Dwarsbomen.

Op 16 maart vond er een raadsvergadering plaats over openstaande vragen over het REZ. Enkhuizen Vooruit stelde aanvullende vragen. De vragen 7 en 8 worden door de wethouder met een volmondig “ja” beantwoord. Naar aanleiding van dat antwoord vroeg ik (door middel van een WOB verzoek) om de documenten die de juistheid van haar antwoord zouden bevestigen.

Op haar beurt vroeg EV! om een schriftelijke bevestiging van de antwoorden die door de wethouder waren gegeven. Dat is inmiddels gebeurd. Hieronder de vragen 7 en 8. Het schriftelijke antwoord van de wethouder op de vragen is in rood.

  1. In hoeverre voldoen de exploitatiemogelijkheden van de camping (verhuur van kampeerplaatsen en chalets en met name de verkoop van deze chalets) nog aan de initiële opzet en het exploitatieplan dat is aangeleverd door de exploitant?; De exploitatieopzet was onderdeel van de gedane aanbieding door OREZ op de aanbesteding van de gemeente. De aanbieding is beoordeeld met de door de gemeente uitgevoerde taxatie. Dit heeft geleid tot de anterieure overeenkomst (AO) wat het uiteindelijke contractstuk is tussen OREZ en de gemeente. Aan de AO wordt de verdere uitwerking en uitvoering getoetst. Eventuele wijzigingen tijdens het project (zoals het aangepaste bestemmingsplan), die niet meer passend zijn binnen de AO, leiden tot onderhandelingen, welke eveneens kunnen leiden tot aanpassingen van de AO (allonges).
  2. is de verkoopwaarde van dit aanzienlijke aantal chalets (en daarmee een verhoging van de winst uit dit deelgebied) meegenomen in de waardebepaling van de verkoopprijs van de gronden op het REZ?; Zie antwoord op vraag 7.

Het eerste dat opvalt is dat het eenduidige “Ja” van het mondelinge antwoord is vervangen door een omstandige uitleg over hoe te handelen (protocol) bij wijziging van de planuitvoering.

Duidelijk is, dat de beschrijving van de inhoud van het protocol geen antwoord is op de gestelde vragen, die met een kort ja of nee hadden kunnen worden beantwoord.

Hier wreekt zich, dat raadsleden zichzelf aanleren om ingewikkelde vragen te stellen (om daarmee te bewijzen, dat zij het ambtelijke jargon onder de knie hebben), wat ambtenaren weer in staat stelt om daar ingewikkelde en gelaagde antwoorden op te geven.

Uit het ja van de wethouder had ik opgemaakt de gewijzigde planuitvoering en de financiële gevolgen ervan (zoals voorgeschreven door het protocol) in een allonge waren verwerkt. Mijn WOB verzoek betrof inzage in die allonge.

De gewijzigde planuitvoering (waar ik op doel) was de plaatsing van recreatiewoningen in het plandeel camping. De AO voorzag daar niet in.

Toestemming daarvoor zou in een allonge moeten zijn vastgelegd, evenals de financiële consequenties, die niet gering zijn.

De AO is gebaseerd op marktconformiteit van de ramingen. Wijzigingen in de planuitvoering tasten die marktconformiteit aan. Het gaat dus om het herstel van de marktconformiteit.

Dat het bestemmingplan toestaat recreatiewoningen te plaatsen in het plandeel camping doet niet ter zake. Die plaatsing is in strijd met wat er is vastgelegd in de Anterieure Overeenkomst. Geen recreatiewoningen in het plandeel camping.

Als de nieuwe eigenaar van Orez niettemin recreatiewoningen wil plaatsen in het plandeel dan hoeft daar (wat mij betreft) geen enkel bezwaar tegen te zijn, zolang de nieuwe eigenaar bereid is de verstoorde marktconformiteit weer in ere te herstellen.

Volgens mij is tot op de dag van vandaag nagelaten die voorwaarde aan hem te stellen. Of dat alsnog kan weet ik niet, maar het lijkt de moeite waard om het te onderzoeken.

Door de illegale plaatsing van recreatiewoningen in het plandeel camping valt de opbrengst van het plandeel miljoenen hoger uit, zonder dat dit in de bieding is verwerkt.

Precies het tegendeel van wat de wethouder, in haar mondelinge beantwoording van vragen, deed voorkomen.

In plaats van dat college en raad zich druk maken over de vraag hoe ze mij het best kunnen dwarsbomen, zouden ze zich beter met iets anders bezig kunnen houden.

Bijvoorbeeld, hoe te voorkomen, dat keer op keer de integriteit van de met Orez gesloten overeenkomst, (vanwege planwijzigingen) wordt aangetast.

Dat zou de gemeente miljoenen in opbrengst uit die overeenkomst kunnen schelen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: