Gouden tijden

Het was even een gedoe, maar uiteindelijk is het toch nog gelukt.

De website van Enkhuizens nieuwste politieke loot is in de lucht en bereikbaar.

Rechts van dit bericht staat het logo (de paljasmuts) als U daar op klikt komt U terecht op de unieke Enkhuizer PVV versie. PIM’s PVV.

Die andere PVV is nog steeds bezig om in stilte (belangrijke) dingen voor te bereiden heb ik begrepen.

Ik schreef al over de problemen die er zijn om de magische letter combinatie PVV te mogen gebruiken op het stembiljet, maar ik schat in, dat ik met de toevoeging PIM’s een redelijke kans maak.

Nu er een speciale website is waarop de voor en tegens van het Paljassime kunnen worden besproken, ga ik me er op Prietpraat niet meer mee bezig houden en vraag ik lezers om dat ook niet meer te doen.

Prietpraat gaat dan ook weer gewoon verder met (het liefst op zo luchtig mogelijke wijze)  commentaar leveren op de verwikkelingen in de Enkhuizer politiek. Daar gaan we spannende tijden tegemoet.

Op 1 februari valt de beslissing of we eens kans maken op de Floriade, 2 Februari uitspraak over het gezondheidscentrum aan de Molenweg. Ook een oordeel over de verbouwing van de Drommedaris kan niet lang meer op zich laten wachten en half februari is er dan weer het stappenplan voor het SMC.

Kortom, als blogschrijver beleven we gouden tijden.

Gekkigheid

In een zeldzame tweet van de VVD/D66 Enkhuizen combinatie lees ik dat men in teleurgesteld is over de negatieve grondhouding in het NHD verslag over nazit van de raadsvergadering, waarbij de Raad werd bijgepraat over de stand van zaken rond de Floriade.

https://twitter.com/#!/vvdd66enk/status/157353484440707073

Zeldzaam, omdat de daaraan voorafgaande Tweet dateert van mei 2011.

Wie het account beheert is niet duidelijk. De fractieleden  Stomp en van Marle hebben een eigen account, blijft over het derde fractielid de heer Slier, tevens secretaris van de VVD. Althans volgens de website van de gemeente, waar hij overigens nog steeds staat vermeld als commissielid, terwijl hij vanaf de installatie van het college toch echt raadslid is.

Men laat vervolgens weten dat de VVD/D’66 fractie positief staat tegenover de komst van de Floriade.

Dat wekt geen verbazing. Fractievoorzitter Stomp was een van de eersten die zich aanmeldde als ambassadeur van de Floriade en dat doe je natuurlijk niet als je tegenstander bent.

Maar waar het idee vandaan komt dat het verslag een negatieve grondtoon had, begrijp ik gewoon niet. Het bericht staat bol van de geruststellende mededelingen.

De hele regio staat pal achter de kandidatuur van Enkhuizen (ook in financieel opzicht).

Uit ander bron begrijp ik dat er tot op dit moment nog geen cent aan de kandidaatstelling is uitgeven. Als er een bidbook moet komen, dan betaald de provincie dat, terwijl burgemeester Baas ook nog verzekerd heeft, dat mocht het evenement een verlies op leveren, dit niet voor rekening van Enkhuizen mag komen maar ‘op andere wijze moet worden ingevuld’.

Kan het nog positiever?

Natuurlijk, als je afvraagt hoe een  ander gerealiseerd zou moeten worden doemen er allerlei vragen op, maar het openlijk stellen van stellen van vragen kan weer uitgelegd worden als een negatieve grondhouding en daar houdt onze lokale ondernemerspartij niet zo van, begrijp ik.

In een van de eerste berichten die ik over de Floriade schreef vroeg ik me af hoe je in hemelsnaam 2 miljoen bezoekers naar de Floriade kunt leiden op basis van het bestaande wegennet.

De Haling is een polderweggetje, om hem kunnen te bereiken kun je in Bovenkarspel de weg langs het Streekbos nemen. In Enkhuizen moet je via de Piet Smitstraat en de Oosterdijk. Ik neem aan, dat toen de NTR op bezoek in Enkhuizen was en werd meegenomen naar Enza om vanuit de kantine aldaar het tentoonstellingsterrein te bekijken, het college de NTR enigszins gerustgesteld zal hebben over de toekomstige bereikbaarheid van dat terrein.

Heeft men dat niet gedaan, dan kun je vergeten, dat je die tentoonstelling ooit zult mogen organiseren.

Enkhuizen is qua “achterland” sowieso al geen gelukkige keuze, maar als je toegangsweg bestaan uit een keuze tussen een polderweggetje en een kronkelrit door een woonwijk, dan maak je natuurlijk geen schijn van kans ten opzichte van al die anderen. 

Die hebben locaties in de aanbieding in de buurt van (of pal naast) snelwegen.

Maar als je daar de aandacht op vestigt, dan ben je klaarblijkelijk negatief. Want wat je vooral moet doen is meegaan met de waan van de dag.

Je verliezen in wensdromen die elke realiteitszin ontberen en die onze bestuurders alleen maar lanceren om zichzelf even voor het voetlicht kunnen plaatsen.
Om daar nog eens nadrukkelijk te verklaren hoe mooi, uniek, belangrijk, Enkhuizen, West-Friesland (wat heet, de hele Noordkop) wel niet is. Goedkope zelfpropaganda.

Hopelijk is die gekkigheid op 1 februari weer voorbij en kunnen we ons weer bezig houden met zaken die er werkelijk toe doen.

Niet geschoten.

“Enkhuizen heeft geen organiserende rol als de Floriade 2022 aan de stad wordt toegewezen” verklaarde burgemeester Baas (volgens het NHD) tijdens de nazit over de Floriade na de raadsvergadering van dinsdag j.l.

Dat had ik ook niet verwacht. Van een gemeente die zich niet capabel acht het eigen groenbeheer te organiseren, had ik ook niet verwacht dat ze in staat zou zijn om de inrichting van 50 ha groot park te organiseren.

Het eigenlijke werk zal worden gedaan door daarin gespecialiseerde bedrijven, die zich vervolgens sponsoren zullen noemen.

De gemeente zal ook geen opdrachtgever zijn. Dat wordt ongetwijfeld, zoals dat ook in Venlo het geval is, een private stichting, die we voor het gemak maar even Floriade 2022 noemen.

De rol van de gemeente (of regio) blijft beperkt tot het afgeven van een garantie dat een eventueel tekort  op het exploitatieresultaat van de Stichting zal worden gedekt.

Uiteraard zal er op moeten worden toegezien dat de stichting haar werk verricht overeenkomstig de belangen van de diverse belangengroepen.

Zo’n bestuur wordt gewoonlijk samengesteld uit vertegenwoordigers uit die verschillende belangengroepen.

Zoals de Nationale Tuinbouwraad, de diverse bij het project betrokken overheden en mogelijk zelfs afgevaardigden uit het bedrijfsleden.

Aangezien dergelijke bestuurders meestal over een full-time baan beschikken, wordt hun gewoonlijk geen salaris toegekend.

Zij mogen zichzelf uiteraard wel een onkostenvergoeding toekennen. Een stichtingsbestuur is daarover aan niemand anders verantwoording over schuldig dan aan zichzelf. Een niet onbelangrijke reden voor de populariteit van stichtingen.

In Venlo gaat het gerucht, dat het stichtingsbestuur zichzelf een onkostenvergoeding van € 4300,- per vergadering heeft toegekend.

Volgens het NHD is burgemeester Baas verrukt over het feit dat de gemeente Hoorn al geld heeft toegezegd voor de organisatie. (Kennelijk hebben de andere gemeenten dat nog niet gedaan, hoewel Baas ook laat weten dat alle West-Friese gemeenten inmiddels hun steun, ook financieel, hebben toegezegd.)

Feit is dat geen enkele Gemeenteraad zich daarover nog heeft uitgesproken.

Baas laat ook weten veel nuttige hulp te verwachten van de burgemeester van Hoorn, die wethouderhouder in Haarlemmerliede was toen daar in 2002 de Floriade werd georganiseerd.

Het lijkt er op dat de burgemeesters van beide VOC steden zich al vast warm lopen voor een bestuursfunctie in de stichting Floriade 2022.

De kans dat die er ooit zal komen is natuurlijk uiterst gering, maar niet geschoten is altijd mis.

Spijkers op laag water?

In het NHD deze morgen een wat uitgebreider verslag van de “nazit” van de Raad over de Floriade, met daarin wat meer details over hetgeen besproken is dan het door Stella Quasten gegeven verslag.

Opmerkelijke vond ik de door Raadslid Stomp afgegeven waarschuwing “we moeten ons niet niet laten meeslepen”.

Een beetje gratuite opmerking van iemand die er als de kippen bij was om zich te profileren als ambassadeur van de Floriade, omdat West-Friesland het mooiste gebied in Noord-Holland is.

Persoonlijk vind ik het ‘t Gooi en de streek rond Aerdenhout ook wel te pruimen, maar smaken verschillen.

Bovendien komt zijn waarschuwing als mosterd na de maaltijd. Enkhuizen heeft zich namelijk reeds kandidaat gesteld en kan verder weinig anders doen dan wachten of de Nationale Tuinbouwraad die kandidatuur dusdanig serieus neemt dat Enkhuizer gevraagd zal worden een formeel bidbook uit te brengen.

Burgemeester Baas zegt daarover, dat als dat gebeurd, de Raad geïnformeerd zal worden over de voorwaarden die “we” zullen stellen.

Begrijp ik dit wel goed?

Stellen we ons eerst kandidaat en gaan we daarna vaststellen onder welke voorwaarden we dat doen. Is het niet precies andersom?

Is het niet zo, dat de NTR de voorwaarden bekend maakt waaraan we moeten voldoen wil ons bidbook ook maar enige kans op slagen hebben.

Ook over de kosten van het bidbook is het NHD minder stellig dan Stella in haar samenvatting. Stella zegt dat de provincie de kosten daarvan voor haar rekening zal nemen, maar Baas is daar wat genuanceerder over.

Hij “verwacht” dat de provincie (Agriport) de opdracht tot het maken van een bidbook zal geven. Dat denk ik ook, maar daarmee is niet gezegd, dat de provincie ook de kosten voor zijn rekening zal nemen.

De kosten van het bidbook zullen ongetwijfeld gespreid worden over de diverse gemeenten in NHN, maar de diverse gemeenteraden moeten daarover nog beslissen, dus niets is nog zeker.

Zo ben ik er lang niet zeker van dat de Raad van Den Helder staat te trappelen om geld uit te trekken voor de organisatie van een tuinbouwtentoonstelling  in Enkhuizen.

En dat is dan ook mijn primaire bezwaar tegen gang van zaken tot dusver. Enkhuizen stelt zich kandidaat, zonder dat er duidelijkheid bestaat over de daarmee gepaard gaande kosten. Al gauw enkele tienduizenden euro’s.

Die kosten worden pas bekend, als terugkomen op dat (door het college genomen) besluit feitelijk onmogelijk is geworden, omdat dit een enorm gezichtsverlies zou betekenen in de regio.

Dus heeft de Raad geen andere keus dan een krediet te verstrekken voor de kosten die er gemaakt moeten worden om de kandidaatstelling inhoud te geven.

Volgens mij dient B&W, als zij uitgaven wenst te doen die niet in de begroting zijn opgenomen, daarvoor eerst toestemming te vragen aan de Raad en dan liefst wel op een zodanig tijdstip, dat de Raad daarover in vrijheid kan beslissen.

Dat is hier niet gebeurd en het is ook niet de eerste keer dat dit niet gebeurd.

Spijkers op laag water?

Misschien, maar als de Raad iets wil wat het college niet direct aanspreekt, is het college er als de kippen bij om (met behulp van procedurele argumenten) de zaak tegen te houden. Daar zou je als Raadslid iets van moeten leren, maar dat is kennelijk teveel gevraagd.

Helder

Na de Raadsvergadering van dinsdag j.l. werd er ook nog even bijgepraat met de Raad over de Floriade. Niks geheim, iedereen die toevallig aanwezig was mocht blijven zitten, het werd alleen niet via de radio uitgezonden. Waarom niet eigenlijk?

Het NHD maakt melding van positief reagerende Raadsleden, maar tegelijkertijd bezorgdheid over de mogelijke financiële  gevolgen. (Karin Kunst)

Maar iets meer inzicht verschaft het verslag dat Stella Quasten van de nazit maakte en dat U hier kunt lezen.

 

 

Ambassadeurs

De Floriade is een tentoonstelling.

De bedoeling van een tentoonstelling is dat er zoveel mogelijk mensen op af komen.

Autotentoonstellingen worden niet in Amsterdam, Parijs, Genève en Frankfort gehouden omdat zich in die steden autofabrieken bevinden, maar omdat het makkelijk bereikbare plaatsen zijn, waar zich veel potentiële bezoekers bevinden.

De Hiswa wordt niet in Amsterdam gehouden omdat de bezoekers dan ook nog van de vele andere Amsterdamse geneugten kunnen genieten.

De meeste bezoekers gaan na een dagje boten kijken lekker weer naar huis.

Maar voor de Floriade 2022 moet je volgens onze bestuurders andere maatstaven aanhouden.

Hieronder de opvattingen van een aantal Enkhuizer bestuurders. De tentoonstelling is bijzaak, het gebied waar zij wordt gehouden, hoofdzaak. Hier wordt, vrees ik, een enorme denkfout gemaakt.  Oordeel zelf.

Jan Baas

Burgemeester Gemeente Enkhuizen.

Ik wil dat de Floriade in 2022 naar Noord-Holland Noord komt omdat Noord-Nolland Noord de bakermat is van de tuinbouw in Noord-Holland en nog steeds toonaangevend op het gebied van landbouw ,tuinbouw, bollen en zaadveredeling. Daarnaast in dit gebied uniek. tussen Noordzee en IJsselmeer, Waddenzee en de polders. De cultuurhistorie in dit gebied is alom aanwezig. Een bezoek aan de Floriade maakt het mogelijk om dit gebied goed te leren kennen. Dat bezoek zal zeker smaken naar meer.

Jan Franx

Wethouder Gemeente Enkhuizen.

Ik wil dat de Floriade in 2022 naar Noord-Holland Noord komt omdat als er 1 regio in Nederland is die alles in zich heeft als het gaat om land- en tuinbouw, dan is het Noord-Holland Noord. De inbreng van aardappelen, fruit, groenten, bloembollen, zaadveredeling en veeteelt combineert bijzonder goed met de weidse vergezichten en de historische steden. Kortom: een beleving die je nooit meer gaat vergeten. De Floriade 2022 moet niet alleen uniek worden in zijn soort, maar moet aanleiding zijn voor vele terugkombezoeken en een absolute aanjager zijn voor de bekendheid van deze uitdagende regio. De Floriade 2022 daar waar je futuristisch bloei, groei en historie beleeft!

Derrick Stomp

Fractievoorzitter VVD-Enkhuizen.

Ik wil dat de Floriade in 2022 naar Noord-Holland Noord komt omdat Noord-Holland de leukste provincie is van Nederland met West Friesland als het mooiste gebied.

Jan van Oostende

Afdelingsvoorzitter PvdA-Enkhuizen.

Ik wil dat de Floriade in 2022 naar Noord-Holland Noord komt omdat Dit een bevestiging zou zijn van al het goede werk dat de zaadindustrie al in Enkhuizen verricht. En natuurlijk is Enkhuizen een prachtige oude IJsselmeer stad, met een rijk verleden, en een goede toekomst.

Klaas Kok

Wethouder Gemeente Enkhuizen.

Ik wil dat de Floriade in 2022 naar Noord-Holland Noord komt omdat de Kop van Noord Holland heel veel te bieden heeft!

Werkervaring

Uiteraard zou het leuk zijn als de Floriade 2022 in Enkhuizen zou worden georganiseerd, maar we kiezen onze bestuurders niet om leuke dingen voor zichzelf te verzinnen, maar om verstandige besluiten te nemen, waar we allemaal plezier aan kunnen beleven.

De vraag is dus niet of het leuk is om zo’n project te organiseren (ongetwijfeld), maar of het verstandig is om het te willen organiseren.

Op basis van de schaarse informatie die beschikbaar is weten we dat de organisatiekosten geschat worden op 40 miljoen en de opbrengsten op 28 miljoen, zodat er een gat is van 12 miljoen. U kunt de getallen nalezen op de website van agriboard, waar ze door onze wethouder Franx worden gepresenteerd.

Waarschijnlijk is die schatting gebaseerd op de resultaten van de voorgaande Floriade in Haarlemmerliede, maar die was wat centraler gelegen dan Enkhuizen ligt.

Belangrijk, omdat een belangrijk deel van de inkomsten bestaat uit betalende bezoekers en dan is het achterland van wezenlijk belang. Niet alleen dat, maar ook de bereikbaarheid van het tentoonstellingsterrein is van belang.

De Floriade die dit jaar in Venlo wordt georganiseerd heeft (in het Duitse Ruhrgebied) een enorm achterland, van waaruit een aanzienlijke stroom bezoekers mag worden verwacht.

Verder pocht men over drie internationale vliegvelden in de nabijheid.

Het achterland van Enkhuizen bestaat voor een groot deel uit water. Als je een cirkel van 100 km  rond Enkhuizen trekt, dan bevinden zich daarin delen van het IJsselmeer, Markermeer, Waddenzee en zelfs een stukje Noordzee. Gebieden waar geen mens woont.

Enkhuizen is maar van 2 kanten te benaderen. Een tweebaans weg over de dijk Enkhuizen-Lelystad en een tweebaansweg vanaf Hoogkarspel. Niet direct ideale toe-en afvoerwegen die dan ook niet in staat zullen zijn het verkeersaanbod te verwerken.

Vergelijk dat met de situatie in Venlo dat pal aan de snelweg ligt. Treinverbinding? Inderdaad maar probeer U zich eens voor te stellen hoe bussen zich van het station een weg moeten banen naar de Haling.

Kortom, zakelijk gezien is het een enorm riskant project. Dat onze bestuurders dat kennelijk niet schijnen te beseffen zegt veel over hun zakelijk inzicht.

Maar misschien ligt de oorzaak daarvan wel in het feit dat het volledige college van B&W zijn werkervaring vrijwel uitsluitend heeft opgedaan bij (semi) overheidsinstellingen, waar er wat andere regels gelden t.a.v. het verdienen van geld.

Risico’s

In het NHD van deze morgen prachtige advertentie (vermomd als redactioneel artikel) van een halve pagina, waarin uitgebreid wordt verhaald over het succes van het Enkhuizer Zaadbedrijf  ENZA.

Een wereldspeler, die de de hoop uitspreekt dat de Floriade over 10 jaar in haar achtertuin zal worden georganiseerd.

Ik begrijp dat er nog meer van dat soort berichten zullen volgen, maar welk belang hebben deze bedrijven in hemelsnaam bij de Floriade?

Ik heb even gekeken op de website van de Floriade 2012, maar volgens mij is geen van de wereldspelers uit onze regio aanwezig op de tentoonstelling zelf.

Er zijn naast “founder” Rabobank, twee sponsors. Arcadis, een landschapsarchitect die het park zal hebben ontworpen en Dura Vermeer (aannemer) die naar ik aanneem de diverse paviljoens heeft mogen ontwerpen en bouwen.

Dat ze sponsor worden genoemd heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze opdrachtgevers er van hebben weten te overtuigen dat ze een speciale korting hebben gegeven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Dit lijkt een nieuwe trend te worden in de relatie overheid/zakelijk Nederland. Als die trend zich doorzet zal de verkoper van Uw nieuwe flatscreen TV zich binnenkort ook sponsor gaan noemen, omdat hij zijn artikelen beneden de zogenaamde cataloguswaarde verkoopt.

Ook de Drommedaris kent nog al wat sponsoren, maar dat even terzijde.

Naast sponsoren kent men ook nog suppliers. Dat zijn bedrijven die op exclusieve basis diensten leveren tijdens de Floriade. Daaronder een biermerk en een verzekeringsmaatschappij en een bedrijf met de intrigerende naam Holbox, dat cadeauverpakkingen levert.

Maar nergens de naam van wereldspelers als Enza, Monsanto of Syngenta, terwijl die toch een enorm belang bij die tentoonstelling zeggen te hebben.

Volgens mij is de Floriade niet meer dan een leuk dagje uit, waarvoor je zakenrelaties kunt uitnodigen, waarna je ze vervolgens je nabij gelegen bedrijf kunt rondleiden in de hoop dat daaruit weer nieuwe zakelijke verbintenissen ontstaan.

Niks mis mee natuurlijk, maar waarom zou je daarvoor als lokale overheid financieel risico moeten dragen. Is dat niet hetgene waarvan ze in het bedrijfsleven altijd zeggen dat ze dáár zo goed in zijn. Het nemen van risico’s. Of zijn ze alleen maar goed in het afwentelen van risico’s.

Ontsluiten

Ik schreef al eerder dat de CU/SGP een hele mooie overzichtelijke website onderhoud.

Maar nog veel mooier is, dat daarop de laatste tijd met enige regelmaat berichten verschijnen waarin CU/SGP haar kiezers informeert over de standpunten die men heeft ingenomen.

Dat hoort ook zo vind ik en het nalaten ervan getuigd alleen maar van de arrogantie van de gevestigde orde. Bestaande uit de coalitiepartijen en GL.

Het laatste punt dat de CU/SGP aan de orde stelde betrof de afvoerroute voor de bezoekers van SWL. Er ontstaan op de Dreef regelmatig files (als gevolg van vertrekkende bezoekers van SWL) en men denkt bij de CU/SGP een oplossing te hebben gevonden door het vertrekkende verkeer via de Haling af te voeren.

Ik ben het daar niet zo 1,2,3 mee eens, maar als de pakweg 250.000 bezoekers van SWL nu al een probleem vormen, hoe moet het dan met de bezoekers aan de Floriade?

De schatting is, dat het daar gaat om 2 miljoen bezoekers, dat is het 8 voudige van wat er van het SWL komt.

Om een dergelijke stroom bezoekers te kunnen verwerken zal er een nieuwe weg moeten worden aangelegd, die de Haling verbind met de N302.

Waar? Wel aan de oostrand van het streekbos. Die weg kan dan tevens dienen als ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk die gewoonlijk wordt aangeduid met de naam Gommerswijk West/West. De daar aanwezige grond is voor een deel in handen van de gemeente.

Dus vergeet het geneuzel over een blijvende toeristenstroom na afloop van de Floriade, het enige nuttige resultaat van de Floriade is, dat het Noordwestelijke deel van Enkhuizen op fatsoenlijke wijze kan worden ontsloten.

Het zou mooi zijn, als de diverse politieke partijen het op zouden kunnen brengen om deze mogelijkheid met hun kiezers te bediscussiëren, maar zo werkt de Enkhuizer politiek nu eenmaal niet.

Opheldering

Om te beginnen het propagandafilmpje voor de Floriade 2012 in Venlo, met aan het einde de uitgesproken wens, om na afloop van de Floriade Venlo nog eens te bezoeken.

Let ook even op de aandacht die men geeft aan de toegangswegen en neem dan onze lokale aanvoerroute naar de Haling in gedachten.

Maar tegelijkertijd is ook ook weer oproer over de salarissen die er door het topmanagement worden opgestreken.

Het dagblad de Gelderlander maakt melding van € 700.000,- per jaar terwijl de commissarissen zo’n € 4300,- per vergadering schijnen op te strijken.

Misschien kan het gemeentebestuur tijdens het bezoek van de Nationale Tuinbouwraad daar eens opheldering over vragen.

%d bloggers liken dit: