Beleid of willekeur.

zzmVeranderende marktomstandigheden maken dat het bestaande bootmodel (dat het ZZM hanteert) niet veel langer is te handhaven.

Zoveel werd duidelijk tijdens de bijeenkomst die het ZZM (samen met de Stichting Stadsmanagement) voor raadsleden had georganiseerd.

Het feit dat ik daarbij aanwezig mocht zijn illustreert, dat het bedrijfsleven minder krampachtig reageert op een verzoek tot openbaarheid dan de officiële instanties.

Duidelijk werd ook, dat “de politiek” (in de vorm van een coalitie akkoord) een blokkade heeft opgeworpen tegen een (voor het ZZM)  optimale oplossing.

Daarom was gezocht naar een compromis, waarbij de gemeente ook een door haar gekoesterde wens zou kunnen realiseren.

De wens van de gemeente is grotere parkeercapaciteit aan de zuidzijde van de stad. Vanuit de overtuiging dat dit het toerisme zal bevorderen.

Maar het scheppen van extra parkeercapaciteit brengt gevolgen met zich mee.

De gemeente had die laten onderzoeken, hetgeen resulteerde in een notitie waarin een 5 tal mogelijkheden worden opgesomd. In mei wordt de raad verzocht om uit die 5 een keuze te maken, die vervolgens nader zal worden bestudeerd.

Gisteren schreef ik daarover dat die termijn te kort is om tot een goed oordeel te komen, waarbij ik aantekende dat de schuld daarvoor in hoofdzaak bij de politiek ligt.

Omdat die er maar niet in slaagt om op volwassen wijze met haar electoraat te communiceren.

Mijn voorstel om een website in te richten, waarop raadsleden gezamenlijk hun opvattingen over voorstellen met het electoraat kunnen delen, heeft tot dusver alleen een  reactie van Langbroek opgeleverd. De rest durft zich niet uit te spreken (of wil dat niet) .

En zolang de raad weigert om de leiding van de maatschappelijke discussie op zich te nemen, ontwikkelt die zich elders. Vaak op tenenkrommende wijze.

Als gezegd, de politiek belet (via het coalitieakkoord) dat het ZZM zich op optimale wijze kan ontwikkelen. Ik bespeur daarbij een merkwaardige voorkeur.

Ruim 6 jaar geleden trok men ruimhartig de portemonnee (meer dan een half miljoen) om zeggenschap te verkrijgen over grond die reeds in haar bezit was. Om die zeggenschap binnen 3 maanden weer over te dragen aan SWL voor een lager bedrag dan men er zelf voor had betaald.

Nu “eist” dezelfde politiek, dat het ZZM kiest voor een oplossing die voor haar verre van ideaal is.

Waar SWL alle ruimte werd gegund, wordt het ZZM in haar verdere ontwikkeling geremd. Waar SWL in financieel opzicht werd gesteund bij de aanleg van een parkeerterrein, wordt het ZZM gevraagd om een bijdrage voor het aanleggen van een gemeentelijk parkeerterrein.

Het ZZM is een stichting tot het algemeen nut. SWL is een private onderneming die morgen in andere handen kan overgaan.

Tijdens de vergadering gisteren riep Stella dat het ZZM problemen in haar bedrijfsvoering wilde afwentelen op de gemeente. Hier wreekt zich dat Stella alleen  via Facebook met haar electoraat communiceert.

Feit is, dat ze ondanks mijn waarschuwingen, het geen enkel probleem vond om gemeenschapsgeld te gebruiken om de uitbreidingen SWL te vergemakkelijken, maar nu protesteert als het ZZM hetzelfde wil.

Dat is geen beleid maar willekeur.

Politiek analfabetisme

Analfabetismo-Funcional1Nu ook de PvdA een beschouwing heeft geplaatst op haar website is het totaal ervan gekomen op 3. Anders gezegd, van de 9 partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn hebben er drie een poging tot duiding gedaan. De overige twee zijn SP en CU/SGP.

Er zal ook wel wat geroepen zijn op twitter of facebook door deze of gene maar dat volg ik niet zo.

En dat terwijl er toch sprake was van een tamelijk opzienbarende uitkomst van het rioolonderzoek..

Waar voorheen Volendam het drugs eldorado aan de voormalige Zuiderzee heette te zijn, is die leidende positie (zeker waar het om amfetamine gaat) glansrijk overgenomen door de haringstad.

Haringen worden er al lang niet meer aangevoerd in Enkhuizen, speed in overvloed schijnt het, zodat de naam “Speed City” volledig op zijn plaats is.

Je zou denken, dat is toch een onderwerp waar iedereen wel een idee bij heeft en waar je als politieke partij een mening zou kunnen formuleren, maar helaas, zo zit de Enkhuizer politiek niet in elkaar.

Die terughoudendheid om ergens een mening over te formuleren zou voeding kunnen geven aan de opvatting van de SP (dat de oppositie partijen hun kop in het zand steken en geen aandacht schenken aan het probleem), maar dat is een eenzijdige voorstelling van zaken.

Het Enkhuizer college (waaronder partijgenoot Olierook) zag geen heil in het rioolonderzoek. Hetzelfde geldt voor partijgenoot en wethouder in Hoorn, Nel Douw, die politiek verantwoordelijk is voor de drugsbestrijding onder de jeugd.

Het zou daarom de SP sieren als ze in deze kwestie de werkelijkheid onder ogen zou zien. Men heeft zich op sleeptouw laten nemen door NE, die zich profileert als de partij waar de leden het voor het zeggen hebben.

Behalve natuurlijk, als het gaat om de vraag door wie die leden zich vertegenwoordigd willen zien. Dan blijken ze plotseling helemaal niets te zeggen te hebben.

Zowel SP als NE neigen een beetje naar een populistische aanpak. Wat mij betreft niets mis mee, zolang je maar geen domme dingen gaat beweren om elkaar te kunnen overtreffen. Dat een rioolonderzoek iets zou ophelderen is zo’n bewering.

Maar als gezegd, 6 van de 9 in de raad vertegenwoordigde partijen zijn niet in staat gebleken om een samenhangende beschouwing over dit onderwerp te vervaardigen. Daarbij gaat het me niet of ik het met die beschouwing eens ben.

Maar om het feit, dat je aan de mensen (die op je gestemd hebben) probeert uit te leggen hoe je in deze kwestie staat.

Het animo om dat te willen doen ontbreekt vrijwel volledig in de Enkhuizer politiek, waarbij ik graag een uitzondering maak voor de drie partijen die ik hierboven al noemde.

Dit leidt alleen maar tot nog meer politiek analfabetisme. Zowel bij de kiezers als bij de gekozenen.

Terug van weggeweest.

Discours

Wie mijn blog met enige regelmaat leest weet, dat ik een website had gebouwd, waarop raadsleden niet alleen onderling, maar ook met de rest van de bevolking in discussie konden gaan over een niet onbelangrijk onderwerp als de aanstaande bezuinigingen.

Die opzet is, tot groot genoegen van W. de Jonge, jammerlijk mislukt.

Er bleek maar één Raadslid bereid om die uitdaging aan te gaan, Stella Quasten, de rest verschool zich achter eigen website, of hulde zich in dodelijk stilzwijgen.

Nu vond ik dat niet zo erg. Onze raadsleden bepalen veel, maar niet alles. Zij behoren (naar mijn opvatting) gezien hun positie leiding te geven aan het publieke debat, maar als ze daar geen zin in hebben, dan wil dat natuurlijk niet zeggen, dat  we ons daar maar bij moeten neerleggen.

Mogelijk zijn er ook anderen die willen meedenken over de toekomst van Enkhuizen en daarin een bijdrage willen leveren. Vandaar dat ik Discours heb omgebouwd en ditmaal heb opengesteld voor “gewone” Enkhuizers, die bereid zijn om hun visie over de toekomst met anderen te delen. En wel op een manier dat anderen daar ook op kunnen reageren.

De eerste die deze uitdaging heeft aangedurfd is Rob Kerkhoven, die een visie op de toekomstige ontwikkelingen van Enkhuizen (met hulp van de SP) heeft geformuleerd.

Ik hoop van ganzen harte dat hij niet de enige blijft. De bedoeling is, dat het op Discours over beleidsvraagstukken gaat. Sportbeleid, Economischbeleid, Seniorenbeleid en wat al dies meer zij.

De werkwijze is simpel. Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van beleidsvraagstukken kan redacteur worden op Discours en zijn opvattingen daar op publiceren.

Het voordeel van deze werkwijze is, dat de druk om een bijdrage te leveren verdeelt wordt over een groot aantal redacteuren, terwijl de lezers over een breed spectrum van onderwerpen kan worden geïnformeerd.

Elke redacteur draagt verantwoording voor zijn eigen bijdragen, mijn rol in het geheel blijft beperkt tot het adviseren over de gebruiksmogelijkheden van Discours.

Inmiddels is een button die U rechtstreeks naar Discours voert geplaatst.

%d bloggers liken dit: