Berichten

Laten varen van bezwaren.

Mijn optimisme in de vorige twee berichten is natuurlijk gebaseerd op het feit, dat in de vorige raadsvergadering een motie werd aangenomen (met 15 tegen 2 stemmen) waarin het college werd verzocht om (met onmiddellijke ingang) een reeks documenten (waaronder het taxatierapport) openbaar te maken.

Het college omarmde deze motie, maar vroeg om uitstel, om kennis te kunnen nemen van het door Droomparken gegeven antwoord op een door de gemeente gestelde vraag.

Dat uitstel werd door de indieners van de motie verleend tot 30 juni.

Op 30 juni bevindt de raad zich in reces, wat voortduurt tot de raadsvergadering op 28 september.

Het door Droomparken te geven antwoord heeft echter geen betrekking op de inhoud van het taxatierapport, zodat de “omarming” door het college van de motie neerkomt op het intrekken van de bezwaren tegen openbaarheid, die het college eerder (in het kader van mijn WOB verzoek) naar voren had gebracht.

Zodat voor de raad de weg vrij is om (nog tijdens het reces) haar standpunt over de marktconformiteit van de door Orez gedane bieding te bepalen.

Zodat ze daar bij eerste gelegenheid (september) een besluit over kan nemen.

Bokken en schapen scheiden.

Een motie aannemen komt neer op een verzoek van de hoogste instantie binnen de gemeente, de gemeenteraad, aan de uitvoerende instantie in de gemeente, het college.

Het college kan zo’n verzoek naast zich neer leggen of weigeren er gehoor aan te geven. Als de uitvoerders weigeren datgene te doen wat de representanten van het volk hun vragen om te doen, dan wordt het soms buigen of barsten.

Gewoonlijk zeggen de representanten dan het vertrouwen in de uitvoerders op. Kortweg, de raad dient een motie van wantrouwen in en indien aangenomen, is dat het einde van het college.

Overigens is het geen vanzelfsprekendheid, dat na het weigeren een motie uit te voeren, de raad reageert met een motie van wantrouwen en dat die automatisch een meerderheid krijgt.

Hoe groot is de kans dat dit morgen staat te gebeuren? Hangt een beetje af van de vraag in hoeverre de raad weet waar ze mee bezig is.

Ik weet eerlijk gezegd niet of de raad beseft wat ze het college heeft opgedragen om te doen. Openbaar maken van het “bewijs” dat de door Orez bv uitgebrachte bieding voor de grond (€ 335.000,-) marktconform was.

Het “bewijs” dat door het college tot nu toe geheim werd gehouden met behulp van de meest exotische redenen en waarvoor de raad slechts een half uur de tijd werd gegund om het geheim van het taxatierapport te doorgronden.

Namelijk, dat het taxatierapport door het college tot bewijs is verklaard, maar dat het in werkelijkheid geen bewijs is, voor wat betreft de marktconformiteit van de door Orez bv uitgebrachte bieding.

Samengevat, het college loog en liegt feitelijk nog steeds over de betekenis van het taxatierapport. Het bewijst helemaal niet dat de bieding marktconform was.

Het maakt slechts duidelijk, dat door de bieding als marktconform voor te stellen, de gemeente zichzelf voor miljoenen benadeelde en tegelijkertijd Orez voor hetzelfde bedrag steunde.

Steun, die door de eigenaars van Orez bv vrijwel onmiddellijk ten gelde kon worden gemaakt door hun (3 maanden later) verkoop van het bedrijf (naar verluidt) met 3 miljoen winst.

Tot dusver zijn raad en college voor wat betreft het verspreiden van leugens over de gang van zaken rond het REZ gezamenlijk opgetrokken.

Morgen zal blijken welk deel van de raad er mee door wil gaan, of dat morgen de dag is, waarop eindelijk de bokken van de schapen zullen worden gescheiden.

Keerpunt.

Vandaag 21 juni, de langste dag in 2021..

Als het meezit heeft Droomparken, eigenaar van Orez, dat inmiddels niet meer bestaat, maar officieel is opgegaan in Droompark Enkhuizer Strand, inmiddels laten weten dat haar overeenkomst (met de gemeente) openbaar mag worden gemaakt.

Ditmaal een beter leesbare versie, maar nog steeds met weggelakte getallen.

Wat natuurlijk niets zegt, over openbaarheid van het ook in de motie genoemde taxatierapport, dat volgens het college aantoont, dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was.

Mijn verzoek om inzage is afgewezen. Je zou bijna denken, dat het college geen andere keus heeft dan het verzoek van de raad (om dezelfde reden) af te wijzen, maar in Enkhuizen weet je nooit wat ze nu weer uit de hoge hoed zullen toveren.

Complicatie is natuurlijk wel, dat raadsleden het rapport hebben ingezien en dus (theoretisch) in staat zijn om te beoordelen, of de reden voor weigering uit stierenuitwerpselen bestaat.

Maar 21 juni is ook de dag dat deel 2 van het FTM pitchproces wordt afgesloten en dat de redactie van FTM binnenkort een besluit zal nemen, welke pitch (of pitchen) men in onderzoek zal nemen.

Uitermate jammer natuurlijk, dat een aanbeveling vanuit de raad (om te gaan stemmen en een onderzoek binnen bereikt te brengen) is uitgebleven, maar er is volgens mij nog steeds een kans, dat FTM zich bereid zal verklaren om te onderzoeken of Orez (en daarmee indirect Droomparken) niet geprofiteerd heeft van ongeoorloofde steun vanuit de (lokale) overheid.

Maar laat ik daar niet op vooruitlopen, maar eerst morgen de reactie van het college (en de raad) afwachten. Het zou zo maar kunnen, dat 21 juni 2021 een keerpunt wordt in de ontwikkeling van het REZ.

Krup you.

Ooit behoorden de huidige senioren tot de “jeugd van tegenwoordig”. Door de toenmalige senioren liefdevol omschreven als “langharige werkschuw tuig.”

De probleemjongeren van toen, keurig in colbert/vest/pantalon en met stropdas, werden doeltreffend uitgebeeld in de filmversie van de Broadway musical “West Side Story”.

De video gaat over mijn favoriete scene in die film, waarin de bandeloze Jets in een rollenspel (ooit heel populair) de eigenschappen naspeelden, die hen door hulpverleners, zoals politieagent Krupke, werden toegedicht.

De verwensing, waar de scene mee eindigt,”Officer Krupke, Krup you” heeft de toen al in zwang zijnde en daarop rijmende verwensing nooit echt doen kunnen vergeten.

Hot Stuff

Na wat verfrissende onweersbuien tijd om aandacht te schenken aan Donna Summers pre-occupatie met Hot Stuff.

Waarmee ze, op basis van het filmpje, lijkt te bedoelen. “Je eigen het schompus werken”. Hoewel in het begin van de video filmpje ook mannen proberen om aan het verzoek gehoor te geen, zijn het toch hoofdzakelijk vrouwen die zich aangesproken voelen door haar verlangens.

En dan te bedenken, dat in mijn jeugd “schuivelen” de meest geliefde manier van dansen was.

Avoue c’est troublant.

Nog steeds veel te warm, dus dit keer een wat bedachtzamer nummer over een zekere Hélène, die nogal verontrustende gevoelens oproept.

Gezongen door mijnheer Julien Clerc die en passant bewijst, dat er mannen zijn die echt wel twee dingen tegelijk kunnen.

Zoals zingen en tegelijkertijd ook je handen in je zakken houden.

Geef maar toe dames, het zijn er misschien niet veel, maar ze zijn er wel. Ook al wonen ze in Frankrijk.

Andere hobby.

Bestuderen en vervolgens schrijven over de lokale politiek is een hobby van me. Van tijd tot tijd bekruipt me wel eens het gevoel, dat ik een heel andere hobby zou willen hebben.

Om er, net als het meisje/vrouw in de film, lekker op los te kunnen slaan. Voor de rest is het wat mij betreft veel te warm om het over de lokale politiek te willen hebben.

Ik meld me wel weer als het wat koeler is geworden.

Schone schijn.

De belangrijkste aanwijzing dat er sprake is van corruptie is dat gemeentelijke (in dit geval het recreatieoord) bezit ver beneden haar eigenlijke waarde werd verkocht.

Die waarde staat vermeld in de Anterieure Overeenkomst, maar is weggelakt. Niet alleen in het exemplaar dat ik heb gekregen, maar ook in de exemplaren die aan raadsleden zijn verstrekt.

De hele overeenkomst is trouwens bijzonder wazig afgedrukt en nodigt niet uit tot lezen.

De € 335.000,- als totale verkoopprijs voor de grond (die ik tot dusver als enige heb genoemd) is ontleend aan een kadastrale acte van overdracht, die ik in mijn bezit heb.

Het bedrag is tot dusver door niemand weersproken. Zelfs niet door raadsleden als mevrouw Keesman, die de door mij verstrekte informatie openlijk in twijfel trekt, zonder dat ze in staat is een bewijs van onjuistheid te leveren.

De tragische werkelijkheid is, dat ze, net als andere raadsleden niet weet waar ze het (financieel gezien) over heeft, omdat de getallen in de overeenkomst die ze uitgereikt heeft gekregen zijn weggelakt en ze kennelijk ook niet de moeite heeft gedaan de akte van levering bij het kadaster op te vragen.

Kortom, alles wat onze volksvertegenwoordigers tot dusver hebben beweerd over de inhoud van de overeenkomst met Orez bv is niet gebaseerd op wat ze zelf hebben aanschouwd en geconcludeerd. Maar op een interpretatie van de inhoud van de overeenkomst door het college.

Ze weten niet waar de door Orez uitgebrachte offerte uit bestond, ze weten ook niet op basis waarvan die offerte marktconform werd verklaard.

Hun is door het college verteld dat de offerte een prima uitgangspunt vormde voor verdere gesprekken met Orez. Hun is ook verteld, dat er nauwelijks een verschil bestond tussen offerte en taxatie en dat daarom de offerte niet anders dan marktconform kon zijn.

Maar zelf verworven kennis over de inhoud van beide documenten heeft de raad niet. Men neemt de door het college ingenomen standpunten over, zonder enige kennis van de inhoud van de documenten, waarop de college haar standpunten heeft gebaseerd.

In dit geval gaat het om de offerte die Orez heeft uitgebracht en die voor de gemeente aanleiding was de opdracht voorlopig aan Orez te gunnen.

Maar ook het taxatierapport, dat de “voorlopige” opdracht omzette in een “definitieve” opdracht. Omdat (volgens het college) het rapport bewees, dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was.

Dat “bewijs” is geheim verklaard. Een WOB verzoek om offerte en rapport te mogen inzien is geweigerd. Bij uitzondering (en na lang aandringen van mijn kant) heeft de raad een half uur de tijd gekregen om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport.

Een aantal partijen heeft van die mogelijkheid GEEN gebruik gemaakt. Voor zover ik weet waren dat de CU/SGP, D66, PvdA en VVD. De opvattingen die deze partijen uitdragen over de inhoud van het taxatierapport zijn dus gebaseerd op 0,0 % eigen kennis en slechts een herhaling van hetgeen het college over de inhoud beweerd.

De partijen die het rapport WEL hebben ingezien zwijgen over de inhoud. Ik heb de cijfermatige onderbouwing van het “bewijs” gezien en durf op basis van die cijfermatige onderbouwing te concluderen, dat er geen enkel “bewijs” bestaat voor een marktconforme bieding en het slechts een door het college getrokken conclusie betreft.

En dat het ontbreken van “bewijs” de belangrijkste reden zal zijn geweest om het taxatierapport geheim te verklaren.

In plaats van die conclusie ook te trekken, heeft een meerderheid van de raad zich beperkt tot een verzoek tot openbaarmaking van stukken. Niet alleen het taxatierapport zelf, maar ook tal van ambtelijke verslagen, die normaliter nooit openbaar worden gemaakt.

Als de cijfermatige onderbouwing van het rapport al aantoont, dat het bewijs van marktconformiteit niet is geleverd, dan zijn de extra stukken, die de raad nu opeens wel wil inzien feitelijk overbodig.

Maar ze vormen echter wel een ogenschijnlijk solide argument, om het verzoek tot openbaarmaking af te wijzen.

Raad en college zitten namelijk in hetzelfde schuitje. Beiden hebben geen enkel belang bij een bewijs voor het eigen falen.

Vanuit de opvatting, dat er toch niets meer ongedaan gemaakt kan worden, zal de raad zich in de eerste plaats bekommeren om de eigen reputatie en die, kost wat het kost, veilig willen stellen.

De enige documenten die in deze kwestie van belang zijn, is de offerte die door Orez werd uitgebracht (en het college deed besluiten de opdracht voorlopig te gunnen) en het taxatierapport, dat volgens het college het bewijs bevat dat de offerte marktconform was en leidde tot de definitieve gunning.

Door te overvragen voor wat betreft de aard en hoeveelheid stukken, creëert de raad voor het college een mogelijkheid om (op zogenaamd solide gronden) het verzoek af te wijzen. Hetgeen in belang van college en de raad is.

Voor een juist begrip van de gang van zaken denk ik, dat we er goed aan doen om de illusie los te laten, dat de politiek een mogelijkheid is om het algemeen belang te dienen.

Dat is in de meeste gevallen slechts de façade, waarachter men het eigen belang probeert te verbergen en waarmee men de schone schijn probeert op te houden.

Dingen bij hun naam noemen.

Als je van de 124 onderzoeksvoorstellen op de vierde plek eindigt, dan hoef je je natuurlijk niet te schamen. Het is nu eenmaal een gegeven, dat veruit de meeste inwoners schouderophalend voorbij gaan aan de lokale politiek.

Er wordt verslag van gedaan, maar elke duiding ontbreekt. Zaterdag werd in het NHD verslag gedaan van het feit, dat de drie lokale partijen hadden besloten om toch niet samen te gaan.

Over het hoe en waarom van het mislukken van dit proces valt er op geen enkel website ook maar iets te lezen. Voor Enkhuizen Lokaal is het in stand houden van een website (waarop het gedachtengoed wordt uitgedragen) zelfs te veel moeite geweest.

Het noemt zichzelf volksvertegenwoordigers, maar het zijn in werkelijkheid niet meer dan plucheklevers, verslaaft aan het gewichtig doen en de € 1000,- die ze daarvoor maandelijks in ontvangst mogen nemen.

Het echte onderwerp van het Enkhuizer voorstel in de FTM pitch competitie was natuurlijk “het vermoeden van corruptie bij de verkoop van ons recreatieoord.”

Corruptie is een beladen begrip. Het woord kwam in het voorstel niet voor, maar veel van de ingediende voorstellen suggereren corruptie, zonder het bij naam te noemen.

Het praten met meel in de mond (de dingen niet bij naam noemen) lijkt daarom wel een nationaal tijdverdrijf. Ook ik maak me er, van tijd tot tijd, schuldig aan.

Het brengt je niets verder en ik ben dan ook tot de conclusie gekomen, dat daarmee doorgaan zinloos is en dat je de dingen beter bij hun naam kunt noemen.

In dit geval, het vermoeden van corruptie bij de verkoop van ons recreatieoord.

Uit de aan FTM gedane voorstellen voor onderzoek blijkt, dat corruptie van de overheid voor veel mensen een bron van zorg is. Ook de overheid zelf spreekt daarover haar zorg, in de vorm van een eufemisme, uit.

Men waarschuwt voor “ondermijning” van het bestuur. Waarbij het lijkt, of de bestuurders altijd onwillige slachtoffers zijn, maar nooit daders, die gretig een graantje mee pikken.

Als er duidelijke aanwijzingen zijn van corruptie en die zijn er, het gebied is ver beneden zijn werkelijke waarde verkocht aan Tuin cs. Als je als toezichthouder elke mogelijkheid tot onafhankelijk toezicht uit de weg bent gegaan en dat ben je als gemeenteraad.

Dan maak je dus deel uit van (en verleen je steun aan) een bestuurscultuur, die in elk opzicht gecorrumpeerd is. Je bent dan niet langer de oplossing voor het probleem, maar onderdeel van het probleem geworden.

En dus valt van onze huidige volksvertegenwoordigers, als zijnde de medeplichtigen aan een gecorrumpeerde bestuurscultuur, helemaal niets te verwachten.

Gelukkig kunnen we “als gewone burgers” nog wel meepraten over de drie overgebleven pitches en ik ben van mening, dat het voorstel dat Zarco heeft ingediend past bij het voorstel dat uiteindelijk heeft gewonnen.

Het verschil tussen beide voorstellen is, dat de winnaar onderzoek wil naar de mogelijke gevolgen van wat ze “verroompottisering” noemen, terwijl wij (als de verliezers) inmiddels weten, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

Een onderzoek naar het een ligt in het verlengde van een onderzoek naar het ander.

Kortom, ik zal blijven proberen om het voorgenomen onderzoek door FTM niet alleen maar te beperken tot de dingen die zouden kunnen gebeuren, maar uit te breiden tot dingen die er gebeurd zijn. Ik blijf u daarvan op de hoogte houden.

Van blaam zuiveren.

Wat ik gisteren vreesde is ook daadwerkelijk gebeurd. We zijn vierde geworden met als direct gevolg, dat onze pitch (of beter gezegd de pitch van Zarco Zwier) niet zal worden betrokken bij de tweede ronde.

Misschien is er nog een kleine kans, dat ik (op basis van mijn dossier) toch een bijdrage aan het onderzoek mag leveren, maar dan moet er toch eerst een wat algemener pitch geformuleerd worden dan de bestaande. Zo iets als;

De doelbewuste corrumpering van de besluitenvorming bij het verlenen van concessies voor de inrichting van vakantieparken. Alsmede de daarmee verbonden facilitering door gemeenteraden.

Het moet iedereen duidelijk zijn, dat door Orez uitgebrachte bieding voor het Enkhuizer Recreatieoord niets, maar dan ook helemaal niets te maken had met een marktconforme bieding.

Een feit, dat het college probeert verborgen te houden door de offerte (waar de bieding op was gebaseerd) en de taxatie van die offerte (op basis waarvan ze marktconform werd verklaard) geheim te verklaren.

Dat alle pogingen om (met beroep op de WOB) inzage te krijgen in de beide documenten door het college zijn gedwarsboomd, daarin gesteund door de gemeenteraad

Waarmee de raad de wens tot geheimhouding van het college tot nu toe heeft gefaciliteerd en (naar ik aanneem) in de toekomst zal blijven faciliteren.

Het heeft daarom geen enkele zin om nog langer te blijven aandringen op het openbaar maken van stukken. Het college zal nooit of te nimmer meewerken aan het leveren van bewijs voor haar corrupte bestuurscultuur.

De gemeenteraad zal haar (in haar functie van toezichthouder) daar ook nooit toe dwingen. Waarschijnlijk, omdat ze er al die tijd zelf deel van heeft uitgemaakt en vol overtuiging heeft gefaciliteerd.

Nu de mogelijkheid van een onderzoek door onafhankelijk journalisten uit het zicht is verdwenen, heeft het geen zin meer om me nog langer te verdiepen in de schijnheilige schijnbewegingen, waarmee onze “bevoegde instanties” zich staande proberen te houden.

Uiteindelijk zal er een rapport komen van een “onafhankelijke” (maar uiteraard wel door de gemeente betaalde) deskundige, waarin geconcludeerd zal worden, dat het college noch de raad ook maar enige blaam treft voor het (ver beneden de werkelijke waarde) verkopen van het gemeentelijk bezit.

Waarna de gemeenteraad, als hoogste instantie van de gemeente, de conclusie zal overnemen en zodoende zichzelf en het college van elke blaam zuivert.