Niets gevraagd.

Enkhuizen lijkt zichzelf kandidaat te hebben gesteld voor de organisatie van de Floriade in 2012. Een moedig besluit van het college, want zoiets zelf organiseren kunnen we natuurlijk niet.

Als we de administratie van parkeervergunningen moeten uitbesteden aan bureau, dan moeten we vooral niet de illusie koesteren dat we zo’n evenement zelf wel eventjes kunnen gaan organiseren.

Op zijn best kunnen we een ander opdracht geven om dat voor ons te organiseren. Aan een bureau dat daar ervaring in heeft, maar dergelijke bureaus doen wel het werk, maar dragen nooit het risico.

Uiteindelijk komt dat voor rekening van de opdrachtgever en de grote vraag is dus, wie is de uiteindelijke opdrachtgever.

Daar begint het voor mij een beetje onduidelijk te worden. Is de opdrachtgever het Agriboard, of  is het uiteindelijk toch Enkhuizen, dat zich zo nadrukkelijk kandidaat gesteld heeft.

Een niet onbelangrijke vraag, omdat wethouder Franx al heeft aangegeven dat de organisatie van het geheel 40 miljoen zal vergen en de verwachtte opbrengst zich zal beperken tot 28 miljoen.

Er is dus een potentieel gat van 12 miljoen dat gedekt zal moeten worden door provincie, gemeenten en bedrijfsleven. Franx denkt dat dit geen enkel probleem zal opleveren, maar dat denkt hij ook voor wat betreft de verbouwingssubsidie voor de Drommedaris en daar komen ze (twee maanden voordat het definitieve besluit wordt genomen) volgens mij nog meer dan een miljoen tekort.

Kortom wie draait er uiteindelijk op voor een eventueel tekort op de exploitatie kosten?

Maar zover is het nog lang niet, omdat eerst de Tuinbouwraad nog langs moet komen die vervolgens zal bepalen of we überhaupt een definitief bidbook mogen aanbieden. Bokhove schat de kosten daarvan op 400.000 tot 800.000 euro.

We (Agriboard/Enkhuizen?) zullen dus eerst dát bedrag moeten ophoesten en er vervolgens op moeten hopen, dat de Tuinbouwraad zo onder de indruk is van de Enkhuizer plannen, dat ze ons genadiglijk toestaan om voor hen een evenement te organiseren, dat “ons” gegarandeerd 12 miljoen verlies oplevert.

Het lijkt me dat je dit soort plannen (met dergelijke mogelijke financiële gevolgen) alvorens je ze indient, eerst even voorlegt aan de bevolking.

Althans, aan degenen die er vast in geloven dat ze die bevolking vertegenwoordigen. De verschillende gemeenteraden in de regio.

Maar niets daarvan. Hen zal pas iets worden gevraagd als de zaak al in kannen en kruiken is en het er alleen nog maar om gaat het benodigde geld bijeen te schrapen. In ambtelijke kringen wordt deze gang van zaken gezien als transparante en democratische besluitvorming.

Agriboard.

In een reactie op mijn berichtje “Bidbook” wijst Christian  Bokhove er op, dat de organisatie van de “Floriade” niet berust bij de gemeente Enkhuizen, maar in handen ligt van het Agriboard.

Hij heeft uiteraard gelijk.  Wel is er sprake van een sterke persoonlijke binding tussen Agriboard en Enkhuizen in de zin, dat onze wethouder Franx in de beide organisaties een belangrijke rol speelt.

Agriboard is een semi onafhankelijke overheidsinstantie. Ze dankt haar bestaan aan het formuleren van een doelstelling die (in dit geval) door de provinciale overheid wordt onderschreven. Verder wordt haar bestaan mogelijk gemaakt door subsidie van de provinciale overheid.

Instanties als Agriboard fungeren gewoonlijk als vangnet voor ambtenaren en politici wiens carrière niet naar wens verloopt. Zoals de sociale werkplaatsen ooit in het leven werden geroepen om mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking toch een zinvolle dagbesteding te geven, zo zijn instanties er om zich te ontfermen over overbodig geworden ambtenaren en politici.

Instanties (de naam zegt het al) besteden het merendeel van hun tijd aan het zichzelf in stand houden.

Gemiddeld één keer per week komt er een instantie in het nieuws, waarbij dan telkens weer opnieuw blijkt, dat de instantie jammerlijk heeft gefaald in het uitvoeren de opdracht die haar was gegeven.

Vanuit dit gezichtspunt is het belangrijk te weten welke opdracht Agriboard zichzelf heeft gegeven.

Agriboard omschrijft zichzelf als een “samenwerkingsverband en kennisplatform dat de agribusiness wil verbeteren door sectoren met elkaar te verbinden.”

Doel is verder “Noord-Holland Noord te positioneren als het meest aantrekkelijke agribusinessgebied van Nederland; dé vers tuin van Noordwest Europa.”

Ergens in de krochten van het provinciehuis heeft iemand dus bedacht, dat de verschillende sectoren van agrarische bedrijvigheid niet zelf in staat zijn om onderlinge verbindingen aan te gaan, maar dat zij daarvoor ambtelijke bijstand behoeven. Nu zijn overnames en fusies aan de orde van de dag. Dat soort verbindingen gebeurt gewoonlijk op basis van zakelijke overwegingen van betrokken partijen.

Dat een ambtelijke instantie (beter dan zakenlieden zelf) in staat zou zijn om dergelijke verbindingen te bevorderen is een tamelijk revolutionaire gedachte.  Uit de zakenwereld zelf hoor je gewoonlijk dat ambtelijke bemoeienis een beletsel is voor efficiënt zakendoen.

De tweede doelstelling is zo mogelijk nog vager. “Noord-Holland Noord te positioneren als meest aantrekkelijke agribusinessgebied van Nederland.”

Wat is hiervan eigenlijk nut en noodzaak?  Liggen er in Noord-Holland Noord grote stukken cultuurgrond braak? Zijn er onvoldoende agrarische ondernemers beschikbaar om de reeds aanwezige cultuurgrond aan te kunnen verpachten of te verkopen. Berichten in de media wijzen meestal op het tegenovergestelde.

Hoe ernstig is het leed dat ontstaat, wanneer we er niet in slagen om de rest van Nederland er van te overtuigen dat NHN het MEEST aantrekkelijke agrarisch gebied is in Nederland. Wie bepaalt zoiets eigenlijk? Gaan we daarover een enquête houden? Maar bovenal hoeveel miljoenen willen we besteden om de rest van Nederland er van te overtuigen dat NHN het MEEST aantrekkelijke gebied is.

Was het niet dezelfde provincie die kortgeleden nog grote stukken kostbare cultuurgrond onder water wilde zetten om daarmee in NHN een prettige leefomgeving te scheppen voor vermogende randstedelingen?

Nu dat doldrieste plan jammerlijk is mislukt, komt uit dezelfde koker een nieuw plan. Nu moeten we opeens het meest aantrekkelijk agribusinessgebied (alleen het woord al) van Nederland worden en Agriboard gaat dat dan even voor ons regelen.

De naam alleen al roept de suggestie op dat het hier gaat Board of Directors. Een gezaghebbende instantie, die geen strobreed  in de weg gelegd mag worden bij het realiseren van de pompeuze doelstellingen die ze voor zichzelf hebben verzonnen.

Voorlopig hebben de vertegenwoordigers van deze instantie al twee plannen geventileerd. Ergens in NHN zou de Tour de France van start moeten gaan en in de buurt van Enkhuizen moet er een landbouwtentoonstelling (Floriade) plaatsvinden.  Voorvechter (en wielerliefhebber) van dat laatste, onze eigen wethouder Jan  Franx, erkent, dat in de voorlopige begroting van die tentoonstelling nog een gat zit van 12 miljoen.

Tegelijkertijd laat hij vastberaden weten dat er voldoende middelen zullen worden gevonden om dit gat te dichten. Waar die overtuiging op gebaseerd is weet ik niet. Wat ik wel weet is, dat dezelfde Franx (in zijn hoedanigheid van wethouder van de gemeente Enkhuizen), nauwelijks  voorspellingen durft te doen over een mogelijk begrotingstekort in 2013 voor de gemeente Enkhuizen.

Ik houd het dus maar op grootspraak van lieden die zichzelf graag voor het voetlicht plaatsen.

Bidbook

Als ik het allemaal goed heb begrepen heeft de gemeente Enkhuizen een zogenaamd bidbook uitgebracht waarin ze heeft aangeboden om de Floriade in 2022 te zullen  organiseren.

Wat er precies in dat bidbook staat weet ik niet en  het is ook nog helemaal niet gezegd,  dat het aanbod van Enkhuizen zal worden aangenomen, maar wethouder Franx wordt al door Jan en Alleman gefeliciteerd vanwege tot dusver behaalde succes.

We hebben immers onze provinciale concurrent (de regio Wieringen) verslagen en zijn nu de officiële  kandidaat voor de provincie Noord-Holland.

De kosten van organisatie van zo’n evenement wordt geschat op zo’n 50 miljoen euro. Nu is het de afgelopen jaren zo geweest dat zodra er in Enkhuizen iets moest gebeurden dat ook maar enigszins afweek van het normale er “specialisten” van buiten moesten worden ingehuurd om het proces te begeleiden.

Maar nu het gaat om de organisatie van een evenement in de orde van grote van 50 miljoen acht de gemeente zich plotseling wel competent.

Om een gemeentelijke buitendienst aan te sturen missen we de benodigde kennis, maar als het gaat om een miljoenen kostend project op te starten en te begeleiden, dan zijn we opeens wel bijdehand genoeg om dat te doen en vast te leggen in een bidbook.

Omdat het hier gaat om aanzienlijke toekomstige verplichtingen zou je op zijn minst mogen verwachten, dat de gemeentelijk toezichthouder (de gemeenteraad) zich over dit project zou hebben uitgesproken, voordat het werd ingediend.

Van een formele behandeling in de gemeenteraad is echter geen sprake geweest. Ik meen me te herinneren, dat (na afloop van een raadsvergadering) de raadsleden over het voornemen om een bidbook in te dienen zijn geïnformeerd door het college, maar dat is dan ook alles.

Op hun beurt hebben de raadsleden uiteraard geen enkele moeite gedaan om hun kiezers te informeren over het feit dat zij (klaarblijkelijk) hun goedkeuring hebben verleend aan dit project en zo worden we dus voor de zoveelste keer (op geruisloze wijze) een project in gelummeld, zonder dat er ook maar enig inzicht bestaat in de uiteindelijke kosten.

Want laten we wel wezen, als het gemeentelijke aanbod wordt geaccepteerd, is er (praktisch gesproken) geen weg terug meer.

Maar goed, voorlopig is iedereen nog even blij.

%d bloggers liken dit: