Dualisme?

Ik ontving een brief van het college waarin (surprise, surprise) na vier maanden werd bevestigd, dat men volhardde in het eerdere besluit. Weigering om inzage te geven in de exploitatieopzet en het taxatierapport.

De volgend stap zou kunnen zijn, dat ik de redenen voor die weigering aan de bestuursrechter voorleg, met het verzoek ze ongegrond te verklaren.

Dat kost me niet alleen geld, ik heb daar bovendien geen zin in.

Ik kies voor een politiek oplossing, die er op neerkomt, dat de hoogste instantie binnen de gemeente (de gemeenteraad) kennis neemt van de inhoud van beide documenten.

Om vervolgens te beslissen of de (door het college opgelegde vertrouwelijkheid, dan wel geheimhouding) in stand moet blijven.

Het college probeert in haar brief twijfel te zaaien over de bevoegdheid van de raad maar dat is onzin. In haar functie van toezichthouder heeft de raad recht op inzage in elk document.

Zonder dat recht, zou het voor de raad onmogelijk zijn om een oordeel te vellen over de door het college genomen besluiten.

Bovendien laat de raad zich er graag op voorstaan, dat ze voorstander is van een dualistisch benadering. Het wordt zo langzamerhand tijd dat de raad de daad bij het woord voegt en zich niet langer voegt naar de wensen van het college.

Voor de volledigheid hieronder de brief die ik het college schreef. Morgen mijn hernieuwde verzoek aan de raad.

========================================

Geacht college,

In antwoord op uw brief van 17 december inzake “aanvulling besluit 4 augustus 2020” het volgende.

Op 12 augustus 2020 verzocht ik de raad (via het presidium) om te beoordelen of de door u in 2017 opgelegde geheimhouding van een taxatierapport nog steeds van kracht moest blijven.

Naar ik aanneem op advies van haar voorzitter en secretaris heeft het presidium besloten om niet op dat verzoek in te gaan. De voorzitter van het presidium is tevens voorzitter van het college en de gemeenteraad. 

Op 22 oktober 2020 heb ik tijdens een hoorzitting mijn bezwaren tegen de door u genomen besluiten toegelicht. Zowel uw besluit inzake het taxatierapport (hierna RAPPORT) als uw besluit inzake de exploitatieopzet (hierna OPZET).

Tijdens de hoorzitting werd mij een “aanvulling besluit” toegezegd. Daar hebt u door middel van uw brief van 17 december aan voldaan. Verder begrijp ik, dat deze brief tevens uw reactie is op hetgeen ik tijdens de hoorzitting naar voren heb gebracht. 

Daarover het volgende. Wat in uw brief ontbreekt is een reactie op wat ik tijdens de hoorzitting naar voren heb gebracht inzake de OPZET. Ik zou het op prijs stellen als u dat alsnog wilt doen.

Verder stel ik vast, dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de redenen voor geheimhouding van het RAPPORT, die u aan de raad heeft voorgelegd (en die ongetwijfeld een rol gespeeld hebben bij haar besluit niet op mijn verzoek tot beoordeling in te gaan) en de redenen voor geheimhouding die u nu aan mij voorlegt.  

Mijn verweer tegen de geheimverklaring van het RAPPORT was dat deze niet door de raad was bekrachtigd en derhalve van rechtswege was komen te vervallen.

Uw reactie daarop in de brief van 17 december is, dat u de geheimhouding van het RAPPORT alleen aan uzelf had opgelegd en dat u om die reden de enige bent die haar kan kan opheffen.

Die bewering is echter alleen maar juist zolang de raad nalaat inzage te vragen in het RAPPORT. Een nalatigheid die klaarblijkelijk werd aangemoedigd door de voorzitter en griffier. Met behulp van de aan het presidium voorgelegde (maar inmiddels weer herziene) redenen voor geheimhouding.  

Zodra de raad echter inzage vraagt in zowel OPZET als RAPPORT is ze niet alleen in staat, maar ook bevoegd om te beoordelen of de door het college opgelegde vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding in stand moet blijven.

We zijn, sinds mijn verzoek aan het presidium, inmiddels 4 maanden verder.

Die vier maanden zijn hoofdzakelijk besteed aan het proberen te voorkomen, dat de raad inzage zou krijgen in de documenten, die van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor uw besluit, om de herinrichting/verkoop van het recreatieoord aan Orez bv te gunnen. 

Mijn reactie daarop is niet anders dan een hernieuwd verzoek aan de raad. Om te beoordelen of de door u gehanteerde kwalificaties, vertrouwelijk en geheim, nog steeds van toepassing zijn op de documenten in kwestie.

Ditmaal zal ik mijn verzoek niet via het presidium doen, maar rechtstreeks aan elk individueel lid. 

Met vriendelijke groet,
Chris Segerius.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: