Verzoek aan Presidium.

Mijnheer de voorzitter, leden van het presidium.

Op 28 juni 2021 werd het document (bekend onder de naam taxatierapport) van de firma Fakton/BaseValue ter inzage gegeven aan de gemeenteraad.

Het document vormt het bewijs, dat het door Orez bv uitgebrachte (en door de gemeente geaccepteerde) bod op de concessie REZ marktconform was.

Daarom zal ik het document vanaf nu aanduiden als “het bewijs”.

Onmiddellijk nadat het bewijs geleverd was werd de inhoud ervan geheim verklaard. (Zie de toelichting aan het advies aan B&W d.d. 18 oktober 2017.)

Aangezien een verzoek van de raad (op 25 mei 2021) om het document te mogen inzien, niet kon worden geweigerd, werd het bewijs onder gelijktijdige plicht tot geheimhouding op 28 juni 2021 aan de raad ter inzage gegeven.

Een en ander gebeurde in een besloten bijeenkomst, waardoor de redenen voor die geheimhouding niet waren te achterhalen.

Aangezien een dergelijke plicht van rechtswege vervalt als zij de eerstvolgende raadsvergadering niet door de raad wordt bekrachtigd, werd (op verzoek van het college) de plicht tot geheimhouding bekrachtigd op 16 september 2021.

Wederom in een besloten en ingelaste bijeenkomst.

Deze bijeenkomst was zo geheim, dat de raadsleden Hotting en Buit, desgevraagd, niet eens dorsten te bevestigen, dat ze had plaatsgevonden.

De redenen voor geheimhouding van het bewijs komen pas aan het licht tijdens de openbare bijeenkomst (oktober 2021). Waarin de raad besluit om het (door de heer Sikkema gedane verzoek om het bewijs openbaar te maken), af te wijzen.

Zowel de heer Sikkema als ikzelf besluiten om tegen dit besluit bezwaar te maken. Mijn bezwaar bestond er uit, dat de redenen voor geheimhouding uit drogredenen bestonden.

Op 6 januari 2022 ben ik in de gelegenheid gesteld mijn bezwaar toe te lichten voor de ambtelijke bezwaarcommissie. Hetgeen uitliep op een nutteloze exercitie, omdat de commissie geen kennis had van de inhoud van het bewijs.

En derhalve niet kon beoordelen, of mijn bezwaren hout sneden.

Het advies van de commissie ligt nu voor ons. Ik stel vast, dat het advies niet aan de bezwaarmakers is voorgelegd. Teneinde hen in staat te stellen het van commentaar te voorzien.

Ik zie deze gang van zaken als exemplarisch voor de handelswijze van het college.

Dat, door middel van besloten bijeenkomsten en eenzijdige informatieverstrekking, de raad er toe probeert te bewegen om misbruik te maken van haar bevoegdheid.

Om documenten, in dit geval “het bewijs”, geheim te verklaren. Om zodoende de eigen tekortkomingen te verbergen. In dit geval, dat het bewijs geen bewijs is van een marktconform bod, maar het bewijs van het tegenovergestelde.

Daarom verzoek ik het Presidium om er mee in te stemmen, dat deze kanttekening en een nog te produceren notitie over de rechtmatigheid van de aangevoerde reden voor geheimhouding van “het bewijs”, aan de vergaderstukken worden toegevoegd.

En er mee in te stemmen de bespreking van dit onderwerp te verdagen, mocht ik (om medische reden) niet in staat zijn om de vergadering bij te wonen.

Chris Segerius

4 april 2022

Motie.

Een motie is een verzoek van de raad aan het college. Het staat het college vrij om, al dan niet, aan dat verzoek gehoor te geven.

Weigert een college gehoor te geven aan een verzoek van de raad, dan heeft dat meestal tot gevolg, dat de raad, bij eerst volgende gelegenheid (door middel van een motie) het vertrouwen in het college opzegt.

Moties over een onderwerp dat niet op de agenda staat heten “Moties Vreemd Aan De Orde Van De Dag”, meestal afgekort tot MVADOVDD. Tijdens de raadsvergadering op 25 mei staat een MVADOVDD geagendeerd die betrekking heeft op het openbaar maken van de stukken aangaande de overeenkomst tussen gemeente en Orez BV.

De motie is ondertekend door 6 partijen (alleen D66, PvdA en CU/SGP hebben hem niet getekend) en vraagt om openbaarmaking van stukken die betrekking hebben op de tussen de gemeente en Orez bv gesloten overeenkomst. Inclusief het taxatierapport, dat volgens het college oordeelde, dat de door Orez BV uitgebrachte bieding marktconform was.

De tekst van de motie kunt u lezen door op deze link te klikken.

Uit de opgevraagde documenten zal blijken, dat de verkoopwaarde van de grond die aan Orez zou worden overgedragen ver beneden haar eigenlijke waarde was geschat. Terwijl de kosten voor het bouwrijp maken van de gronden voor het villapark aanzienlijk hoger zijn geschat, dan dat zij in werkelijkheid zullen zijn.

Als dat eenmaal is geconstateerd, volgt de daarop volgende vraag, “hoe is het mogelijk, dat dit het bureaucratische deel van het bestuur dat volledig is ontgaan”.

Het heeft nogal wat tijd gekost voordat de democratische deel van het bestuur tot het besef kwam, dat zij haar plicht tot het houden van toezicht (in dit geval) alleen kon vervullen op basis van feiten en niet alleen op basis van allerhande veronderstellingen.

In ieder geval heeft het democratische deel van het stadsbestuur, door middel van haar MVADOVDD een einde gemaakt aan haar plichtsverzuim.

Aannemende, dat het college gehoor zal geven aan het verzoek van de raad, zullen de op mijn blog uitgesproken verwachtingen bevestigd worden en zal duidelijk worden dat aanvullend onderzoek gewenst is.

Het zal vervolgens aan de raad zijn om te bepalen, wie er met dat onderzoek belast moet worden.

Op de lange baan schuiven.

Naar aanleiding van mijn brief aan de Commissaris van de Koning liet zijn Kabinet weten dat mijn brief was doorgestuurd naar het college van B & W in Enkhuizen. Ik schat dat het zeker 2 maanden gaat duren voordat die brief beantwoord gaat worden.

Mogelijk langer, want er komt ook een nieuwe burgemeester en in december is er altijd een hele waslijst van te nemen besluiten en zienswijzen.

Niet dat ik echt zit te wachten op een antwoord van het college. Ze zullen laten weten dat het volstrekt normaal is dat je een offerte opvoert (als bewijs voor de noodzaak van een krediet) die kosten bevatten waarvan je weet dat ze niet gemaakt zijn.

De offerte die het college de raad aanbood viel in drie delen uiteen.

  1. De kosten van verzwaring (circa € 25.000,-)
  2. De kosten van aanleg na inhuizing. (circa € 46.500,-)
  3. De kosten van gebruikerswensen (€ circa € 21.700,-)

Gebruikerswensen zijn kosten van inrichting die door de stichting dienden te worden betaald krachtens de overeenkomst tussen stichting en gemeente. Kosten die normaal gesproken aan de gemeente (als opdrachtgever) worden gefactureerd, maar die daarna  door de gemeente bij de stichting in rekening moeten worden gebracht.

Later zou blijken dat dit in dit geval niet is gebeurd, wat neerkomt op een extra subsidie voor de stichting, zonder dat de raad daar in werd betrokken.

Mij lijken de kosten na inhuizing schromelijk overdreven, maar het belangrijkste is natuurlijk dat die kosten na inhuizing nooit zijn ontstaan, omdat de verzwaring vóór inhuizing was aangelegd. Het zou me trouwens niet verbazen als een meerderheid van de raad ook geen flauw benul had van wat het begrip “inhuizing” inhield.

In het duister tasten over waar je ja of nee op zegt, lijkt me een terugkerend onderdeel van het raadswerk.

Enfin, ik heb het Kabinet van de commissaris van de Koning dus laten weten dat ik al wist wat het college zou antwoorden. Namelijk dat zij geen bezwaar zag in de door hun toegepaste werkwijze en dat haar toezichthouder (de gemeenteraad) gelet op haar stilzwijgen er ook geen moeite mee had gehad.

Zodat het blijven wachten op het antwoord van het college neerkomt op het “op de lange baan schuiven”.

Dus wat de gemeente er van vindt is niet zo belangwekkend. Waar het mij om gaat is, wat vindt de Commissaris van de Koning er van? Vindt hij het normaal dat je (in het kader van een kredietaanvraag) kosten opvoert waarvan je weet dat ze niet zijn gemaakt?

Of, is het je als overheid toegestaan een niet waarheidsgetrouwe voorstelling van zaken geven? Mocht dat zo zijn, dan kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden.

Verschil maken

kat-uit-de-boom-kijkenNog drie dagen te gaan en het ziet er niet naar uit dat er een serieuze aanval komt op onze campagne slogan. “Stem Nieuw Enkhuizen en bespaar ruim 8 ton”.

Enkhuizen Vooruit doet nog een halfslachtige  poging twijfel te zaaien zonder al te veel succes.

De te hulp geroepen wethouder Struijlaart heeft erkend dat het anders had gekund, maar omdat niemand er op had aangedrongen, hij zich niet geroepen had gevoeld om het anders te doen. En dus gewoon een ambtelijk advies had opgevolgd.

Maar goed, die 8 ton komt niet vanzelf uit de lucht vallen, we zullen er ook iets voor moeten doen. Bijvoorbeeld door onze buurgemeenten Stede Broec en Drechterland er van te overtuigen dat het ons als Enkhuizers ernst is, als we gelijke behandeling eisen.

Aangezien de overige partijen niets beter weten te doen dan de kat uit de boom kijken, heeft Nieuw Enkhuizen geen andere keus dan het voortouw te nemen.

Maar dat heeft natuurlijk alleen maar effect als een redelijk aantal mensen Nieuw Enkhuizen steunt. Zoals de zaken er nu voor staan kun je alleen maar concluderen dat het de andere partijen niet kan schelen of die 8 ton ooit terug komt.

Nu denk ik dat ze na de verkiezingen wel zullen bijtrekken en als gebruikelijk weer het hoogste woord zullen voeren, maar helemaal zeker ervan ben je natuurlijk nooit.

Dus ligt hier een schone taak voor mensen die normaal gesproken niet gaan stemmen. Deze keer kunnen zij het verschil maken.

Dus hou nu eens op met te roepen dat het toch geen verschil uit maakt. Kom uit je luie stoel, ga stemmen en kies Nieuw Enkhuizen en dan zal je zien dat die 8 ton wel degelijk richting  Enkhuizen komt. Dat is het enige wat je in vier jaar hoeft te doen en daarmee help je Enkhuizen en jezelf vooruit.

Ik weet ook wel dat die 8 ton niet alle problemen oplost, maar het is een begin. En het zetten van die eerste stap is voor de raad misschien aanleiding zichzelf niet langer te zien als geroutineerde “katten uit de boom kijkers”, maar zichzelf te transformeren tot “schoppen onder de kont gevers”.

Maar voor het zover is, moeten we (de kiezer) eerst zelf wat doen.  En dat is even niet met onze smartphone spelen, maar met een ouderwets potlood een vakje rood kleuren.  Maakt niet uit van wie, als hij/zij maar op lijst 6 staat.

Te vroeg gejuicht?

baas-en-krant
Krant en autoriteit in één beeld

Gisteren stelde ik, dat mede dank zij Uw inspanningen politiek en pers zouden zijn wakker geschud. Heb ik te vroeg gejuicht? In de krant van vrijdag alleen het “nieuws” dat Hans Langbroek een motie (vreemd aan de orde van de dag) heeft ingediend ter behandeling (als de tijd het toelaat) in de raadsvergadering van 12 december.

Geen verstandige keuze vind ik, omdat daardoor een aanzienlijk deel van de Enkhuizer bevolking de kennis wordt onthouden, dat het de bedoeling is om Enkhuizers 30% meer te laten bijdragen aan de hersteloperatie van de GR-SED dan de StedeBroecers.

Ondertussen zijn de (in de raad vertegenwoordigde) partijen koortsachtig bezig met het bedenken van argumenten waarmee zij hun nalatigheid denken te kunnen goedpraten. Zodra men meent die gevonden te hebben zal de Enkhuizer Krant daar ongetwijfeld heel veel aandacht aan besteden.

Het raadsvoorstel vermeldt, dat de bijdrage van Enkhuizen 37% van het te investeren  bedrag is, terwijl maar 31% van de inwoners van de SED in Enkhuizen woont. Waarom 31% van de bevolking 37% van de kosten moet betalen valt niet uit te leggen.

De 6% die Enkhuizers geacht worden meer te betalen dan op grond van hun inwonertal gerechtvaardigd is, komt ongeveer neer op 8 ton. Dat wil zeggen Enkhuizen ongeveer 8 ton minder zou hebben hoeven te betalen als onze volksvertegenwoordigers wat meer hadden opgelet.

Het had natuurlijk nooit kunnen gebeuren als wethouder Struijlaart beter bij de les was geweest. Maar niet alleen hij draagt de verantwoording. Wat te denken van de leden van de klankbordgroep. Een aantal van hen loopt het liefst permanent naast zijn schoenen  om te demonstreren hoe gewichtig en belangrijk men wel niet is.

Ook zij hebben zitten slapen tijdens elk overleg waar ze bij betrokken zijn geweest.

Maar hoe koortsachtig men ook met elkaar overlegt, niet weg te poetsen valt, dat men de Enkhuizer belangen door pure gemakzucht verwaarloost heeft.

Dan neemt niet weg, dat de politiek eenvoudig kan concluderen, dat haar niets te verwijten valt en de Enkhuizer Krant er dan weer als de kippen bij is om daar verslag van te doen.

Het paljas effect

Paljas na de verkiezingen (2)De inmiddels 75 opgestoken duimen, ten teken dat we ons niet willen laten piepelen door onverschillige bureaucraten, zou ik geen massale volksbeweging willen noemen, maar is wel een bescheiden poging tot verzet.

Een beetje in de trant van het “Omanido”  clubje van Hendrik Groen, waarvan de avonturen tegenwoordig op maandagavond op NPO 1 worden uitgezonden.

Ik heb onlangs zijn laatste dagboek, “Zo lang er leven is”  voor mijn verjaardag gekregen. Het verhaalt wederom  van een subtiel kat en muis spel tussen de directie van het verzorgingstehuis en een (bescheiden) deel van haar bewoners.

Een directie, die voortdurend rondbazuint dat ze het beste met iedereen voorheeft, maar alleen aan haar eigen belang denkt.

En bewoners, waarvan de meesten de moed allang hebben opgegeven en zich daarom van alles laten welgevallen en hun tijd doden met het onder elkaar kibbelen.

Het verzorgingshuis en haar directie (zoals beschreven in het boek), zie ik als een perfecte metafoor voor de gemeentelijke organisatie. Terwijl Omanido model staat voor Paljas  of omgekeerd. Paljas bestond al toen Omanido nog moest worden opgericht.  Doet er verder niet toe, beide zijn rebelse bewegingen met een bescheiden ledental en weinig formele invloed op de loop der dingen.

Er van uitgaande, dat onze vertegenwoordigers (inmiddels wakker geschud) aanstaande dinsdag zullen doen wat ze normaal gesproken behoren te doen, (opkomen voor de belangen van Enkhuizers) dan hebben we met onze actie de gemeente toch maar zo’n 7 ton bespaard. Raadslid Visser (CDA) sprak tijdens de laatste raadsvergadering zijn zorg uit over het feit dat de algemene reserve zou dalen naar 8 ton. Nu we deze daling deels hebben weten te voorkomen zie ik zijn bedankje met belangstelling tegemoet.

Dank zij Uw doeltreffend optreden gedurende de afgelopen paar dagen is de geschatte reserve bijna verdubbeld en dat durf ik het Paljas effect te noemen.

Ik weet dat je de huid van de beer niet mag verkopen voor hij geschoten is, maar dat onze vertegenwoordigers dit nog zouden kunnen verprutsen, zou getuigen van een gebrek aan vertrouwen in hun bekwaamheden. Laten we positief blijven.

Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is of de reguliere pers de gang van zaken (bliksem actie kiezers bespaart gemeente 7 ton) nieuwswaardig vindt, maar dat vinden we gauw genoeg uit.

Wakker schudden.

wekkerCirca 95% van de inwoners van Enkhuizen heeft geen enkele belangstelling voor politiek, zal daarom Pim’s Prietpraat niet lezen en zich er daardoor niet van bewust zijn dat ze (als ze niets ondernemen) per inwoner 30% meer bijdragen aan de kosten van het ontwikkelingsplan SED dan de inwoners van StedeBroec.

Gelukkig leest een behoorlijk aantal van hen wel de Enkhuizer Krant. Helaas leest ook de redactie van die krant Pim’s Prietpraat niet, zodat ook zij niet op de hoogte is van het feit dat inwoners van Enkhuizen 30 % meer betalen dan etc. etc.

Het is dus allereerst zaak de redactie van de Enkhuizer Krant wakker te schudden zodat ze hun lezers naar behoren kunnen informeren. Gelukkig is dat wakker schudden voor de lezers van mijn blog een kleine moeite.

  1. Ga op Pim’s Prietpraat naar de column waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is. “Piepelen”. Als U moeite heeft hem te vinden druk dan rechtsboven op “Home” en scroll naar beneden.
  2. Onderaan de column staan een aantal deel knoppen zoals Twitter, Facebook etc. Druk op email.
  3. Er verschijnt dan een venster waarin U gevraagd word het emailadres op te geven waar U de column naar toe wilt sturen. Voor de redactie van de Enkhuizer krant is dat redactie.wef@noordhollandsdagblad.nl Verder wordt U gevraagd (om te bewijzen dat U van vlees en bloed bent en geen robot) de twee woorden in te tikken die in het venster staan vermeld. Klik vervolgens op verzenden en de klus zit er op.

Aangezien U nu toch bezig bent, kunt U ook besluiten alle in de gemeenteraad aanwezige fracties wakker te schudden. Zelfde procedure, alleen een ander adres fractievoorzitters@gemeenteraad-enkhuizen.nl

Het idee hierachter is, dat als redactie en de fractievoorzitters meerdere exemplaren van hetzelfde bericht krijgen toegestuurd, de gedachte zal post vatten dat het bericht voor hen mogelijke interessante informatie bevat. Waarom zouden anders zoveel mensen zich de moeite getroosten om het bericht toe te sturen?

Het lijkt me dat je dan als redactie (en als fractievoorzitter) iets onderneemt. De redactie door een bericht in de krant te plaatsen en de fractievoorzitter door een motie voor te bereiden waarmee de ongelijke behandeling van de inwoners van StedeBroec en Enkhuizen kan worden voorkomen.

Maar het is kort dag. Wil er op vrijdag een bericht in de krant komen dan moeten de emails vandaag de deur uit. Dus niet langer getreuzeld, maar aan de slag. Het versturen van twee emails kost hoogstens 1 minuut.

Dan nog één kleine gunst. Omdat ik graag wil weten hoeveel emails verstuurd moeten worden om de instanties wakker te schudden zag ik graag dat (nadat U ze verstuurd hebt) de onderstaande poll invult. Dat kan anoniem.

PS. Willen degenen die “Piepelen” al hebben gelezen, maar nog geen opgestoken duim hebben gegeven dat als nog even doen. Op het moment dat ik dit schrijf staat de stand op 68. Mooi, maar nog lang niet genoeg.

Voor vragen of opmerkingen kunt U de mogelijkheid tot reageren (onder dit bericht) gebruiken.

%d bloggers liken dit: