Linkeballen.

Een van de mooiste woorden uit het wielrenjargon is volgens mij linkeballen.

Oud wielrenner en verslaggever Maarten Ducrot gebruikt het om aan te geven dat de periode van samenwerken (om het peloton voor te blijven) is afgelopen en het, nu de eindstreep in zicht is, ieder voor zich is in de strijd om de dagprijs.

De politiek kent hetzelfde fenomeen.

Naar mate de verkiezingen dichterbij komen, des te geringer is de behoefte van partijen om als zijnde “eensgezind” over te komen. Alleen de dagprijs, die na de verkiezing wordt uitgereikt, doet er nog toe.

Gisteren schreef ik nog, dat Derrick Stomp (VVD) een van onze burgerrechten, zoals het recht op openbaar bestuur (in ruil voor een schouderklopje van het college) bij het grof vuil had gezet.

Vandaag lees ik in de krant, dat hij (met 13 medestanders) aan het linkeballen is over een door de gemeente te betalen bijdrage aan de SED. Zou de bijdrage gelijk verdeeld zijn over de drie gemeenten, dan zou de Enkhuizen bijdrage, net als de twee anderen 5 ton zijn geweest.

Maar om één of andere reden is dat niet eerlijk genoeg volgens Drechterland en StedeBroec en dus vinden ze, dat Enkhuizen € 90.000,- meer moet betalen dan StedeBroec en € 120.000,- dan Drechterland.

In vergelijking met wat we zijn misgelopen bij de verkoop van het recreatieoord gaat het hier natuurlijk over pinda’s, waar alleen PvdA, D66 en CU/SGP zich niet druk over willen maken.

Dat scheelt in ieder geval met de verkiezingen van 4 jaar geleden, toen iedereen akkoord was gegaan met een verhoging van 13,5 miljoen voor het SED op basis van de oude verdeelsleutel.

Maar als gezegd, hier gaat het om pinda’s en de vraag is dus, gaan ze straks over het REZ ook nog linkeballen.

Of blijft Enkhuizen Vooruit de enige partij die door heeft, dat het taxatierapport van BaseValue NIET het bewijs is, dat Orez destijds een marktconform bod heeft uitgebracht en wat daarvan het gevolg is.

Metamorfose.

Had Enkhuizer VVD in het verleden zelden of nooit iets van belang te melden, sinds haar keuze voor de oppositie stelt ze dingen aan de orde, die ze in het verleden altijd zorgvuldig had weten te vermijden.

Zo stelde ze namelijk onlangs op haar website de prangende vraag, “Wat houdt het college in Enkhuizen achter?”. De vraag had betrekking op het CUP, ofwel het College Uitvoeringsprogramma. 2018-2022.

Volgens het college zijn 75% van de uit te voeren projecten “opgepakt”.

Wat opgepakt inhoud, heb ik in een eerdere column (naar aanleiding van het vertrek van Van Reijswoud) al geschreven.

Mijn conclusie toen was, “Dus als ambtenaren dingen oppakken, dan wil dit slechts zeggen, dat er kennis is genomen van iets, maar dat men dat iets (in veel gevallen) weer zorgvuldig in de onderste lade heeft gedeponeerd.”.

Ik schreef die column op 11 maart en kan alleen maar vaststellen, dat de VVD in Enkhuizen, sinds het vertrek van Van Reijswoud, een totale metamorfose heeft ondergaan.

Van “slaapt u toch vooral rustig verder, het college heeft het beste met u voor”, naar “wat houdt het college in Enkhuizen achter”.

Eigenlijk gaat het om een retorische vraag, omdat het antwoord al bekend is. Op het moment, dat driekwart van de beschikbare tijd verstreken is, is slechts 20 % van hetgeen er gerealiseerd had moeten worden, daadwerkelijk gerealiseerd.

De resterende 80 % is “opgepakt”. De kans, dat een aanzienlijk deel ervan in het laatste jaar gerealiseerd zal worden is, gezien de personele problemen bij SED, gering te noemen.

Dat neemt echter niet weg, dat ik blij ben met de metamorfose die de lokale VVD heeft ondergaan sinds Stomp fractievoorzitter is.

Wat meer aandacht voor de democratische normen en waarden, het fundament van ons openbaar bestuur en meer scepsis ten aanzien van de bureaucratische gewoonten en gebruiken.

Samenwerken

Dus de lokale partijen gaan samenwerken, hetgeen tot uitdrukking zal worden gebracht door in de toekomst vaker gezamenlijke moties te gaan indienen.

Om samen één partij te vormen is het nog te vroeg. Hetzelfde geldt ook voor het samen formuleren van één bepaalde doelstelling.

Ook geen plan voor het gezamenlijk uitgeven van een blog, (waarin de ingenomen standpunten worden verduidelijkt en met behulp waarvan je een discussie op gang zou kunnen brengen) wordt nog niet overwogen.

Het blijft dus een beetje steken op het samen indienen van moties. Volgens mij probeert iedere partij, die overweegt een motie in te dienen, daar vooraf zo veel mogelijk steun voor te krijgen door andere partijen te laten mee ondertekenen.

Het gezamenlijk indienen van moties zie ik dan ook niet als een krachtig signaal, dat de betrokken partijen vanaf nu echt gaan samenwerken. Daarvoor is het toch echt nodig, dat de partijen een gezamenlijke doelstelling formuleren.

En daar ontbreekt het volgens mij nog steeds aan.

Geen dienst bewezen.

Afgelopen dinsdag liet de voorzitter van Enkhuizen Vooruit (Jan Bruin) in het NHD weten, dat hij gefrustreerd zijn eigen creatie (de politieke partij “Enkhuizen Vooruit”) de rug had toegekeerd en zich terug had getrokken als voorzitter van die club.

Zijn eigen creatie? Inderdaad, Bruin was eind 2017 gevraagd voorzitter te worden van Nieuw Enkhuizen. Een uitnodiging die hij had geaccepteerd. Na korte tijd in de keuken van Nieuw Enkhuizen te hebben rondgekeken, beviel hem kennelijk niet wat hij daar aantrof.

Hij bedankte als voorzitter en begon een nieuwe partij met de naam Enkhuizen Vooruit.

Omdat het enige nog resterende raadslid van Nieuw Enkhuizen onmiddellijk toetrad tot  Enkhuizen Vooruit, hoefde die partij niet te voldoen aan alle formaliteiten waar nieuwe partijen gewoonlijk aan moeten voldoen als ze mee willen doen aan de verkiezingen.

Een geniale zet van Jan, maar één die kennelijk niet heeft opgeleverd wat hij er van had verwacht. Hoewel hij Nieuw Enkhuizen (4 maanden voor de verkiezingen) (be)stuurloos achterlied wist NE tijdens de verkiezingen toch nog twee zetels te behalen, het dubbele van wat Jan met zijn eigen (nieuwe) partij behaalde.

Jan’s argument om te stoppen, de geringe onderlinge samenwerking, is ook niet helemaal waar. Alle in de raad zittende partijen (dus ook Enkhuizen Vooruit) zijn er namelijk heel erg trots op, dat ze samenwerken d.m.v. een raadsbreed akkoord.

Het heeft er alle schijn van, dat Jan Bruin de lokale politiek als een persoonlijk speeltje beschouwde, dat hij – nu de door hem gewenste resultaten uitblijven – weer afdankt.

Jammer, want daarmee heeft hij de lokale politiek geen dienst bewezen.

Verschil maken

kat-uit-de-boom-kijkenNog drie dagen te gaan en het ziet er niet naar uit dat er een serieuze aanval komt op onze campagne slogan. “Stem Nieuw Enkhuizen en bespaar ruim 8 ton”.

Enkhuizen Vooruit doet nog een halfslachtige  poging twijfel te zaaien zonder al te veel succes.

De te hulp geroepen wethouder Struijlaart heeft erkend dat het anders had gekund, maar omdat niemand er op had aangedrongen, hij zich niet geroepen had gevoeld om het anders te doen. En dus gewoon een ambtelijk advies had opgevolgd.

Maar goed, die 8 ton komt niet vanzelf uit de lucht vallen, we zullen er ook iets voor moeten doen. Bijvoorbeeld door onze buurgemeenten Stede Broec en Drechterland er van te overtuigen dat het ons als Enkhuizers ernst is, als we gelijke behandeling eisen.

Aangezien de overige partijen niets beter weten te doen dan de kat uit de boom kijken, heeft Nieuw Enkhuizen geen andere keus dan het voortouw te nemen.

Maar dat heeft natuurlijk alleen maar effect als een redelijk aantal mensen Nieuw Enkhuizen steunt. Zoals de zaken er nu voor staan kun je alleen maar concluderen dat het de andere partijen niet kan schelen of die 8 ton ooit terug komt.

Nu denk ik dat ze na de verkiezingen wel zullen bijtrekken en als gebruikelijk weer het hoogste woord zullen voeren, maar helemaal zeker ervan ben je natuurlijk nooit.

Dus ligt hier een schone taak voor mensen die normaal gesproken niet gaan stemmen. Deze keer kunnen zij het verschil maken.

Dus hou nu eens op met te roepen dat het toch geen verschil uit maakt. Kom uit je luie stoel, ga stemmen en kies Nieuw Enkhuizen en dan zal je zien dat die 8 ton wel degelijk richting  Enkhuizen komt. Dat is het enige wat je in vier jaar hoeft te doen en daarmee help je Enkhuizen en jezelf vooruit.

Ik weet ook wel dat die 8 ton niet alle problemen oplost, maar het is een begin. En het zetten van die eerste stap is voor de raad misschien aanleiding zichzelf niet langer te zien als geroutineerde “katten uit de boom kijkers”, maar zichzelf te transformeren tot “schoppen onder de kont gevers”.

Maar voor het zover is, moeten we (de kiezer) eerst zelf wat doen.  En dat is even niet met onze smartphone spelen, maar met een ouderwets potlood een vakje rood kleuren.  Maakt niet uit van wie, als hij/zij maar op lijst 6 staat.

Wat je zegt dat ben je zelf.

Gangelen“Wat je zegt dat ben je zelf” zeiden we vroeger op de lagere school. Daar moest ik aan denken toen Frank van Gangelen (secretaris van Voor Enkhuizen en nr. 2 op de kieslijst van die partij) mijn partij  (Nieuw Enkhuizen) opportunisme verweet.

Frank heeft eind december Nieuw Enkhuizen verlaten. Samen met het gemeenteraadslid, de toenmalige voorzitter en de penningmeester. Dat was nogal een aderlating.  Frank verwijt het nieuwe bestuur van Nieuw Enkhuizen dat zij de vereniging niet heeft voortgezet op de manier waarop hij (en de zijnen) haar voor dood hadden achtergelaten.

Maar in plaats daarvan koos Nieuw Enkhuizen voor een schone lei en een frisse aanpak en ja, daarin heb ik een rol gespeeld, die tot dusver door bestuur en leden wordt gewaardeerd.

Dus een merkwaardig verwijt van Frank, jezelf op de borst slaan vanwege het feit dat je een nieuwe partij bent begonnen, maar tegelijkertijd anderen verwijten maken als ze aan de slag gaan om zichzelf te vernieuwen.

Wat mij betreft is “Voor Enkhuizen” de voortzetting van oude politiek onder een nieuwe naam, terwijl “Nieuw Enkhuizen” nieuwe politiek is onder een oude, maar vertrouwde naam. Het is aan de kiezer om te bepalen welke combinatie hij of zij het meest aantrekkelijk vindt.

Het Nieuw Enkhuizen van nu is een ander Nieuw Enkhuizen dan dat Frank en de zijnen achter zich hebben gelaten. Een nieuw bestuur, nieuwe kandidaten en nieuwe doelstellingen. Misschien is nog niet alles perfect, maar we slagen er steeds beter in om ons te focussen op zaken die we belangrijk vinden.

En inderdaad, één van die nieuwe doelstellingen is het terugvragen van de 8 ton die D66, VVD, PvdA en de drie lokalen (waaronder Michèl en Stella, eensgezind van opvatting) zo genereus aan de SED organisatie hebben toebedeeld.

Ik zou dat geen opportunisme willen noemen, maar een bewijs hoe zorgvuldig  we omgaan met de belangen van de inwoners van Enkhuizen. We eisen dan ook niet dat de Enkhuizer inwoners bevoorrecht worden t.o.v. de inwoners van Stede Broec en Drechterland. We willen alleen dat hun bijdrage (aan de verdere ontwikkeling van de SED organisatie) gelijk is aan de bijdrage die de inwoners van Stede Broec en Drechterland geacht worden te leveren.

Sinds wanneer dienen we ons er voor te schamen als we gelijke behandeling eisen? En is het niet de essentie van een lokale partij, dat ze opkomt voor de belangen van haar inwoners?

Ik heb een actie opgezet: Frank’s lijstaanvoerder en zijn lijstduwer werden nadrukkelijk gewaarschuwd voor het besluit dat ze op het punt stonden te nemen. Acht ton meer betalen aan de SED organisatie dan er op grond van het inwonersaantal te rechtvaardigen viel. In plaats van die waarschuwing serieus te nemen, dachten ze er beter aan te doen hem te negeren. Prima, dat was ook hun goed recht, maar dan nu niet gaan jammeren als wij de kiezer gaan vragen wat HIJ of ZIJ van dat besluit vindt.

%d bloggers liken dit: