen Seed Valley rijdt?

De naam is afgekeken van Silicon Valley in America waar zich een groot aantal IT bedrijven hebben gevestigd.

Jammer genoeg ziet onze Seed Valley er toch heel anders uit dan Silicon Valley. Een beetje opgeklopte vergelijking zal ik maar zeggen.

Maar toen ze eenmaal een Seed Valley hadden bedacht (en een Agriboard die zich daar tegenaanbemoeid), waren ze bij de provincie natuurlijk niet meer te stuiten.

Inmiddels hebben in Noord-Holland ook een Energy Valley, waar zich dan weer een Energyboard over ontfermt.

Daarover is nu enig rumoer ontstaan, omdat de hotemetoot van dat Energyboard 1.5 miljoen subsidie heeft verstrekt aan een bedrijf dat 9 maanden later alweer failliet ging.

Geen enkel probleem natuurlijk, want er wordt al weer driftig verder gestudeerd over wie ze nu weer eens met een subsidie blij kunnen maken

Volgens mij is er ook nog een toerismeboard in voorbereiding. Uiteraard met als doel om krachten te bundelen en zaken te coördineren. Als Franx daar nu ook lid van wordt, weten we zeker dat het goed gaat komen.

%d bloggers liken dit: