Procedure.

Bob Sikkema, indiener van een WOB verzoek, had gevraagd om gebruik te mogen maken van zijn spreekrecht m.b.t. tot agendapunt 8 van de dinsdagavond in het stadhuis gehouden vergadering grondgebied.

Het agendapunt luidde, verzoek opheffing geheimhouding taxatierapport REZ.

Nadat Sikkema had ingesproken werd op voorstel van Hoogervorst (SP) het agendapunt van de agenda verwijderd.

Voorzitter Hotting had vooraf laten weten, dat er beslist niet over de inhoud van de geheim verklaarde document mocht worden gesproken, alleen maar over de gevolgde procedure.

Daarop was Sikkema onvoldoende voorbereid. De vraag is of het wat zou hebben uitgemaakt als hij dat wel was geweest.

De gevolgde procedure roept weliswaar tal van vragen op, maar meer dan een schouderophalen daarover (door de commissie) viel niet te verwachten.

“For the record”, maar ook “ter leering ende vermaeck ” de door raad en het college gevolgde procedure rond de geheimhouding van het taxatierapport..

Op 25 mei van dit jaar neemt de raad een motie aan waarin verzocht wordt om de openbaarmaking van documenten inzake het REZ, waaronder het taxatierapport.

Het college verklaart de motie te omarmen, maar vraagt om uitstel tot na de laatste vergadering voor het reces.

Dat uitstel wordt verleend. Na afloop van laatste bijeenkomst voor het reces wordt er een bijzondere besloten bijeenkomst belegd waarin de raad wordt meegedeeld, dat de “omarming” niet geldt voor het taxatierapport.

Dat het de raadsleden wel is toegestaan om inzage krijgen in de inhoud van het rapport, maar dat door het college een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd voor wat betreft de inhoud van dat rapport.

Over deze gang van zaken een paar opmerkingen.

Dat raadsleden toegang hebben tot geheim verklaarde documenten is een recht en geen gunst, die al dan niet door het college kan worden verleend.

Het is wel een recht, waar raadsleden niet graag gebruik van maken, omdat het nu eenmaal scheve gezichten bij het college oplevert.

“Wij hebben je verteld wat er in het document staat, door om inzage te vragen in het document zelf, maak je ons duidelijk, dat je ons niet vertrouwd.”.

Het opleggen van geheimhouding is een bevoegdheid van het college, maar is van tijdelijke aard en moet de eerstkomende raadsvergadering door de raad worden bekrachtigd wil ze in stand blijven.

Het tijdstip waarop die geheimhoudingsplicht door het college werd opgelegd is bijzonder slim gekozen. Na de laatste vergadering voor het reces, in een aansluitend besloten bijeenkomst, waarover geen mededelingen mochten worden gedaan.

Onder de suggestie, dat de geheimhoudingsplicht in september wel weer zou kunnen worden opgeheven en vanuit de zekerheid, dat de vraag of die plicht daadwerkelijk zal worden bekrachtigd, pas 3 maanden later aan de orde zou komen.

Geheim verklaarde documenten kunnen inzien is geen sinecure en moet tijdens kantooruren gebeuren. Raadsleden die werken moeten dus speciaal vrij nemen om ze te kunnen inzien.

Verder houdt geen enkele bureaucratie er van, dat buitenstaanders zich met hun bedrijfsvoering bemoeien en zijn er tal van formaliteiten waar aan moet worden voldaan, eer men haar geheimen prijsgeeft..

Het is inmiddels een publiek geheim dat het document niet doet wat het college beweert dat het doet, het bewijs vormen van een marktconforme bieding. Dus is het voor het college van levensbelang, dat de waarheid daarover niet aan het licht komt.

Dat is de voornaamste reden voor de door haar gekozen procedure. Over het verdere verloop van die procedure morgen meer.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: