Kennis delen.

De kleinst mogelijke meerderheid van de Enkhuizer raad (VVD, CDA, D66, PvdA en CU/SGP) heeft onlangs besloten, dat de bijeenkomsten van fraktievoorzitters (Presidium) in beslotenheid dienen plaats te vinden.

Daarmee zijn die bijeenkomsten natuurlijk niet “geheim” geworden.

Besloten wil zeggen, dat er geen toehoorders worden toegelaten tot de vergadering, maar zegt verder niets over de openbaarheid van de agenda. Evenmin bestaat er zoiets als een zwijgplicht over de wijze waarop de vergadering is verlopen.

Het staat iedere presidium-deelnemer vrij zijn/haar kiezers te informeren over wat er tijdens de vergadering is besproken. Op een manier die hem/haar het beste uitkomt.

Geheimhoudingsplicht op onderdelen blijft mogelijk, maar kan uiteraard onmogelijk het geval zijn voor elk onderwerp dat wordt besproken. De norm is en blijft “openbaarheid van bestuur”.

De zelfcensuur, die deelnemers aan de Presidium bijeenkomsten gewoonlijk toepassen, heeft geen wettelijke basis, maar is een onderlinge gedragscode (mores) die in de loop tijd is gegroeid. Niet in de laatste plaats omdat het makkelijker is dingen te verzwijgen dan ze openbaar te maken.

Burgerparticipatie kan alleen als burgers deugdelijk worden geïnformeerd. Zoals raadsleden hun werk alleen maar kunnen doen, als zij (door het college) volledig worden geïnformeerd.

Ik schreef al eens, dat kennis gelijk staat aan hebben van macht en dat delen van kennis (door de machthebbers) gewoonlijk gevoeld wordt als een verlies van macht. En dat dit verlies van macht de belangrijkste reden is, dat raadsleden hun kennis zo min mogelijk delen.

Maar goed, de bezwaarmakers (tegen de beslotenheid van de Presidium vergaderingen)  SP, NE, HEA en EV, zouden het effect van de pas genomen maatregel natuurlijk kunnen verzachten door te eisen, dat de agenda van die vergaderingen (net als in het verleden) op het RIS wordt geplaatst.

En door zelf verslag uit te brengen van wat er in het Presidium is besproken.

Enkhuizer coalitie

enkhuizer vlagIk vond ze op de verkiezingsavond toch al een beetje zorgelijk kijken, maar nu lees ik in de krant dat de SP weinig vertrouwen heeft in het vernieuwde Nieuw Enkhuizen en men voorziet weer geheel nieuwe afsplitsingen.

Eerlijk gezegd heb ik ook geen zin meer in het eeuwige getob van deze politieke Jehova’s en hun “alleen wij zijn sociaal en voor de rest niemand” kwezelarij.

Wat mij betreft gaan ze lekker in zee met de VVD. Dat vindt de toekomstige coalitiegenoot CDA vast ook veel leuker.

Persoonlijk laat ik het weken durende coalitie circus waar ze zich nu al op verheugen liever aan me voorbij gaan. Tijdens de voorgaande coalitiebesprekingen onder leiding van de SP was het ook een en al geheimzinnigheid. Ik zie na afloop wel wat ze er van gebakken hebben.

Wat me veel interessanter lijkt, is, kunnen we (nu de verkiezingen voorbij zijn) een soort van coalitie smeden van de lokale partijen. Volgens mij roepen we alle drie dat we heel graag samen willen werken, welnu laten we de daad dan eens bij het woord voegen en een beginnetje maken.

Werktitel “Enkhuizer Coalitie”. Ik bekleed geen officiële functie binnen Nieuw Enkhuizen en spreek dus uitsluitend op persoonlijke titel. Ik zou graag in gesprek komen (via dit blog) met mensen die zich betrokken voelen bij de andere lokale partijen, wat ze vinden van een toekomstige samenwerking en waar die uit zou moeten bestaan?

Een gezamenlijk “blad” zoals dit weblog waarop partijen opvattingen kunnen verkondigen, waar kiezers dan weer op kunnen reageren? Gezamenlijke fractievergaderingen wellicht, die tot gezamenlijke standpunten zouden kunnen leiden?

Betere werkverdeling misschien. Laten we proberen de luiken open te zetten en kijken wat we met samenwerken kunnen bereiken.

%d bloggers liken dit: