Avoue c’est troublant.

Nog steeds veel te warm, dus dit keer een wat bedachtzamer nummer over een zekere Hélène, die nogal verontrustende gevoelens oproept.

Gezongen door mijnheer Julien Clerc die en passant bewijst, dat er mannen zijn die echt wel twee dingen tegelijk kunnen.

Zoals zingen en tegelijkertijd ook je handen in je zakken houden.

Geef maar toe dames, het zijn er misschien niet veel, maar ze zijn er wel. Ook al wonen ze in Frankrijk.

Andere hobby.

Bestuderen en vervolgens schrijven over de lokale politiek is een hobby van me. Van tijd tot tijd bekruipt me wel eens het gevoel, dat ik een heel andere hobby zou willen hebben.

Om er, net als het meisje/vrouw in de film, lekker op los te kunnen slaan. Voor de rest is het wat mij betreft veel te warm om het over de lokale politiek te willen hebben.

Ik meld me wel weer als het wat koeler is geworden.

Schone schijn.

De belangrijkste aanwijzing dat er sprake is van corruptie is dat gemeentelijke (in dit geval het recreatieoord) bezit ver beneden haar eigenlijke waarde werd verkocht.

Die waarde staat vermeld in de Anterieure Overeenkomst, maar is weggelakt. Niet alleen in het exemplaar dat ik heb gekregen, maar ook in de exemplaren die aan raadsleden zijn verstrekt.

De hele overeenkomst is trouwens bijzonder wazig afgedrukt en nodigt niet uit tot lezen.

De € 335.000,- als totale verkoopprijs voor de grond (die ik tot dusver als enige heb genoemd) is ontleend aan een kadastrale acte van overdracht, die ik in mijn bezit heb.

Het bedrag is tot dusver door niemand weersproken. Zelfs niet door raadsleden als mevrouw Keesman, die de door mij verstrekte informatie openlijk in twijfel trekt, zonder dat ze in staat is een bewijs van onjuistheid te leveren.

De tragische werkelijkheid is, dat ze, net als andere raadsleden niet weet waar ze het (financieel gezien) over heeft, omdat de getallen in de overeenkomst die ze uitgereikt heeft gekregen zijn weggelakt en ze kennelijk ook niet de moeite heeft gedaan de akte van levering bij het kadaster op te vragen.

Kortom, alles wat onze volksvertegenwoordigers tot dusver hebben beweerd over de inhoud van de overeenkomst met Orez bv is niet gebaseerd op wat ze zelf hebben aanschouwd en geconcludeerd. Maar op een interpretatie van de inhoud van de overeenkomst door het college.

Ze weten niet waar de door Orez uitgebrachte offerte uit bestond, ze weten ook niet op basis waarvan die offerte marktconform werd verklaard.

Hun is door het college verteld dat de offerte een prima uitgangspunt vormde voor verdere gesprekken met Orez. Hun is ook verteld, dat er nauwelijks een verschil bestond tussen offerte en taxatie en dat daarom de offerte niet anders dan marktconform kon zijn.

Maar zelf verworven kennis over de inhoud van beide documenten heeft de raad niet. Men neemt de door het college ingenomen standpunten over, zonder enige kennis van de inhoud van de documenten, waarop de college haar standpunten heeft gebaseerd.

In dit geval gaat het om de offerte die Orez heeft uitgebracht en die voor de gemeente aanleiding was de opdracht voorlopig aan Orez te gunnen.

Maar ook het taxatierapport, dat de “voorlopige” opdracht omzette in een “definitieve” opdracht. Omdat (volgens het college) het rapport bewees, dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was.

Dat “bewijs” is geheim verklaard. Een WOB verzoek om offerte en rapport te mogen inzien is geweigerd. Bij uitzondering (en na lang aandringen van mijn kant) heeft de raad een half uur de tijd gekregen om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport.

Een aantal partijen heeft van die mogelijkheid GEEN gebruik gemaakt. Voor zover ik weet waren dat de CU/SGP, D66, PvdA en VVD. De opvattingen die deze partijen uitdragen over de inhoud van het taxatierapport zijn dus gebaseerd op 0,0 % eigen kennis en slechts een herhaling van hetgeen het college over de inhoud beweerd.

De partijen die het rapport WEL hebben ingezien zwijgen over de inhoud. Ik heb de cijfermatige onderbouwing van het “bewijs” gezien en durf op basis van die cijfermatige onderbouwing te concluderen, dat er geen enkel “bewijs” bestaat voor een marktconforme bieding en het slechts een door het college getrokken conclusie betreft.

En dat het ontbreken van “bewijs” de belangrijkste reden zal zijn geweest om het taxatierapport geheim te verklaren.

In plaats van die conclusie ook te trekken, heeft een meerderheid van de raad zich beperkt tot een verzoek tot openbaarmaking van stukken. Niet alleen het taxatierapport zelf, maar ook tal van ambtelijke verslagen, die normaliter nooit openbaar worden gemaakt.

Als de cijfermatige onderbouwing van het rapport al aantoont, dat het bewijs van marktconformiteit niet is geleverd, dan zijn de extra stukken, die de raad nu opeens wel wil inzien feitelijk overbodig.

Maar ze vormen echter wel een ogenschijnlijk solide argument, om het verzoek tot openbaarmaking af te wijzen.

Raad en college zitten namelijk in hetzelfde schuitje. Beiden hebben geen enkel belang bij een bewijs voor het eigen falen.

Vanuit de opvatting, dat er toch niets meer ongedaan gemaakt kan worden, zal de raad zich in de eerste plaats bekommeren om de eigen reputatie en die, kost wat het kost, veilig willen stellen.

De enige documenten die in deze kwestie van belang zijn, is de offerte die door Orez werd uitgebracht (en het college deed besluiten de opdracht voorlopig te gunnen) en het taxatierapport, dat volgens het college het bewijs bevat dat de offerte marktconform was en leidde tot de definitieve gunning.

Door te overvragen voor wat betreft de aard en hoeveelheid stukken, creëert de raad voor het college een mogelijkheid om (op zogenaamd solide gronden) het verzoek af te wijzen. Hetgeen in belang van college en de raad is.

Voor een juist begrip van de gang van zaken denk ik, dat we er goed aan doen om de illusie los te laten, dat de politiek een mogelijkheid is om het algemeen belang te dienen.

Dat is in de meeste gevallen slechts de façade, waarachter men het eigen belang probeert te verbergen en waarmee men de schone schijn probeert op te houden.

Dingen bij hun naam noemen.

Als je van de 124 onderzoeksvoorstellen op de vierde plek eindigt, dan hoef je je natuurlijk niet te schamen. Het is nu eenmaal een gegeven, dat veruit de meeste inwoners schouderophalend voorbij gaan aan de lokale politiek.

Er wordt verslag van gedaan, maar elke duiding ontbreekt. Zaterdag werd in het NHD verslag gedaan van het feit, dat de drie lokale partijen hadden besloten om toch niet samen te gaan.

Over het hoe en waarom van het mislukken van dit proces valt er op geen enkel website ook maar iets te lezen. Voor Enkhuizen Lokaal is het in stand houden van een website (waarop het gedachtengoed wordt uitgedragen) zelfs te veel moeite geweest.

Het noemt zichzelf volksvertegenwoordigers, maar het zijn in werkelijkheid niet meer dan plucheklevers, verslaaft aan het gewichtig doen en de € 1000,- die ze daarvoor maandelijks in ontvangst mogen nemen.

Het echte onderwerp van het Enkhuizer voorstel in de FTM pitch competitie was natuurlijk “het vermoeden van corruptie bij de verkoop van ons recreatieoord.”

Corruptie is een beladen begrip. Het woord kwam in het voorstel niet voor, maar veel van de ingediende voorstellen suggereren corruptie, zonder het bij naam te noemen.

Het praten met meel in de mond (de dingen niet bij naam noemen) lijkt daarom wel een nationaal tijdverdrijf. Ook ik maak me er, van tijd tot tijd, schuldig aan.

Het brengt je niets verder en ik ben dan ook tot de conclusie gekomen, dat daarmee doorgaan zinloos is en dat je de dingen beter bij hun naam kunt noemen.

In dit geval, het vermoeden van corruptie bij de verkoop van ons recreatieoord.

Uit de aan FTM gedane voorstellen voor onderzoek blijkt, dat corruptie van de overheid voor veel mensen een bron van zorg is. Ook de overheid zelf spreekt daarover haar zorg, in de vorm van een eufemisme, uit.

Men waarschuwt voor “ondermijning” van het bestuur. Waarbij het lijkt, of de bestuurders altijd onwillige slachtoffers zijn, maar nooit daders, die gretig een graantje mee pikken.

Als er duidelijke aanwijzingen zijn van corruptie en die zijn er, het gebied is ver beneden zijn werkelijke waarde verkocht aan Tuin cs. Als je als toezichthouder elke mogelijkheid tot onafhankelijk toezicht uit de weg bent gegaan en dat ben je als gemeenteraad.

Dan maak je dus deel uit van (en verleen je steun aan) een bestuurscultuur, die in elk opzicht gecorrumpeerd is. Je bent dan niet langer de oplossing voor het probleem, maar onderdeel van het probleem geworden.

En dus valt van onze huidige volksvertegenwoordigers, als zijnde de medeplichtigen aan een gecorrumpeerde bestuurscultuur, helemaal niets te verwachten.

Gelukkig kunnen we “als gewone burgers” nog wel meepraten over de drie overgebleven pitches en ik ben van mening, dat het voorstel dat Zarco heeft ingediend past bij het voorstel dat uiteindelijk heeft gewonnen.

Het verschil tussen beide voorstellen is, dat de winnaar onderzoek wil naar de mogelijke gevolgen van wat ze “verroompottisering” noemen, terwijl wij (als de verliezers) inmiddels weten, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

Een onderzoek naar het een ligt in het verlengde van een onderzoek naar het ander.

Kortom, ik zal blijven proberen om het voorgenomen onderzoek door FTM niet alleen maar te beperken tot de dingen die zouden kunnen gebeuren, maar uit te breiden tot dingen die er gebeurd zijn. Ik blijf u daarvan op de hoogte houden.

Van blaam zuiveren.

Wat ik gisteren vreesde is ook daadwerkelijk gebeurd. We zijn vierde geworden met als direct gevolg, dat onze pitch (of beter gezegd de pitch van Zarco Zwier) niet zal worden betrokken bij de tweede ronde.

Misschien is er nog een kleine kans, dat ik (op basis van mijn dossier) toch een bijdrage aan het onderzoek mag leveren, maar dan moet er toch eerst een wat algemener pitch geformuleerd worden dan de bestaande. Zo iets als;

De doelbewuste corrumpering van de besluitenvorming bij het verlenen van concessies voor de inrichting van vakantieparken. Alsmede de daarmee verbonden facilitering door gemeenteraden.

Het moet iedereen duidelijk zijn, dat door Orez uitgebrachte bieding voor het Enkhuizer Recreatieoord niets, maar dan ook helemaal niets te maken had met een marktconforme bieding.

Een feit, dat het college probeert verborgen te houden door de offerte (waar de bieding op was gebaseerd) en de taxatie van die offerte (op basis waarvan ze marktconform werd verklaard) geheim te verklaren.

Dat alle pogingen om (met beroep op de WOB) inzage te krijgen in de beide documenten door het college zijn gedwarsboomd, daarin gesteund door de gemeenteraad

Waarmee de raad de wens tot geheimhouding van het college tot nu toe heeft gefaciliteerd en (naar ik aanneem) in de toekomst zal blijven faciliteren.

Het heeft daarom geen enkele zin om nog langer te blijven aandringen op het openbaar maken van stukken. Het college zal nooit of te nimmer meewerken aan het leveren van bewijs voor haar corrupte bestuurscultuur.

De gemeenteraad zal haar (in haar functie van toezichthouder) daar ook nooit toe dwingen. Waarschijnlijk, omdat ze er al die tijd zelf deel van heeft uitgemaakt en vol overtuiging heeft gefaciliteerd.

Nu de mogelijkheid van een onderzoek door onafhankelijk journalisten uit het zicht is verdwenen, heeft het geen zin meer om me nog langer te verdiepen in de schijnheilige schijnbewegingen, waarmee onze “bevoegde instanties” zich staande proberen te houden.

Uiteindelijk zal er een rapport komen van een “onafhankelijke” (maar uiteraard wel door de gemeente betaalde) deskundige, waarin geconcludeerd zal worden, dat het college noch de raad ook maar enige blaam treft voor het (ver beneden de werkelijke waarde) verkopen van het gemeentelijk bezit.

Waarna de gemeenteraad, als hoogste instantie van de gemeente, de conclusie zal overnemen en zodoende zichzelf en het college van elke blaam zuivert.

Inschatten.

Waar ik vorige week al bang voor was, is inmiddels ook gebeurd. We zijn onze tweede plaats in de FTM pitch competitie kwijt geraakt aan een pitch die pas gisteren werd gelanceerd. Maar ook die derde plaats is niet veilig. Nummer 4 groeit harder dan wij en is nog maar 7 stemmen van ons verwijderd.

Alleen een mirakel kan er voor zorgen, dat we onze derde plaats behouden en dus door mogen naar de tweede ronde.

Een cruciale rol in dit alles was weggelegd voor de gemeenteraad. Zou die echt geïnteresseerd zijn in een onafhankelijk onderzoek, of heeft men alleen belang bij een min of meer plausibele verklaring voor verdere geheimhouding. Dat laatste lijkt me eerder het geval.

Het college heeft tot dusver geweigerd om zowel offerte als taxatie openbaar te maken. Ze gaat dat standpunt niet veranderen omdat de raad er om vraagt. Men is (met de hulp van een extern bureau) op zoek naar een enigszins plausibele verklaring voor blijvende geheimhouding.

De FTM pitch was een unieke kans voor onafhankelijk onderzoek. Een oproep door de raad om op die pitch te stemmen, had ons in ieder geval bij de bovenste drie doen eindigen.

Maar de raad wil geen onafhankelijk onderzoek. Ze wil een onderzoek waarvan de uitkomst zodanig gemanipuleerd kan worden, dat aan de collegewens wordt voldaan, zonder dat haar daarover een verwijt gemaakt kan worden.

Dat zal haar, daarbij geholpen door de lokale media, wel lukken schat ik zo in.

Pikant

Het was natuurlijk een pikante gedachte die ik in mijn vorige bericht naar voren bracht. Een aanbeveling door de raad om op “onze” FTM pitch te stemmen en op die manier (bij een groter deel van de bevolking) belangstelling op te wekken voor die pitch.

En wie weet hadden we dan onze eerste plaats weer kunnen terugverdienen.

In Capelle a/d IJssel (op 3) zitten ze namelijk ook niet stil. Aan hun onderzoek naar hoe College en raad de inwoners buitenspel hadden gezet, werden gisteren 17 stemmen toegevoegd en als ze zo door gaan verliezen we ook onze tweede plek.

Het zou (voor de raad) een unieke mogelijkheid zijn geweest om zich (op basis van onderzoek door een onafhankelijk deskundige) een oordeel te vormen over hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Maar zoiets houdt toch te veel risico voor de raad in, veronderstel ik.

Toch maar liever een door henzelf betaalt rapport, waarin kool en geit (college en raad) zullen worden gespaard. Want we weten inmiddels, als het er om gaat om college en raad gezichtsverlies te besparen, dan mag zo’n rapport best wel een paar centen kosten.

Zolang het er maar voor zorgt, dat al onze bestuurders van elke blaam worden gezuiverd.

Ik heb begrepen, dat de opdracht is verstrekt aan Fakton, dezelfde groep die van oordeel was dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was. Wat het mogelijk maakte Orez met 3 miljoen winst te verkopen aan Droomparken, met als gevolg dat het begrip “marktconform” kan worden gedefinieerd als zijnde “3 miljoen meer of minder”.

Jammer dat ook de gebruikelijk media geen aandacht wilde schenken aan het fenomeen van de FTM pitch. Ik heb ze nog wel een kopie van mijn voorstel aan het Presidium gestuurd, maar geen reactie. Alles was uitstijgt boven het niveau van een zonnebloemcompetitie wordt kennelijk als te ingewikkeld beschouwd.

Uiteraard wel een verslag over hoe de commissie grondgebied de afgelopen dinsdag korte metten maakte met het voorstel tot verbetering van de toegang tot het REZ.

Met als voornaamste reden dat de raads- en commissieleden geen flauw benul hebben over hoe de uiteindelijke verkeerssituatie er komt uit te zien. Om ze daarbij te helpen hierbij de tekening van de inmiddels verleende vergunning.

Die maakt duidelijk, dat de afslag naar de Immerhornweg niet meer op de kruin van de dijk is gepland (waar iedereen vanuit leek te gaan), maar (op basis van een al in december verleende vergunning) is gesitueerde tegenover de ingang van Dindua.

Herstel van vertrouwen.

Het viel te verwachten, we zijn niet langer nummer 1 in de FTM pitch, maar zijn inmiddels gepasseerd door de caravanbezitters op “oude” campings, die bang zijn plaats te moeten maken voor duurdere en luxere woningen.

In Enkhuizen hebben we dat proces inmiddels achter de rug, het recreatieoord is al overgedragen aan investeerders. Voor ons geldt alleen nog maar de vraag, is die overdracht wel op correcte wijze gegaan en in wiens belang is het, dat alles geheim moet blijven.

Hulp daarbij door onderzoeksjournalisten lijkt gewenst, gelet op de zwalkende koers van de gemeenteraad, die niet op haar taak berekend blijkt te zijn en het paard achter de wagen blijft spannen.

De achterstand die inmiddels in de pitch is opgelopen (133 tegen 110 stemmen) is niet onoverbrugbaar, maar dan moet er, bij de Enkhuizer bevolking, wel het besef gaan ontstaan, dat onderzoek gewenst en noodzakelijk is.

De gemeenteraad zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Tot dusver gaat ze af op adviezen van belanghebbenden (Droomparken) of de adviezen van door het college benoemde en betaalde adviseurs.

Het soort adviseurs dat een bieding als marktconform taxeert, zodat die met 3 miljoen winst kan worden doorverkocht.

Het lijkt me geen schande de hulp in te roepen van onafhankelijke journalisten. Zou een meerderheid van de raad daartoe besluiten, dan zal dat niet alleen hogelijk worden gewaardeerd, maar ook meer mensen doen besluiten om een stem uit te brengen, om zodoende een onafhankelijk onderzoek dichterbij te brengen.

De keuze is aan de raad. Kan de raad de grootheid opbrengen en over haar eigen schaduw heenstappen, dan bestaat de kans, dat ze in één klap het vertrouwen weet te herstellen, dat ze tot dusver heeft verspeeld.

Het kaf en het koren.

In de FTM pitch staan we op zaterdagochtend nog steeds op nr 1 en naderen de 100 stemmen (96 toen ik keek), maar echt uitlopen doen we niet. Gelukkig gaan de eerste twee pitchs over vakantieparken, dus het onderwerp zal de tweede ronde wel halen. De vraag is dan alleen nog waar de nadruk komt te liggen.

Echter, de competitie loopt nog 8 dagen en de kans bestaat dus nog steeds, dat er een onderwerp wordt aangedragen, dat meer tot de verbeelding spreekt voor een wat grotere groep mensen.

Verder komt er hopelijk deze maand een uitspraak van de Raad van State over de aan haar voorgelegd bezwaren en wordt het duidelijk of het bezwaar van de IJsselmeervereniging (over het aanleggen van de kustboog) zal worden overgenomen.

Zelf als dat niet gebeurd, is er ook nog Rijkswaterstaat dat dwars schijnt te liggen.

Hopelijk ook een definitief oordeel over de vraag of de camping gesitueerd mag blijven op de plek waar hij nu is gerealiseerd. In de zogenaamde kwaliteitszone waarin niet gebouwd mag worden.

En dan is er natuurlijk ook nog de aangenomen motie, waarin het college wordt verzocht om openbaarmaking van de Anterieure Overeenkomst. Inclusief de aanvullingen daarop als gevolg van planwijzigingen.

Het wachten is op instemming van Droomparken (die volgens sommigen al is toegezegd). Komt die instemming er niet, dan zullen we meemaken, dat de raadsmeerderheid een natte krant verscheurt. Het college wegsturen zie ik niet één, twee, drie gebeuren.

In september komt er dan ook nog een rapport van Fakton, dat de wenselijkheid van openbaarheid en de mogelijk nadelige gevolgen daarvan voor de gemeente zal hebben bestudeerd.

Hopelijk staat er tegen die tijd dan ook een deskundig journalist van Follow the Money klaar, die in staat is het gemeentelijke kaf van het gemeentelijke koren te scheiden.

Follow the Money

Follow the Money is een platform voor onderzoeksjournalisten, dat al menig financieel schandaal aan het licht heeft gebracht. Door lid te worden van het platform kun je hun werk steunen. Ik ben lid.

Met enige regelmaat organiseert FTM zogenaamde pitches waarbij leden voorstellen kunnen doen voor een artikel of dossier. De pitch met de meeste stemmen wordt onderzocht en wordt uitgewerkt tot een publicatie of dossier.

Geheel buiten mij om hebben een tweetal Enkhuizers een “pitch” over het REZ ingestuurd. Zarco ZZ en Geertje 8.

Zarco verwijst in zijn pitch naar dit blog voor meer informatie. Geertje 8 doet dat niet en ik weet ook niet wie er achter die naam schuil gaat. De pitch van Zarco gaat op dit moment aan de leiding met 63 stemmen.

Op de tweede plaats staat een pitch met als titel “Machtsgreep in de kustrecreatie: wie is er gebaat bij de de verroompottisering” met 53 stemmen.

De derde pitch heeft als titel “belangen van projectontwikkelaars in relatie tot gemeentebestuurders” met 45 stemmen. Pitch 1 en 2 gaan beide over vakantie parken, waarbij pitch 2 gaat over vakantieparken in het algemeen, terwijl pitch 1 alleen betrekking heeft op Enkhuizen en minder breed publiek zal trekken.

Willen we op 1 blijven, dan zullen we dus een extra inspanning moeten leveren.

Ik zou het enorm toejuichen als een FTM journalist zich in deze kwestie zou willen verdiepen. Waar ik me voornamelijk verbaas over houding van onze politieke voorlieden en hun reactie op de participatie van burgers, kent het project ook een aantal financiële haken en ogen.

Als die aspecten ter beoordeling kunnen worden voorgelegd aan een geschoold en gespecialiseerd journalist. zou dat ongetwijfeld kunnen helpen om de bestaande impasse op dat onderdeel te doorbreken.

Vandaar een klemmend verzoek aan mijn lezers. Volg deze link en stem op voorstel 360.

Om te kunnen stemmen moet u een proefabonnement nemen dat na een maand afloopt en niets kost. Daarvoor aanmelden doet u hier.

Tot dusver zwijgen onze lokale politici liever alles dood wat niet in hun straatje van pas komt. Echter, vreemde ogen dwingen en een onderzoeksjournalist met ervaring is wellicht in staat een doorbraak te forceren.

Dus aub, stem op pitch 360 en vraag vrienden en familie om hetzelfde te doen.