Criminele raadsleden?

Don quichotIn de krant van zaterdag maar liefst twee pagina’s over de crimineel, die aast op politieke invloed. In het bericht wordt de nadruk gelegd op de (tijdens de aanstaande verkiezingen) nieuw te kiezen raadsleden. Aanbevolen werd, om nieuwe kandidaten beter te screenen.

Het probleem wordt ook in Enkhuizen serieus genomen. Op de agenda van de  presidiumvergadering van 19 juli 2017 staat het volgende onderwerp;

  • De griffier zal de besturen van de politieke partijen in Enkhuizen uitnodigen voor een informatieavond in september over integriteitstoetsing voor kandidaat raadsleden; ook de burgemeester zal tijdens deze informatieavond een bijdrage leveren.

Ja hoor, ze bedenken het waar je bijstaat. Er moet weer eens een niet bestaand probleem worden opgelost omdat ze anders niks te doen hebben.

Burgemeester en griffier die als Don Quichot en Sancho Panza ten strijde trekken tegen een vermeend gevaar. Want er is natuurlijk geen doorgewinterde crimineel die tijd en geld gaat besteden aan iemand van wie nog maar moet afgewacht of hij wordt gekozen.

En die, als dat gebeurt, helemaal niets te vertellen heeft en er gewoon zit om de dingen die hem door bestuurders en ambtenaren  worden voorgelegd goed te keuren.

Als je als crimineel invloed wilt uitoefenen dan doe je er veel verstandiger aan om aan te pappen met lieden die wel over enige invloed beschikken.

Zoals de burgemeester, de wethouder of de hoge ambtenaar. Enkhuizen is daarbij een bijzonder vruchtbaar werkterrein.

Daar kun je werkzaamheden begroten op € 100.000,- om ze een jaar later te begroten op € 20.000,- zonder dat een haan er naar kraait.

Zonder dat er ambtelijke stukken beschikbaar zijn waaruit kan worden afgeleid hoe een dergelijke ommekeer zich heeft voltrokken.

Het zou zo maar kunnen dat de twee hoofdpersonen, die toevallig allebei  Jan heten, met elkaar hebben afgesproken, “als jij nu een offerte in elkaar flanst, dan zorg ik er voor dat hij door de raad wordt aangenomen en delen we het verschil”.

“Weet je wat, we proberen het gewoon en als het niet lukt, dan proberen we het nog eens voor een lager bedrag en desnoods een derde keer.”

“Is het dan nog niet gelukt, dan laten we de boel de boel en moet je een verlies nemen van € 10.000,-, maar dat kan bruin wel trekken neem ik aan. En maak je vooral ook geen zorgen om die andere Jan, die de boel zogenaamd in de gaten moet houden.

Dat regel ik wel met hem en die is bovendien veel te druk criminele aspirant-raadsleden de pas af te snijden”.

Voor een dergelijke gang van zaken hebben we een goed Nederlands woord. We noemen het een Janboel.

 

VVDD.

janboel2In de krant van gisteren maakt raadslid Pieter Heijkamp (CU/SGP) zich druk over de verstoorde verhouding tussen college en raad. Met name omdat volgens hem wethouder Olierook niet de kans heeft gekregen zich te verdedigen.

Dat is natuurlijk niet helemaal waar, Olierook koos er zelf voor zich niet te verdedigen. Hij stapte op voordat de motie van wantrouwen was aangenomen. In zijn opvatting is politiek een spel, waarbij hij er kennelijk van uitgaat dat hij het alleenrecht heeft om “vals” te mogen spelen. Dat is lange tijd (ook vanwege de kritiekloze steun van Pieter en zijn coalitiegenoten) goed gegaan. Totdat een meerderheid van de raad besloot om zelf ook maar eens “vals” te spelen en op dubieuze gronden liet weten het vertrouwen in de wethouder te hebben verloren.

De voorganger van Olierook, Boland had ook vals gespeeld in het Dromdossier (door het budgetrecht van de raad te negeren) maar die had de tegenwoordigheid van geest om tijdig zelf op te stappen. Daarbij overigens geholpen door VVD raadslid Stomp, die op merkwaardige gronden zijn steun introk voor de toenmalige coalitie.

Dezelfde Stomp die overal rondbazuint dat hij precies weet hoe de vork in steel zit, maar voor wie het belang van de stichting kennelijk zwaarder weegt dan het belang van de gemeente.

Ik ben het met Pieter eens dat het “vals” spelen van de raad geen pluim verdient, maar aan de andere kant, je kunt natuurlijk maandenlang doen of je neus bloedt en dat er voor wat betreft de afwikkeling van het Dromdossier niets aan de hand is, maar je bent bijzonder naïef als je nog steeds denkt, (wat Pieter kennelijk doet) dat Olierook op dat punt de raad niet heeft misleid.

De raad zou zich misschien eens druk moeten maken over het feit dat vanwege haar struisvogelgedrag nauwelijks nog serieus wordt genomen. Afgelopen week las ik in de krant dat het ZZM haar convenant met de gemeente heeft opgezegd.

Het plan voor vakantiewoningen (in haar bestaande vorm) zal via de rechter worden aangevochten. Als dat plan (onder druk van een rechterlijke uitspraak) aangepast zal moeten worden dan is de kans groot dat ook het hele proces over gedaan moet worden.

In plaats van de schuld daarvoor bij anderen te leggen (in dit geval het ZZM) zou ze er goed aan doen de schuld eens bij zichzelf te zoeken. Hetzelfde geldt voor de procedure die ik voer naar aanleiding van mijn Wob verzoek.

Daarin verdedigt het college het standpunt dat het volstrekt normaal is, dat haar ambtenaren afspraken maken die financiële gevolgen voor de gemeente met zich meebrengen, zonder dat die afspraken formeel worden vastgelegd ten behoeve van de politiek verantwoordelijke wethouder. Een zichzelf respecterende raad zou (op grond van dat feit alleen) de verantwoordelijke wethouder ten minste hebben berispt om herhaling te voorkomen.

De Enkhuizer raad doet niets. Men zit er bij en kijkt er naar. Door het niet vastleggen van dit soort afspraken valt de mogelijkheid tot corruptie niet meer uit te sluiten. Immers, er ontstaat een mogelijkheid dat de ambtenaar in kwestie het op een akkoordje gegooid heeft met de aannemer.

Op basis van een ondeugdelijke “offerte” wordt er geprobeerd de raad er toe te verleiden een krediet van € 100.000,- ter beschikking te stellen. Als dat mislukt, wordt er een tweede poging gedaan voor een bedrag van € 60.000,- en als dat ook mislukt verleent de betrokken ambtenaar hand en spandiensten voor een derde poging.

Voor de goede orde, ik ga er niet van uit dat de vordering van de aannemer het resultaat is van een onderonsje tussen aannemer en ambtenaar waar beiden een voordeeltje aan ontlenen. (Als jij mijn vordering goedkeurt en door de raad loodst, zit er voor jou ook wat aan), maar het valt wegens het ontbreken van gespreksverslagen niet uit te sluiten.

Voorlopig ga ik er nog steeds van uit dat die gespreksverslagen er wel zijn. Maar dan doemt er een nieuw probleem op. In dat geval heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld door mij niet de documenten ter inzage te geven waar ik, krachtens de wet, recht op heb.

De primair verantwoordelijke voor de toepassing van de wet is de burgemeester. Die heeft persoonlijk mij er van proberen te overtuigen dat die documenten er niet zijn, dus als ze er naar het oordeel van de rechter wel zouden moeten zijn, dan ontstaat er een bijzonder pijnlijke situatie. De burgemeester mag dan aan de raad uitleggen waarom hij de wet niet heeft uitgevoerd.

Al met al een kleffe bestuurscultuur, waarin men krampachtig probeert om de schandalen (waardoor ze geteisterd wordt) binnenskamers te houden en toe te dekken. Om daar verandering in te brengen is het aanstellen van een zakencollege niet de oplossing, maar is een herstel van vertrouwen tussen kiezers en gekozenen van groter belang.

Niet door middel van klasje voor aspirant raadsleden zoals B&W voorstelt, maar door het oprichten van een vereniging VVDD. Vrienden Van De Democratie. Een vereniging die met behulp van openbare vergaderingen onze volksvertegenwoordigers dwingt om verantwoording af te leggen over het beleid dat ze voeren.  Over wat zo’n vereniging zou kunnen doen een volgende keer.

Pijler onder de democratie.

Gisteren twee pagina’s in de Enkhuizer Krant onder het kopje “Krant als pijler onder de democratie”. Met als steunbetuigers  de “fine fleur” van de lokale politiek.

Opvallende foto van een kwartpagina van burgemeester Baas. Daarop demonstreert hij hoe je voor het stadhuis een krant kunt openvouwen.

baas.jpgMet een blik van, “doe me dat maar eens na”.

De foto heeft een kort, maar verhelderend onderschrift dat het tafereel op passende wijze samenvat. “Burgemeester Jan Baas met de Enkhuizer Courant”.

Baas schrijft ook nog over het belang van een regionale krant die het nieuws moet duiden. Ik ben het daar mee eens. Ik luister wel eens naar raadsvergaderingen, maar kan daar in de meeste gevallen geen chocolade van maken. Ik ben dan ook telkens weer verrast wanneer blijkt, dat de verslaggever daar de volgende dag toch een samenhangend verhaal van heeft weten te maken.

Margreet Keesman (SP) levert ook een bijdrage. Volgens haar zijn waarheidsvinding en objectiviteit kernwaarden van de krant. Ook daar ben ik het mee eens. De krant wijzigt zelden iets aan de persberichten die de gemeente doet uitgaan.

Rob van Reijswoud (VVD) doet ook een duit in het zakje. Hij ziet een behoefte voor een vakkundig onderzoeksjournalist die hem kan helpen bij zijn toezichthoudende rol als raadslid. Dat Rob van zins is toezicht uit te oefenen is opzienbarend nieuws. Maar waarom een journalist voor hem moet uitzoeken waarom bepaalde werkzaamheden € 100.000,- moeten kosten en het jaar daarop € 20.000,- ontgaat me. Hij kan dat makkelijk zelf even vragen, dunkt me.

Tot slot Hans Langbroek (HEA). Die is dank zij de krant in de politiek terecht gekomen. Of dat is bedoeld als aanbeveling is me niet duidelijk. Het kan voor velen aanleiding zijn om de krant te mijden als de pest. Opdat een dergelijk noodlot hun bespaard zal blijven.

De krant benadrukt dat al deze reacties spontaan tot stand zijn gekomen en dus moet het waar zijn. Het illustreert verder de goede samenwerking tussen de regionale pers en de lokale autoriteiten.

Het wederzijds vertrouwen ontroert me.

Over de vraag of de krant daardoor een pijler vormt onder de lokale democratie denk ik nog even na.

 

Ernstig mis.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]Tijdens de nieuwjaarsreceptie begreep ik dat  D66 nog steeds speelt met het idee van een raadsenquête, maar dat het moeilijk is om daar andere partijen warm voor te krijgen. Het heeft ook geen zin, denk ik. Voordat je het weet ga je weer een ton uitgeven aan een onderzoek, terwijl je vooruit weet dat er geen meerderheid voor is te vinden, die iets nuttigs met de uitkomst van zo’n onderzoek wil doen.

Je kunt nu al (op basis van de reeds verstrekte gegevens) concluderen dat er het nodige mis is gegaan bij de verbouwing van de Drommedaris. Dat de bouwkundige staat van de kap en de fundering tegenvielen was een tegenslag, maar dat soort tegenvallers zijn eerder regel dan uitzondering.

Het is niet voor niets dat een projectbegroting de post onvoorzien bevat.

Erger is natuurlijk dat je  € 130.000,- meer aan projectmanagement uitgeeft dan begroot, maar dat er niettemin € 65.000,- aan vertragingskosten zijn ontstaan.

Het lijkt me, dat extra investeringen in projectmanagement tot gevolg zouden moeten hebben dat onnodige vertragingen worden voorkomen, maar in Enkhuizen gebeurt het omgekeerde. Daar stijgen de kosten van projectmanagement en de kosten als gevolg van vertraging.

Was het niet de projectmanager die de SP er van had weten te overtuigen dat er niets mis kon gaan, omdat alles tot op de bodem was uitgezocht? En is hij niet degene die het meest aan de vertragingen heeft verdiend?

Je kunt die observatie (over de effectiviteit van het projectmanagement) nu al maken op basis van de beschikbaar gestelde cijfers (daar heb je geen raadsenquête voor nodig), maar volgens mij heeft alleen Stella Quasten daar iets over gezegd.

Probleem is natuurlijk dat de raad van Enkhuizen zich op kinderlijk eenvoudige wijze het bos in laat sturen. En als die mogelijkheid bestaat, dan kun je er vergif op innemen, dat het college (wanneer haar dat beter uitkomt) van die mogelijkheid gebruik gaat maken.

Wie het waagt om de raad daar op te wijzen wordt schaapachtig aangekeken, maar elke inhoudelijke discussie daarover wordt ontweken en wordt zelfs doodgezwegen. Zoals de lezers van dit blog zelf hebben kunnen vaststellen.

Alles overziende kun je zonder meer vaststellen, dat wethouder Olierook de vertragingskosten in de schoenen van de stichting heeft proberen te schuiven, maar dat die (anders dan de raad) zich geen knollen voor citroenen liet verkopen.

De inschakeling van een mediator heeft na een jaar niet meer opgeleverd dan dat gemeente en stichting besloten hebben de kosten voor verzwaring (€ 20.000,-) te delen. Een geweldig resultaat, maar had hij dat resultaat niet op eigen kracht kunnen bereiken en hoeveel heeft die mediator gekost?

De onderhandelingen over de vertragingsclaim (waarover niets in het dossier terug te vinden is) heeft weliswaar een beter resultaat opgeleverd, maar zeker niet de € 40.000,- die men probeert te suggereren. De aanspraken van de aannemer zijn nooit € 100.000,- geweest, dat is een fabeltje dat men de raad heeft wijsgemaakt.

Maar dat alles heeft wel een prijs gehad en die prijs is, dat van de integriteit van het zittende college weinig meer over is. Dat zal Olierook en Wijnne weinig kunnen schelen, want die komen na de verkiezingen toch niet meer terug.

Maar het geeft wel een inkijkje in de bestuurscultuur die (onder leiding en verantwoording van Baas) tot wasdom is gekomen. Onder zijn leiding hebben we van Boland afscheid moeten nemen nadat hij een half miljoen meer had uitgeven aan “voorbereidingskosten”, dan hem door de raad was toegestaan. Zijn plaats is ingenomen door Olierook, die zijn eigen falen met veel bombarie in de schoenen van een ander (de stichting) probeert te schuiven.

En in plaats van dit verval in normen en waarden tot stilstand te brengen, maakt de raad zich druk over de eigen fractievergoeding.

Er is iets ernstig mis met de bestuurscultuur in Enkhuizen en als college en raad blijven doorgaan met het doodzwijgen van de problemen, in plaats van ze aan de orde te stellen en te bespreken, dan zal het vertrouwen in de politiek alleen maar verder afnemen.

Verzinsels

Trots
Trots

Tijdens de nieuwjaarsreceptie riep burgemeester Baas vol trots dat de gemeente in geen enkele procedure was betrokken. Toen had ik natuurlijk heel hard moeten roepen “Jawel, maar ik ben druk bezig om daar wat aan te veranderen”, maar daar ben ik dan weer niet brutaal genoeg voor.

Bovendien is wat Baas beweert niet waar. Volgens mij is er ook nog een akkevietje met de architect (over € 80.000,-) dat via de rechter wordt uitgevochten. Kortom, je moet niet alles geloven wat ze zeggen.

Misschien had ik tijdens de nieuwjaarsreceptie ook wel naar Olierook moeten stappen en hem zeggen dat hij in mijn ogen best wel een goeie wethouder is, maar dat hij alleen niet moet doen of hij van niets weet. Dat deed hij, tijdens de commissievergadering, namelijk regelmatig.

Toen beschikte ik nog niet over een dossier, maar nu wel. Dank zij een bescheiden diepte investering zullen we maar zeggen. En op basis van de stukken die zich daar in bevinden kun je toch een redelijke reconstructie maken.

De aannemer geeft op 4 maart een offerte af, die de gemeente later zal gebruiken als “bewijs” voor zijn aanspraken op betaling.

Die offerte is gebaseerd op aanleg “na inhuizing”. Dat wil zeggen na oplevering en de ingebruikname van het pand.

Op 11 maart wordt een nieuwe offerte gemaakt die de titel “opdracht” kreeg en die € 15.000,- lager was dan de eerdere offerte (die aan de raad werd voorgelegd).

Het lijkt me redelijk te veronderstellen dat die tweede offerte onderwerp van bespreking is geweest tijdens de vergadering op dezelfde dag (11 maart 2015) tussen de gemeente (vertegenwoordigd door de nu tijdelijke gemeente-secretaris en de bouwdirectie) en de directie van Hillen & Roosen.

Over die vergadering is eigenlijk alleen maar bekend wat de gemeente NIET gedaan heeft. Geen opdracht gegeven en geen betaling toegezegd. Waarna (na een schorsing) de aannemer uit eigen beweging besloot om de verzwaring aan te leggen. Uit eigen beweging?

Zou het niet zo zijn geweest dat de aannemer verzekerd was dat de gemeente alles uit de kast zou halen om betaling te doen plaatsvinden. Maar dat men daar geen formele toezeggingen over kon doen, omdat de beslissingsbevoegdheid nu eenmaal bij de raad ligt?

En dat de aannemer toen gedacht heeft, dat gedoe met de raad lossen ze altijd op, dus dat lukt ze nu ook wel. Naar nu blijkt onverstandig, maar wel begrijpelijk.

De gemeente heeft tot tweemaal toe geprobeerd de raad er van te overtuigen dat de aannemer moest worden betaald, dus wat dat betreft hebben ze in ieder geval woord gehouden.

Maar dat gebeurde dan weer op zo’n knullige, om de brei heendraaiende  manier, dat het wel mis moest lopen.

Bovendien, als je op 11 maart beschikt over een lagere offerte, waarom laat je die dan niet aan de raad zien?  Maar kom je met een offerte die betrekking had op een situatie die zich nooit heeft voorgedaan.

Namelijk “na inhuizing”, terwijl de verzwaring ruim voor de oplevering (onder toezicht van de gemeente) was gerealiseerd.

Dus Olierook’s bewering dat hij van niets wist lijkt me een verzinsel, net zo als zijn bewering dat hij niet over meer documentatie beschikte dan hij aan de raad ter inzage had gegeven. Of wil hij nu beweren, dat de aannemer die tweede offerte zorgvuldig voor de gemeente geheim heeft gehouden?

Helaas voel ik me een beetje te oud om nog plezier te beleven aan verzinsels.

De volgende keer (voor de verandering) iets over de verzinsels van de aannemer.

Schijn-heiligen.

sinterklazen
schijn-heiligen

Tijdens de raadsvergadering op 1 november zal met algemene stemmen de Gedragscode Integriteit Raadsleden worden aangenomen. De volledige tekst van die gedragscode kunt U hier lezen.

Het beoogde effect is het volgende (letterlijke tekst):

Deze code wil duidelijkheid geven over wat de wet vraagt van politici.

Daarmee beoogt de code politici in eerste instantie te beschermen tegen onnodige misstappen. De tekst van de artikelen in de code volgt vrijwel letterlijk de wet. ‘Vrijwel’, want op enkele plekken is de code strenger dan de wet: 

  1. deze code draagt politici op zelfs de schijn van belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen 
  2. deze code draagt politici op hun financiële belangen bekend te maken (zie artikel 2) 
  3. deze code hanteert een zogenaamd ‘Nee, tenzij’-beleid ten aanzien van het aannemen van geschenken (zie artikel 3).

Laten we proberen artikel 1 serieus te nemen aan de hand van het het Dromdossier.

Om te beginnen verklaart wethouder Olierook dat er van de afspraken die hij met een aannemer heeft gemaakt geen schriftelijke aantekeningen of verslagen zijn.

Vrijwel de gehele gemeenteraad en zeker zijn eigen fractie accepteert dat als feit. Dit “feit” vormt echter tevens het bewijs van een overtreding van alle normen voor wat betreft ordentelijk bestuur. Omdat het de democratische controle op die afspraken onmogelijk maakt.

Is de wethouder voor deze overtreding berispt? Heeft men vanwege dit “feit” het vertrouwen in hem opgezegd? Zijn de coalitiepartijen er in geslaagd om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Op geen enkele wijze.

Welk Enkhuizer belang is er mee gediend dat een wethouder de normen voor ordentelijk bestuur aan zijn laars lapt? Geen enkel.

Het  is slechts partijbelang dat dicteert dat men hem, zonder zelfs maar een berisping, de hand boven het hoofd blijft houden.

Hoezo dat de schijn van belangenverstrengeling (tussen Enkhuizer-belang en het partijbelang) daarmee is voorkomen?

Dan het voorkomen van de schijn van corruptie:

De betaling waartoe de gemeente zich ten opzichte van de aannemer heeft verplicht omvat een bedrag van € 40.000,- waarover gemeente noch de aannemer duidelijkheid wenst te verschaffen.

Er zijn offertes, die de gemeente (naar eigen zeggen) niet heeft geaccepteerd, maar alleen een mondelinge betalingsafspraak, die niet bevestigd wordt door een rekening.

Althans daarvoor hebben wethouder en burgemeester inmiddels het “bewijs” geleverd. Hoezo zelfs maar de schijn van corruptie proberen te voorkomen?

Kortom, men gaat op 1 november een gedragscode aannemen waarvan bij voorbaat al duidelijk is dan men er zich niet aan zal gaan houden.

Je zou dat een uitvloeisel van onze Sinterklaascultuur kunnen noemen. Waarbij ons van jongs af aan wordt ingeprent om toch vooral te geloven in schijn-heiligen.

Opnieuw feiten en beweringen.

baas.jpgDat er aan mijzelf ook een steekje los zit hoeft niemand me te vertellen, dat weet ik zelf ook wel. Want wie gaat er op een van de weinig mooie zomerse dagen die we dit jaar gehad hebben in het stadhuis zitten om het Drom dossier te bestuderen? Dat de gemeente gemaakt heeft in het kader van mijn WOB verzoek.

Ik heb het niet gevraagd, maar neem aan dat het hetzelfde dossier is dat de raadsleden ter inzage hebben gekregen, met als enige toegift een verklarende brief van de gemeente aan de aannemer.

Over de uitkomst van de raadsvergadering, waarin hem wordt uitgelegd, dat hij niet zal worden betaald.

Inclusief een uitleg van het begrip voltallige raad.

Het is een brief, gericht aan de aannemer, maar waarschijnlijk bedoeld om aan mij uit te leggen wat de gemeentelijke procedures zijn voor het geval ik de vergadering van de raad niet had beluisterd. Maar dat had ik wel, dus die uitleg was wat mij betreft overbodig. Of de aannemer er baat bij heeft waag ik te betwijfelen.

Die lijkt me alleen maar geïnteresseerd in de vraag of hij ja dan nee betaald krijgt. Zijn mogelijke reactie op die brief ontbrak in het dossier. Waarschijnlijk heeft hij die alleen telefonisch doorgegeven.

De burgemeester kwam ook nog even langs om zich er van te overtuigen dat alles in orde was en me te verzekeren dat het hier om de volledige correspondentie ging.  En dat twijfel aan de integriteit van de overheid eigenlijk een beetje onfatsoenlijk is, zolang je het bewijs van het tegendeel niet kunt leveren.

Ik heb dat voormalig wethouder Boland ook al eens horen beweren. Het recht op vertrouwen noemde hij het, dat volgens hem van toepassing was zolang het niet formeel (door middel van een motie van wantrouwen) was opgezegd.

Ik heb beetje moeite met die redenatie. Volgens mij krijg je vertrouwen en is het geen recht dat je kunt opeisen. In een recent verleden vond Minister Opstelten (toevallig ook een oud burgemeester)  dat men er op moest vertrouwen dat wat hij meedeelde juist was. Dat bleek achteraf niet het geval.

Ik houd het er daarom maar op dat vertrouwen goed is, maar het controleren van feiten beter. Al te goed is buurmans gek.

De burgemeester mag dan beweren dat het dossier alle schriftelijke correspondentie bevat die over het onderwerp is gevoerd, ik heb mijn twijfels. Daarvoor is het dossier te gepolijst. Ik had gevraagd om de correspondentie tussen gemeente en aannemer/stichting over de verzwaring en het bereikte compromis.

Over het bereikte compromis viel helemaal niets te lezen. Voor wat betreft de verzwaring, nogal wat secundaire bronnen zoals raadsvoorstellen.

Waar ik me over verbaasd heb is het ontbreken van een brief/verslag/notitie waarin de aannemer zijn besluit om voor eigen rekening en risico de installatie te verzwaren motiveert. Hij bevestigt dat er tijdens een bouwvergadering een knoop is doorgehakt, maar heeft de datum verkeerd.

Notulen van de bewuste vergadering ontbreken en de motivatie, die vrijwel achteloos in een brief wordt vermeld, wijkt af van hetgeen de gemeente daarover naar buiten heeft gebracht.

Ik vind deze voorstelling van zaken getuigen van een verbluffende gemakzucht van de zijde van de aannemer. Dat je als ondernemer een betalingsrisico neemt acht ik voorstelbaar, je bent per slot van rekening ondernemer.

Maar dat je vervolgens niets doet om dat risico zo veel als mogelijk is te beperken (door je standpunt schriftelijk vast te leggen), vind ik volstrekt ongeloofwaardig.

Als puntje bij paaltje komt zal je toch (tegenover een rechter) moeten aantonen dat je te goeder trouw handelde toen je dat risico nam en dan helpt het als je een schriftelijke verklaring kunt overleggen en je je niet hoeft te baseren op een bouwoverleg dat niet is genotuleerd. Althans de notulen van dat bouwoverleg waren niet bijgevoegd en volgens de burgemeester ben ik dan verplicht om aan te nemen dat ze er niet zijn.

Bovendien, de reden voor dat besluit van de aannemer is een geheel andere dan er door de gemeente tot dusver is beweerd.

De aannemer motiveert (bijna terloops) zijn besluit met de mooie opvatting dat hij reputatieschade voor gemeente en stichting (die op dat moment binnenskamers in een verbitterd gevecht gewikkeld zijn over de kosten van de noodzakelijk geachte verzwaring) wil voorkomen.

Dat is niet helemaal gelukt, want kort daarna rollen gemeente en stichting over straat en krijgt de aannemer stank voor dank van een meerderheid van de raad, die weigert hem te betalen.

Maar in de gemeentelijke stukken wordt het voorgesteld alsof de aannemer reputatieschade voor zichzelf wilde voorkomen. Ik heb dat altijd een ongeloofwaardige voorstelling van zaken genoemd. De onderliggende stukken maken duidelijk dat mijn ongeloof gegrond was.

Dat dit subtiele verschil niet zonder gevolgen is gebleven blijkt uit het feit dat D66 raadslid Jaap Koning (op grond van de door de gemeente gegeven lezing) meent dat de aannemer betaling kon worden onthouden.

Ik citeer zijn bijdrage (in eerste instantie) tijdens de raadsvergadering over dit onderwerp letterlijk. “D66 staat op het standpunt dat de ondernemer de investering voor zijn imagoverlies voor eigen rekening & risico moet nemen”.

Kortom, Koning gebruikt een door de gemeente aangereikt feit (de aannemer vreesde imagoverlies als hij niets deed) als uitgangspunt voor een (in mijn ogen foutieve) redenering. Dat zijn redenering in mijn ogen fout is doet niet ter zake.

Waar het om gaat is dat de gemeente een feit suggereert, wat bij zorgvuldige beschouwing geen feit blijkt te zijn.

Uiteraard een bescheiden detail, maar er zijn in dit dossier meer zaken die als feit worden gepresenteerd, maar die bij nadere beschouwing toch net even iets anders liggen. Daarover een volgende keer meer.

Komt hoogmoed opnieuw ten val?

 

De kans is niet groot, maar het valt toch niet helemaal uit te sluiten dat wethouder Olierook vanwege zijn gedraai en duimgezuig uiteindelijk gevraagd zal worden om terug te treden. Eens raakt zelfs in Enkhuizen het geduld op.

Hij zou daarmee de tweede wethouder zijn die vanwege het Drommedarisproject het veld moet ruimen. Eerder was dat Boland. Die had aan “onderzoek” naar de mogelijkheid tot verbouwing tonnen meer uitgeven dan hem door de raad was toegestaan.

Zoveel zelfs, dat de raad meende nauwelijks een andere keus te hebben dan door te gaan met die verbouwing. Tot op dat moment had Boland beweerd dat hij die verbouwing zou afblazen als zij niet budgetneutraal (d.w.z kosteloos voor de gemeente) zou kunnen worden uitgevoerd.

boland1
Plichtsverzuim

De raad heeft Boland overigens nooit aangesproken op deze politieke doodzonde. (Meer geld uitgeven dan waartoe de raad hem had gemachtigd.) Hij mocht zijn eigen reden voor vertrek bedenken, zodat hij alsnog met vlag en wimpel kon worden uitgezwaaid.

Gaat dit ook bij Olierook gebeuren? Bij de presentatie van de eindafrekening liep hij (wat mij betreft) eigenlijk al op het randje. Dank zij herschikking van diverse begrotingsposten viel de overschrijding van de projectkosten eigenlijk reuze mee liet hij triomfantelijk weten.

Uiteraard te danken aan de motie die op aandringen van zijn eigen partij (SP) was ingediend. Maar door herschikken van de begroting vergelijk je appels met peren.

De projectbegroting kende 3 onderdelen. Aanneemsom, overhead en onvoorzien. Als de post onvoorzien te laag is ingeschat ( wat hier het geval was) dan kun je door “herschikking” van de post overhead ruimte creëren voor de post onvoorzien.

Dat is in dit geval ook gebeurd. Begrotingsposten (opgenomen als overhead) werden uit de oorspronkelijke begroting gehaald en ondergebracht bij andere (meer  algemene) gemeentelijke begrotingsposten. Daardoor ontstond ruimte voor de post onvoorzien.

Het is een zuiver cosmetische ingreep. Bedoeld om de indruk te wekken dat men de kosten had weten te “beheersen”. Maar de kosten van een bouwproces kun je door middel van een motie niet beheersen. Die ontwikkelen zich autonoom en worden gedicteerd door bouwtechnische noodzakelijkheid. Wat je wel kunt is die kosten (met boekhoudkundige kunstgrepen) verhullen.

olierook 2
Plichtsverzuim

Gesterkt door het welslagen van zijn eerdere boekhoudkundige manipulatie, meende Olierook kennelijk dat hij hem kon herhalen voor wat betreft de verzwaring van de elektra voorziening.

Maar de halve en hele onwaarheden waarmee hij die manipulatie dacht te kunnen uitvoeren kunnen zelfs zijn meest loyale coalitiegenoten niet zijn ontgaan. Of dat gevolgen zal hebben voor zijn positie moet worden afgewacht.

Maar de brandende vraag is natuurlijk, wat bezielde twee (op zichzelf vakbekwame) wethouders om (in hetzelfde dossier) hun verplichting jegens de raad (tot het verstrekken van juiste en volledige informatie) niet na te komen?

Kan het zijn, dat in dit project een belangrijke rol was weggelegd voor het lid van het comité van aanbeveling? Die tegelijkertijd tevens voorzitter van de raad en van de (verschillende)  colleges is?

Geklungel

baas
Kaken op elkaar

Veel van het werk van individuele gemeenten wordt tegenwoordig gedaan vanuit zogenaamde gemeenschappelijke regelingen waarin gemeenten met elkaar samenwerken.

De besturen van die gemeenschappelijke regelingen worden gewoonlijk gevormd door burgemeesters en wethouders van de samenwerkende gemeenten.

De invloed van raadsleden op die regelingen blijft daardoor beperkt tot het goedkeuren van de jaarcijfers.

Om de raadsleden toch een beetje het gevoel te geven dat hun opvattingen er toe doen worden er tegenwoordig informatieavonden (over die regelingen) voor hen georganiseerd.

Zo ook op 10 februari. De volledig agenda van die bijeenkomst kunt U hier lezen. De vergadering werd geleid door burgemeester Baas uit Enkhuizen.

Wethouder Nel Douw (SP) uit Hoorn presenteert een nieuwe kadernota,  Jeugd Alcohol en Drugs. De indruk die ze wekt is dat het met het drugsgebruik in West-Friesland nogal meevalt.

Burgemeester Baas, die net een kranteninterview achter de rug heeft waarin hij spreekt van schrikbarend drugsgebruik in Enkhuizen, houdt de kaken stijf op elkaar.

De volgende dag lezen de aanwezigen in het NHD dat (volgens een rioolonderzoek) het amfetamine gebruik in Enkhuizen tot een duizelingwekkende hoogte is gestegen.

Margreet Keesman (SP) reageert via twitter met,

Klaas Kooiman (CU/SGP) reageert via twitter ook onmiddellijk

Zowel Keesman als Kooiman waren voorstander van het rioolonderzoek en zien in de uitkomst een bevestiging van hun gelijk.

Het college in Hoorn daarentegen (in antwoord op vragen) ziet niets in een rioolwateronderzoek en betreurt het niet vooraf te zijn geïnformeerd over de resultaten van dat onderzoek.

Je staat natuurlijk voor Jan met de korte achternaam als je als overheid tijdens een informatiebijeenkomst beweert, dat het allemaal redelijk binnen de perken blijft (bronnen GGD, Brijder, Politie), maar de volgende dag (via de krant) laat weten, dat volgens je eigen onderzoek de boel danig uit de klauw is gelopen en Enkhuizen tot “speed city” uitroept.

Het Hoornse college laat verder weten zich onplezierig te hebben gevoeld vanwege het stilzwijgen van Baas. Dat is de ambtelijk spraakgebruik voor dat ze zich op hun pik getrapt voelen. Ze hebben Baas om uitleg gevraagd, maar nog niet gekregen.

De kadernota over Alcohol en Drugs zal overigens binnenkort door  alle raden die deel uitmaken van deze gemeenschappelijke regeling worden besproken.

Ik ben overigens benieuwd of Enkhuizen daarboven nog een special plan van aanpak zal gaan maken. Iets wat ze bij publicatie van het rioolonderzoek hebben toegezegd.

Dat deze spraakverwarring zich in de toekomst weer zal voordoen is onwaarschijnlijk. Winking smile

Het laatste agendapunt was namelijk een communicatienota die tot doel heeft de onderlinge communicatie te verbeteren, zodat dit geklungel tot het verleden gaat behoren.

Compensatie

baas.jpg
Inzicht achteraf

Eigenlijk had ik me voorgenomen om nooit meer iets te willen schrijven over de lokale vorm van schizofrenie die bekend staat onder de naam van parkeerbeleid.

Maar nu de PvdA weer vragen heeft gesteld en zelfs onze lokale verslaggever commentaar levert wil ik niet achterblijven.

Volgens mij is het zo, dat de eigenaar en beheerder van de openbare weg (de gemeente) heeft besloten dat als je op die openbare weg (binnen de vestingwallen en op bepaalde tijden) wilt parkeren je daarvoor een vergunning nodigt hebt.

Die vergunning staat op kenteken en is verkrijgbaar voor mensen die in de binnenstad wonen en beroepsgroepen die regelmatig in de binnenstad moeten zijn om hun beroep uit te kunnen oefenen.

Dat laatste ter beoordeling van de verstrekker van de vergunningen.

Wie de beschikking heeft over eigen grond, waarop hij zijn auto kan parkeren, kan uiteraard niet worden gedwongen om een vergunning aan te vragen.

Hij parkeert namelijk niet op de openbare weg, maar op eigen grond.

Waar die eigen grond zich bevindt (naast zijn huis of tegenover zijn huis op een zogenaamde walkant of waar dan ook) lijkt me niet ter zake te doen. De vergunning verleent alleen toestemming voor het parkeren op de openbare weg.

Hoe juridisch geschoold moet je zijn om te beseffen, dat je iemand, die op eigen grond parkeert, niet kunt bekeuren omdat hij op de openbare weg parkeert?

In sommige gevallen is er onvoldoende private grond beschikbaar en parkeert men deels op eigen grond en deels op de openbare weg. In dat geval is er dus altijd een vergunning noodzakelijk.

Wie met twee wielen op de stoep parkeert wordt geacht op de stoep te parkeren (hetgeen een overtreding is) hoewel het grootste deel van de wagen op de rijweg staat.

Hetzelfde principe lijkt me te gelden voor wie deels op zijn eigen grond (walkant) en deels op de openbare weg parkeert. In dat geval ontkomt men er niet aan een vergunning te vragen om op de openbare weg te mogen parkeren.

Het lijkt me allemaal nogal vanzelfsprekend en daarom begrijp ik niet waarom burgemeester Baas en de juridisch haarklovers die hij tot zijn beschikking heeft, daar zo moeilijk over deden en met alle geweld een bekeuring wilde uitdelen aan iemand die op eigen grond parkeerde.

Zodat je als eenvoudig burger naar de de Raad van State moet (met alle kosten van dien) om dit simpele principe erkent te krijgen.

Baas zegt dat dit vonnis verder weinig gevolgen zal hebben voor wat betreft de overige walkantparkeerders. Ik ben geneigd hem daarin te geloven.

Lang niet alle walkantbezitters beschikken over voldoende ruimte om daar een volwaardige parkeerplaats op te realiseren en zodra ze ook maar met 1 wiel op de openbare weg staan hebben ze daar een vergunning voor nodig.

Maar het valt natuurlijk te betreuren dat men deze genuanceerde kijk op de dingen pas toepast als men daar door een rechter toe wordt gedwongen. Het doet me allemaal denken aan de Burgwal, waar de gemeente ook jarenlang vol hield dat een schuur een huis was.

Ook daar moest een rechter aan te pas komen om te bevestigen wat iedereen in een oogopslag kon zien en wat ik elk beschikbaar document stond aangegeven.

Het lijkt me dat de bewoner door de gemeente volledig gecompenseerd dient te worden voor de door hem gemaakte kosten.

%d bloggers liken dit: