Twee maten.

Gaf de raad in december 2019 het college nog de opdracht om de opvattingen van de provincie te vuur en te zwaard (en met alle beschikbare juridische middelen) te bestrijden. Inmiddels heeft het gezonde verstand de overhand gekregen en zijn alle provinciale wensen (door middel van een herstelbesluit bestemmingsplan) ingewilligd.

Het zelfde kan gezegd worden voor wat betreft de wensen van het ZZM, die in 2019 nog werden weggewuifd, maar inmiddels ook een plaats gekregen hebben in het “herstelde” bestemmingsplan.

De kosten van deze herstel werkzaamheden zijn begroot op € 65.000,-.

Aankomende dinsdagavond bespreekt de commissie grondgebeid de allerlaatste (op 15 september voorgestelde) aanpassingen en op dinsdag 29 september keurt de raad ze goed.

Zijn we daarmee klaar? Ik vrees van niet. De IJsselmeervereniging en het Comitè tot het behoud van het Enkhuizerzand hebben namelijk ook bezwaren ingediend die niet zijn opgenomen in het herstelplan en waarover de Raad van State dus nog een uitspraak moet doen.

In januari 2020 stel ik vast, dat Orez was begonnen met het aanleggen van een infrastructuur voor de nieuwe camping in een gebied, dat volgens de PRV (Provinciaal Ruimtelijke Verordening) beschouwd moest worden als een kwaliteitszone, waarin niet gebouwd mocht worden.

Per 1 april waren alle sta-caravans van de oude camping overgebracht naar de nieuwe plek. Het moment voor Orez om het college vergunning te vragen om ze daadwerkelijk op die plek te mogen plaatsen. Die vergunning werd zonder veel omhaal verleend. Voor de IJsselmeer vereniging e.a. reden om bezwaar te maken tegen het verlenen van die vergunning.

De hoorzitting over dat bezwaarschrift heeft inmiddels plaatsgevonden. Het wachten is op een formeel besluit van het college. Tot dusver stelde het college zich op het standpunt, dat het bestemmingsplan geen melding maakte van het bestaan van een kwaliteitszone en dat ze (met het verlenen van de vergunning) dus niet in strijd handelde met het inwerking zijnde BP.

Dat argument kan ze niet meer gebruiken, nadat het Herstelbesluit van kracht is geworden. Het bepaalde in de PRV (inzake de kwalitietszone) is integraal in het BP opgenomen.

Hoe dit gaat aflopen weet ik niet. Wat me bij dit alles echter wel stoort is, dat de overheid (en met haar bevriende instanties) de rechtsregels (die voor ons allen zouden moeten gelden) eenvoudig aan hun laars mogen lappen.

Het feit, dat de overheid voortdurend met twee maten lijkt te meten wordt voor een steeds groter deel van de bevolking een bron van ergernis, die vroeg of laat tot een uitbarsting zal komen.

Maar voor het zover is, dansen onze bestuurders vrolijk verder op de rand van de vulkaan.

Schieten op de boodschapper

Schieten op de boodschapper, die een onwelgevallige boodschap brengt, is ook op Facebook een geliefde bezigheid.

In dit geval is de boodschap, dat de provincie alleen een nieuwe ontwikkeling in het landelijk gebied zal toestaan, als er rekening wordt gehouden met haar ambitie.
“De instandhouding van een 200 meter brede kwaliteitszone (zonder bebouwing) aan de voet van de Westfriese Omringdijk.”

Het bestaan van die ambitie werd me pas in december 2019 duidelijk, toen de provincie er melding van maakte in haar brief aan de gemeente.

Maar het kan niet anders, of de ambitie moet de Gemeente en Droomparken al veel eerder duidelijk zijn geweest. Waarna ze vervolgens gezamenlijk besloten om er GEEN rekening mee te houden, omdat hun dat beter uitkwam.

Toen Droomparken in januari 2020 (zonder vergunning) begon met het inrichten van de camping zonder rekening te houden met de ambitie van de provincie, waarschuwde ik al voor de mogelijke gevolgen.

Mijn veronderstelling toen was, dat de provincie zich haar ambitie niet zou laten ontnemen door de Gemeente/Orez combinatie en het nodige zou ondernemen om die ambitie veilig te stellen.

Toen Orez uiteindelijk een vergunning vroeg voor het mogen plaatsen van de bouwsels (die ze inmiddels al had geplaatst), was de mogelijkheid om te komen tot een  minnelijke oplossing voorbij.

Vanaf dat moment kon er alleen nog maar bezwaar gemaakt worden tegen de (door het college verleende) ontheffing op het verbod tot plaatsing.

Tot mijn verrassing werd het bezwaar tegen de ontheffing niet aangetekend door de provincie, maar door een vereniging in samenwerking met een aantal particulieren. Veel verschil voor het verdere vervolg maakt dat niet.

Gemeente/Orez zullen de rechter duidelijk moeten maken waarom hun eigen ambitie (zoveel mogelijk geld verdienen) belangrijker is dan de provinciale ambitie (het in acht nemen van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling)

Ik ben geen rechter, maar denk niet dat de bezwaarmakers bij voorbaat kansloos zullen zijn. Volgens mij is er zelfs een levensgrote kans aanwezig, dat de bezwaarmakers door de rechter in het gelijk zullen worden gesteld en dan is Leiden in last.

De sta-caravans die er nu staan zullen moeten verhuizen naar een nieuwe plek, mits die nog beschikbaar is en inmiddels niet is ingenomen door de chalets die Droomparken in de tussentijd heeft verkocht en geplaatst.

Dit alles voltrekt zich zonder dat ik daar ook maar enige invloed op kan uitoefenen.

Het feit, dat college en raad de provinciale ambitie (voor een kwaliteitszone) tot nu toe hebben doodgezwegen vormt niet het bewijs, dat die ambitie niet bestaat en je er dus geen rekening mee hoeft te houden. Ze vormt het bewijs van de struisvogelpolitiek waar college en raad op vertrouwen.

Kop in het zand en maar hopen dat het goed afloopt. Mocht dat niet het geval zijn, dan op voorhand de schuld bij een ander leggen. Bij mij bijvoorbeeld, omdat ik de boodschapper ben, die al die tijd rekening had gehouden met die mogelijke uitkomst.

Profeet

dejongHet was gisteravond weer gezellig in de Breedstraat. Twee belangrijke onderwerpen waarvan we de behandeling in de commissievergadering hadden moeten missen omdat iemand had vergeten de radioknop aan te zetten.

Wat het de ontwikkeling van het recreatieoord betreft was er een mooi succesje voor de actiegroep (vereniging) Enkhuizerzand die dit gebied open wil houden voor inwoners van Enkhuizen.

Niet helemaal duidelijk of er partijen zijn die het tegenovergestelde willen, maar ik juich het altijd toe als er ergens verzet tegen wordt aangetekend.

De vereniging heeft inmiddels haar eigen website waarop nog één en ander moet gebeuren, maar het eerste succes is binnen. Vrijwel de gehele raad was voorstander van een extra-informatie clausule.

Zodat de burgers zich zouden kunnen uitspreken over het onderhandelingsresultaat voor dat dit door de raad zal worden bekrachtigd.

Een motie met die strekking werd door het college overgenomen.

Bij de behandeling van dit onderwerp werd al snel duidelijk, dat er binnen de raad een tamelijk brede afkeer bestaat voor lieden die plannen maken om dit soort projecten te ontwikkelen. De zogenaamde projectontwikkelaars. Ze worden er van verdacht dit werk alleen te doen om er geld aan te verdienen.

SWLAls dit een serieuze overweging van de raad is, dan hebben we een klein probleem, omdat in dit land (maar ook daarbuiten) het werk meestal wordt gedaan door mensen die daar een boterham mee proberen te verdienen.

Dat neemt niet weg, dat de overgrote meerderheid (met gepaste tegenzin) het college toestond om met deze verderfelijke lieden in zee te gaan op basis van nieuwe randvoorwaarden.

De oude randvoorwaarden waren kennelijk zo onrealistisch dat verder praten geen zin meer had.

De lokale ontwikkelaar Sprookjeswonderland bleek zichzelf in poll-position te hebben geplaatst door alle raadsleden zijn plannen voor het gebied drie dagen voor de raadsvergadering te presenteren.

Voor de Jong (NE) genoeg reden om de overige mededingers meteen terzijde te schuiven.

Dat ging de andere raadsleden wat te ver, maar duidelijk is dat de Jong zich (waarschijnlijk onbedoeld) door deze opstelling een uitstekende uitgangspositie heeft verworven voor de aanstaande verkiezingen.

De toekomst van het recreatieoord wordt beslist tijdens de verkiezingen, zij heet Sprookjeswonderland en Nieuw Enkhuizen is haar profeet.

Concurrentie gerichte dialoog.

enkhuizerzandOp 7 januari dan eindelijk de raadsvergadering waarin over twee belangrijke zaken zal worden gediscussieerd.

Zoals bijvoorbeeld het recreatieoord het Enkhuizerzand met als beoogd resultaat;

Ruimte te geven aan het college om het aanbestedingstraject voor de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand voor te bereiden geënt op de op concurrentie gerichte dialoog met daarbij, binnen bandbreedtes, verruiming van de eerder door uw raad vastgestelde randvoorwaarden”.

Het is jammer dat de betreffende commissie vergadering niet is uitgezonden, want daarom weet ik dus nog steeds niet wat er bedoeld wordt met een concurrentie gerichte dialoog.

Gelukkig begrijpen de dames/heren 17 dat wel, zodat we tijdens de raadsvergadering deelgenoot zullen worden gemaakt van dat begrip. Maar ik kom nog uit de tijd dat als de gemeente 20.000 m2 grond in de verkoop had (waar je vakantiehuisjes gebouwd wilde hebben) je gewoon geïnteresseerde partijen vroeg hoeveel ze voor die grond wilde betalen, zodat je als gemeente een beetje wist wat je in handen kreeg.

Maar tegenwoordig beschikken we over zulke slimme onderhandelaars, dat de gemeente van alles en nog wat door anderen gerealiseerd wil hebben zonder dat die in de gaten hebben wat hun dat allemaal wel niet kost.

Zoals bij het SMC bijvoorbeeld, of dat multifunctionele gebouw op het Dirk Chinaplein of het wellnesshotel in de Oksel.

Daardoor raak ik ook het zicht een beetje kwijt op de eerder belofte van ons financiële wonderkind Franx. Die beloofde namelijk dat de financiering van de N23 probleemloos zou verlopen, omdat we de grondprijs van de te verkopen grond simpelweg met € 10,- m2 zouden verhogen en het de gemeente dus eigenlijk geen cent zou kosten.

Gaat dat binnen die verruimde bandbreedtes nu echt gebeuren of wordt mijn vrees bewaarheid, dat we domweg genoegen moeten nemen met een lagere grondopbrengst (vanwege de N23) en dat we dus gewoon minder leuke andere dingen kunnen doen op dat recreatieoord dan we eigenlijk van plan waren.

Maar goed, het college wenst dus verruimde bandbreedtes. Omdat ik er van uit ga dat het college en de ambtelijke ondersteuners slim genoeg zijn om zichzelf niet niet de vingers te snijden (alhoewel in Enkhuizen weet je zoiets nooit helemaal zeker) ga ik er vanuit dat de uiteindelijke goedkeuring van het geheel een fluitje van een cent zal zijn.

De nieuwe raad zal een en ander nog wel formeel moeten goedkeuren, maar die mag alleen maar beoordelen of men binnen de nu nieuw vastgestelde bandbreedtes is gebleven en dat gaat ongetwijfeld lukken.

Proefballon

Gisteren in het NHD opmerkelijk nieuws, de toekomstige woningbouwlocatie in het Westeinde is van de baan.

Nog niet formeel natuurlijk, want de boodschapper is niet het college zelf maar een beleidsambtenaar die gaat over de ruimtelijke ordening Jacco Eenkoren (inderdaad dezelfde die 7,5 jaar volhield dat de schuur op de Burgwal deel uitmaakte van een woning).

Het college zelf, dat uiteraard geen mening heeft over zaken die in de media verschijnen, houdt het kruit nog even droog, maar laat langs deze onsympathieke weg weten dat partijen die een  besluit over Gommerswijk West/West nog dachten te kunnen uitstellen door op de locatie in het Westeinde te wijzen hun verzet beter kunnen staken. Omdat het daar toch niets wordt.

Ik kan ze eerlijk gezegd geen ongelijk geven. Ik heb namelijk nooit iets begrepen van het verzet tegen woningbouw in GWW, er van uitgaande dat woningbouw ook echt noodzakelijk is natuurlijk.  In mijn ogen is locatie landschappelijk gezien nu ook weer niet zo uniek, dat je enorme schade aanricht door er woningen te gaan bouwen.

Daar staat dan weer tegenover dat je wel kunt blijven roepen je met de Seed Valley een aantal wereldbedrijven binnen je grenzen hebt, maar zolang die stuk voor stuk gelegen zijn aan een uit zijn krachten gegroeid fietspad vind ik het geheel toch weinig allure hebben.

Ik weet dat Apple ooit in een garage is begonnen, maar dat stadium zijn ze volgens mij al een tijdje ontgroeid. Als je jezelf Seed Valley wilt blijven noemen dat zouden daar toch ook eens een paar aansprekende de gebouwen moeten verrijzen en het lijkt me verstandig als je (als gemeente) daar ruimtelijk gezien rekening mee houdt.

Lijkt me in ieder geval een steviger economische basis dat “de toerist” waar nu al het geld en aandacht naar uitgaat.

%d bloggers liken dit: