List & Bedrog

Bij de aanbesteding van werkzaamheden boven een bepaald bedrag moet er aan Europese wet- en regelgeving worden voldaan.

Een van die regels is, dat in geval van een onderhandse aanbesteding (zoals bij het REZ het geval is geweest) een bewijs van marktconformiteit moet worden geleverd.

Dat bewijs bestaat gewoonlijk uit de taxatie van het uitgebrachte bod en de daar aan verbonden conclusie, dat het bod marktconform is.

Dank zij het taxatierapport van de firma Fakton/BaseValue had Enkhuizen dus ogenschijnlijk aan de (aan haar bij wet opgelegde) verplichting voldaan.

Bij mij ontstond twijfel toen bleek, dat het taxatierapport (direct nadat het was uitgebracht) geheim was verklaart en het college weigerde om inzage te geven in het bod, dat door Orez bv was uitgebracht.

Ook weigerde het college inzage te geven in de taxatie van dat bod. Er was dus een geheim bod en een geheime taxatie van dat bod, die het bewijs vormde, dat het (geheime) bod marktconform was.

Die twijfel over de marktconformiteit van het bod veranderde in zekerheid toen me de (in opdracht van Droomparken uitgevoerde) taxatie van het eerder door Fakton/BaseValue getaxeerde plan onder ogen kwam.

Tussen de beide taxaties bleek maar liefst een waardeverschil te zitten van 30 miljoen euro. Waarbij de gemeente de laagste waarde tot marktconform had verklaard.

Naar mijn overtuiging vormt het enorme verschil in waarde het bewijs, dat het door Orez bv uitgebrachte bod allesbehalve marktconform was geweest en dat de bewering, dat dit wel het geval was, berustte op een bedrieglijke voorstelling van zaken.

Ofwel kortweg bedrog. Bedrog voorbereid door een vorig college, uitgevoerd en tot vandaag geheim gehouden door het huidige college.

De reden voor dit bedrog laat zich raden, maar zal moeten worden vastgesteld door een onafhankelijke instantie zoals de rijksrecherche. Maar zover zijn we nog lang niet.

Hoewel ik beide colleges primair verantwoordelijk acht voor het bedrog heeft de huidige gemeenteraad (met uitzondering van één partij) zich daar medeplichtig aan laten maken door (op aanraden van het college) het bewijs van dat bedrog (het taxatierapport) geheim te verklaren.

Die ene partij is Enkhuizen Vooruit!, die de taxatie heeft ingezien en op basis van de inhoud ervan tot de conclusie is gekomen dat ze geen bewijs is van een marktconform bod en om die reden er voor heeft gepleit de geheimhouding op te heffen.

Omdat alle andere partijen in staat zijn geweest om beide taxaties in te zien en met elkaar te vergelijken, maar niet tot dezelfde conclusie kwamen (dat de taxatie van Fakton geen bewijs vormde dat er een marktconform bod was uitgebracht door Orez) bestond er naar mijn overtuiging het gevaar, dat deze ruime meerderheid (na de verkiezingen) het bedrog (uit puur eigenbelang) in de doofpot zou doen belanden.

Uitsluitend en alleen om dat te voorkomen heb ik mezelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Enkhuizen. Zoals zwangerschap niet bij meerderheid van stemmen wordt vastgesteld, zo wordt de vraag, of er sprake moet zijn geweest van bedrog, niet bij meerderheid van stemmen bepaald.

Maar op basis van onderzoek door een bevoegde instantie, zoals de bijvoorbeeld rijksrecherche. Om een verzoek tot het doen van onderzoek naar bedrog (wat in feite een strafbaar feit is) te kunnen doen, heb je geen raadsmeerderheid nodig, hoewel het prettig zou zijn als die er zou zijn.

Als ambteloos burger heb ik lang genoeg aangedrongen op het instellen van een onderzoek door de bevoegde instantie (de gemeenteraad) naar de omvang en de reden voor het bedrog.

Ik blijf daar dan ook niet mee doorgaan, tenzij de inwoners van Enkhuizen mij lid maken van die bevoegde instantie en me kiezen als lid van de gemeenteraad.

Zodat ik met meer gezag dan voorheen het bedrog aan de kaak kan stellen en de gevolgen ervan ongedaan kan maken.

Wat mij betreft is nu het woord aan de kiezers van Enkhuizen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

31 gedachten over “List & Bedrog”

 1. Heren, ik heb jouw e-mail ontvangen Bram maar ik reageer op deze plek zodat mijn reactie voor iedereen leesbaar is. Eerst de vraag waarom EV! nog geen onafhankelijk onderzoek heeft geïnitieerd? Dat komt mede omdat we op dit moment in een lastige spagaat zitten. Wij zijn als zittende gemeenteraadspartij gehouden aan een besluit wat is genomen door de overige 16 raadsleden ten aanzien van de oplegging en daarna voortzetting van de geheimhouding. De raadsvoorzitter heeft meermaals op indringend wijze aan de raadsleden aangeven wat de consequenties kunnen zijn bij overtreding van dat besluit. Ook naar de commissieleden is een e-mail uitgegaan van dezelfde strekking. We voelen ons als het ware gegijzeld door die opgelegde geheimhouding.

  Like

  1. “Ondanks dat er signalen zijn die een onderzoek rechtvaardigen is een zorgvuldige afweging op zijn plaats.”

   Wat is precies deze afweging?

   Want de geheimhouding geldt natuurlijk niet richting de Rijksrecherche. Sterker nog, daar geldt een wettelijke meldingsplicht voor iedere ambtenaar die misstanden vermoedt. Daar kan geen contract iets tegen doen.

   Vervolgens is het aan de Rijksrecherche om bewijslast te verzamelen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Melding maken is de verantwoordelijkheid van degenen die de “signalen” krijgen.

   Like

 2. Bram, je geeft aan dat er twee redenen kunnen zijn waarom EV! nog geen onderzoek heeft laten starten: enerzijds het ontbreken van voldoende informatie of anderzijds het ontbreken van de verantwoording om te doen wat een raadslid moet doen. Om eerlijk te zijn is de situatie voor mij nog niet voldoende helder en is dus het gebrek aan voldoende informatie de oorzaak. Of er sprake is van (moedwillig) bedrog en/of persoonlijk gewin hieruit is voor mij niet duidelijk. Ik heb als commissielid niet aanwezig mogen zijn bij de besloten sessies voor de raadsleden ondanks een verzoek van Michèl hiertoe. En de raadsleden mogen niets uit deze sessies overbrengen aan hun commissieleden. Dus als voor 16 maart a.s. de geheimhouding er nog niet af is dan hoop ik op korte termijn daarna wel over alle informatie te kunnen beschikken en nemen wij echt onze verantwoordelijkheid! Ik neem aan dat er na de installatie van de nieuwe raad een sessie komt waarin met name de nieuwe raadsleden (en wat mij betreft ook de commissieleden) bijgepraat worden en ze vragen kunnen stellen. Op basis daarvan lijkt het me een goed idee een conclusie en een plan te trekken welke kant we opgaan. Ik ben van mening dat we eerst zo veel mogelijk informatie moeten hebben alvorens een onderzoek in te laten stellen door bijvoorbeeld de rijksrecherche of een andere instantie. Ondanks dat er signalen zijn die een onderzoek rechtvaardigen is een zorgvuldige afweging op zijn plaats. En ik heb binnen het huidige EV! meerdere keren de vraag gesteld: we zeggen nu A… gaan we dan ook B zeggen als de situatie daarom vraag? Het antwoord daarop was JA.

  Like

  1. Jouw huidige raadslid kan hier actie ondernemen Frank, zonder zijn geheimhoudingsplicht op te heffen. Zoals eerder gezegd draaien jullie er ook omheen. Pim heeft volkomen gelijk als hij betoogd dat de huidige raad, dus ook julie raadslid, het uitstellen tot na de verkiezingen

   Like

   1. Pim verteld dat er een weg te bewandelen valt voor een raadslid om het wel aan te kaarten bij een andere instantie (rijksrecherche?) zonder de geheimhouding te schenden, of de meerderheid van de raad mee te hebben.. Hij beloofd dat aan zijn kiezers.
    Daar is zijn hele verkiezingscampagne op gebaseerd. Mogelijk kan hij jullie raadslid vertellen hoe dat werkt.

    Like

  2. Frank, tegenover een taxatie van 30 miljoen aan residuele grondwaarde van Droomparken staat een taxatie van negatieve grondwaarde door de gemeente. De € 335.000,- kon alleen worden betaald als de betaling van 2,65 miljoen (die eerder was overeengekomen) zou worden teruggestort. De bewering dat deze opzet marktconform was, was en is een valse voorstelling van zaken.
   In eerste instantie door het vorige college gedaan, maar door het huidige college overeind gehouden. De taxatie is derhalve het bewijs van een valse voorstelling van zaken. Door haar geheim te verklaren, verklaart de raad het bewijs van een valse voorstelling van zaken geheim.
   In mijn stuk noem ik het bedrog, wat voor zover ik weet een strafbaar feit is. Wat de burgemeester beweert, er is geen rechter die je zal veroordelen als je de zwijgplicht over een strafbaar verbreekt.

   Like

 3. Overigens zie ik nu, omdat ik zojuist nog wat nazoek, dat EuroParcs verklaard heeft geen bezwaar te hebben om de exploitatieopzet die zij hebben aangeleverd ten behoeve van de aanbesteding ter beschikking te stellen (op voorwaarde dat dan ook hun eigen 30-miljoen-rapport ter beschikking gesteld werd). Die exploitatieopzet is waarschijnlijk niet aangeleverd door het college omdat wij in de motie hier niet om hebben gevraagd (dom van ons, handig van college!). De exploitatieopzet valt volgens mij niet onder de geheimhouding. De geheimhouding behelst enkel de taxatie door Fakton en over de exploitatieopzet is nooit gesproken. Die exploitatieopzet is zojuist opgevraagd bij de griffier.

  Like

 4. Ten aanzien van de nieuwe taxatie in het kader van de lopende onderhandelingen gebeurt er overigens nu iets wat wij ook niet wenselijk vinden. Dit had gedaan moeten worden door een ander onafhankelijk taxatiebureau om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

  Afgelopen zaterdag namen we een campagnefilmpje op. Toen werd bij mij ook weer het bizarre van de situatie duidelijk. EuroParcs heeft 40k betaald voor het plandeel camping. Een bedrag waarmee je tegenwoordig niet eens een kavel grond koopt om je vrijstaande bungalow op te bouwen in een gemiddelde nieuwbouwwijk. Er staan onderhand tientallen vakantiewoningen die je echt geen chalet kunt noemen. En het worden er gaandeweg de tijd steeds meer tot het maximum aantal van 200 stuks en er geen normale stacaravan meer staat! Voor 40k!!! Wat nou marktconform???

  Like

 5. Over Nieuw Enkhuizen nog het volgende. Bram omschrijft wat ik ze 4 jaar geleden op dit blog heb verweten: opportunisme. Die classificatie van “zijn partij” werd toen bestreden door Chris in een bericht geheel gewijd aan mijn persoon: https://pimsep.com/2018/02/19/wat-je-zegt-dat-ben-jezelf/ Ik ben toch benieuwd hoe Chris terugkijkt op zijn deelname destijds aan NE en de vraag of we nu te maken hebben met een vernieuwd-vernieuwd NE en wat dat de komende jaren gaat brengen? Vooralsnog komen de drie letters REZ niet terug bij de NE speerpunten 2022-2026 dus zo belangrijk vinden ze het onderwerp schijnbaar niet. Ik ben ook benieuwd in hoeverre ze zich hebben ingelezen in hetgeen er wel ter beschikking is gesteld naar aanleiding van de motie van EV! Maar het zal me niet verbazen als het onderwerp REZ in de komende weken alsnog omhoog borrelt omwille van het electoraal gewin.

  Like

  1. Hoe zit het met jullie electoraal gewin Frank? Wel zeggen dat jullie de geheimhouding op willen heffen en praten over zaken die jullie ondertussen onder geheimhouding weten maar geen daad stellen door het mogelijke bedrog zoals Pim dat naar voren brengt onder de aandacht te brengen van mogelijke instanties? Ik heb via jullie website om nadere uitleg gevraagd, hoop die nog te krijgen en ben er vrij zeker van dat maker van dit Blog en zijn lezers zeer geïnteresseerd zijn. Jullie verschuilen je nu achter het eerst willen discussiëren in openheid met de rest van de raad terwijl je, als er echt een misstand is, ook andere middelen kunnen inzetten.

   Like

   1. Ik reageer via deze reactie op jouw e-mail Bram, dat heb ik hierboven geschreven. Volgens mij ben ik duidelijk en verschuil ik me nergens achter. Chris kan ook als burger aangifte doen als hij bedrog of fraude vermoedt. Jij overigens ook! Toch wacht hij ook nog en dat kan ik begrijpen. Ik heb NOG geen bewijs van een echte misstand dus wacht ik nog even geduldig af tot ik ook volledige geïnformeerd ben.

    Like

    1. Prima Frank, maar dan is het zogenaamd pleiten voor opheffing van de geheimhouding een electoraal gewinpoging. Jullie weten heel goed dat er voorlopig niks veranderd. En jullie raadslid heeft meer info als Pim.

     Like

     1. Wij hebben steeds gepleit voor die opheffing van de geheimhouding Bram. Dat is niet iets van de laatste weken. Net als die motie tot openbaarmaking van de stukken, komt ook van ons af en is ook niet vorige week ingediend. Als er nu, ruim 6 weken voor de verkiezingen, partijen plots overstag gaan of het nog even snel opnemen in hun programma dan heb je een punt en mag je ze daar op aanvallen.

      Like

      1. En jullie hebben altijd geweten dat die opheffing er toch niet van komt. jullie kunnen prima stemmen tellen en weten al bij voorbaat het resultaat. ik weet toevallig hoe het werkt in een gemeenteraad.
       Jullie raadslid heeft informatie die volgens Pim en anderen, genoeg moet zijn. Stel een daad en doe daar wat mee. Verschuil je niet achter wat andere raadsleden/partijen beslissen en kom op voor je eigen vermeende waarden!

       Like

    2. Frank, ik had de exploitatieopzet wel in mijn WOB verzoek, maar mij werd inzage geweigerd. Overigens gaat het feitelijk om een offerte die door de gemeente al was geaccepteerd. De taxatie was niet meer dan het toerekenen naar een vooraf bepaalde uitkomst. € 335.000,-..

     Like

     1. Maar die toerekening van de taxatie zou dan gedaan moeten zijn naar de exploitatieopzet toe. Die zou dan een waarde moeten hebben van 335k. Ik ben wel benieuwd wat ze zullen zeggen. Of we dit onder geheimhouding in kunnen zien en dat dit ook weer door de raad bekrachtigd moet worden?

      Like

      1. Exploitatieopzet mocht niet worden ingezien, omdat de daarin voorkomende gegevens bedrijfsgevoelige informatie bevatte en als vertrouwelijk was meegedeeld. Volgens mij is exploitatieopzet een duur woord voor het bod dat was uitgebracht en samengevat is in het gunningsdocument dat per ongeluk wel openbaar is gemaakt.

       Like

        1. Wat dus betekent, dat het oorspronkelijk door het college naar mij toe gebruikte argument uit bullshit bestond, net als de argumenten op basis waarvan ze nu de taxatie geheim heeft verklaard.
         Het probleem is, dat de raad (anders dan gewone burgers) niet in staat blijkt te zijn om bullshit argumenten als zodanig te herkennen.

         Like

    3. Als ambteloos burger heeft het nauwelijks zin om aangifte te doen. Als ik wordt gekozen kan ik spreken op basis van uit de eerste hand verkregen kennis en zal ik aangifte doen van bedrog..

     Like

  2. Leuk dat je dit terug haalt Frank. Ik was destijds nogal verontwaardigd over die 8 ton aan het SED en was bereid om lid te worden als ze het in hun campagne opnamen. Karin vond dat geen probleem. Raven was tegen en wilde pas in 2020 aan de bel treken. Verder wilde ik een avond over het REZ. Voelde Raven ook niks voor. Naar ik aanneem omdat hij onvoldoende inzicht had in wat er gaande was.

   Like

 6. Zijn we het aardig eens. Al vind ik dat ook EV zich vooralsnog medeplichtig maakt aan het mogelijke bedrog als zij geen stappen ondernemen. Of je van NE veel steun moet verwachten weet ik niet. Die moeten eerst nog maar weer gaan waarmaken van wat ze nu roepen. Ik weet uit meerdere ervaringen dat daar veel gezegd wordt, en snel van mening verandert als het beter uit komt. Maar jouw analyse volgende zijn er nu mogelijk vier partijen bij de verkiezingen die jouw kant op zouden kunnen gaan (inclusief jij zelf), de kiezer kan aardig bepalen of ze dit een belangrijk item vinden of niet.
  Mocht jij of iemand anders zich afvragen waarom ik dit een interessant verhaal vind. Ik ben 1 van de raadsleden geweest die ooit ingestemd heeft met heel de procedure toen over aanbesteding van het REZ. Naar eer en geweten ingestemd. Ik ben erg nieuwsgierig of het door mij ingestelde vertrouwen in het college en de hoop op een goede gang van zaken voor Enkhuizen terecht geweest is of geheel of gedeeltelijk onterecht, en wat ik daaruit kan leren.
  Groet, Bram

  Like

  1. Je doelt, naar ik aanneem, op het go/no go besluit, waar Hans Langbroek als enige bezwaar tegen maakte. Inderdaad was dat, ook in mijn ogen, niet verstandig. Maar het gevolg ervan is wel dat de raad over het aangaan van de overeenkomst geen besluit heeft genomen, maar alleen kennis genomen heeft van het door het college genomen besluit.

   Pas in juni 2021 is de raad geïnformeerd over de precieze inhoud van dat besluit.

   Like

   1. klopt, er waren overigens wel criteria en kaders, maar of die ooit aangehouden zijn en op welke wijze is dus tot op heden een raadsel voor mij.

    Like

 7. Komt bij het lezen van jouw stuk bij mij de vraag op waarom Enkhuizen Vooruit niet doet wat jij met jouw actie van plan bent te gaan doen. Als jij het dan kan, als raadslid, kunnen zij het nu toch ook?
  Groet, Bram

  Like

   1. Dat antwoord verwachte ik al, al had ik de hoop dat jij dat al gedaan had. ik zal het eens vragen.
    En ze lezen dit forum ook dus wie weet reageren ze spontaan.

    Like

     1. Ik heb ze de vraag gesteld, en de tekst van jou eerder en hun facebook bericht nogmaals gelezen. Wat zij doen is op een handige manier dus het zelfde als de rest van de raad, namelijk niet boven tafel krijgen wat er nou precies is gebeurd. Want zij geven in hun facebook bericht aan dat ze een onderzoek willen na discussie in openbaarheid in de raad. Dan hebben ze of nu niet genoeg informatie voor het mogelijke bedrog of ze durven het niet aan hun verantwoording als raadslid te nemen en het op een andere wijze als via een raadsmeerderheid aan de kaak te stellen. Iets waar jij wel voor gaat na jouw verkiezing! Ik wacht hun antwoord af. Vooralsnog heeft hun reactie en gedrag het zelfde effect als dat van de rest van de raad. er gebeurt niks! groet, Bram

      Like

      1. Bram, ik deel je observatie. In mijn eerdere bericht stel ik dat de houding van Enkhuizen Vooruit cruciaal is. Gaat ze “doorpakken” op de manier zoals alle ander partijen doorpakken door zaken te beloven waar ze geen invloed op uitoefenen, of trekken ze de logische conclusie uit het (ook door hun vastgestelde) feit, dat het taxatierapport niet het bewijs is van een marktconform bod.

       Laat ze dat na, dan hebben alleen de twee nieuwe partijen (Nieuw Enkhuizen en de Piraten) geen boter op hun hoofd en die twee zie ik niet gauw samenwerken, laat staan dat ze een meerderheid zullen halen.

       Als ik wordt gekozen is de kans groot, dat het ik tegen de rest wordt. Eventueel met steun van NE, Piraten en wie weet Enkhuizen Vooruit!

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: