Vertrouwen herstellen.

In een reactie op mijn blog laat CDA raadslid Van Galen weten, dat hij besloten heeft om inzage te vragen in het geheim verklaarde taxatierapport. Een dapper besluit waardoor hij een einde maakt aan het losse pols beleid van de gemeente Enkhuizen voor wat betreft de geheimhoudingsplicht.

Het gaat om een serieuze verplichting. Het niet naleven levert een strafbaar feit op en resulteert gewoonlijk in strafvervolging. Een respectvolle behandeling van een democratisch voorgeschreven procedure is daarom het minste wat je van elk raadslid mag verlangen.

De wetgever heeft (uit praktische overwegingen) het college de bevoegdheid tot het opleggen van geheimhouding gegeven. Die bevoegdheid is echter beperkt tot het eerstvolgende moment, dat de raad bijeenkomt. De raad dient zich dan uit te spreken over de vraag of de opgelegde geheimhouding bekrachtigd, dan wel opgeheven moet worden.

Praktisch gesproken houdt dat in, dat het college een raadsvoorstel voorlegt, waarin ze de raad voorstelt om de, door haar opgelegde geheimhouding, te bekrachtigen. Wordt het voorstel aangenomen, dan blijft de plicht tot geheimhouden in stand totdat de raad haar opheft.

Verzuimt het college een dergelijk voorstel voor te leggen, dan vervalt de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht van rechtswege. Dat wil zeggen automatisch. Er zijn geen verdere rechtshandelingen noodzakelijk.

Kortom, een heldere duidelijke procedure. Voorgeschreven in de gemeentewet. Volstrekt onbegrijpelijk dat raadsleden het zwarte garen opnieuw proberen uit te vinden door het hanteren van een andere procedure.

Drie raadsleden hebben meer dan 10 jaar ervaring achter hun kiezen. Stomp (VVD), Van Marle (D66) en van der Werf (CDA). Één raadslid, Van Reijswoud, zou uit hoofde van zijn functie elders (gemeente secretaris, de hoogste ambtelijke functie binnen een gemeente) op de hoogte moeten zijn van de te volgen procedure.

En dan is er natuurlijk ook nog de griffier, werknemer van de raad en haar voornaamste adviseur. Elk van deze 5 personen was in staat om de raad op correcte wijze te informeren over de te volgen procedure.

Kennelijk heeft ieder van hen gemeend, dat ze er verstandiger aan deden zich afzijdig te houden. Waarmee ze meer schade aan de reputatie van de Enkhuizer raad hebben toegebracht, dan ik ooit zal kunnen doen (door middel van wat voor opmerking dan ook) op mijn blog.

Daarom is de stap die Van Galen heeft aangegeven te zullen zetten van enorme betekenis voor het integer functioneren van de raad van Enkhuizen. Ik hoop dan ook, dat velen hem zullen volgen.

Het enige wat ik vraag (en gevraagd heb) van de raad is, dat men kennis neemt van de inhoud van geheim verklaarde stukken en vervolgens op basis van die inhoud (naar eer en geweten) een besluit neemt over die geheimhoudingsplicht.

Daarmee vervult ze een plicht die haar door de wetgever is opgelegd en herstelt ze tegelijkertijd het vertrouwen in haar functioneren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Vertrouwen herstellen.”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: