Belangrijke zaken

Niet alleen wordt aanstaande dinsdagavond de Route naar de Toekomst besproken. Ook de resultaten van de marktconsultatie inzake de ontwikkeling van het Enkhuizerzand zullen ter sprake worden gebracht.

Doel daar van is, “ruimte te geven aan het college om het aanbestedingstraject voor de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand voor te bereiden geënt op de op concurrentie gerichte dialoog met daarbij, binnen bandbreedtes, verruiming van de eerder door uw raad vastgestelde randvoorwaarden.”

Het gaat hier (zoals te doen gebruikelijk bij gemeentelijke notities) om een duizelingwekkend stukje tekst. Verstandig dus om ons even op de samenvatting te concentreren.

Die luidt als volgt.

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daarmee is het natuurlijk volstrekt duidelijk wat onze raadsleden te doen staat.

Voor wie dat nog niet duidelijk is, dinsdagavond even luisteren. Rechts van dit bericht vindt U de knop naar radio Enkhuizen. Daarop klikken brengt U op hun website en de knop “live radio”. Een kind kan de was doen.

Als U wilt weten waar ze het over hebben, op mijn blog vindt U in de kolom naast deze berichten het kopje Gemeente.  Klik op agenda’s en notulen en U bent nog 1 klik verwijdert van de stukken waarover vergadert wordt.

Als U pech hebt, hebben ze het over Agora en de technische vragen die ze daar gesteld hebben. Die zijn helaas nog niet openbaar, maar als Paljas ooit in  de raad terecht komt blijven we daar net zo lang over doorzeuren dat dit forum wel openbaar wordt.

Hoe dan ook, allemaal luisteren dinsdagavond want er worden belangrijke zaken besproken. Winking smile

Multilul

Aanstaande dinsdag is er weer de commissievergadering grondgebied onder de bezielende leiding van voorzitter Stolk met twee mooie onderwerpen.

Ze trappen af met de resultaten van de marktconsultatie inzake de herontwikkeling recreatieoord Enkhuizerzand, om vervolgens meteen door te stomen naar de “Routekaart naar de Toekomt”.

Die routekaart voor de toekomst is niet zo maar wat, maar is een visiekader waarmee de toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkelingen zullen worden vastgelegd. Het is een onderbouwd kader waarbinnen de economische positie van Enkhuizen kan en zal versterkt zal worden.

Het bevat een economische agenda met strategische beleidskeuzes waar concreet acties op worden ondernomen.

Het rapport kunt U hier lezen.

Dit soort van rapporten roept bij mij altijd sterke associaties op van het bekende communicatie- en reclamekantoor. “Multilul” waarvan de werkwijze ooit op doeltreffende wijze door het Jiskefet team is gedemonstreerd.

Voor wie nog nooit eerder van Jiskefet heeft gehoord een bescheiden introductie.

 

Geniaal

Op de website van de SP las ik, dat Christian Bokhove vorige week dinsdag naar de presentatie van het concept accomodatie en vastgoedbeleidsplan is geweest.

Ik begrijp dat het een bijeenkomst was voor belanghebbenden (tegenwoordig stakeholders genoemd), die een Powerpoint presentatie omvatte voor de stakeholders die moeite met lezen hebben.

Het concept-rapport is namelijk gewoon in geschreven vorm (inclusief plaatjes) beschikbaar en kan hier worden gedownload.

Ik kan dat iedereen aanbevelen, omdat het een vrij helder beeld geeft van wat onze wethouders en ambtelijke staf allemaal niet weten en ze zich dus door externe deskundigen moeten laten voorzeggen.

Ik citeer in dit verband graag aanbeveling 4 uit deel 2 van het beleidsplan Financiele Optimalisering geheten.

Citaat

“Bezetting eigen panden: Waar sprake is van onderbenutting van de panden, moet worden bezien of de mogelijkheden aanwezig zijn om de bezetting te vergroten”.

Kijk, dat bedoel ik nu, Daar zou Boland natuurlijk nooit zelf opgekomen zijn, laat staan de klerken die de gemeente in loondienst heeft om hem over van alles en nog was te adviseren.

Voor dat soort van geniale invallen moet je gewoon de hulp van externe deskundigen inroepen.

Kniesoor

Waarschijnlijk omdat ondernemend Enkhuizen toch niet voldoende aan zijn trekken was gekomen tijdens de Stadsvisie 2030 werden ze speciaal bijeengeroepen door de gemeente voor een tweetal visievormende discussieavonden onder leiding van wethouder Franx.

De verslagen van deze (min of meer besloten) bijeenkomsten vindt U hier.

Beiden bijeenkomsten hebben geleid tot  een startnotitie Hert-visie, met daarin de aanbeveling om € 120.000,- (inclusief BTW) uit te trekken voor een definitieve Hert-visie, die de vervanging vormt van de het bestaande TRAP. In brede kring bekend als Toeristisch Recreactief ActieProgramma.

De startnotie bevat maar liefst 37 vragen waarop het college graag antwoord wil hebben voordat zijn verder kan gaan met het formuleren van het uiteindelijk beleid. Antwoord op die vragen dient gegeven worden door een externe deskundige, waarvoor men een bedrag van 65.000 euro heeft gereserveerd.

Waar ligt wethouder Franx en de andere leden van het college zo al van wakker? Alle vragen weergeven is wat te veel van het goede, ik pik er een paar uit.

15. Wat is de autonome positie van de Enkhuizer havens (markt, doelgroepen etc)

27. Wat zijn de kwantitatieve (distributieve ruimte) en kwalitatieve omstandigheden voor
de ontwikkeling van het detailhandelsaanbod in Enkhuizen?

34. Welke criteria spelen een rol bij het afwegingskader voor vestiging van horeca
(versterken omgeving, overlast, kwaliteit)

Het zijn wat willekeurig gekozen voorbeelden van vragen die het college beantwoord wil zien om te komen tot een “een helder actieprogramma op hoofdlijnen”.

“Daarin worden concrete stappen geformuleerd om concrete projecten uit te voeren, inclusief de al lopende projecten en acties. In het actieprogramma wordt ook het
aangegeven welke financiële middelen in de toekomst nodig zijn om de geformuleerde ambities te realiseren.

En tot slot wordt er aangegeven welke partijen hierin een rol hebben en in hoeverre er draagvlak is bij deze partijen om bij te dragen aan realisatie”.

Bij het lezen van dit alles bekruipt mij het gevoel dat de startnota niet veel meer is dan een brochure is van het bureau dat de opdracht uiteindelijk moet uitvoeren.

Men toont hiermee slechts aan, dat welk onderwerp je ook aan de orde stelt, je er altijd een oneindige reeks van vragen over kunt bedenken. Of de beantwoording van al die vragen ook maar enig nut heeft waag ik te betwijfelen.

Men houdt zich ergens mee bezig, zoveel is duidelijk, zodat dit werkstukje misschien het best kan worden beoordeeld als een vorm van bezigheidstherapie voor College, Raad en ambtelijke staf.

Het praktisch nut van een en ander ontgaat me een beetje, maar ik ben nu eenmaal een kniesoor wanneer het er om gaat 120.000 euro uit te geven.

Debat

Zoals het college terecht stelt in haar Raadsvoorstel voor 4 januari, het is niet de vraag óf er bezuinigd moet worden, maar hoeveel en waarop.

Zelfs op het “hoeveel” is nog geen antwoord. Men heeft het voorlopig nog over 1 miljoen, maar ik heb ook al getallen gehoord van 3 miljoen structureel.

Dat red je niet meer met de kaasschaaf. Ook over het “waarop” is nauwelijks iets bekend. Er dus zullen keuzes gemaakt moeten worden, die diep zullen ingrijpen in het bestaan van velen.

Ook de toekomstige rol van de (lokale) overheid kan niet onbesproken blijven.

Het bezuinigingsplan voorziet in het samenstellen van een structuurgroep bestaande uit afgevaardigden uit alle politieke partijen, met als doel het binnen de stuurgroep bereikte compromis aan de gehele bevolking (in de vorm van thema-avonden) voor te leggen.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat de discussie (over de te maken keuzes) grotendeels binnenskamers zal worden gevoerd door een aantal deskundigen, zodat het door hen bereikte compromis als (min of meer) voldongen feit  kan worden gepresenteerd.

Hoewel het Raadsvoorstel keer op keer stelt, dat alle partijen vrij zijn om hun eigen afweging te maken op het moment dat de Raad zijn beslissing neemt,  lijkt me dat vrijwel een onmogelijke gang van zaken.

De Raad krijgt namelijk niet meer dan drie weken de tijd om al hetgeen er vooraf ging (en waar zij middels een vertegenwoordiger in de stuurgroep ook rechtstreeks bij was betrokken) te evalueren.

Dat wordt dus doorslikken zonder kauwen.

Toch is dit (het instellen van een stuurgroep) voor de coalitiepartijen de meest aantrekkelijke optie. De vraag is, geldt dit ook voor de oppositie. Dat lijkt me niet.

Als “links” werkelijk meent dat zij een alternatief kan bieden, dan doet ze er verstandig aan dat rechtstreeks aan de bevolking voor te leggen en niet weg te duiken achter een wollig compromis in een stuurgroep.

Echter, een debat met de kiezer aangaan is geen eenvoudige taak, want de bezuinigingen  zullen zodanig moeten zijn, dat ook tal van (linkse) heilige huisjes geofferd zullen moeten worden.

Maar dat kan wat mij betreft geen kwaad. Het wordt hoog tijd dat links zich bezint op waar ze eigenlijk voor staat en vanuit die positie weer aan het maatschappelijke debat gaat deelnemen.

Koopjes

Het prachtige nazomer weer dat we bij onze terugkeer in Nederland aantroffen was niet direct een stimulans om maar weer eens te gaan schrijven.

Ook de onderwerpen die de Raad in oktober behandelde waren niet echt uitnodigend. Een beleidsnota  die waarschijnlijk nu al onderin een lade ligt en de koopzondagen.

Ik zit niet echt te wachten op de invoering van koopzondagen, maar misgun de ander zijn pleziertjes niet. Maar dat openstelling op zondag het toerisme zal bevorderen wens ik betwijfelen.

Op zondag zijn in Frankrijk de bakkers open, maar dat feit speelt geen enkele rol in de vraag of ik daar wel of niet op vakantie ga.

In Duitsland waren vroeger op 3 van de 4 zaterdagmiddagen van de maand de winkels dicht, maar het heeft me nooit belet om daar naar toe te gaan.

Kortom ik begrijp best dat er mensen zijn die zich op zondag vervelen en dan willen “winkelen” maar mij spreekt het niet zo aan.

Dat zich een massale stroom toeristen zich richting Enkhuizen zal begeven, omdat hier de Blokker en Expert open zijn lijkt me te berusten op “wishfull” thinking.

Maar misschien hebben VVD/D’66, PvdA,NE en LQ wel gelijk en komen er tal van nieuwe zaken (die anders niet gekomen zouden zijn) omdat ze hier zondags open mogen. We zullen het zien.

Harlekijnen

Afgelopen donderdagmiddag bezocht ik de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over het toekomstige ouderenbeleid.

Ik dacht zo’n tiental leeftijdsgenoten aan te treffen, het was immers prachtig weer, maar er bleken meer dan 150 belangstellenden te zijn.

Die werden keurig in groepjes opgedeeld, waarna ze een aantal door de gemeente gestelde vragen mochten beantwoorden. Vervolgens werden die antwoorden weer in de hele groep gegooid, maar toen was ik al weer naar huis. Er zijn, zeker als het mooi weer is, grenzen aan mijn bereidheid tot medewerken.

Bovendien heb ik in de zeventiger jaren zelf leiding mogen geven aan dat soort van processen en dus weet ik wel een beetje hoe het verder gaat.

Is deze vorm van “beginspraak” nuttig?

Wie mijn stukjes over de stadsvisie heeft gelezen, weet dat ik daar grote twijfels over heb.

Een beetje beleidsambtenaar moet geacht worden in staat zijn een nota te schrijven waarin de belangrijkste knelpunten en de daarbij bijbehorende oplossingen aan de orde komen. Dat zou je vervolgens kunnen bespreken, wat me een mooie taak lijkt voor de diverse politieke partijen, waarna er besluitvorming kan plaatsvinden in de Raad.

Als je 150 mensen wat algemeen gestelde vragen laat beantwoorden zitten daar altijd wel antwoorden tussen die aansluiten bij de strategie die je voor ogen staat. Daar verwijs je naar in je nota. Tegelijkertijd zitten er echter ook een groot aantal suggesties tussen waar je als overheid geen trek in hebt, maar die kun je eenvoudig negeren. Geen haan die daar verder naar kraait.

Net als bij de stadsvisie roep je vervolgens, dat rekening is gehouden met de wensen van de bevolking bij het opstellen van het ouderenbeleid en dat daarom een discussie in de Raad feitelijk overbodig is. Dit zou getuigen van minachting van de wensen van de bevolking.

Daar heeft het merendeel van de raadsleden  verder geen enkele moeite mee. Eerder die week had men zichzelf al (uit vrije wil) het zwijgen opgelegd.

Wat dat betreft bevat het praatclubje in de Breedstraat een behoorlijk aantal harlekijnen. Je hoeft maar aan het touwtje te trekken en ze maken allemaal dezelfde beweging.

%d bloggers liken dit: