Op de mouw spelden.

Voor de aardigheid de Presidiumvergadering van gisteravond teruggeluisterd. Zouden meer mensen moeten doen door deze link te volgen.

Uiteraard alleen punt 7 van de agenda, waar (op verzoek van de SP) het REZ behandeld zou worden.

Het agendapunt duurt (vanwege de geheimhouding) niet langer dan 1 minuut en 35 seconden

Mevrouw Keesman blijkt zich zorgen te maken over het feit, dat er partijen aan de verkiezing meedoen die dingen kunnen roepen waartegen zij (als gevolg van de zelf opgelegde geheimhouding) niets kan inbrengen.

Ik denk niet dat mevrouw Keesman zich zorgen over mij hoeft te maken. Wat ik roep is (anders dan wat zij gewoonlijk roept) gebaseerd op verifieerbare feiten.

Waar ze zich beter zorgen over kan maken zijn de tegenstrijdigheden waarvan het college zich bedient, maar die haar maar niet lijken op te vallen.

De voornaamste (door het college aangevoerde) reden voor geheimhouding is, dat het project nog niet voltooid is. Als dat een geldige reden zou zijn, dan zou geheimhouding dus nog jaren in stand moeten blijven.

Maar waarom legt Keesman haar kiezers dan uit, dat de geheimhouding eerst in september zal worden opgeheven, dan weer voor het einde van het jaar en dan weer, nadat de onderhandelingen met Droomparken zijn afgerond.

Dat laatste argument gold trouwens niet toen mijn verzoek werd afgewezen.

Naar ik aanneem, omdat er toen nog geen enkele reden voor onderhandelen bestond. Omdat volgens Struijlaart alles door hem tot in de puntjes geregeld was.

Pas nadat Struijlaart had besloten om op zijn lauweren te gaan rusten ontstond de behoefte om wat kritischer te kijken naar hetgeen was overeengekomen.

Dus wat is de echte reden voor geheimhouding? Niet dat het project nog niet is afgerond en ook niet omdat de (geheime) onderhandelingen met Droomparken nog steeds gaande zijn.

De echte reden voor geheimhouding is, dat het taxatierapport niet het bewijs is van een marktconforme overeenkomst met Orez, maar het bewijs, dat Orez van de gemeente voor miljoenen aan steun heeft ontvangen.

Als Keesman (zoals ik haar gevraag heb) de moeite zou hebben genomen om het rapport in te zien, voordat ze aan de wensen van het college meende tegemoet te moeten komen, dan had ze het bewijs van ongeoorloofde miljoenensteun aan Orez bv nooit geheim verklaard.

Maar zou ze een onderzoek hebben ingesteld naar de reden voor die steun en een plan gehad hebben om die steun terug te vorderen. Maar helaas Keesman heeft geen van beide gedaan.

Dus blijft er niets anders over dan vanavond lekker in een besloten bijeenkomst te vergaderen over de vraag, wat je de inwoners van Enkhuizen nog meer op de mouw kunt spelden.

Weer ongedaan maken.

Het was me niet opgevallen, maar de lijsttrekker van Enkhuizen Vooruit bij de aankomende verkiezingen, Frank van Gangelen, wees me op het bericht, dat zijn partij op 23 oktober 2021 op Facebook had geplaatst.

Daarin concludeert Enkhuizen Vooruit, dat in haar opvatting het taxatierapport van de firma Fakton/BaseValue geen bewijs is, dat het door Orez bv uitgebrachte bod voor de herinrichting van van het REZ, marktconform was.

Als het taxatierapport niet het bewijs is van de marktconformiteit van het door Orez uitgebrachte bod, waar is het dan wel het bewijs van?

Volgens mij is de taxatie het bewijs van aan Orez bv verstrekte steun, in de vorm van het ver beneden de waarde, onderhands gunnen, van een opdracht.

Steun, die de aanvankelijke eigenaren van Orez bv na ontvangst onmiddellijk ten gelde gemaakt hebben door het bedrijf, met dikke winst, door te verkopen aan Droomparken.

Volgens Fakton had de opdracht een negatieve waarde en moest de gemeente daarom eerder overeengekomen inkomsten (ter waarde van € 2.65 miljoen) inleveren om de eveneens toegezegde € 335.000,- te kunnen incasseren.

Volgens Droomparken had de opdracht een positieve waarde van € 18,4 miljoen voor wat betreft alleen al het villapark. Tellen we daar de camping bij op, dan is de totale positieve waarde van het project 30 miljoen.

Kortom, het taxatierapport vormt het bewijs van een wanprestatie, die door het vorig college was voorbereid en door het huidige college is uitgevoerd. Terwijl het bewijs van die wanprestatie door vrijwel de gehele raad geheim is verklaard.

Ik heb, voor deze vorm van medeplichtigheid aan een wanprestatie, (door het bewijs er van geheim te verklaren en daarmee onbespreekbaar te maken) de raad (vanaf deze plek) meermalen gewaarschuwd. Het heeft niet mogen baten.

Op één fractie na volhardt de raad nog steeds in de opvatting, dat de met Orez gesloten overeenkomst marktconform was en dat er hoogstens hier en daar wat vlekjes moeten worden weggewerkt.

Waarvoor (tegen zeer aanzienlijke kosten) de hulp is ingeroepen van het bedrijf, dat er bij een eerdere waardebepaling maar liefst 30 miljoen naast zat.

De SP heeft tijdens de Presidium vergadering van gisteravond het onderwerp REZ op de agenda geplaatst. Maar vanwege de geheimhoudingsplicht, die de raad zichzelf heeft opgelegd, werd de discussie verdaagt naar een besloten bijeenkomst.

Tot na de raadsvergadering van vandaag.

De geheimhoudingsplicht t.a.v. het taxatierapport werd door het college in een besloten bijeenkomst opgelegd. Werd in een besloten bijeenkomst door de raad bekrachtigd en zal, naar ik aanneem, vanavond weer ongedaan worden gemaakt. Uiteraard in een besloten bijeenkomst.

Want aan openbaarheid van bestuur heeft de meerderheid van deze raad een broertje dood.

Tot slot voor mijn vrouw, die al die jaren eindeloos geduld met me heeft gehad en zonder wiens steun ik het nooit had volgehouden.

De gevestigde orde.

Het beeldmerk van mijn blog bestaat uit regenten, de gevestigde orde uit lang vervlogen tijden.

Onder de huidige gevestigde orde versta ik de tien partijen, die op dit moment in de raad van Enkhuizen gezamenlijk de dienst mogen uitmaken.

Ogenschijnlijk zijn ze verschillend, maar in werkelijkheid willen ze maar één ding. Hun plekje op het pluche veilig stellen door u in verkiezingstijd alles te beloven wat u maar wilt horen.

Bijna 4 jaar (november 2018) geleden hebben deze tien kennis genomen van het feit, dat het college ons recreatieoord had verkocht. Onder welke voorwaarden die verkoop had plaatsgevonden wist niemand en interesseerde ook niemand.

De tien namen er genoegen mee, dat (naar zeggen van het college) de verkoop onder marktconforme voorwaarden had plaatsgevonden.

Pas in juni 2021 kregen de tien de voorwaarden onder ogen waartegen de grond op het REZ was verkocht. € 335.000.-.

Op voorwaarde dat de eerder toegezegde € 2,65 miljoen (ter compensatie van het gebruik van het zwembad en geheven belasting) zou worden gerestitueerd.

En het bewijs, (in de vorm van een taxatie) dat deze bedragen marktconform waren.

Tegelijkertijd kregen de tien inzicht in een soortgelijke taxatie. Gemaakt in opdracht van de inmiddels nieuwe eigenaar van het plan, Droomparken.

Uit die berekening bleek, dat Droomparken een waarde aan het plan toekende, die 30 miljoen hoger lag dan de waarde, die door het college marktconform was verklaard.

Dus wat deed de gevestigde orde toe ze met deze feiten werd geconfronteerd?

Ze verklaarde het bewijs van marktconformiteit geheim, zodat het niet langer vergeleken kon worden met de door Droomparken berekende waarde en lastige vragen over de inhoud van het bewijs onbeantwoord konden blijven.

Hoewel de duur van de geheimhouding door de tien als tijdelijk van aard wordt voorgesteld, is de voornaamste reden voor geheimhouding, dat het project nog niet is afgerond.

Zodat het geheimhouden van het bewijs van een marktconforme verkoopprijs nog makkelijk 6 jaar kan duren.

Echter, wat volgens het college het bewijs van marktconformiteit is, is in werkelijkheid het bewijs van een door het college geleverde wanprestatie.

Namelijk, het onder valse voorwendselen verkopen van gemeentebezit voor 1% van haar werkelijke waarde.

Uiteraard wil de gevestigde orde niets van deze conclusie weten. Men houdt nog steeds staande, dat de verkoopprijs (€ 335.000,-) marktconform is en verklaart voor het overige alles geheim.

Na de verkiezingen zal de gevestigde orde zich (als gebruikelijk) storten op de vraag wie de vrijgekomen posities mag bekleden.

Tijdens de geheime koehandel over wie er wat mag doen, zal de vraag, over hoe de gemeente gecompenseerd zou kunnen worden voor de schade die ze dank zij de wanprestatie van het college heeft geleden, onbeantwoord blijven.

Terwijl de gevestigde orde ons zal laten weten, dat we niet stil moeten blijven staan bij wat er in het verleden is gebeurd, maar dat we ons moeten richten op de toekomst.

Meer dan 4 jaar heb ik (als ambteloos burger) geageerd tegen het plichtsverzuim van de gevestigde orde. Zonder enig resultaat.

Daarom zal ik daar per 1 april mee ophouden, tenzij de kiezer mij een mandaat geeft om door te kunnen gaan.

Represailles.

Mijn vorige column Voice of Enkhuizen is van Facebook verwijderd, omdat de goedesmaakpolitie van de Facebookgroep “je bent Enkhuizer als” van mening was, dat je geen vergelijking mag maken tussen het aan het licht brengen van de misstanden in de Voice of Holland en het aan het licht brengen van misstanden in het gemeentebestuur van Enkhuizen.

In beide gevallen gaat het wat mij betreft om macht, die gebruikt wordt om het bestaan (en het voortduren) van misstanden te ontkennen.

Ik betwist niet, dat de gevolgen van machtsmisbruik kunnen verschillen en dat de gevolgen in het ene geval zwaarder zijn, dan in het andere geval.

Maar naar mijn overtuiging is elke vorm van machtsmisbruik verkeerd en kun je een vorm van misbruik die je niet aanspreekt (of waar je geen verstand van hebt) niet alleen maar afdoen als zijnde “gedoe”.

Omdat er geen duidelijk aanwijsbare slachtoffers zijn van het wangedrag van het vorige college (de gemeente is miljoenen aan inkomsten misgelopen, maar wie kan dat wat schelen) gaat het machtsmisbruik door het huidige college op dezelfde voet verder.

Men verklaart het bewijs van wangedrag door het vorige college geheim en slaagt er in om de raad er toe over te halen, hetzelfde te doen.

Tegelijkertijd gebruiken beide instanties hun aanzien en macht om de gevolgen van hun eigen wangedrag te maskeren en buiten de publiciteit te houden.

Hoe kan het anders, dat ik tot nu toe nog nergens heb kunnen lezen, dat het taxatierapport niet het bewijs vormt, dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was.

Het bewijs bestaat, alleen de toezichthouder wil er geen kennis van nemen.

Hoewel elke raadsfractie het document in kwestie heeft mogen inzien, heeft geen één fractie de conclusie getrokken dat de bewering (van het toenmalige college) een valse voorstelling van zaken was.

Waarmee het toenmalige college probeert te rechtvaardigen, dat ze het project voor slechts 1% van haar eigenlijke waarde had verkocht aan een ogenschijnlijk bevriende gebiedsontwikkelaar.

De dames van de goede smaak politie verweten me, dat een vergelijking maken tussen het grensoverschrijdend gedrag van leden van het mannelijk geslacht t.o.v. onschuldige jonge meisjes en corruptie, als gevolg van machtsmisbruik van en door overheidsdienaren, ongepast was.

Ik zie elke vorm van machtsmisbruik als bedreiging.

De overeenkomst tussen de Voice of Holland en de Voice of Enkhuizen is, dat terwijl iedereen beseft, dat er sprake is van wangedrag, tegelijkertijd niemand binnen de organisatie (uit angst voor represailles) bereid is, om op te staan en zijn mond open te doen.

Anders gezegd, zolang we er zelf maar geen nadeel van ondervinden tolereren we kennelijk het misbruik van macht.

Totdat een “outsider” het verhaal oppikt, openbaar maakt en iedereen gratis en voor niets van zijn verontwaardiging blijk mag geven.

The voice of Enkhuizen.

Wie gebruik maakt van facebook komt, of hij het wil of niet uiteindelijk terecht in zijn eigen bubbel met gelijkgezinden. Daardoor ontstaat al snel het gevoel, dat iedereen weet wat er gaande is.

Maar dat is niet zo, buiten die bubbel leven mensen, die geen weet hebben van wat er zich in de bubbel afspeelt en zich dan ook van geen kwaad bewust zijn.

Zo beweer ik al geruime tijd, dat een vorig college een voor Enkhuizen uiterst belangrijke overeenkomst is aangegaan, met behulp van een valse voorstelling van zaken. Inhoudende, dat de in de overeenkomst voorkomende voorwaarden marktconform waren.

Inmiddels heb ik, aan de hand van documenten, bewezen, dat de met Orez bv overeengekomen voorwaarden verre van marktconform waren.

Maar dat er een verschil van 30 miljoen euro bestaat tussen het bod dat werd uitgebracht en het bod dat had kunnen worden uitgebracht.

Als de ontwikkelaar zich tevreden zou hebben gesteld met een winst van 10% over zijn omzet.

Door die valse voorstelling van zaken van het vorige dagelijks bestuur liep de gemeente Enkhuizen miljoenen aan inkomsten mis. Dus wat doet de officiële toezichthouder van dat dagelijks bestuur?

Die officiële toezichthouder (de gemeenteraad) besluit om het bewijs van die eerder gegeven valse voorstelling van zaken, (een taxatierapport) geheim te verklaren, zodat ze op vragen over de inhoud van dat rapport geen antwoord hoeft te geven.

Men heeft de inhoud van dat rapport immers geheim verklaard.

Het advies, om het bewijs van wangedrag door een eerder college, geheim te verklaren, is uiteraard afkomstig van het huidige dagelijks bestuur, dat zich daarmee medeplichtig maakt aan het wangedrag van het vorige dagelijks bestuur.

Het wangedrag dat plaatsvond in de Voice of Holland wordt inmiddels in alle media breed uitgemeten.

Zover zijn we met de Voice of Enkhuizen nog lang niet. Niet allen laat de officiële toezichthouder (de gemeenteraad) het volledig afweten.

Ook de vierde macht, de zogenaamd onafhankelijke pers, laat het volledig afweten en blijft werkeloos toezien, hoe in Enkhuizen de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur worden verkracht.

Want anders kan het optreden van college en raad niet worden genoemd. Een verkrachting van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, wat lijkt te worden goedgepraat op dezelfde manier waarop in het verleden altijd alle verkrachtingen werden goedgepraat.

Het is de aard van het beestje (politici liegen nu eenmaal alsof het gedrukt staat) en het slachtoffer moet niet zeuren. Het gaat alleen maar om een beginsel waar de overgrote meerderheid van de kiezers toch geen benul van heeft.

Dit blog, waarop de onthullingen zijn gedaan, heeft een dagelijks bereik van 200 tot 300 leden. Dat is waarschijnlijk meer dan het totaal aan leden van politieke partijen, maar tegelijkertijd niet meer dan 2% van de kiesgerechtigde inwoners.

De overige 98% hebben waarschijnlijk geen flauw benul van wat er gaande is.

Slim stemmen.

Binnen 14 dagen nadat ik had besloten mezelf kandidaat te stellen heb ik, mede dank zij de hulp van mensen die ik voordien nog nooit had ontmoet, kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan zo’n kandidaatstelling.

Mijn kandidaatstelling moet gezien worden als een poging tot verzet tegen de plannen van de gevestigde partijen.

Inhoudende, om de gang van zaken rond de onderhandse aanbesteding van de herinrichting van het REZ in de doofpot te doen belanden.

Of dat verzet succesvol zal zijn hangt af van de mate waarin het door de kiezer zal worden gesteund.

Enkhuizen heeft ruim 14.000 kiesgerechtigde inwoners.

Bijna de helft daarvan heeft inmiddels het geloof in de democratische besluitvorming verloren.

Als ik er in slaag om die groep er van te overtuigen om op slimme wijze toch van hun stemrecht gebruik te maken, ontstaat er een kans op succes.

Het slimme zit hem in het feit dat mijn verkiezingsbelofte maar uit één punt bestaat.

De herziening van de met Orez gesloten overeenkomst over de herinrichting van het REZ.

Dus elke op mij uitgebrachte stem is tevens een opdracht aan het toekomstige college om een dergelijke herziening te bewerkstelligen.

De andere helft van het Enkhuizer electoraat bestaat uit plichtmatige stemmers die gewetensvol hun plicht vervullen. Op basis van hun stem worden de zetels in de raad verdeeld.

Dus mijn opdracht gedurende de komende twee maanden bestaat er uit om al degenen, die niet van plan waren om te gaan stemmen, er van de overtuigen om het deze ene keer het wel te doen.

Door op mij te stemmen verstrekken ze het aanstaande college een niet mis te verstane opdracht om Droomparken voor de keus te stellen.

Ofwel herziening van de overeenkomst met Orez bv te overwegen, dan wel een verzoek tot ontbinding van die overeenkomst (wegens ongeoorloofde steun van de overheid) tegemoet te zien.

Ondertussen kan die andere helft van de stemgerechtigden gewoon blijven doen wat ze altijd al hebben gedaan. Bepalen hoe die nog resterende 16 zetels over de partijen moeten worden verdeeld.

Beter Bestuur.

Beter bestuur is niet alleen een kwestie van betere bestuurders, zoals de manifestgroep ons een paar maanden geleden wilde doen geloven.

Dat is de bureaucratische invalshoek, waarin alleen deskundigen recht van spreken hebben.

Ik ben meer van de democratische invalshoek waarin iedereen recht van spreken heeft. Vanuit dat oogpunt is een grotere betrokkenheid van de “bestuurden” minstens zo belangrijk.

Ik schat, dat het aantal mensen dat zich betrokken voelt bij het besturen van de stad (anders dan ambtenaren) minder dan vijftig is en dan moet je er dus niet erg vreemd van opkijken, als die vijftig bij elkaar gaan klitten en elkaar gaan napraten.

Met als gevolg dat er gekke dingen gebeuren. Zoals dat de waarde van de grond op het REZ getaxeerd wordt op € 335.000,- en dat iedereen dan voetstoots aanneemt, dat die waarde marktconform is, omdat het college over een geheim rapport beschikt, waar dat instaat.

Om die “bestuurden” wat meer bij het proces van besturen te betrekken, iets wat elke politieke partij zegt dolgraag te willen, zullen de politieke partijen hun “bestuurden” (of kiezers) eerst moeten informeren.

Helaas hebben vrijwel alle partijen daar een broertje aan dood. Ik daarentegen vindt het leuk om te doe. Het instrument daarvoor is mijn blog.

Facebook zie ik in de eerste plaats als een distributie middel. Om de distributie van mijn blog (via Facebook) te stroomlijnen heb ik besloten om de distributie via Paljas op korte termijn te beëindigen.

In plaats daarvan heb ik een nieuwe groep opgericht “Beter Bestuur Enkhuizen” voor mensen die (net als ik) niet te beroerd zijn om een “oogje in het zeil te houden” als het gaat om het besturen van de stad en daarover met elkaar van gedachten willen wisselen.

Kortom, wie nu nog informatie via Paljas krijgt kan beter zijn lidmaatschap daar opzeggen en lid worden van de nieuwe groep “Beter Bestuur Enkhuizen”.

Maar feitelijk mag iedereen die een “oogje in het zeil wil houden” als het gaat om het besturen van de stad, lid worden van de groep.

Voor lief nemen.

Vandaag verwacht ik de laatste ondersteuningsverklaringen binnen te krijgen en kan het echte werk beginnen. Circa 500 Enkhuizers er van te overtuigen om op mij te stemmen.

Tijdens de vorige verkiezingen hebben er 7000 niet gestemd. De kunst is dus om 500 van hen er van te overtuigen, het deze keer wel te doen.

Wat misschien helpt is, dat ik een redelijk eenvoudig verkiezingsprogramma heb.

Herziening, dan wel (mocht herziening geweigerd worden) de ontbinding van de met OREZ bv gesloten overeenkomst over de herinrichting van het recreatieoord.

Reden voor herziening/ontbinding van de overeenkomst is de door de gemeente Enkhuizen verleende overheidssteun aan OREZ bv in de orde van grootte van € 30 miljoen.

Die steun was het gevolg van de door het vorige college geleverde wanprestatie, die inhield, dat de door OREZ bv ingediende exploitatieopzet “marktconform” werd verklaard. Hetgeen uiteindelijk niet het geval is gebleken.

Het huidige college, daarin gesteund door de raad, heeft zich tot dusver voornamelijk tot doel gesteld om het bestaan van die wanprestatie (van het vorige college) dood te zwijgen en haar aan het zicht te onttrekken.

Door het afwijzen van WOB verzoeken en het geheim verklaren van het bewijs van die wanprestatie. Een taxatierapport.

Ik heb daar, als ambteloos burger, de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan en verslag over uitgebracht op mijn blog. Dat heeft bij formele toezichthouder, de gemeenteraad, geen enkele reactie opgeleverd.

Men lijkt vastbesloten om deze kwestie, pijnlijk als ze is, in de doofpot te doen belanden.

De enige manier om dat te voorkomen leek me, was door mezelf kandidaat te stellen en niet langer van buitenaf, maar van binnenuit de herziening/ontbinding van de met OREZ gesloten overeenkomst te bepleiten.

Om zodoende te voorkomen, dat het onderwerp (tijdens de coalitie besprekingen) geruisloos van de agenda zouden worden afgevoerd.

Door mijn kandidaatstelling is het uiteindelijk de kiezer die kan bepalen, of er een serieuze poging gedaan wordt om de gevolgen van een eerdere wanprestatie ongedaan te maken.

Of dat de 7000 kiesgerechtigden, (die vorige keer niet zijn wezen stemmen) berustten in de gang van zaken en de daaruit voorvloeiende gevolgen (een verzwakte financiële positie van Enkhuizen) voor lief nemen.

Illegale steun van de overheid.

Ik beschouw mijn interview, met de eerstejaars leerling van de school voor de journalistiek afgelopen donderdag, als begin van mijn verkiezingscampagne.

Het interview kunt u hier lezen.

De reden voor mijn kandidatuur voor het raadslidmaatschap is, dat ik er (alleen in die functie) op kan toezien, dat onderhandelingen (over herziening van de overeenkomst met Orez) op adequate wijze worden gevoerd.

Onderhandelingen, die alleen maar tot een bevredigend resultaat kunnen leiden als de ontbinding van de overeenkomst met Orez bv, een serieuze overweging is. Wat tot nu toe niet het geval is.

Reden voor ontbinding is van de overeenkomst met Orez bv is, dat ze in haar bestaande vorm in strijd is met de Europese wet- en regelgeving inzake door de overheid te verlenen steun aan bedrijven.

Anders gezegd, de met Orez bv gesloten overeenkomst is niet, zoals de Europese wet- en regelgeving dicteert, marktconform.

Een grove schatting maakt duidelijk, dat de gemeente Enkhuizen (op basis van de nu met Orez bv gesloten overeenkomst) 30 miljoen aan illegale overheidssteun zal verstrekken.

Verder moet worden vastgesteld, dat van de zittende raadsleden, er tot dusver niemand is geweest, die in staat is gebleken om op gezaghebbende en bekwame wijze er op toe te zien, dat die illegale steun niet werd verleend.

Maar dat er stilzwijgend is ingestemd, dat het bewijs van een eerder geleverde wanprestatie (door een vorig college) aan het zicht wordt onttrokken, door het bewijs van die wanprestatie geheim te verklaren.

Ofwel, men pleegt een wanprestatie om een eerdere wanprestatie aan het zicht te kunnen onttrekken.

Aan het ruimschoots gedemonstreerde onvermogen van de zittende raadsleden om orde op zaken te stellen, dient daarom zo snel mogelijk een einde te komen.

De aanstaande verkiezingen bieden daartoe de gelegenheid.

==============================================

PS, Ik heb een donatie ontvangen van M.V. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de te maken kosten.

Hoofdelijk aansprakelijk.

Gisteren getrooste Bram van der Pijll, [voormalig fractievoorzitter van Nieuw Enkhuizen en in die hoedanigheid uit de partij gestoten] zich de moeite om mij er op te wijzen wat er mis was met mijn verkiezingsprogramma.

Ik herinnerde me een interview in het NHD, waarin Bram verkondigde, dat de griffier hem had verzekerd, dat hij (hoewel uit de partij gezet) in de raad van Enkhuizen toch nog fractievoorzitter van Nieuw Enkhuizen kon blijven.

Vanaf dat moment besefte ik, dat Bram in zijn eentje in staat was om aan het begrip kronkelredenering een overtreffende trap toe te voegen.

Dit keer heeft de griffier hem blijkbaar verteld, dat colleges niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Omdat de raad nu eenmaal de eindverantwoordelijke is voor de genomen besluiten.

Normaal gesproken is dat ook het geval. Maar in hoeverre kun je de gang van zaken rond het REZ nog normaal noemen?

De feiten (waar Bram zich gewoonlijk niet om bekommert) zijn, dat het college bevoegd is tot het verkopen van grond, zij het, dat er restricties gelden. Artikel 169 lid 4 van de gemeentewet.

Het vorige college heeft zich aan die restrictie niets gelegen laten liggen, maar gewoon gebruik gemaakt van haar bevoegdheid tot het verkopen van grond. En de grond op het REZ verkocht tegen een prijs die (naar haar zeggen) marktconform was.

Maar waarvan nu duidelijk is geworden, dat ze slechts 1 % is van de waarde, die er door Droomparken aan toe is gekend.

De verkoop van gemeentelijk eigendom tegen 1% van haar werkelijke waarde lijkt me misbruik van bevoegdheden of een wanprestatie.

Of (bij het leveren van een wanprestatie) hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgesloten, durf ik niet te zeggen.

Bram beweert het wel te weten, maar gebruikt wartaal voor het leveren van zijn bewijs. (Zie zijn reacties op mijn vorige bericht)

Maar goed, als het vorige college een wanprestatie leverde door ten onrechte te beweren, dat ze beschikte over het bewijs van marktconformiteit, dan levert het huidige college een wanprestatie, door het bewijs van de eerder wanprestatie “geheim” te verklaren.

Dat de raad gemeend heeft om deze geheimverklaring (op verzoek van het college) te bekrachtigen, zegt iets over de kwaliteit van de zittende raad en maakt haar medeplichtig aan (maar niet verantwoordelijk voor), de twee voorgaande wanprestaties.

De verantwoording voor die twee wanprestaties ligt klip en klaar bij het vorige en het huidige college. Of ze daarmee ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de door hun geleverde wanprestatie weet ik niet.

Ik ben er, net als de meeste Nederlanders, aan gewend geraakt, dat personen in hoge posities in dit land (in vrijwel alle gevallen) nergens verantwoordelijk voor blijken te zijn.

Maar het feit, dat Bram die aansprakelijkheid plotseling ter sprake brengt, doet me vermoeden, dat die mogelijkheid wel degelijk bestaat.

En dat dit de werkelijke reden is voor het verzet van het huidige college, om het bewijs van marktconformiteit (van het door Orez uitgebrachte bod) openbaar te maken.

%d bloggers liken dit: