Pikant

Het was natuurlijk een pikante gedachte die ik in mijn vorige bericht naar voren bracht. Een aanbeveling door de raad om op “onze” FTM pitch te stemmen en op die manier (bij een groter deel van de bevolking) belangstelling op te wekken voor die pitch.

En wie weet hadden we dan onze eerste plaats weer kunnen terugverdienen.

In Capelle a/d IJssel (op 3) zitten ze namelijk ook niet stil. Aan hun onderzoek naar hoe College en raad de inwoners buitenspel hadden gezet, werden gisteren 17 stemmen toegevoegd en als ze zo door gaan verliezen we ook onze tweede plek.

Het zou (voor de raad) een unieke mogelijkheid zijn geweest om zich (op basis van onderzoek door een onafhankelijk deskundige) een oordeel te vormen over hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Maar zoiets houdt toch te veel risico voor de raad in, veronderstel ik.

Toch maar liever een door henzelf betaalt rapport, waarin kool en geit (college en raad) zullen worden gespaard. Want we weten inmiddels, als het er om gaat om college en raad gezichtsverlies te besparen, dan mag zo’n rapport best wel een paar centen kosten.

Zolang het er maar voor zorgt, dat al onze bestuurders van elke blaam worden gezuiverd.

Ik heb begrepen, dat de opdracht is verstrekt aan Fakton, dezelfde groep die van oordeel was dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was. Wat het mogelijk maakte Orez met 3 miljoen winst te verkopen aan Droomparken, met als gevolg dat het begrip “marktconform” kan worden gedefinieerd als zijnde “3 miljoen meer of minder”.

Jammer dat ook de gebruikelijk media geen aandacht wilde schenken aan het fenomeen van de FTM pitch. Ik heb ze nog wel een kopie van mijn voorstel aan het Presidium gestuurd, maar geen reactie. Alles was uitstijgt boven het niveau van een zonnebloemcompetitie wordt kennelijk als te ingewikkeld beschouwd.

Uiteraard wel een verslag over hoe de commissie grondgebied de afgelopen dinsdag korte metten maakte met het voorstel tot verbetering van de toegang tot het REZ.

Met als voornaamste reden dat de raads- en commissieleden geen flauw benul hebben over hoe de uiteindelijke verkeerssituatie er komt uit te zien. Om ze daarbij te helpen hierbij de tekening van de inmiddels verleende vergunning.

Die maakt duidelijk, dat de afslag naar de Immerhornweg niet meer op de kruin van de dijk is gepland (waar iedereen vanuit leek te gaan), maar (op basis van een al in december verleende vergunning) is gesitueerde tegenover de ingang van Dindua.

Koetjes en kalfjes.

De door Orez voorgelegd exploitatieopzet was vertrouwelijk en is dus ook niet door de raad ingezien. Het plan dat werd voorgelegd wekte de indruk, dat Orez belast was met de uitwerking van het hele plan.

Het taxatierapport maakt echter duidelijk, dat de rol van Orez veel beperkter was en er feitelijk op neerkwam, dat de grond voor de plandelen camping en vakantiepark (na bouwrijp te zijn gemaakt) zou worden doorverkocht aan een exploitant van vakantieparken, zoals Droomparken.

Terwijl Orez tegelijkertijd algemene voorzieningen, zoals parkeerplaatsen en een strand voor haar rekening zou nemen en de kosten ervan zou doorbelasten aan de gemeente.

Met andere woorden, de opbrengst voor de gemeente bestond uit verkoop van bouwrijp gemaakte grond met bouwvergunning.

Wat impliceert, dat het meer lucratieve deel van de ontwikkeling, namelijk de verdeling van de grond in kavels en de verkoop ervan, inclusief de verkoop van recreatiewoningen, bij het bepalen van de opbrengst buiten beschouwing zou blijven.

De met Orez overeengekomen kavelprijs voor recreatiewoningen bedroeg € 50.000,- per kavel. De kavelprijs voor het plandeel camping was € 1000,-.

We weten inmiddels, dat de verkoopprijzen voor kavels voor recreatiewoningen minimaal het dubbele zijn van de door Orez geraamde verkoopprijs.

In het plandeel camping kunnen de verkoopprijzen van kavels zelfs het honderdvoudige zijn van de door Orez geraamde verkoopprijs.

Het besluit om de opbrengst uit het meest lucratieve deel van de ontwikkeling buiten beschouwing te laten was een besluit van het toenmalige college onder leiding van de SP. Naar we mogen aannemen op advies van de ambtelijke staf.

De gemeenteraad, die zich buitenspel had laten zetten door middel van een eerder genomen go/no go besluit, had derhalve part noch deel aan het buiten beschouwing laten van het meest winstgevende deel van de ontwikkeling.

In de desinteresse van de gemeenteraad voor wat betreft de financiële gevolgen van de herontwikkeling van het REZ is (op een enkele uitzondering na) tot op de dag van vandaag geen verandering gekomen.

Het feit, dat de gemeente door haar manier van aanbesteden miljoenen is misgelopen is voor de overgrote meerderheid van de raad nog steeds geen aanleiding voor een gedegen onderzoek.

Kennelijk beperkt men zich liever tot het spreken over koetjes en kalfjes.